Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ouderkerk

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding vangemeentelijk beleid worden betrokken (inspraakverordening)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ouderkerk
Officiële naam regelingVerordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding vangemeentelijk beleid worden betrokken (inspraakverordening)
CiteertitelInspraakverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-200401-01-2017nieuwe regeling

28-10-2004

Postiljon, 10 november 2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Gemeente Ouderkerk

De raad van de Gemeente Ouderkerk

Gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

en wethouders van Ouderkerk d.d. 17 augustus 2004;

Besluit:

Vast te stellen de verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van

gemeentelijk beleid worden betrokken (inspraakverordening).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • 1.

  Inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • 2.

  Inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • 3.

  Beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

 • a.

  Ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

 • b.

  Indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

 • c.

  Indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

 • d.

  Inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

 • e

  Indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden gewacht;

 • f

  Indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2. Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5 Eindverslag

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in elk geval:

 • a

  Een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

 • b

  Een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

 • c

  Een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

 • 4.

  De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De "Inspraakverordening gemeente Ouderkerk 1994" wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt zes weken na de dag van bekendmaking in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Ouderkerk op 28 oktober 2004.

De griffier,

De voorzitter,