Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rijnwoude

Algemene voorwaarden voor verkoop van grond door de Gemeente Rijnwoude 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rijnwoude
Officiële naam regelingAlgemene voorwaarden voor verkoop van grond door de Gemeente Rijnwoude 2006
Citeertitel"Algemene voorwaarden voor verkoop van grond door de Gemeente Rijnwoude 2006"
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkoop voorwaarden grond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200601-01-2014Nieuwe Regeling

20-06-2006

Rijnwoude Koerier, 23-08-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE RIJNWOUDE 2006

1.TOEPASSELIJKHEID

1.1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor verkopen van grond door de gemeente Rijnwoude indien en voor zover deze in de koopovereenkomst daarop van toepassing zijn verklaard en in die overeenkomst daarvan niet wordt afgeweken.

1.2 Naam

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden voor verkoop van grond door de gemeente Rijnwoude 2006”.

2.BEGRIPPEN

 • -

  gemeente: de gemeente Rijnwoude

 • -

  gemeenteraad: de raad van de gemeente Rijnwoude

 • -

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijnwoude

 • -

  koper: de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) met wie de gemeente de koopovereenkomst sluit

 • -

  grond: het terrein dat volgens de koopovereenkomst wordt verkocht, met inbegrip van de daarop aanwezige opstallen en beplanting voorzover deze blijkens de koopovereenkomst niet van de koop zijn uitgesloten

 • -

  koopovereenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop waarbij de gemeente grond verkoopt aan de koper

 • -

  koopakte: de akte waarin de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd

 • -

  leveringsakte: de notariële akte tot overdracht in eigendom van de verkochte grond

 • -

  aflevering: de rechtshandeling waardoor de koper door de gemeente in het bezit wordt gesteld van de verkochte grond

3.VASTLEGGING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

3.1 Koopakte

De koopovereenkomst wordt vastgelegd in een daartoe op te maken koopakte welke wordt ondertekend namens de gemeente en door de koper. Bestaat de koper uit meer personen, dan zijn zij allen jegens de gemeente hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst.

3.2 Opschortende voorwaarden gemeente

De koopovereenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat het college dienovereenkomstig besluit onder verwijzing naar het bij dat besluit horende exemplaar van de koopakte. De gemeente zendt de koper en de notaris terstond een kopie van het besluit casu quo informeert terstond indien anders mocht worden besloten.

Indien uit de koopakte blijkt dat de gemeente als voorwaarde stelt, dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de bij de verkoop van de grond behorende exploitatiebegroting goedkeurt, wordt het besluit van het college eerst geacht te zijn genomen zodra die exploitatiebegroting is goedgekeurd.

Indien uit de koopakte blijkt dat de gemeente ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst de grond nog geheel of ten dele dient te verwerven wordt de koopovereenkomst gesloten onder de opschortende voorwaarde dat zij hierin vóór de in de koopakte vermelde uiterste termijn slaagt. De gemeente dient de koper desgevraagd omtrent de voortgang te informeren zonder overigens tot enige verantwoording terzake van de verwerving verplicht te zijn.

3.3 Ontbindende voorwaarde financiering

Indien de grond een bouwterrein is, bestemd voor de bouw van een woonhuis voor zelfbewoning van de koper en zijn gezin, wordt de koopovereenkomst aangegaan onder de ontbindende voorwaarde, dat de koper – ondanks de door hem aan te tonen uiterste inspanning – geen bij zijn financiële situatie passende hypothecaire lening kan verkrijgen, zo mogelijk met Nationale Hypotheekgarantie of andere waarborg, als nodig is voor de financiering van grond en bouwkosten.

De koper kan zich op het in vervulling gaan van deze ontbindende voorwaarde beroepen door middel van een schriftelijke verklaring aan het college, tot veertien (14) dagen voorafgaand aan de dag waarop ingevolge de koopovereenkomst de levering dient plaats te hebben, bij gebreke waarvan deze ontbindende voorwaarde is vervallen.

3.4 Aanbetaling als waarborgsom

Binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de hem gezonden factuur, dient de koper aan de gemeente een aanbetaling te doen van tien procent (10%) van de koopprijs, tot waarborg voor de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de koopovereenkomst. Indien de koper hieraan niet voldoet geldt dit als niet-nakoming op grond waarvan de gemeente de haar als verkoper toekomende rechtsmaatregelen mag nemen, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Daarnaast is de koper de wettelijke rente (als vermeld in de artikelen 6:119 en 6:120 Burgerlijk Wetboek) over de niet betaalde waarborgsom verschuldigd.

De betaalde waarborgsom wordt verrekend met de door de koper verschuldigde koopprijs.

Over de betaalde waarborgsom wordt door de gemeente geen rente vergoed.

Indien de koopovereenkomst vóór de levering als gevolg van een oorzaak gelegen bij de gemeente wordt ontbonden, zal de gemeente het bedrag van de aanbetaling aan de koper terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag, berekend naar het

De koper kan desgewenst, in plaats van de aanbetaling, een bankgarantie doen afgeven van hetzelfde bedrag als de verlangde aanbetaling, mits deze bankgarantie voldoet aan de door het college te stellen eisen, zodanig dat deze een vergelijkbare waarborg biedt als de aanbetaling.

Indien de koper zijn verplichting tot het betalen van de waarborgsom niet nakomt is artikel 12.1 van overeenkomstige toepassing.

4. DE VERKOCHTE GROND

4.1 Omschrijving

De grond wordt in de koopakte nauwkeurig omschreven, onder verwijzing naar een bij de koopakte behorende situatietekening.

Indien deze niet zonder meer duidelijk zijn worden de grenzen van de gekochte grond vóór de aflevering door de gemeente in het terrein aangewezen en zo nodig door middel van paaltjes gemarkeerd.

4.2 Geen verrekening van over- en ondermaat

De omschrijving bevat ook een opgave van de oppervlakte, zo nodig door middel van schatting. Indien bij de latere aanwijzing en uitmeting mocht blijken dat de werkelijke oppervlakte of maat afwijkt van die welke in de koopakte bij wege van schatting is vermeld, geeft dit geen aanleiding tot enige vordering, noch tot bij– of terugbetaling op de koopprijs.

4.3 Kwaliteit van de grond

De koper aanvaardt de grond in de staat waarin deze zich bij het tekenen van de akte van levering of bij eerdere ingebruikneming bevindt.

De gemeente hoeft de grond niet te zuiveren van bouwresten, puin of ander in of op de grond aanwezig materiaal. De gemeente is niet aansprakelijk voor de samenstelling en structuur van de bodem en de geschiktheid deze te bebouwen of te beplanten. De gemeente is niet aansprakelijk voor de vastheid van de bodem, de diepte van uitgraven en de eventuele noodzaak van heien of toepassen van andere bodemverbeterende voorzieningen noch voor waterstand of waterafvoer.

4.4 Milieu- en bodemverontreiniging

De gemeente staat in voor de afwezigheid van ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen.

Wanneer de grond bestaat uit bouwterrein bestemd voor woningbouw, laat de gemeente een in de koopovereenkomst nader aangegeven indicatief onderzoek verrichten omtrent de aanwezigheid van – naar de dan geldende maatstaven – voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de grond, voor zover een dergelijk onderzoek nog niet mocht hebben plaatsgevonden.

De aan dit onderzoek verbonden kosten komen voor rekening van de gemeente tenzij anders is overeengekomen.

Het terzake uitgebrachte rapport is ter inzage van de koper.

Indien ingevolge de conclusies uit het rapport de grond niet voor woningbouw in aanmerking komt, heeft de gemeente – na overleg met de koper – de keuze tussen:

 • -

  het alsnog en voor haar rekening uitvoeren van sanering zodanig dat de grond binnen redelijke termijn wel voor woningbouw geschikt wordt, in welk geval de koopovereenkomst in stand blijft; óf

 • -

  het zonder vergoeding ontbinden en ongedaan maken van de koopovereenkomst.

De gemeente dient de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de door haar gemaakte keuze.

In geval van verkoop van niet voor woningbouw bestemde grond, waaronder ook te begrijpen zogenaamde rest- of groenstroken ook al kunnen deze (ten dele) worden bebouwd, ligt het risico van bodemverontreiniging bij de koper.

Het risico van bodemverontreiniging welke niet is gebleken bij eerdergemeld indicatief onderzoek en het daarvan gemaakte rapport, berust bij de koper.

4.5 Bouwterrein en bouwrijp maken

De blijkens de koopakte als bouwterrein verkochte grond dient, indien nodig, voor rekening van de gemeente bouwrijp te worden gemaakt.

Bouwrijp maken houdt in het uitvoeren van zodanige werken op en/of nabij het bouwterrein als noodzakelijk is om grond overeenkomstig de bestemming te kunnen gaan bebouwen. In voorkomend geval omvatten deze werken ook het globaal egaliseren van de bodem en het ruimen van opstallen, inclusief de fundering en/of beplanting. De daarbij af te voeren grond en materialen behoren toe aan de gemeente. De gemeente heeft echter geen aansprakelijkheid voor puinresten en materialen welke na het bouwrijp maken in de grond mochten zijn achtergebleven.

5. DE LEVERING VAN DE GROND

5.1 Akte van levering

De levering in eigendom geschiedt door middel van de akte van levering welke wordt opgemaakt door en verleden voor een door de gemeente aan te wijzen notaris, tenzij de koper de notaris wenst aan te wijzen.

5.2 Tijdstip van levering

Levering vindt plaats uiterlijk op de in de koopovereenkomst afgesproken datum.

Levering is alleen mogelijk indien de terzake van de koopovereenkomst eventueel gemaakte opschortende voorwaarden zijn vervuld en ontbindende voorwaarden zijn vervallen.

Levering mag niet plaatshebben indien het in opdracht van de gemeente uit te voeren indicatief onderzoek naar bodemverontreiniging in geval van verkoop van bouwterrein voor woningbouw nog niet heeft plaatsgevonden of is voltooid en de gemeente zich omtrent het resultaat van het onderzoek nog niet heeft uitgesproken.

5.3 Beschikkingsbevoegdheid gemeente

De gemeente staat ervoor in dat zij bevoegd is de grond aan de koper te leveren.

De koper ziet af van zijn recht op afgifte van titelbewijzen op voorwaarde dat de notaris deze bevoegdheid aan de hand van authentieke stukken kan vaststellen.

De grond wordt geleverd vrij van hypotheek en/of beslag en inschrijvingen daarvan.

5.4 Levering in gedeelten na verkaveling

Indien de koper een aannemer, projectontwikkelaar of andere ondernemer is die voornemens is de grond in diverse bouwterreinen onder te verdelen door verkaveling en deze kavels door te verkopen, al dan niet in samenhang met de uitvoering van een bouwplan, zal de gemeente op verzoek van de koper deze kavels bij afzonderlijke akten (zogeheten A-B-C-akten) leveren aan de door de koper aan te wijzen gegadigden, zonder dat de gemeente enige bemoeienis heeft of krijgt met de verkaveling, de ligging of de grootte daarvan of de verdere rechtsverhouding tussen de koper en die gegadigden. Voornoemde uitsluiting van enige bemoeienis bij de verkaveling laat onverlet de bepalingen van de Huisvestingsverordening Rijnwoude, op grond waarvan beneden de daarin opgenomen koopprijsgrens een huisvestingsvergunning nodig kan zijn voor het in gebruik nemen of in gebruik geven van een woning.

De koper blijft voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst, terwijl degene aan wie wordt geleverd daaraan wordt gebonden voor wat betreft de door hem verworven kavel en zich verplicht de grond voor eigen bewoning of bebouwing te gebruiken.

Deze levering in gedeelten na verkaveling is slechts mogelijk indien de totale koopprijs met eventuele omzetbelasting en rente ten tijde van de levering van de eerste kavel is voldaan, tenzij de gemeente met de koper een betaling in gedeelten in samenhang met de levering van de verschillende kavels overeenkomt.

Voor dit laatste is een vooraf schriftelijk vast te leggen en bij de notaris te deponeren plan van levering en betaling per kavel nodig, waarbij de betaling van de gehele koopprijs met omzetbelasting en rente zoveel mogelijk dient te zijn zekergesteld en onverminderd het recht van de gemeente om op elk moment alsnog algehele betaling dan wel aanpassing van het plan te verlangen.

5.5 Aanvaarding van beperkingen en lasten

De koper aanvaardt uitdrukkelijk de eventuele beperkte genotsrechten, kwalitatieve verplichtingen en andere privaatrechtelijke beperkingen en lasten welke hem door de gemeente zijn opgegeven of welke voor de koper uit de situatie ter plaatse kenbaar zijn.

Dit geldt ook voor niet opgegeven lasten en beperkingen die de koper niet kende of kon kennen, tenzij deze voor de koper zodanig bezwarend zijn, dat hij deze in redelijkheid niet behoeft te aanvaarden, in welk geval de gemeente de keus heeft om de bezwaren weg te nemen dan wel om de overeenkomst ongedaan te maken.

De koper erkent zijn eigen onderzoeksplicht naar publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot de grond en de mogelijkheden tot gebruik daarvan; deze zijn voor risico van de koper.

5.6 Vrij van gebruiksrechten

De grond wordt vrij van huur-, pacht-, jacht- of andere rechten tot gebruik geleverd voorzover uit de koopakte niet anders blijkt.

6. AFLEVERING VAN DE GROND

6.1 Aflevering

De grond wordt door de gemeente afgeleverd zodra de levering heeft plaatsgevonden. Op verzoek van de koper kan eerdere aflevering plaatsvinden op voorwaarde dat hij de koopprijs en de eventueel verschuldigde rente en omzetbelasting geheel aan de gemeente heeft voldaan.

6.2 Eerdere ingebruikneming

De koper mag de grond alleen met schriftelijke toestemming van de gemeente vóór de levering in gebruik nemen ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden, zoals grondwerk, het aanbrengen van een afrastering en dergelijke. Voorafgaand sonderingsonderzoek of milieukundig bodemonderzoek is steeds toegestaan en wordt niet aangemerkt als ingebruikneming.

Eerdere ingebruikneming doet het risico van de grond op de koper overgaan, waarbij deze de grond aanvaardt in de staat waarin deze zich dan bevindt. De gevolgen van eerdere ingebruikneming zijn overigens geheel voor rekening van koper.

7. BELASTING EN KOSTEN

7.1 Omzetbelasting

De gemeente stelt vast of terzake van de levering omzetbelasting verschuldigd is en vermeldt dit in de koopakte. De omzetbelasting wordt berekend naar het op het moment van levering geldend tarief overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De omzetbelasting maakt geen deel uit van de koopprijs en is dus daarboven verschuldigd. De door de koper te ontvangen aankoopafrekening van de notaris vermeldt de omzetbelasting en geldt als factuur.

7.2 Overdrachtsbelasting, rechten en kosten

De verschuldigde overdrachtsbelasting, het kadastraal recht terzake van de levering, eventuele kadastrale uitmeting, de eventueel krachtens de koopovereenkomst te vestigen beperkte rechten en kwalitatieve verbintenissen, alsmede de kosten van de levering in eigendom, komen voor rekening van de koper en zijn dus boven de koopprijs verschuldigd.

7.3 Overige lasten

De eigenaarslasten waaronder de onroerende zaakbelasting en de waterschapslasten, voorzover geheven over de eigendom van de grond komen voor rekening van de koper met ingang van de eerste januari van het jaar volgend op de dag waarop de levering heeft plaatsgevonden.

8. BETALING EN RENTE

8.1 Tijdstip van betaling

Koopprijs, rente, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, kadastraal recht, overdrachtskosten, alles voorzover verschuldigd, dienen te zijn voldaan voordat de levering plaatsvindt.

In geval van eerdere aflevering of ingebruikneming dient de verschuldigde koopprijs, rente en omzetbelasting vóór die aflevering of ingebruikneming aan de gemeente te zijn betaald.

8.2 Rente

Indien de koper later betaalt dan de dag waarop hij had moeten betalen, is hij vanaf die dag tot de dag waarop hij alsnog betaalt, een rente verschuldigd over de koopprijs, de omzetbelasting en het eventueel meer verschuldigde, gelijk aan de wettelijke rente (als vermeld in de artikelen 6:119 en 6:120 Burgerlijk Wetboek). Dit geldt zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is en onverschillig of de gemeente van de verlate betaling op de hoogte is en/of daarmee akkoord is gegaan. Eén en ander laat onverlet het recht van de gemeente om de koper op prompte betaling aan te spreken en gebruik te maken van de haar in geval van niet-nakoming ter beschikking staande rechtsmiddelen.

9. BOUWBEPALINGEN

9.1 Bouwplicht

Indien de grond blijkens de koopakte bestaat uit bouwterrein dient de koper de grond te bebouwen met de in de koopakte aangegeven bebouwing, in overeenstemming met het bestemmingsplan en de overige publieksrechtelijke voorschriften.

Deze bebouwing dient binnen zes (6) maanden na de levering te zijn begonnen en binnen twee (2) jaar na de levering gebruiksklaar te zijn voltooid, onverminderd de bevoegdheid van het college om deze termijnen – op verzoek van de koper – te verlengen indien daartoe naar het oordeel van het college aanleiding mocht bestaan.

Indien de koper deze bouwverplichting niet nakomt zonder dat hem dit kan worden toegerekend, verbeurt hij ten behoeve van de gemeente een boete van twee promille (0,2%) van de koopprijs van de grond voor elke dag dat hij, na bij deurwaardersexploit in gebreke te zijn gesteld, niet ten genoegen van het college maatregelen neemt en daadwerkelijk uitvoert om alsnog aan zijn bouwverplichting te voldoen, dan wel een eenmalige boete van twintig procent (20%) van de koopprijs van de grond ineens, onverminderd het recht van de gemeente om directe volledige nakoming dan wel teruglevering van de grond te vorderen en andere rechtsmaatregelen te nemen.

In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde, is de koper van bovengenoemde bouwplicht ontheven vanaf het moment dat de bouwplicht, met toepassing van het bepaalde onder artikel 9.2 op de rechtsopvolger(s) is overgegaan.

9.2 Vereiste toestemming voor vervreemding

Zolang de bouw krachtens voormelde bouwplicht niet geheel is voltooid mag de koper de grond niet vervreemden of daarop een beperkt recht – anders dan hypotheek of pand – vestigen, zonder vooraf verleende schriftelijke toestemming van het college. Hetzelfde geldt indien de eigendom of het beperkte recht slechts “economisch” wordt overgedragen of gevestigd.

Het college kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder waarborgen dat de rechtsopvolger de bouwplicht onverkort zal naleven.

Het vereiste van toestemming geldt niet in geval van vervreemding door middel van executie krachtens hypotheek, beslag of rechterlijke uitspraak.

9.3 Bouwverbod

Indien in de koopakte is bepaald dat de grond niet mag worden bebouwd, verbeurt de koper ten behoeve van de gemeente een boete van vijftig euro (€ 50,--) voor elke dag dat de koper, nadat hij door de gemeente in gebreke is gesteld, in strijd hiermee handelt en het terrein niet in de oorspronkelijke staat heeft hersteld.

In geval van vervreemding dient de koper dit verbod en de verplichting tot wederoplegging in de vorm van een kwalitatieve verplichting of sluitend kettingbeding op te leggen aan zijn rechtsopvolger, op straffe van een boete gelijk aan de door de gemeente bedongen koopprijs, onverminderd andere de gemeente ten dienste staande rechtsmiddelen. Het bovengenoemde bouwverbod geldt niet voor bouwwerken waarvoor op grond van artikel 43 van de Woningwet en het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken geen bouwvergunning nodig is.

9.4 Antennes

De koper verklaart ermee bekend te zijn dat in artikel 43 van de Woningwet en artikel 3 van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunning-plichtige bouwwerken een bouwvergunning is vereist voor de plaatsing van een antenne die:

 • a.

  op het bij het gebouw aansluitende terrein is geplaatst en meer dan 5 meter hoog is, gemeten vanaf dit terrein;

 • b.

  aan de gevel van het gebouw is bevestigd en 5 meter of meer is, gemeten vanaf het punt waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist;

 • c.

  achter het voorerf is geplaatst en het een schotelantenne betreft van 2 meter doorsnede of meer, of het een schotelantenne betreft van welke omvang dan ook, die op of boven voor het voorerf is geplaatst

10. NUTSVOORZIENINGEN

10.1 Vestiging rechten

Indien dit blijkens de koopakte is overeengekomen, zullen in de akte van levering een of meer rechten van erfdienstbaarheid of opstal worden gevestigd en/of kwalitatieve verplichtingen worden opgelegd, ten laste van de verkochte grond of nader aangeduide gedeelten daarvan en ten behoeve van de gemeente of andere nutsvoorzieningen op, in of boven de grond en de daarop aanwezige of te stichten bouwwerken, met het recht om deze voorzieningen te inspecteren, onderhouden of vernieuwen.

Voor de vestiging of verlening van deze rechten is aan de koper geen vergoeding verschuldigd.

De aan het vestigen van deze rechten verbonden kadastrale rechten en kosten komen voor rekening van de koper tenzij in de koopakte anders is bepaald.

De kosten van bouw, aanleg, onderhoud en vernieuwing van nutsvoorzieningen, alsmede de kosten welke nodig zijn om de grond en de opstallen van de bezwaarde eigenaar na de uitvoering van de aanleg en werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen weer in de oude staat terug te brengen zijn voor rekening van de rechthebbende van het recht.

10.2 Gebruiksbeperkende bepaling

Het ten behoeve van de hiervoor bedoelde nutsvoorziening gevestigde of verleende recht omvat mede het verbod om op of in de grond voor de nutsvoorziening bestemde grond bouwwerken te plaatsen, gesloten wegdek aan te brengen, ontgronding te verrichten, bomen of diep wortelende struiken te planten of andere handelingen te verrichten welk gebruik en onderhoud van de nutsvoorziening kunnen belemmeren of schaden.

11. KETTINGBEDING

11.1 Binding rechtsopvolgers

Indien dit in de koopakte is bepaald dienen daartoe aangewezen bepalingen uit die koopakte en/of deze algemene voorwaarden waaronder het onderhavige artikel, door de koper, in geval van vervreemding van de grond of een deel daarvan, in de vorm van een sluitend kettingbeding bij de akte van levering te worden opgelegd aan zijn rechtsopvolgers en ten behoeve van de gemeente worden aanvaard. Onder vervreemding is ook te verstaan het vestigen van een beperkt recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, alsmede vervreemding of vestiging in “economische” zin.

11.2 Boete

Indien de koper en diens rechtsopvolgers in hun verplichting tot binding van hun rechtsopvolgers nalatig zijn, verbeuren zij, door dat enkele feit en zonder ingebrekestelling, ten behoeve van de gemeente een boete van dertigduizend euro (€ 30.000,--), onverminderd andere de gemeente dan ten dienste staande rechtsmiddelen, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen en het recht om alsnog nakoming te vorderen.

12. NALATIGHEID EN GESCHILLEN

12.1 Nalatigheid koper

Indien de koper zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst niet nakomt, anders dan wegens een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend en, na bij deurwaardersexploit in gebreke te zijn gesteld, niet alsnog binnen vijf (5) werkdagen aan zijn verplichtingen voldoet, is hij in verzuim en heeft de gemeente de keus om:

 • -

  nakoming van de overeenkomst te verlangen, in welk geval de koper na afloop van voormelde termijn van vijf dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming ten behoeve van de gemeente een direct opeisbare boete verbeurt van twee promille (0,2%) van de koopprijs, met een minimum van € 50,-- per dag; óf

 • -

  de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, met verbeurte van een direct opeisbare boete van twintig procent (20%) van de koopprijs ten behoeve van de gemeente, onverminderd het recht van de gemeente om meergeleden schade te verhalen.

12.2 Eenzijdige ontbinding door de gemeente

Indien de koper vóór de levering failliet gaat, surséance van betaling aanvraagt of ten laste van zijn vermogen executoriaal beslag wordt gelegd, is de gemeente bevoegd, ook al is de koper (nog) niet in verzuim, de koopovereenkomst eenzijdig door haar enkele verklaring te ontbinden en voor zover mogelijk ongedaan te maken, met behoud van haar recht op wettelijke rente tot de ontbinding, boete of schadevergoeding. In dat geval zal de gemeente het door de koper reeds betaalde terugbetalen voor zover de gemeente dan niet bevoegd is haar vorderingen op de koper daarmee te verrekenen.

De gemeente dient de koper van één en ander schriftelijk in kennis te stellen.

12.3 Andere rechtsgevolgen

Indien in deze algemene voorwaarden of in de koopakte in daarbeschreven gevallen van nalatigheid rechtsgevolgen of sancties zijn opgenomen die afwijken van die in het onderhavige geval, gelden eerstbedoelde.

In geval van nalatigheid in een betalingsverplichting zal steeds door het enkele verzuim de wettelijke rente verschuldigd zijn.

De bepalingen ingeval van nalatigheid in deze algemene voorwaarden hebben niet de strekking de gemeente te beperken in haar krachtens de wet toekomende rechtsmiddelen, deze staan haar dus onverminderd ten dienste.

13. TERMIJNENWET

Op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden worden opgesteld en op de daarin vermelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

14. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

  • a.

   Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 juli 2006.

  • b.

   De “Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente Rijnwoude 1994”, vastgesteld op 8 juni 1994 worden ingetrokken.

  • c.

   De “Algemene voorwaarden voor verkoop van grond door de gemeente Rijnwoude 1994” blijven echter van toepassing op koopovereenkomsten waarvan de onderhandelingen al vóór 1 juli 2006 zijn gestart, tenzij koper te kennen heeft gegeven bij het sluiten van de koopovereenkomst met de “Algemene voorwaarden voor verkoop van grond door de gemeente Rijnwoude 2006” akkoord te gaan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering

van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijnwoude

d.d. 20 juni 2006

de secretaris, de voorzitter,