Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Algemene regels voor plantenbakken en gevelbanken op het grondgebied van het voormalig stadsdeel Osdorp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingAlgemene regels voor plantenbakken en gevelbanken op het grondgebied van het voormalig stadsdeel Osdorp
CiteertitelAlgemene regels voor plantenbakken en gevelbanken op het grondgebied van het voormalig stadsdeel Osdorp
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNatuur, milieu en beheer openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is terug te vinden onder de regelingencollectie van de gemeente Amsterdam

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201619-03-201619-12-2016Herbevestiging Algemene regels voor plantenbakken en gevelbanken op het grondgebied van het voormalig stadsdeel Osdorp vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeelNieuw-West d.d. 9-8-2011

07-12-2016

 Gemeenteblad 16-12-2016, nr 177978

2016/int/1244

Tekst van de regeling

Algemene regels voor plantenbakken en gevelbanken op het grondgebied van het voormalig stadsdeel Osdorp

1.1     Plantenbakken mogen zowel door inwoners als door ondernemers worden geplaatst.

1.2       Gevelbanken mogen alleen door inwoners worden geplaatst, niet door ondernemers.

1.3      Onder initiatiefnemer wordt verstaan:

 • a.

  een inwoner die een plantenbak of een gevelbank in de openbare ruimte wil plaatsen;

 • b.

  een ondernemer die een plantenbak in de openbare ruimte wil plaatsen;

 • c.

  hij die de zorg voor de bak of de bank overneemt als de oorspronkelijke initiatiefnemerde zorg om welke reden dan ook heeft gestaakt.

2.         Plantenbakken en gevelbanken mogen alleen zodanig worden geplaatst dat:

2.1       de toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven te allen tijde wordt vrijgehouden.

2.2       een afstand van tenminste 2 meter wordt vrijgehouden tot:

 • a.

  objecten als onder- en bovengrondse brandkranen, lantaarnpalen,schakelkasten;

 • b.

  fietsenrekken, inclusief de ruimte voor daarin te plaatsen fietsen;

 • c.

  de hoek van de straat;

 • d.

  voetgangersoversteekplaatsen, tram- en bushaltes en;

 • e.

  bomen en groenvoorzieningen.

2.3       een doorrijdbreedte van tenminste 3.50m en een doorrijdhoogte van tenminste 4.20m overblijft voor ambulances en voertuigen van politie en brandweer.

2.4       de plantenbak of de gevelbank geen belemmering vormt voor voorbijgangers.

3.1       Een gevelbank mag alleen tegen de gevel van de woning van de initiatiefnemer worden geplaatst.

3.2      Een gevelbank moet handmatig verplaatsbaar zijn en mag niet worden bevestigd aan de gevel of aan andere objecten.

3.3      Een plantenbak wordt zo dicht mogelijk tegen de gevel van de woning of de onderneming van de initiatiefnemer geplaatst.

3.4       Een plantenbak moet handmatig verplaatsbaar zijn en mag niet worden bevestigd aan de gevel of aan andere objecten.

3.5       Een plantenbak mag niet op de rijweg, een fietspad of in een doorgang worden geplaatst.

3.6       Het plaatsen van een plantenbak mag niet leiden tot het opbreken van de weg.

4.         De maximaal toegestane afmetingen (lengte x breedte) van een plantenbak bedragen 0.75x0.75m. De maximaal toegestane afmetingen (lengte x breedte) van een gevelbank

bedragen 1.50x0.50m.

5.         Vrije doorloopruimte en wijze van meten.

 • a.

  De minimale vrije doorloopruimte bedraagt 2,00m, behoudens het hierna gestelde.

 • b.

  De minimale doorloopruimte bij de winkelconcentraties (zie artikel 14) bedraagt 2,00m, behoudens het deel Tussenmeer tussen Hoekenes en Osdorpplein.

 • c.

  De minimale doorloopruimte bij het deel Tussenmeer tussen Hoekenes en Osdorpplein bedraagt 2,50m.

 • d.

  De minimale vrije doorloopruimte op het Osdorpplein bedraagt 3,50m.

 • e.

  De minimale vrije doorloopruimte, in geval van een trottoir dat is aangelegd tussen de gevel en een fietspad of rijweg, wordt gemeten vanaf de buitenkant van de gevelbank of plantenbak tot de lijn tussen trottoirbestrating en fietspad-/rijwegbestrating, tenzij op dat trottoir lantaarnpalen staan.

 • f.

  De minimale vrije doorloopruimte, in het geval dat lantaarnpalen staan op het trottoir(gedeelte) dat aansluit aan de gevel, wordt gemeten vanaf de buitenkant van de gevelbank of plantenbak naar de denkbeeldige hartlijn waarop die lantaarnpalen staan. 

6.1       Een initiatiefnemer mag ten hoogste twee plantenbakken plaatsen.

6.2       Een initiatiefnemer mag ten hoogste één gevelbank plaatsen.

6.3       Een initiatiefnemer mag niet zowel een gevelbank en een plantenbak plaatsen.

7.       De initiatiefnemer zorgt voor een ordelijk aanzien van de plantenbak of gevelbank en voor het schoon houden van de openbare ruimte in de directe omgevingn daarvan.

8.         Een plantenbak mag geen hoogopgaande begroeiing bevatten waarbovenbewoners hinder van kunnen hebben en mag geen doornige of giftigeplanten bevatten.

9.1       De initiatiefnemer zorgt er voor dat de plantenbak of de gevelbank onmiddellijkwordt verwijderd of verplaatst:

 • a.

  op last van de politie, de brandweer of medewerkers van het stadsdeel;

 • b.

  als dat nodig is in verband met werkzaamheden in de openbare ruimte en;

 • c.

  als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan of langs de gevel.

9.2       De met verwijdering of verplaatsing mogelijk verbonden kosten zijn voor rekeningvan de initiatiefnemer. 

10.      Het stadsdeel kan de plantenbak of gevelbank weghalen als deze niet wordtonderhouden en hierdoor afbreuk wordt gedaan aan of gevaar ontstaat voor de 

omgeving dan wel niet wordt voldaan aan de aanwijzingen zoals bedoeldonder artikel 8.

11.       Een plantenbak of gevelbank mag geen reclame bevatten.

12.       De initiatiefnemer zorgt er voor dat geen schade aan gemeentelijke eigendommenontstaat als gevolg van de aanwezigheid van de plantenbak of gevelbank.

13.       De initiatiefnemer zorgt er voor dat de plantenbak of de gevelbank geen schade,overlast of gevaar oplevert voor derden.

14.  De in 5 onder b. bedoelde winkelconcentraties zijn:

          - Tussen Meer, van Hoekenes tot Baden Powellweg,

            - Osdorper Ban, van Meer en Vaart tot Hoekenesgracht, 

            - Hoekenes, van Osdorpergracht tot Osdorper Ban,

            - Pieter Calandlaan 88-138, 140-148, 200-260, 315-353, en 837-1393,

            - WC de Dukaat (= Pieter Calandlaan 400-600).