Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sneek

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sneek
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD 2009
CiteertitelMarktgeldverordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMarktgeldverordening 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-200801-01-2011Nieuwe regeling

28-10-2008

Sneeker Nieuwsblad

geen

Tekst van de regeling

RAADSBESLUIT

     

Nummer

:

 

Onderwerp

:

Vaststellen marktgeldverordening 2009

De raad van de gemeente Sneek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (bijlage no. );

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de :

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD 2009.

(Marktgeldverordening 2009)

Artikel 1 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op voor openbare dienst bestemde gemeentegrond tot het uitoefenen van de markt- of straathandel of voor het verlenen van diensten.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening, gebruik maakt. Daaronder te verstaan degene die een standplaats inneemt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meter (m1).

Artikel 4 Tarief

 • 1. Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan, per strekkende meter (m1) of

  gedeelte daarvan, € 1,-- met een minimum van 4 m1.

 • 2. Indien degene die de standplaats inneemt gebruik maakt van elektriciteitsvoorzieningen die van

  gemeentewege zijn getroffen, wordt het marktgeld per dag of gedeelte daarvan verhoogd:

  • a.

   bij een gezamenlijk vermogen van de aangesloten apparaten van ten hoogste 0,4 kWh

   met € 0,90 (exclusief BTW);

  • b.

   bij een gezamenlijk vermogen van de aangesloten apparaten van meer dan 0,4 kWh

   met € 2,75 (exclusief BTW).

 • 3. Het marktgeld, bedoeld in het eerste lid, bedraagt bij abonnement, geldig voor een bepaalde

  wekelijkse marktdag:

  • -

   voor een kalenderkwartaal, 11 maal het dagtarief;

  • -

   voor een kalenderjaar, 40 maal het dagtarief.

 • 4. Indien degene die de standplaats inneemt gebruik maakt van elektriciteitsvoorzieningen die van

  gemeentewege zijn getroffen, wordt het marktgeld bij abonnement, geldig voor een bepaalde

  wekelijkse marktdag, zoals bedoeld in het derde lid:

  • -

   per kalenderkwartaal verhoogd met 11 maal het ingevolge het tweede lid verschuldigde bedrag;

  • -

   per kalenderjaar verhoogd met 40 maal het ingevolge tweede lid verschuldigde bedrag.

Artikel 5 Belastingjaar

Voorzover de in deze verordening genoemde rechten per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, kennisgeving of andere schriftuur.

Artikel 7 Ontstaan belastingschuld

 • 1. Het marktgeld is verschuldigd op het tijdstip, waarop een standplaats wordt ingenomen of, indien het

  marktgeld per kalenderkwartaal of per kalenderjaar wordt betaald, bij het uitreiken van een

  abonnementsbewijs.

 • 2. Van de marktgelden die per jaar worden geheven, wordt, indien het gebruik van de marktplaats is

  geëindigd voor het verstrijken van de termijn, op schriftelijke aanvraag van de belastingplichtige,

  ontheffing verleend voor zoveel twaalfden van het bedrag als er in dat jaar na beëindiging van het

  gebruik nog volle maanden overblijven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald

  op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

 • 2. In afwijking van het eerste lid moet, indien er sprake is van een kwartaalabonnement of

  jaarabonnement, het marktgeld worden betaald binnen twee maanden na aanvang van het

  kwartaal of het jaar.

 • 3. Indien de in het tweede lid bedoelde gedagtekende nota, kennisgeving of andere schriftuur in het

  lopende kwartaal of jaar wordt verzonden, dient het marktgeld binnen een maand na de

  dagtekening van de nota, de kennisgeving of de andere schriftuur te worden betaald.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de eerste, tweede en derde lid gestelde

  termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2002", vastgesteld bij raadsbesluit

  van 18 december 2001, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum

  van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

  die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste werkdag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Marktgeldverordening 2009".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2008

, voorzitter.

, griffier.