Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ouderkerk

Financiële verordening ex artikel 212 Gw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ouderkerk
Officiële naam regelingFinanciële verordening ex artikel 212 Gw
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Ouderkerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum in werking treden bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-200801-01-200824-11-2011nieuwe regeling

12-06-2008

Geen

Onbekend

Tekst van de regeling

gemeente Ouderkerk

De raad van de gemeente Ouderkerk;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Financiële verordening artikel 212 Gw

Artikel

Inleidende bepalingen

Artikel 1: definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. afdeling:

iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse

verantwoordelijkheid aan het college.

b. administratie:

het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve

van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de

gemeente Ouderkerk en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Artikel 2: Programma·indeling

De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programmaindeling voor de komende raadsperiode vast.

Artikel2a. Planning en controlcyclus

 • 1.

  Voor aanvang van een begrotingsjaar biedt het college een planning aan met daarin in elk geval de data voor het aanbieden door het college en het vaststellen door de raad van de jaarstukken, de voorjaarsnota, de tussentijdse rapportages en de begroting met de meerjarenraming. In ieder geval stelt de Raad de volgende stukken vast

 • a.

  De jaarrekening vóór 15 juli

 • b.

  De kadernota vóór 31 juli

 • c.

  De begroting vóór 15 november

 • d.

  De najaarsnota vóór 31 december

 • 2.

  Uiterlijk 28 februari in het nieuwe begrotingsjaar biedt het college de planning aan

 • 3.

  Een half jaar na aantreden van de Raad worden de Planning en Control beleidsstukken aangeboden aan de Raad ter vaststelling.

Artikel 3. Inrichten begroting en jaarstukken

 • 1.

  Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de productenraming ingedeeld naar programma's en bij het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de productenrealisatie ingedeeld naar programma's.

 • 2.

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven.

 • 3.

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

Uitvoering

Artikel 4. Autorisatie begroting en begrotingswijzigingen

 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en waarborgt de juiste besteding van middelen per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2.

  Indien het college voorziet dat het geautoriseerd budget per programma dreigt te worden overschreden, wordt dit door het college in de eerstvolgende raadsvergadering aan de raad gemeld. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

 • 3.

  Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor.

Artikel 5. Tussentijdse rapportage

 • 1.

  Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste negen maanden van het begrotingsjaar.

 • 2.

  De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

 • a.

  de baten en lasten per programma;

 • b.

  het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

 • c.

  het resultaat voor bestemming volgend uit de onderdelen a en b;

 • d.

  de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;

 • e.

  het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d, alsmede een realisatie en raming van de productenrealisatie en de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.

 • 3.

  In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht.

 • 4.

  De volgende tussenrapportages worden aan de gemeenteraad aangeboden op de volgende tijdstippen:

 • a.

  de kadernota vóór 30 juni van het lopende begrotingsjaar

 • b.

  de najaarsnota vóór 31 december van het lopende begrotingsjaar.

Financieel beleid

Artikel 6. Waardering & afschrijving vaste activa

 • 1.

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 4 jaar afgeschreven.

 • 2.

  Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.

Artikel 6a. Voorziening voor oninbare vorderingen

 • 1.

  Voor vorderingen, welke niet onder belastingen vallen, wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen.

Artikel 6b. Reserves en voorzieningen

 • 1.

  Het college biedt de raad eens in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen aan. De raad stelt de nota vast. De nota behandelt:

 • a.

  de vorming en besteding van reserves;

 • b.

  de vorming en besteding voorzieningen;

 • c.

  de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen.

 • 2.

  Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen wordt minimaal aangegeven:

 • a.

  het specifieke doel van de reserve;

 • b.

  de voeding van de reserve;

 • c.

  de maximale hoogte van de reserve;

 • d.

  en de maximale looptijd.

 • 3.

  Indien een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd.

Artikel 7. Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2.

  Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW.

 • 3.

  De omslagrente voor de rentetoerekening van de kapitaallasten wordt bepaald door de geldende rente van de kapitaalmarkt

Artikel 8. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1.

  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor belastingen en heffingen.

 • 2.

  Het college biedt eens in de vier jaar de raad een nota aan met de kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van onroerende goederen en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons. De raad stelt de nota vast.

 • 3.

  De besluiten voor het vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van prijzen worden jaarlijks ter kennisneming aan de raad aangeboden.

Artikel 9. Financieringsfunctie

 • 1.

  Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor:

  • a.

   het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma's binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren;

  • b.

   het beheersen van de risico's verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's;

  • c.

   het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen;

  • d.

   het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 2.

  Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:

  • a.

   het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een A rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%;

  • b.

   overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is;

  • c.

   derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het beperken van financiële risico's;

  • d.

   voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd;

  • e.

   overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties luiden in euro.

 • 3.

  Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofd van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden.

 • 4.

  Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

Artikel 9a. Lokale heffingen

In de paragraaf lokale heffingen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

 • a.

  de mate van kostendekkendheid van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing;

Artikel 9b. Weerstandsvermogen

In de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval een opgave van de incidentele en structurele weerstandscapaciteit en daarnaast wordt er een inventarisatie gemaakt van de risico's. Deze worden benoemd:

 • a.

  tegenvallende inkomsten uit algemene uitkering;

 • b.

  tegenvallende rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt;

 • c.

  tegenvallende resultaten uit grondexploitatie;

 • d.

  tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen;

 • e.

  lopende en te verwachten claims van derden;

 • f.

  nog niet getaxeerde kosten als gevolg van (vermoedde) milieuverontreiniging;

 • g.

  overschrijding van openeinde regelingen en subsidies;

 • h.

  dreigend faillissement van verbonden partijen;

 • i.

  dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen of garanties of leningen of vorderingen uitstaan.

Artikel 9d. Financiering

In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

 • a.

  de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage;

 • b.

  de schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage;

 • c.

  de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar;

 • d.

  de rentevisie voor de komende vier jaar.

Artikel 9f. Verbonden partijen

In de paragraaf verbonden partijen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

in ieder geval van elke verbonden partij op:

 • a.

  de naam en vestigingsplaats;

 • b.

  het financieel belang van de gemeente;

 • c.

  de zeggenschap van de gemeente;

 • d.

  het publiek belang dat wordt gediend met de deelname.

Artikel 9g. Grondbeleid

 • 1.

  In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

 • a.

  Aandachtsgebieden en beleidsontwikkelingen van het grondbeleid, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

 • 2.

  Het college biedt de raad eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan:

 • a.

  de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;

 • b.

  te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;

 • c.

  de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop en uitgifte van gronden;

Artikel 9h. Subsidies

In de paragraaf subsidies bij de begroting en de jaarstukken geeft het college in ieder geval een overzicht van de subsidies aan instellingen en ondernemingen

Artikel 10 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, liquide middelen, vorderingen en schulden;

 • c.

  het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie an goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

 • e.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen,de begroting en relevante wet· en regelgeving;

 • f.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving

Artikel 1 I. Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balans mutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 12. Misbruik en oneigenlijk gebruik

 • 1.

  Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

 • 2.

  Het college biedt de raad ten minste elke vier jaar een nota aan met de uitgangspunten voor het beleid voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke regelingen en eigendommen.

Artikel 13. Financiële organisatie

 • 1.

  Het college zorgt voor en legt vast:

  • a.

   een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen;

  • b.

   een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

  • c.

   de verlening van mandaten, delegatie en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

  • d.

   de regels voor taken en bevoegdheden. de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

  • e.

   de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie.

 • 2.

  De besluiten genoemd onder letters a, b en d van het eerste lid worden ter kennisneming aan de raad aangeboden

Artikel 13a. Inkoop en aanbesteding

Het college zorgt voor en legt vast de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten.

Artikel 13b. Subsidieverstrekking en steunverlening

Het college zorgt voor en legt vast de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2008. De stukken voor dit begrotingsjaar en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de 'Financiële verordening gemeente Ouderkerk' vastgesteld door de raad op 30 mei 2006.

Artikel 14a. Overgangsbepalingen

 • 1.

  In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 14 treedt het tweede lid van artikel 12 in werking met ingang van het vaststellen door de raad van de in het lid genoemde nota.

 • 2.

  Investeringen in maatschappelijk nut die zijn geactiveerd voor de inwerkingtreding van deze verordening worden afgeschreven volgens de destijds vastgestelde afschrijvingstermijnen en methodiek, voor zover de raad niet heeft aangegeven dat deze investeringen vervroegd moeten worden afgeschreven.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam 'Financiële verordening gemeente Ouderkerk'.

Vaststelling

Uitgaande stukken van de raad moeten door de burgemeester worden ondertekend (artikel 75, lid 1 Gemeentewet). De griffier moet de uitgaande stukken van de raad medeondertekenen (artikel 107c

Gemeentewet).

Binnen twee weken na vaststelling door de raad moet het college de verordening aan gedeputeerde staten zenden (artikel 214 Gemeentewet). Gedeputeerde staten kunnen te allen tijde een onderzoek instellen naar het beheer en de inrichting van de financiële organisatie en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (artikel 215 Gemeentewet). De financiële verordening heeft enkel interne werking en is dus niet een besluit van algemene strekking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De

verordening hoeft dan ook niet te worden gepubliceerd, voordat zij in werking kan treden.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Ouderkerk in zijn openbare vergadering van 12 juni 2008.

De Griffier,

mr. M. Metz

De voorzitter,

M.TH. van der Wouw