Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ouderkerk

Wegsleepverordening voor de gemeente Ouderkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ouderkerk
Officiële naam regelingWegsleepverordening voor de gemeente Ouderkerk
CiteertitelWegsleepverordening voor de gemeente Ouderkerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum in werking treden bij benadering vastgesteld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

art.3 lid 2. Aanwijzing openingstijden van de plaats van bewaring

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-200301-01-2017nieuwe regeling

18-09-2003

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Gemeente Ouderkerk

De Raad der gemeente Ouderkerk

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Ouderkerk vann 9 september 2003;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening voor de gemeente Ouderkerk.

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994:

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a1 RW 1990;

 • e.

  Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 - Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen, voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 - Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van H. Roos Autoberging, Plantsoenstraat 13a, 2902 HL Capelle aan den IJssel;

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 - Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 65,--

  • b.

   uitvoeringstarief € 67,50

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 14,-- per dag of gedeelte daar van.

Artikel 5 - Overbrengen en in bewaring stellen van motorvoertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op een nader door het college te bepalen datum.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 september 2003.

De griffier,

De voorzitter,

Aanwijzingsbesluit bij wegsleepverordening

Gemeente Ouderkerk

Burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 3 lid 2 van de Wegsleepregeling voor de gemeente Ouderkerk;

Besluiten:

Als openingstijden van de plaats van bewaring van Autoberging H. Roos, Plantsoenstraat 13a, 2902 HL Capelle aan den IJssel, vast te stellen:

Dagelijks van 08.00 tot 24.00 uur.

Dit besluit in werking op 1 januari 2004.

Aldus besloten in de vergadering van 21 oktober 2003.

Burgemeester en Wethouders van Ouderkerk,

De Secretaris, De burgemeester,

J. Rook J.H.M. Hermans-Vloedbeld