Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarderadeel

Ondermandaatbesluit directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Leeuwarderadeel Uitvoering Bijzondere Wetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarderadeel
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Leeuwarderadeel Uitvoering Bijzondere Wetten
CiteertitelOndermandaatbesluit directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Leeuwarderadeel Uitvoering Bijzondere Wetten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is dit besluit per 1 januari 2020 vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.1

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.2

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.3

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.4

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.5

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.6

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.7

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.8

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.9

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.10

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.11

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.12

Algemeen Mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201701-01-2020Aanpassingen i.v.m. taakoverdracht naar gemeente Leeuwarden

30-03-2017

Gemeenteblad, 2017, 78123

175281

Tekst van de regeling

Ondermandaatbesluit directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Leeuwarderadeel

Uitvoering Bijzondere Wetten

Nr. 175281

De Directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Leeuwarderadeel

Gelet op de Gemeentewet en de artikelen 10.1 tot en met 10.12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel 2017 en de daarbij behorende Algemene regels bij het gebruik van gemandateerde bevoegdheden 2017 en met name artikel 6 van die regels;

Besluit:

Ondermandaten te verlenen ten aanzien van bevoegdheden op het taakveld Bijzondere Wetten aan de functionarissen genoemd in de vijfde kolom van het document ONDERMANDATEN - UITVOERING TAAKVELD BIJZONDERE WETTEN en onder de voorschriften zoals weergegeven in de zesde kolom van genoemd document, welk document is opgenomen in Bijlage 1 behorende bij dit besluit:

En onder de volgende bepalingen:

1.Daar waar een bevoegdheid wordt opgedragen, wordt tevens de bijbehorende bevoegdheid tot ondertekening opgedragen;
2.In de desbetreffende ondertekening dient de mandaatverhouding tot uiting worden gebracht en wordt door de ondergemandateerde getekend namens het bestuursorgaan, onder opgave van het bestuursorgaan van de gemeente Leeuwarderadeel, de naam en de functie van ondertekenaar bij de gemeente Leeuwarden overeenkomstig het volgende:

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel De burgemeester van Leeuwarderadeel
namens deze namens deze,
   
(naam, voorletters)(naam, voorletters)
Sectormanager……/ Teamleider………… Sectormanager………/ Teamleider …………
bij de gemeente Leeuwarden bij de gemeente Leeuwarden

3.In correspondentie wordt de naam en het telefoonnummer van de opsteller dan wel de contactpersoon vermeld;
4.Een kopie van de verzonden ( concept)besluiten, ( antwoord-) brieven, e-mailberichten of andere berichten, wordt onder vermelding van de verzenddatum in PDF – A format onmiddellijk door de ondergemandateerde verzonden naar een nader te bepalen e mailadres ……….@leeuwarderadeel.nl;
4.Onmiddellijk na de verzending van een ( concept) besluit, een ( antwoord-) brief, e-mailbericht of ander bericht, onder vermelding van de verzenddatum, worden de betreffende documenten in origineel analoog ten behoeve van de bewaring als bedoeld in de Archiefwet aan de gemeente Leeuwarderadeel, cluster Interne Zaken, DIV, aangeboden;
6.Dit besluit treedt met terugwerkende kracht op 1 maart 2017 in werking en geldt tot 1 januari 2018;
7.Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad, de gemeentelijke website en de Stienser;
8.Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Leeuwarderadeel en Leeuwarden.

Stiens d.d. 30 maart 2017

Drs. Wim Eppinga.

Directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Leeuwarderadeel

Het college van Leeuwarden stemt in met dit besluit en het verlenen van ondermandaat door de directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Leeuwarderadeel aan de in Bijlage 1 genoemde functionarissen.

Leeuwarden d.d. ……………………….

Burgemeester en Wethouders,

burgemeester, secretaris.