Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sneek

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sneek
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2010
CiteertitelVerordening reinigingsheffingen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening reinigingsheffingen 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-200901-01-2012Nieuwe regeling + bijlage

15-12-2009

Sneeker Nieuwsblad

Onbekend

Tekst van de regeling

RAADSBESLUIT

     

Nummer

:

 

Onderwerp

:

Vaststellen verordening reinigingsheffingen 2010

De raad van de gemeente Sneek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van      ;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t:

A. een bedrag van € 51.500,= te onttrekken uit reserve diverse objecten, onderdeel

egalisatiereserve afvalstoffenheffing

B. vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2010

(Verordening reinigingsheffingen 2010)

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen of van percelen die worden gebruikt door meer dan 10 personen, die tezamen niet één huishouding vormen, zoals pensions en dergelijke, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

HOOFDSTUK 2 AFVALSTOFFENHEFFING

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

  wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven terzake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van een perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

HOOFDSTUK 3 REINIGINGSRECHTEN

Artikel 6 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 7 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.

Artikel 8 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

HOOFDSTUK 4 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 9 Belastingjaar

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel en de reinigingsrechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel is het belastingjaar gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 10 Wijze van heffen

 • 1. De afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel en de reinigingsrechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel, worden bij wege van aanslag geheven.

 • 2. De afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel en de reinigingsrechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende

  kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige

  bekendgemaakt.

Artikel 11 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel en de reinigingsrechten

  bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de belastingjaar

  of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt is de afvalstoffenheffing

  bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel en de reinigingsrechten bedoeld in hoofdstuk 3 van

  de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde

  belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden

  overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt bestaat, ten aanzien van de afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel en de reinigingsrechten bedoeld in

  hoofdstuk 3 van de tarieventabel, aanspraak of ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de

  belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel of bedrijfspand in feitelijk gebruik neemt.

 • 5.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel en de reinigingsrechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het verlenen van

  de gevraagde dienst of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 12 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen bedoeld in

  hoofdstuk 1 en 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten bedoeld in

  hoofdstuk 2 en 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden betaald binnen

  twee weken na de dagtekening van de bon, nota of andere schriftuur.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde

  termijnen.

Artikel 13 Overdracht bevoegdheid

Aan burgemeester en wethouders wordt overgedragen de bevoegdheid van de raad tot het wijzigen van het recht als bedoeld in artikel 3.1., 3.3. en 4.1.5. van de bij de verordening behorende tarieventabel voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval, met de beperking dat de wijziging ten opzichte van het in deze artikelen bedoelde recht in een belastingtijdvak, zowel naar boven als naar beneden, ten hoogste 10 procent mag bedragen.

Artikel 14 Kwijtschelding

Kwijtschelding wordt slechts verleend van de afvalstoffenheffing als bedoeld in hoofdstuk 1. van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 15 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 16 Citeertitel, inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van een afvalstoffenheffing en van reinigingsrechten

  2009”, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de

  in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

  toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op die waarin de

  bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening reinigingsheffingen 2010”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2009.

, voorzitter.

, griffier.

Tarieventabel behorende bij de "Verordening reinigingsheffingen 2010".

Bijlage

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

Hoofdstuk 1. Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 • 1.1.

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of indien de belastingplicht later aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon € 166,20

 • 1.2.

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of indien de belastingplicht later aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meer personen € 228,60

Hoofdstuk 2. Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 • 2.1.

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen huishoudelijke afvalstoffen of grof huisvuil per halve kubieke meter of gedeelte daarvan, per keer € 21,01

 • 2.2.

  Het ophalen van minder dan 1 m3 grof afval per keer van particuliere huishoudingen indien dit geschiedt op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen in het kader van een te rijden grofvuilroute is gratis.

 • 2.3.

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen of grof huisvuil in een op de “Milieustraat Wetterskipsdyk” geplaatste container, per keer € 25,00 vermeerderd met een bedrag voor elke halve kubieke meter of gedeelte daarvan, van € 21,01

Hoofdstuk 3 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

 • 3.1.

  Het recht bedraagt per belastingjaar voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid in huisvuilkisten met een inhoud van niet meer dan 240 liter, bedraagt per huisvuilkist € 296,88

 • 3.2.

  Wanneer voor een bij een bedrijfspand gelegen perceel een afvalstoffenheffing wordt geheven is het in het vorige lid bedoelde recht eerst verschuldigd voor de tweede en volgende huisvuilkist.

 • 3.3.

  Wanneer naast het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid in huisvuilkisten met een inhoud van niet meer dan 240 liter, periodiek groente-, fruit- en tuinafval via compostcontainers met een inhoud van niet meer dan 240 liter wordt verwijderd dan bedraagt in afwijking van het hiervoor in het eerste lid genoemde recht per kist, het recht voor de eerste huisvuilkist en de eerste compostcontainer (zgn. stel)

  tezamen eveneens per jaar € 296,88

Hoofdstuk 4. Maatstaven en overige tarieven reinigingsrechten

 • 4.

  1 Het recht bedraagt voor:

 • 4.1. .

  Het achterlaten van grof afval in een op de “Milieustraat Wetterskipsdyk”

  geplaatste container, per keer € 25,00

  vermeerderd met een bedrag voor elke halve kubieke meter of gedeelte daarvan, van € 21,01

 • 4.1..

  Het ledigen van beer- of zinkputten, septictanks en het verwijderen van de daaruit komende stoffen per uur (per auto + chauffeur + belader) € 130,44

 • 4.1..

  Het beschikbaar stellen en het gebruik van container, in het kader van de zogenaamde containerroute, per week € 4,25

 • 4.1..

  Het ledigen van een container in het kader van zogenaamde containerroute,

  per keer € 23,67

 • 4.1..

  Het incidenteel beschikbaar stellen, gebruiken en ledigen van een container,

  per keer € 64,50

 • 4.1..

  Het recht bedraagt voor overige diensten voor zover daar in deze verordening geen afzonderlijk tarief is vermeld: voor het verlenen van diensten

  • a.

   door het reinigingsbedrijf: per man per uur € 39,64

  • b.

   per auto voor ORG 1, 10 en 11 per uur € 40,88

  • c.

   per auto voor ORG 2, 3, 14 en 15 per uur € 30,32

  • d.

   per auto voor ORG 12 en 20 per uur € 30,64

  • e.

   per auto voor ORG 5, 6 en 8 per uur € 13,44

  • f.

   per auto voor de ORG 4 per uur € 38,12

  • g.

   per auto voor de ORG 18 per uur € 20,52

 • 4.1.

  Waar in dit artikel sprake is van een recht per uur kan dit recht gesplitst worden in gedeelten van een uur, waarbij een gedeelte van een kwartier voor een vol kwartier gerekend wordt.

 • 4.1..

  De rechten per man per uur in dit artikel worden verhoogd met een percentage

  van:

  • a.

   75, indien de diensten worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdag tussen 00.00 en 07.00 uur en tussen 18.00 en 24.00 uur;

  • b.

   100, indien de diensten worden verricht op zondag, zaterdag, Nieuwjaarsdag,Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Sneker hardzeildag en de dagen waarop de verjaardag van de Koningin en de bevrijding 1940-1945 wordt gevierd.

 • 4.1..

  Het achterlaten van bouw- of sloopafval op de “Milieustraat Wetterskipsdyk”geplaatste container, per keer € 25,00

  vermeerderd met een bedrag voor elke halve kubiek meter of gedeelte daarvan, van € 21,01

Hoofdstuk 5 Vrijstelling

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3, artikel 4.1.1 en artikel 4.1.10 is het achterlaten van afvalstoffen door particuliere huishoudingen, op vertoon van een geldig afvalpas als bedoeld in de “nadere regels milieustraat” zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 18 januari 2005 in combinatie met een geldig identiteitsbewijs, voor een maximum van 2 kubieke meters per bezoek per maand, gratis.

Behoort bij raadsbesluit van 15december 2009

De griffier van Sneek,