Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bussum

Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen particulier woningbezit 2009 ev

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bussum
Officiële naam regelingSubsidieverordening duurzame energiemaatregelen particulier woningbezit 2009 ev
CiteertitelSubsidieverordening duurzame energiemaatregelen particulier woningbezit 2009 ev
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpNieuwe regeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-201001-01-2009Onbekend

02-04-2009

Bussumse Krant van 3 februari 2010

RV2009-118

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen particulier woningbezit 2009 ev.

De raad van de gemeente Bussum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Bussum, nummer RV2009-118;

overwegende, dat

de Duurzame Energie subsidieregeling voor inwoners van de gemeente Bussum regulering behoeft

b e s l u i t :

de volgende Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen particulier woningbezit vast te stellen.

Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen particulier woningbezit 2009 ev.

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende activiteiten en de daaraan gekoppelde maximale subsidie per activiteit;

 • b.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • c.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan de gemeente om uitkering van de gemeentelijke energiesubsidie;

 • d.

  aanvrager: natuurlijke persoon die eigenaar van een als woning gebruikte bestaande onroerende zaak is waaraan energie wordt geleverd, die een aanvraag heeft ingediend;

 • e.

  voorziening: installaties welke energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, zonwarmte, waterkracht en wind of maatregelen die de energievraag reduceren zoals bijvoorbeeld HR++ glas.

Artikel 2 Doelstellingen

De gemeente Bussum voert een actief klimaatbeleid uit, zij heeft hiervoor van de provincie Noord Holland subsidiebudget beschikbaar gekregen en zelf een startbedrag beschikbaar gesteld. Dit budget wordt ingezet om particulieren te stimuleren te investeren in energie-efficiency van de woningen.

Artikel 3 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a. Voor de gemeentelijke energiesubsidie geldt een geaggregeerd subsidieplafond (het totaal van toe te kennen subsidiebedragen aan inwoners).

 • b. Aanvragen kunnen in een lopend jaar worden ingediend tot het subsidieplafond bereikt is. Aanvragen ingediend na het bereiken van het subsidieplafond worden het daarop volgende jaar in behandeling genomen.

 • c. Verlening van subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de subsidieaanvraag aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • d. De subsidiabele kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijfstellen van de voorzieningen zoals genoemd in bijlage I van deze verordening.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • a. Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die worden aangeschaft na de datum waarop de gemeente Bussum een voorlopige beschikking heeft afgegeven. Dit geldt niet voor de aanschaf van doe het zelf materialen uit de bouwmarkt. Als aanschafdatum geldt ook de datum dat de offerte van de installateur door de subsidieaanvrager is ondertekend.

 • b. Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • c. Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de duurzame energielijst (DE-lijst) in bijlage I.

 • d. Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij bestaande woningen op het grondgebied van de gemeente Bussum.

 • e. Subsidie wordt alleen verstrekt indien met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald voor 1 januari van het daarop volgende jaar.

 • f. Subsidie voor de voorzieningen, met uitzondering van HR++ glas, wordt alleen verstrekt indien met een installateursverklaring kan worden aangetoond dat de voorziening is geplaatst en in bedrijf gesteld.

 • g. Het subsidiebedrag per voorziening staat vast. De bedragen worden genoemd in bijlage I. Per woning wordt maximaal € 2000,- aan subsidies verstrekt.

Artikel 5 Aanvraagprocedure

 • a. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voorafgaand aan het treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het aanvraagformulier (bijlage II). Het subsidiebedrag wordt betaalbaar gesteld wanneer de aanvrager de facturen en betaalbewijzen (bankafschrift) en indien van toepassing een installateursverklaring (bijlage III) heeft nagezonden.

 • b. Complete aanvragen zullen in beginsel binnen vier weken door gemeente voorlopig worden beschikt. De definitieve beschikking (besluit dat tot betaalbaarstelling van het subsidiebedrag wordt overgegaan) volgt wanneer de aanvrager de vereiste bescheiden ter verantwoording heeft overgelegd. Die verantwoording dient uiterlijk op 31 december van het lopende jaar in het bezit te zijn van de gemeente Bussum. De definitieve beschikking wordt afgegeven binnen vier weken nadat de complete verantwoording is ontvangen door de gemeente.

 • c. Voorzover de beslissing op de aanvraag strekt tot geheel of gedeeltelijk afwijzen van de aanvraag, wordt deze gemotiveerd.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • a. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2009.

 • b. In gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bussum.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op .

de griffier
de voorzitter

Bijlage I

Lijst met duurzame energievoorzieningen

   
HR++- glas (U 1,2)€ 20,- / m2
Combi warmtepomp in comb met bodemsysteem€ 1.650,- per woning
Warmtepompboiler€ 425,- per woning
LT (= lage temperatuur) verwarming€ 425,- per woning
Zonneboiler€ 575,- per zonneboiler
PV-systeem (zonnepanelen)€ 2,50 per Wpiek *
Dakisolatie€ 3,- per m2
Vloerisolatie€ 3,- per m2
Spouwmuurisolatie€ 3,- per m2
Paneelisolatie € 8,- per m2
Isolatie massieve muur € 20,- per m2
Leidingisolatie € 2,- per m
Doe-het-zelf-isolatie € 2,- per m2
Ultra Hoog Rendementketel€ 575,- per woning
Programmeerbare thermosstatische radiatorkraan€ 8,- per stuk

* De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van het systeem. Gemiddeld levert 1 m2 zonnepaneel ca 120 Wpiek op