Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rijnwoude

Zomerwerktijdenregeling gemeente Rijnwoude 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rijnwoude
Officiële naam regelingZomerwerktijdenregeling gemeente Rijnwoude 2005
Citeertitel “Zomerwerktijdenregeling gemeente Rijnwoude 2005"
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpZomerwerktijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling, art. 4:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200001-01-2014Nieuwe Regeling

07-12-2004

Rijnwoude Koerier, 29-09-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Zomerwerktijdenregeling gemeente Rijnwoude 2005

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijnwoude

heeft besloten:

-Gelet op artikel 4:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR);

-Gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

Na verkregen instemming van de Ondernemingsraad;

Tot vaststelling van de navolgende

Zomerwerktijdenregeling gemeente Rijnwoude 2005

Artikel 1: Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Medewerker

  De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins in dienst zijn van de gemeente Rijnwoude.

 • 2.

  Bloktijden

  De tijden waarop de medewerker, behoudens bijzondere omstandigheden, verplicht is aanwezig te zijn.

Artikel 2: Werktijden

 • 1. Wanneer er een temperatuur voorspeld wordt door betreffende deskundige van tenminste 25°C, dan heeft het hoofd P&O de bevoegdheid om, in afwijking van de huidige werktijdenregeling, de mogelijkheid te bieden de aanvangstijden op een vroeger tijdstip vast te stellen voor de duur zolang de bedoelde temperatuur heerst. Hierbij mag rekening worden gehouden met de beïnvloeding van de binnentemperatuur door de accommodatie.

 • 2. In afwijking van de huidige werktijdenregeling mag de werktijd niet eerder aanvangen dan 6.00 uur en niet eerder eindigen dan 12.00 uur. Er dient tenminste een half uur pauze te worden genomen als er meer dan 5,5 uur wordt gewerkt. Het tijdstip hiervan wordt in overleg met de direct leidinggevende bepaald.

 • 3. De bloktijden zoals opgenomen in de huidige werktijdenregeling blijven gehandhaafd. Het bureauhoofd is verantwoordelijk voor de continuïteit van de dienstverlening van de afdeling zodanig dat het serviceniveau kwalitatief en kwantitatief op een aanvaardbaar niveau blijft liggen.

 • 4. Om het in lid 3 gestelde te waarborgen bepaalt de direct leidinggevende wie gebruik mag maken van de afwijkende zomerwerktijden. Hierbij wordt zoveel als mogelijk en redelijk, rekening gehouden met de wensen van de individuele medewerkers.

 • 5. De regeling zomerwerktijden is niet van toepassing op de medewerkers van de buitendienst van de afdeling gemeentewerken.

Artikel 4: Voorzieningen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college van Burgemeester en Wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5: Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan aangehaald worden als “Zomerwerktijdenregeling gemeente Rijnwoude 2005.

 • 2. Deze regeling treedt met ingang van 1 januari 2005 in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

7 december 2004,

de secretaris a.i., de burgemeester, wnd.,

Mr G.A. Biersteker Ir E.L.P. Hessing