Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarderadeel

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarderadeel
Officiële naam regelingBezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005
CiteertitelBezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is deze verordening per 1 januari 2020 vervallen.

.

De bezoldigingsverordening van 1998 is met ingang van 1 januari 2005 ingetrokken.

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 30-11-2004.

Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit Stienser Omroeper,14-12-2004,2004/51.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125, lid 2
 2. CAR/UWO, art. 3:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2020nieuwe regeling

30-11-2004

Stienser Omroeper,14-12-2004,2004/51

Onbekend.

Tekst van de regeling

Gemeente Leeuwarderadeel

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel;

gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg;

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende verordening, genaamd

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar:

  • de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel;

  • de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel;

 • b.

  salaris:

  het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel;

 • c.

  uurloon:

  het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Leeuwarderadeel;

 • d.

  schaal:

  de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel, opgenomen in bijlage H en Ha van die regeling;

 • e.

  maximumsalaris:

  het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • f.

  bezoldiging;

  de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel;

 • g.

  betrekking:

  de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel;

 • h.

  conversie:

  de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen;

 • i.

  volledige betrekking:

  de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel;

 • j.

  overwerk:

  het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder 1, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel;

II Salaris.

Recht op salaris.

Artikel 2.

 • 1.

  Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

 • 2.

  Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

  Gebroken tijdvakken.

Artikel 3.

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Onvolledige betrekking.

Artikel 4.

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Salarisbedragen.

Artikel 5.

De salarissen van de ambtenaren wier salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage II of bijlage II a van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderdeel.

Artikel 6.

 • 1.

  De toepassing van bijlage II dan wel bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde t/m vijfde lid, van Arbeidsvoorwaardenregeling van deze gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversietabel de voor de ambtenaar geldende salarisschaal, tenzij zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

 • 4.

  Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

  Periodieke verhoging van het salaris.

Artikel 7.

 • 1.

  Het salaris van de ambtenaar die voldoende functioneert, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naasthogere bedrag.

 • 2.

  De periodieke verhogingen worden toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand waarin zijn aanstelling een jaar is verstreken en nadien telkens na een jaar.

 • 3.

  Het tijdstip waarop ingevolge het vorige lid voor de eerste maal een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat.

 • 4.

  Het salaris wordt, indien de salarisschaal dit aangeeft en wanneer het maximumsalaris is bereikt, voor de eerste maal na drie jaar en vervolgens om de twee jaar verhoogd tot het naasthogere bedrag.

 • 5.

  Een verhindering wegens ziekte als bedoeld in hoofdstuk 7 van de CAR/UWO zal niet van invloed zijn op het tijdstip van toekenning van periodieke salarisverhogingen.

  Extra periodieke verhoging van het salaris.

Artikel 8.

 • 1.

  Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van zeer goede of uitstekende vervulling van de betrekking.

 • 2.

  Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 7 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij anders wordt bepaald.

  Geen periodieke verhoging.

Artikel 9.

 • 1.

  Indien een ambtenaar onvoldoende functioneert, kan worden bepaald dat voor hem de in artikel 7 bedoelde salarisverhoging achterwege wordt gelaten.

 • 2.

  Nadien kan worden bepaald dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

 • 3.

  Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambte naar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid.

  Salaris bij bevordering naar hogere schaal.

Artikel 10.

 • 1.

  Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt:

  • a.

   voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het bedrag, gelegen onmiddellijk boven het salaris dat de ambtenaar in de oude schaal zou hebben genoten;

  • b.

   voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

 • 2.

  Voorzover nodig zal - in afwijking van het eerste lid onder a - de vooruitgang in salaris tengevolge van de indeling in de schaal met een hoger maximumsalaris nimmer minder bedragen dan het geval zou zijn bij verhoging ingevolge artikel 7 in de schaal waarin de ambtenaar wordt ingedeeld.

III Instrumenten van flexibele beloning.

Gratificatie

Artikel 11.

 • 1.

  Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem een gratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel worden toegekend.

 • 2.

  De hoogte van de gratificatie bedraagt maximaal € 500,--.

  Groepsgratificatie.

Artikel 12.

 • 1.

  Aan een groep ambtenaren die een uitstekende collectieve prestatie heeft geleverd, kan een groepsgratificatie worden toegekend.

 • 2.

  De hoogte van een groepsgratificatie bedraagt maximaal € 500,-- per groepslid.

  Tijdelijke persoonlijke toelage.

Artikel 13.

 • 1.

  Aan een ambtenaar die gedurende een tijdvak van drie jaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan een tijdelijke persoonlijke toelage worden toegekend.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toelage bedraagt maximaal € 100,-- bruto per maand gedurende een jaar.

  Persoonlijke toelage na bereiken maximum functionele schaal.

Artikel 14.

 • 1.

  Aan een ambtenaar die het maximum van de voor hem geldende schaal heeft bereikt, kan een persoonlijke toelage als bedoeld in artikel 3:7:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderdeel worden toegekend, indien betrokkene gedurende meerdere jaren uitstekend heeft gefunctioneerd.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toelage bedraagt maximaal drie periodieken in de naasthogere schaal.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde toelage wordt ingetrokken, indien de gronden waarop de toelage werd toegekend niet meer aanwezig zijn, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven.

  Arbeidsmarkttoelage

Artikel 15.

 • 1.

  Aan de ambtenaar kan om redenen van werving of behoud een toelage worden toegekend.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend voor een tijdvak dat tevoren is vastgesteld, met inachtneming van een maximum van drie jaar.

 • 3.

  De hoogte van de toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt maximaal € 200,--bruto per maand.

 • 4.

  De toelage als bedoeld in het eerste lid eindigt op de ingevolge het tweede lid vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarktsituatie waarop de toelage is gebaseerd nog steeds bestaat, kan opnieuw een toelage als bedoeld in het eerste en tweede lid aan de ambtenaar worden toegekend.

Artikel 16.

Burgemeester en wethouders stellen in overleg met het Georganiseerd Overleg nadere regels omtrent de toepassing en de hoogte van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in de artikelen 11 t/m 15.

Geen afbouwregeling.

Artikel 17.

Bij het beëindigen van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in artikelen 11 tot en met 15 wordt geen afbouwregeling toegepast.

IV Overige toelagen en vergoedingen.

Waarnemingstoelage.

Artikel 18.

Een waarnemingstoelage wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel.

Overwerkvergoeding.

Artikel 19.

Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 12, wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:2 en artikel 3:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel.

Toelage onregelmatige dienst.

Artikel 20.

 • 1.

  Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 7 en voor wie de werktijden zijn vastgesteld conform artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel, wordt een toelage toegekend op grond van artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel.

 • 2.

  De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel:

  • a.

   20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b.

   40% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur;

  • c.

   40% voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur;

  • d.

   65% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel, met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris horende bij schaal 6.

 • 3.

  Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7 uur, respectievelijk is beëindigd na 19 uur.

 • 4.

  In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt.

  Afbouwtoelage.

Artikel 21.

 • 1.

  Aan de ambtenaar, wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelagen als bedoeld in de artikel 20 een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende compensatie toegekend indien:

  • a.

   de blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de bezoldiging;

  • b.

   de ambtenaar deze toelagen gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 2.

  Deze compensatie kent het volgende verloop:

  • 1.

   het eerste halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 100% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • 2.

   het tweede halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 75% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • 3.

   het derde halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 50% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • 4.

   het vierde halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 25% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen.

 • 3.

  De periodes genoemd in lid 2 worden telkens met een half jaar verlengd als de ambtenaar langer dan 10 jaar zonder onderbreking de toelagen heeft ontvangen.

 • 4.

  In afwijking van het gestelde in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel behouden ambtenaren van 55 jaar en ouder (die langer dan 10 jaar zonder wezenlijke onderbreking de toelage hebben genoten) hun functiegebonden toelagen

 • 5.

  De in het 2e en 3e lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 55 jaar bereikt en hij onmiddellijk voor de aanvang van die toelage gedurende tenminste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking de functiegebonden toelage heeft genoten, over in een blijvende toelage.

  Plaatselijke regelingen.

Artikel 22.

Er zijn een aantal plaatselijke regelingen getroffen op grond waarvan ambtenaren aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Het betreft hier de volgende regelingen:

 • -

  Regeling bedrijfshulpverlening

 • -

  Regeling sleutelbeheer sportcomplex

 • -

  Regeling gladheidsbestrijding

 • -

  Vergoedingsregeling verkiezingen

 • -

  Piketdienst buitendienst Grondgebied

  Deze regelingen zijn als bijlagen bijgevoegd.

V Overige bepalingen.

Onvoorziene gevallen.

Artikel 23.

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening.

Slotbepalingen.

Artikel 24.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005 en kan worden aangehaald als de ‘Bezoldigingverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

 • 2.

  De 'Bezoldigingverordening van 1989, zoals vastgesteld op 29 juni 1989 en zoals sindsdien gewijzigd, wordt met ingang van 1 januari 2005 ingetrokken.

  Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel op 30 november 2004.

de secretaris,de burgemeester,
   
(J.J. Kingma)(drs. E.J. ter Keurs)

Kopie: leden GO, de OR, map leden MT, map informatie pz