Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sneek

DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sneek
Officiële naam regelingDE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2010.
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLegesverordening 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-201015-03-2011Nieuwe regeling + bijlage

29-06-2010

Sneeker Nieuwsblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2010.(Legesverordening 2010)

Artikel

Artikel 1 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel

Artikel 3 Tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel

Artikel 4 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel

Artikel 5 Ontheffingen bij tussentijdse beëindiging van abonnementen

Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, bedoeld in rubriek 20, onder D.2 en rubriek 21 van de tarieventabel, wordt bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien deze plaatsvindt voordat een halfjaar van de geldigheidsduur daarvan is verstreken en het abonnement, ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen waarop het recht heeft, is verbruikt, ontheffing van de betaling van deze leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot een bedrag gelijkstaande met de helft van het verschuldigde.

Artikel

Artikel 6 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden

betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval

van toezending daarvan, binnen twee weken na dagtekening van de kennisgeving.

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

De "Verordening op de heffing en invordering van de leges 2009", vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2008, laatstelijk gewijzigd op 20 januari 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in

het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste werkdag volgend op die  waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2010".

Legesverordening 2010 vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2009 Eerste wijziging tarieventabel legesverordening 2010 vastgesteld op 19 januari 2010 Tweede wijziging tarieventabel legesverordening 2010 vastgesteld op 29 juni 2010

Bijlage

Geconsolideerde versie van

Tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 2010".

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

Artikel Rubriek 1 Algemeen

De leges voor vergunningen, toestemmingen ontheffingen en verklaringen, verleend of gegeven op grond van wetten, algemene maatregelen van bestuur, provinciale verordeningen en gemeentelijke verordeningen voorzover hieromtrent noch in deze verordening noch in enige andere wettelijke regeling iets is vermeld bedragen € 30,50

Rubriek 2 Raadsnotulen, raadsvoorstellen en financiële stukken

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bij wijze  van abonnement verstrekken van:

raadsagenda's per kalenderjaar € 6,70

besluitenlijsten raadsvergaderingen per kalenderjaar € 23,30

raadsvoorstellen per kalenderjaar € 117,55

raadsvoorstellen per commissie van advies per kalenderjaar € 33,60

verslagen vergaderingen per commissie van advies per kalenderjaar € 6,70

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het incidenteel  verstrekken van:

raadsagenda's per stuk € 0,85

besluitenlijst raadsvergadering per vergadering € 2,05

raadsvoorstellen per vergadering € 11,90

afzonderlijke raadsvoorstellen per pagina € 0,20

De onder B, sub d. genoemde leges worden niet geheven terzake van het verstrekken  van een enkel raadsvoorstel indien dit stuk op het stadhuis wordt afgehaald.

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een  exemplaar van:

de programmabegroting met aanbiedingsbrief € 33,05

de jaarrekening met jaarverslag € 33,05

Rubriek 3 Verordeningen

De leges bedragen voor een exemplaar van:

de Algemene Plaatselijke Verordening Sneek € 24,30

de Brandbeveiligingsverordening € 32,20

de Bouwverordening, inclusief toelichting en bijlagen € 62,95

een niet onder a t/m c genoemde verordening tenzij door toepassing van rubriek 4  een lager tarief wordt verkregen € 8,25

Rubriek 4 Afschriften, fotokopieën, kaarten e.d.

De leges bedragen, voor zover in deze verordening niet afzonderlijk vermeld, voor:

afschriften of fotokopieën van stukken in zwart/wit, voor elke bladzijde of gedeelte daarvan € 0,20

afschriften of fotokopieën van stukken in kleur, voor elke bladzijde of gedeelte daarvan € 0,50

een kopie of lichtdruk van een kaart of tekening per m2 € 5,45

Rubriek 5 Verklaringen omtrent personen e.d.

De leges bedragen voor het afgeven van:

een attestatie de vita € 6,20

een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens €6,20 iedere andere verklaring omtrent een persoon voorzover niet elders in deze  verordening vermeld € 6,20

Rubriek 6 Legalisaties

De leges bedragen voor:

het legaliseren van een handtekening of het waarmerken van een stuk €2,45 het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in

Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager € 2,90

Rubriek 7 Reispapieren

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor

vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 50,90

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden

bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in onderdeel 1 (zakenpaspoort) € 56,90

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die

op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander

wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) € 50,90

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in onderdeel

1 tot en met 3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument € 8,95

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds

uitgegeven reisdocument als bedoeld in onderdeel 1 tot en met 3 € 20,90

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor kinderen

tot en met 13 jaar € 8,95

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen

van 14 jaar en ouder € 42,85

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een reisdocument indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag van - anders dan door overmacht - niet compleet kan worden overgelegd, worden de in onderdeel 1 tot en met 3 genoemde leges verhoogd met € 15,45

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1 tot en met 3 alsmede onderdeel 6  worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 41,00

Het tarief als genoemd in onderdeel 5. wordt bij een spoedlevering vermeerderd  met een bedrag per bijschrijvingsticker van € 19,50

Het tarief genoemd in onderdeel 8 wordt bij een gecombineerde spoedlevering  van een nieuw reisdocument als bedoeld in onderdeel 1 tot en met 3 en het bijschrijven van één of meerdere kinderen als bedoeld in onderdeel 4 slechts één keer per reisdocument berekend.

Beschermingshoesje voor waardedocumenten; losse verkoop € 1,00

Rubriek 8 Rijbewijzen

De leges bedragen voor:

de afgifte of vernieuwing dan wel voor het behandelen van een aanvraag tot

omwisseling van een rijbewijs € 34,40 het verlenen van bemiddeling bij de afgifte van een formulier voor een eigen verklaring € 1,85

Indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt en dit bij de afgifte of vernieuwing dan wel voor het behandelen van een aanvraag tot omwisseling van een rijbewijs niet kan worden overgelegd wordt het onder 1a genoemde bedrag  verhoogd met € 12,40

Het tarief als genoemd in onderdeel 1a. wordt bij een spoedlevering vermeerderd  met een bedrag van € 33,25

Rubriek 9 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

A. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze rubriek wordt verstaan onder:

aanlegkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze rubriek onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

bouwkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is 

vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze rubriek onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

sloopkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze rubriek onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

In deze rubriek voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

In deze rubriek voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die  betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

B. Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze rubriek. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

C. Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten:

minder bedragen dan € 5.000,-- € 74,60

€ 5.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 25.000,-- € 74,60

€ 25.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,-- € 382,60

vermeerderd met € 6,73 voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan boven €25.000,--

€ 50.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 100.000,-- € 719,10

vermeerderd met € 5,93 voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan boven €50.000,--

€ 100.000,-- of meer € 1.312,10

vermeerderd met € 5,02 voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan boven €100.000,--

Ten behoeve van de juiste vaststelling van het verschuldigde recht is de aanvrager van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo verplicht aan het college van burgemeester en wethouders alle inlichtingen te verschaffen, welke zij tot dat doel dienstig achten. Zo dit niet het geval is, geven zij toepassing aan artikel 11, tweede lid van de Algemene wet

inzake rijksbelastingen.

Ter bepaling van het verschuldigde bedrag moet door de aanvrager van een

omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld

vermeerderd met € 7,70 voor elke € 500,-- of gedeelte daarvan boven €5.000,--

in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo bij zijn aanvraag een begroting van de bouwkosten, worden overgelegd. Indien deze begroting burgemeester en wethouders onjuist voorkomt, alsmede in het geval, dat de belanghebbende in gebreke blijft een behoorlijke opgaaf over te leggen,

stellen zij vorenbedoelde kosten vast en worden de rechten naar de uitkomst daarvan geheven tot uit een kracht van gewijsde gedane uitspraak op een bezwaarschrift door belanghebbende ingediend blijkt, dat de schatting te hoog is geweest in welk geval het recht verschuldigd is naar de uit die uitspraak blijkende kosten van het werk.

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

overschrijven van een verleende omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo bedraagt € 35,00

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit waarvoor een

welstandstoets moet worden uitgevoerd maar hierover niet het advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen, wordt het

overeenkomstig onderdeel C.1 berekende bedrag verhoogd met € 14,35

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit en hierover het advies van  de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig onderdeel C.1. berekende bedrag verhoogd met een bedrag van € 1,00 voor elk bedrag van € 500,00 of gedeelte daarvan van de bouwkosten, als bedoeld onder onderdeel C.1, zulks met een minimum van € 15,00 en een maximum van € 261,05

D. Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 119,40

De leges voor het afgeven van een beschikking, houdende verlenging van

de termijn gesteld in een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo bedragen € 59,50

Het bepaalde in de onderdelen P en Q.8 is van overeenkomstige toepassing .

E. Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel C:

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast  (binnenplanse afwijking): € 177,35

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast  (buitenplanse kleine afwijking): € 566,60

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast  (buitenplanse afwijking): € 1416,70

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 177,35

Indien een bouwactiviteit onder 2.12, tweede lid, van de Wabo is verleend en aan de vergunning een instandhoudingstermijn verbonden wordt, indien deze termijn na het verlopen daarvan op verzoek wordt verlengd, leges geheven ten bedrage van 50% van het overeenkomstig onderdeel C berekende bedrag.

De onder E.1.a, b en d genoemde verhogingen blijven achterwege indien met de  toepassing ervan wordt beoogd de planologische mogelijkheden (in algemene zin of in het geval van een concreet bouwplan) van een door de gemeente reeds uitgegeven bouwterrein in overeenstemming te brengen met het gebruiksdoel waarvoor een bouwterrein blijkens de verkoopvoorwaarden kennelijk is uitgegeven.

F. Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit  als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast  (binnenplanse afwijking): € 177,35

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast  (buitenplanse kleine afwijking): € 173.60

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast  (buitenplanse afwijking): € 1416,70

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 177,35

De onder F.1.a, b en d genoemde bedragen worden niet in rekening gebracht indien  met de toepassing ervan wordt beoogd de planologische mogelijkheden van een door  de gemeente reeds uitgegeven bouwterrein in overeenstemming te brengen met  het gebruiksdoel waarvoor een bouwterrein blijkens de verkoopvoorwaarden kennelijk is uitgegeven.

G. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening € 1416,70

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening € 566,60

Het bepaalde in de onderdelen P en Q.8 is van overeenkomstige toepassing.

H. In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

een vast tarief van € 170,30 vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte: tot 100 m2 € 126,80

van 100 m2 tot 500 m2, per m2 € 1,29

van 500 m2 tot 2.000 m2 € 642,80 + p/m2 € 0,46

van 2.000 m2 tot 5.000 m2 € 1.332,80 + p/m2 € 0,11

van 5.000 m2 tot 50.000 m2 € 1.662,80 + p/m2 € 0,029

groter dan 50.000 m2 € 2.967,80 + p/m2 € 0,017

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de  naam van de houder van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt € 42,70

Indien een afgegeven omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo moet worden gewijzigd ten gevolge van verbouw waarbij geen sprake is van wijziging van bestemming, en/of toe- of afname van het aanvankelijke bestaande vloeroppervlak, wordt ter verkrijging van een aangepaste omgevingsvergunning, een bedrag geheven van:

een vast tarief van € 128,50 vermeerderd met een bedrag, voor elke 100 m2 vloeroppervlak boven het aantal van 100 m2 vloeroppervlak, van € 10,55 waarbij de berekening plaatsvindt op basis van het aantal vierkante meters vloeroppervlak waarop de verbouw, toe- of afname betrekking heeft.

Indien een afgegeven omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als  bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo moet worden gewijzigd ten gevolge van een aanpassing in het aantal personen wat gelijktijdig in het bouwwerk aanwezig mag zijn, wordt ter verkrijging van een aangepaste omgevingsvergunning,

een bedrag geheven van € 73,35

I. Sloopactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief in gevallen waarin dat in een

bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo en in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1 van de

Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, € 104,45

J. Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,

aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 30,45

K. Uitweg/Inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 30,45

L. Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: €30,45

M. Reclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.7.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van

een activiteit als bedoeld in onderdeel C (bouwactiviteit), bedraagt het tarief: € 45,90

N. Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

O. Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze rubriek bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: €104,45

P. Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze rubriek bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten tot een maximum van € 34.265,--.

Gedurende 5 dagen nadat bovenstaande mededeling ter kennis is gebracht, is  aanvrager in de gelegenheid de vergunningaanvraag in te trekken, zonder dat leges als bedoeld in deze rubriek zijn verschuldigd.

Q. Teruggaaf

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen C, D en I, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, vindt teruggaaf plaats van 50% van de leges;

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen C, D en I, deze aanvraag wegens onvolledigheid van de stukken buiten behandeling wordt gelaten, vindt teruggaaf plaats van 75% van de leges.

Indien de omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-,aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen C, D en I wordt geweigerd, vind teruggaaf plaats van 50% van de leges. Onder een weigering wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Wanneer de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen C, D en I op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken, waarna geen nieuwe aanvraag om vergunning door de aanvrager zal worden ingediend, vind teruggaaf plaats van 50% van de leges.

Wanneer de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen C, D en I op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken, waarna een nieuwe aanvraag om vergunning door de aanvrager zal worden ingediend, zijn voor de ingetrokken aanvraag geen leges verschuldigd.

Indien van een verleende een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen C, D en I binnen zes maanden na dagtekening daarvan geen gebruik wordt of kan worden gemaakt, en de vergunning deswege is ingetrokken, vind teruggaaf plaats van 50% van de leges.

Bij een gedeeltelijke uitvoering van een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen C, D en I een percentage, dat de kosten van het niet uitgevoerde gedeelte van het project uitmaken van de oorspronkelijke voor de berekening van het recht in aanmerking genomen kosten, met dien verstande dat maximaal 50% van het betaalde recht wordt terugbetaald en er geen teruggave zal plaatsvinden indien het bedrag van de op deze wijze berekende teruggave minder dan 10% zou bedragen van het bepaalde recht. Het bedrag van de teruggave wordt afgeleid uit een bij het verzoek om teruggave over te leggen raming of opgave van de kosten van het uit te voeren of uitgevoerde gedeelte van het project, mits deze opgave of raming door het college van burgemeester en wethouders deugdelijk wordt bevonden. Is dit niet het geval, dan worden bedoelde kosten door het college van burgemeester en wethouders geschat.

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdeel P wordt geen teruggaaf verleend. Tenzij de werkelijke kosten welke door de externe adviseurs aan de gemeente in rekening worden gebracht, lager zijn dan het door het college van burgemeester en wethouders aangegeven bedrag als bedoeld onder P.1. In dat geval wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

R Archief

De leges bedragen:

voor het verrichten van nasporingen in het archief van de verleende bouwvergunningen  of verleende omgevingsvergunningen voor het bouwen (bouwarchief) en het verstrekken van één kopie € 5,60

voor het verrichten van nasporingen in het archief van een sonderingsrapport en het verstrekken van een kopie daarvan € 5,60

Het verstrekken van een kopie op A4 formaat € 0,20

Het verstrekken van een kopie op A3 formaat € 0,40

Het verstrekken van een kopie op A2 formaat € 2,50

Het verstrekken van een kopie op A1 formaat € 3,80

Het verstrekken van een kopie op A0 formaat. € 5,60

Rubriek 10 Leges verstrekken geldleningen

De leges voor het van gemeentewege verstrekken van leningen aan andere rechtspersonen dan toegelaten instellingen als bedoeld in de Woningwet alsmede voor het van gemeentewege garanderen van rente en aflossingsverplichtingen van door die rechtspersonen

aan te trekken leningen bedragen 0,5% van het nominale leningsbedrag.

Rubriek 11 Informatie ten behoeve van taxaties

De leges voor het verstrekken aan makelaars/taxateurs van informatie over percelen en hun omgeving ten behoeve van taxatie- en/of verkoopopdrachten bedragen per perceel € 30,05

Rubriek 12 Marktvergunningen

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een vergunning resp. ontheffing als bedoeld in de artikelen 6, 2.20 (lid 2), 2.22 (lid 2) en 3.1 (lid 1) van de Markt- en Standplaatsenverordening Sneek:

voor een periode van 6 maanden € 30,45

tot wederopzegging € 61,35

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 2.17 van de  Markt- en Standplaatsenverordening Sneek € 30,45

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 van de

Markt- en Standplaatsenverordening Sneek € 61,35

Rubriek 13 Ontheffingen en vergunningen verkeersmaatregelen

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het

Voertuigenreglement (Stb. 1994, 450) € rijk tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 en 88 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1 € 15,10 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5, lid 2 van het Reglement Rijbewijzen: € 15,10 tot het verkrijgen van gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460) € 29,10 tot het verkrijgen van een bewonersvergunning binnen de stadsgrachten als bedoeld in  artikel 3.1 van de Parkeerverordening Sneek € 15,10 tot het verkrijgen van een bedrijfsvergunning binnen de stadsgrachten als bedoeld in  artikel 3.2 van de Parkeerverordening Sneek € 15,10 tot het verkrijgen van een parkeervergunning bij belanghebbendenplaatsen  (parkeerzones voor vergunninghouders) als bedoeld in artikel 5 van de Parkeerverordening Sneek € 15,10

om verlenging, wijziging of het verstrekken van een duplicaat van:

een ontheffing als bedoeld in punt 2 en 3 van deze rubriek,

een parkeervergunning als bedoeld in punt 5, 6, en 7 van deze rubriek. €7,60 Indien bij het verkrijgen van een ontheffing, zoals bedoeld in punt 2 van  deze rubriek, een pasje wordt verstrekt voor de bediening van de

dynamische palen, bedraagt het tarief daarvoor € 30,00 € 30,=

Indien het pasje, zoals bedoeld in punt 9 van deze rubriek, door de

aanvrager wordt geretourneerd, wordt een bedrag gerestitueerd van €20,00

Rubriek 14 Winkeltijdenverordening Sneek 1996

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot verkrijging van een ontheffing of vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet, het vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet of de Verordening winkeltijden Sneek € 31,30 voor het verkrijgen van een ontheffing voor de vestiging van een avondwinkel € 63,05

Rubriek 15 Wet op de Kansspelen 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30c van de Wet op de Kansspelen (Stb. 1964, 483):

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat € 56,50

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten € 90,50

en voor iedere volgende speelautomaat € 34,00 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning) € 26,80

Rubriek 16 Drank- en Horecawet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen

van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Drank- en Horecawet € 63,05

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing

als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 4,95

Rubriek 17 Algemene Plaatselijke Verordening Sneek

Toezicht op horecabedrijven, hoofdstuk 2, afdeling 3, paragraaf 1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel

2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sneek € 163,05

tot het verkrijgen van een vergunning waarbij ontheffing wordt verleend van

het sluitingsuur als bedoeld in artikel 2.3.1.5 van de Algemene Plaatselijke

Verordening Sneek:

voor een vergunning met een geldigheidsduur van één dag of een

gedeelte daarvan € 31,35 voor een vergunning met een geldigheidsduur van meer dan één  dag maar niet langer dan één jaar € 63,05

voor alle overige op grond van hoofdstuk 2, afdeling 3, paragraaf 1 van de

Algemene Plaatselijk Verordening Sneek verleende vergunningen en

ontheffingen € 63,05

Toezicht op seksinrichtingen, hoofdstuk 3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening Sneek € 163,05

voor alle overige op grond van hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening  Sneek verleende vergunningen en ontheffingen € 31,35

Afvalstoffen, hoofdstuk 4, afdeling 2, paragrafen 4 en 5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 4.2.4.1 en 4.2.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sneek € 110,70

Vervallen

Venten, hoofdstuk 5, afdeling 2, artikel 5.2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.2 van de Algemene

Plaatselijke Verordening Sneek:

voor een vergunning met een geldigheidsduur van één dag of gedeelte

daarvan € 30,45 voor een vergunning met een geldigheidsduur van meer dan één dag maar  niet langer dan één jaar € 61,50

Algemeen

De leges bedragen voor iedere niet afzonderlijk genoemde vergunning of ontheffing die verleend is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Sneek € 30,45

Evenementen

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene

Plaatselijke Verordening Sneek:

voor een middelzwaar evenement € 78,50

voor een zwaar evenement € 246,00

Speelgelegenheden hoofdstuk 2, afdeling 3, paragraaf 3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel

2.3.3.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening Sneek € 163,05

Rubriek 18 Huisvestingsverordening1999

Vervallen

Rubriek 19 Raadplegen van het kadaster

Vervallen

Rubriek 20 Burgerlijke stand en archief

Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap.

De leges bedragen voor:

het voltrekken van een huwelijk c.q. het registreren van het partnerschap op een andere tijd dan ingevolge artikel 4 der wet van 23 april 1879 (Stb. no. 72) voor de kosteloze voltrekking is bepaald:

op een dag en uur ter keuze van de belanghebbenden

op het stadhuis van maandag t/m vrijdag € 233,15

op een dag en uur ter keuze van de belanghebbenden

op de locatie Epemastate of het Fries Scheepvaart

Museum van maandag t/m vrijdag € 374,05

op een uur ter keuze van de belanghebbenden op

het stadhuis op zaterdag € 408,10

op een uur ter keuze van de belanghebbenden op

de locatie Epemastate of het Fries Scheepvaart

Museum op zaterdag € 548,95 op een rondvaartboot van maandag t/m vrijdag € 268,85 op een rondvaartboot op zaterdag € 537,95

het verplaatsen van een eerder gekozen tijdstip en/of het wijzigen van een locatie  voor het voltrekken van een huwelijk c.q. het registreren van het partnerschap € 26,00

Omzetting huwelijk/geregistreerd partnerschap.

De leges bedragen:

ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

op een dag en uur ter keuze van de belanghebbenden

op het stadhuis van maandag t/m vrijdag € 233,15

op een dag en uur ter keuze van de belanghebbenden

op de locatie Epemastate of het Fries Scheepvaart

Museum van maandag t/m vrijdag € 374,05

op een uur ter keuze van de belanghebbenden op

het stadhuis op zaterdag € 408,10

op een uur ter keuze van de belanghebbenden op

de locatie Epemastate of het Fries Scheepvaart

Museum op zaterdag € 548,95 op een rondvaartboot van maandag t/m vrijdag € 268,85 op een rondvaartboot op zaterdag € 537,95

het verplaatsen van een eerder gekozen tijdstip en/of het wijzigen van een locatie  voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk € 26,00 De leges bedragen ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte: € 52,05

Trouwboekjes.

De leges bedragen voor een trouwboekje/boekje geregistreerd partnerschap (gekalligrafeerd) € 11,30

D. Registers burgerlijke stand en andere archiefstukken.

De leges bedragen voor:

het verrichten van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, zonder  dat van het resultaat een authentiek uittreksel of een bewijs van inschrijving  wordt verlangd, of in het archief der gemeente berustende stukken, voor elk kwartier of gedeelte daarvan aan deze diensten besteed € 7,85 het wekelijks verstrekken van opgaven uit de registers van de burgerlijke stand van de in de gemeente geborenen, overledenen, gehuwden en geregistreerde

partners, bij abonnement per jaar € 261,25

Voor het mede verstrekken van de adressen bij de onder 2 genoemde opgaven gelden de tarieven genoemd in rubriek 21, onder 2, punt 1 en 2. De verkregen inlichtingen mogen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders worden gepubliceerd of anderszins bekendgemaakt, aan derden worden verstrekt of medegedeeld of ten behoeve van derden worden verwerkt.

Bemiddeling inlichtingen registers burgerlijke stand.

De leges bedragen voor het ten behoeve van belanghebbenden aanvragen van inlichtingen en bescheiden uit de registers van de burgerlijke stand uit een andere gemeente (de kosten van de inlichtingen en bescheiden zelf niet inbegrepen) € 2,30

Beschikbaar stellen van getuigen.

De leges bedragen voor het leveren van een getuige bij een huwelijk c.q. het registreren van het partnerschap, voor ieder daaraan besteed kwartier € 7,75

Rubriek 21 Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens

Voor de toepassing van deze rubriek wordt onder één verstrekking verstaan één of  meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 6,20

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar:

voor 100 verstrekkingen € 368,75

voor 500 verstrekkingen € 1.475,60

voor 1000 verstrekkingen € 2.459,40

tot het verstrekken van gegevens waarvoor een selectie moet worden uitgevoerd, € 0,10 per verstrekking verhoogd met een vast bedrag per selectie van € 136,80 per keer;

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente. € 246,95

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in  behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld  in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie € 2,27

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier €7,85

Rubriek 22 Openluchtrecreatie

Vervallen

Rubriek 23 Instemmingvergunning Telecommunicatiewet

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet € 116,60

Rubriek 24 Begraafplaats

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ergunning voor het plaatsen van een grafmonument op de algemene begraafplaats bedraagt € 30,50

Rubriek 25 Afvalpas

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vervangende afvalpas als bedoeld in de “nadere regels milieustraat” zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 18 januari 2005 ten behoeve van het storten van afvalstoffen op de gemeentelijke milieustraat bedraagt € 26,70

Rubriek 26 Hondenpenning

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vervangende hondenpenning als bedoeld in artikel 2.4.17. van de Algemeen Plaatselijke Verordening Sneek bedraagt € 12,45