Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ubbergen

Verordening baatbelasting nog niet aangesloten panden op de riolering 2005 Gemeente Ubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ubbergen
Officiële naam regelingVerordening baatbelasting nog niet aangesloten panden op de riolering 2005 Gemeente Ubbergen
CiteertitelVerordening baatbelasting nog niet aangesloten panden op de riolering 2005 Gemeente Ubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 222 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2005Onbekend

15-03-2005

De Rozet

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening baatbelasting voor nog niet aangesloten panden op de riolering 2005

De raad van de gemeente Ubbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2005, nr. 1003/2005/471;

gelet op artikel 222 van de Gemeentewet en de bekostigingsbesluiten inzake "niet aangesloten panden op de riolering" vastgesteld bij raadsbesluit van 15 juli 2004 en 16 december 2004;

gezien het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 24 februari 2005;

Besluit :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting in verband met de aanleg van een (druk)riolering voor nog "niet aangesloten panden op de riolering 2005" (Verordening baatbelasting voor nog niet aangesloten panden op de riolering 2005).

Verordening baatbelasting voor nog niet aangesloten panden op de riolering 2005

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder een onroerende zaak: een gebouwd eigendom.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “baatbelasting voor nog niet aangesloten panden op de riolering” wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in de gemeente binnen de in de bekostigingsbesluiten van 15 juli 2004 nummers 1706/2004/1002 tot en met 1706/2004/1011 en 16 december 2004 nummer 1612/2004/2005 genoemde clusters, die op 15 maart 2005 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorziening, die tot stand is of wordt gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde voorziening omvat de aanleg van drukriolering.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3.

  Indien de lasten die zijn verbonden aan de voorziening genoemd in artikel 2, tweede lid, terzake van een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, wordt de belasting ter zake van die onroerende zaak niet geheven.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is een bedrag per onroerende zaak.

Artikel 5 Belastingtarief

De belasting bedraagt per onroerende zaak € 3.500,-- voor woningen en € 7.200,-- voor bedrijven eventueel in combinatie met een woning.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet moeten de aanslag worden betaald binnen drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 15 maart 2005.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening baatbelasting voor nog niet aangesloten panden op de riolering 2005”.

  Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Ubbergen in zijn openbare vergadering van

  10 maart 2005.

   

  mw. mr. J.J.M. Bertels, griffier

  P.G.I. Wilbers, voorzitter.