Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ubbergen

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010 Gemeente Ubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ubbergen
Officiële naam regelingSubsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010 Gemeente Ubbergen
CiteertitelSubsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010 Gemeente Ubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Onbekend

07-10-2010

De Rozet 21-10-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2010

De raad van de gemeente Ubbergen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010;

 

 

gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

 

 

 

 

 

besluit:

 

vast te stellen:

 De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer gemeente Ubbergen 2010

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010 Gemeente Ubbergen

Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  achterstallig onderhoud: maatregelen aan bestaande elementen met een cyclisch beheer, waarvoor niet eerder subsidie is verkregen en waarvan dit reguliere beheer meer dan 2 maal niet is uitgevoerd

 • b.

  landschappelijke betekenis: van visuele, cultuurhistorische of ecologische waarde

 • c.

  natuur- en landschapselementen: elementen in het landschap met natuurwetenschappelijke en/of landschappelijke betekenis. Ook kleine wateren als wielen, poelen, beken en kleine waterlopen, monumentale bomen en kleine hoogstamboomgaarden worden hiertoe gerekend.

 • d.

  de Algemene subsidieverordening 2010 (ASV): de door de raad vastgestelde verordening welke algemene regels bevat omtrent het verstrekken van gemeentelijke subsidies

 • e.

  landschapsontwikkelingsplan: het door de raden van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek vastgestelde plan, dat richtlijnen geeft voor het landschapsbeleid- en beheer binnen de gemeenten.

Artikel 2: Reikwijdte
 • 1. Deze subsidieverordening is van toepassing op activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het natuur- en landschapsbeheer en in overeenstemming zijn met het geformuleerde beleid in het landschapsontwikkelingsplan en de nadere uitwerkingen daarvan.

 • 2. Deze verordening is voor dit beleidsgebied aanvullend op de Algemene subsidieverordening 2010.

Paragraaf 2. Incidentele subsidie natuur- en landschapselementen.
Artikel 3: Bevoegdheid, vaststellen subsidieplafond
 • 1. Het college kan een incidentele subsidie verstrekken in de kosten van het uitvoeren van herstel, achterstallig onderhoud, aanleg en nazorg van natuur- en landschapselementen van particulieren en technische inrichtingsmaatregelen ten behoeve van bedreigde diersoorten.

 • 2. Subsidie kan niet worden verstrekt voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud van erfbeplantingen, tenzij het betreft monumentale bomen.

 • 3. Het college stelt jaarlijks door middel van de productenbegroting een subsidieplafond vast voor de activiteiten waarvoor op grond van het eerste lid subsidie kan worden verstrekt. Het college is bevoegd het subsidieplafond tussentijds te wijzigen, indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Artikel 4: Rechthebbende

Subsidie als bedoeld in artikel 3.1 kan alleen worden verleend aan de natuurlijke of rechtspersoon die krachtens enig zakelijk recht het genot heeft van het natuur- en landschapselement of de technische inrichtingsmaatregel.

Artikel 5: Verplichting tot onderhoud

Subsidie als bedoeld in artikel 3.1 kan alleen worden verleend als de zakelijk gerechtigde zich middels een overeenkomst verplicht het betreffende natuur- en landschapselement gedurende ten minste 10 jaar na de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit naar behoren te onderhouden.

Artikel 6: Overige eisen

Subsidie als bedoeld in artikel 3.1 kan alleen worden verleend als:

 • a.

  de uit te voeren werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van het landschapsontwikkelingsplan

 • b.

  de beplanting die deel uit maakt van het natuur- en landschapselement inheems, streekeigen is, tenzij het gaat om monumentale bomen

 • c.

  het natuur- en landschapselement kan worden aangemerkt als een drager van het landschap.

Artikel 7: De aanvraag en het besluit tot subsidieverlening
 • 1. In afwijking van artikel 6 van de ASV dient de subsidieaanvraag vóór 1 mei voorafgaand aan het winterseizoen waarin de te subsidiëren activiteiten zullen worden verricht, te worden ingediend.

 • 2. Het besluit tot subsidieverlening vindt plaats vóór 1 december van het betreffende winterseizoen.

 • 3. Het college kan van het in de leden 1 en 2 bepaalde afwijken, indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Artikel 8: Weigeringsgronden

Onverlet het bepaalde in artikel 8 van de ASV kan de subsidieverlening worden geweigerd:

 • a.

  indien op basis van afweging van de voor het betreffende winterseizoen ingediende subsidieaanvragen en gelet op de doelstellingen van het landschapsontwikkelingsplan aan andere subsidieaanvragen meer prioriteit moet worden toegekend

 • b.

  indien de provincie Gelderland de gemeente geen of onvoldoende subsidie (cofinanciering) voor de betreffende activiteiten verleent.

Artikel 9: Verplichtingen subsidieontvanger

Het college kan met het oog op de voorwaarden die de provincie Gelderland in het kader van de subsidieverlening aan de gemeente (cofinanciering) stelt, nadere voorwaarden aan de subsidieverlening stellen.

Artikel 10: Aanvraag tot vaststelling subsidie
 • 1. Voor subsidies tot € 1500 is art.15 van de ASV van toepassing

 • 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de ASV dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie van meer dan €1500 te worden ingediend vóór 1 mei volgend op het winterseizoen waarvoor de subsidie is verleend. Het college kan hiervan afwijken indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 16 lid 2 van de ASV bestaat de aanvraag uit een schriftelijke mededeling van de subsidieontvanger dat de werkzaamheden geheel zijn voltooid, voorzien van facturen en betaalbewijzen.

Paragraaf 3. Incidentele subsidie projecten landschapsontwikkelingsplan.
Artikel 11: Bevoegdheid
 • 1. Het college kan een incidentele subsidie verstrekken in de kosten van het uitvoeren van projecten die in het uitvoeringsprogramma van het landschapsontwikkelingsplan zijn opgenomen en die niet vallen onder de in artikel 3.1 bedoelde werkzaamheden.

 • 2. Het college stelt jaarlijks door middel van de productenbegroting een subsidieplafond vast voor de activiteiten waarvoor op grond van het eerste lid subsidie kan worden verstrekt. Het college is bevoegd het subsidieplafond tussentijds te wijzigen, indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

  Paragraaf 4: Slotbepalingen

Artikel 12: Beleidsregels en bijzondere gevallen
 • 1. Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere beleidsregels vaststellen.

 • 2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, treft het college de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen, één en ander mede in overleg met de belanghebbende, en onder mededeling aan de raad.

Artikel 13: Citeertitel en inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2005”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieverordening tot behoud van monument, milieu en landschap 2005

Vastgesteld door de raad van de gemeente Ubbergen in zijn openbare vergadering van  7 oktober 2010.

H.W.G.M. Vreman, griffier             

P.G.I. Wilbers, voorzitter