Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Drank- en Horecaverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening
CiteertitelDrank- en Horecaverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet, art. 3a, 8 en 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-199501-10-1999wijziging art. 3.3

26-04-1995

openbare bekendmaking, 03-05-1995

BAJD/95/66
31-01-199406-05-1995wijziging art. 1.1, 2.1, 3.3 en hoofdstuk 4

12-01-1994

openbare bekendmaking, 28-01-1994

BJJB/93/206
12-04-196831-01-1994nieuwe regeling

14-09-1967

onbekend

AZ/67/102

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Spijkenisse;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 1967; nr. AZ/67/102;

gelet op de artikelen 8, 18, 22 en 45 van de Drank- en Horecawet en de artikelen 199, 203, 205 en 206 van de gemeentewet;

gehoord de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in de provincie Zuid-Holland (advies d.d. 8 augustus 1967) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas te Vlaardingen d.d. 23 augustus 1967;

besluit:

vast te stellen de volgende Drank- en Horecaverordening

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Drank- en Horecawet;

 • b.

  horecabedrijf: een horecabedrijf als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de wet;

 • c.

  cafébedrijf en restaurantbedrijf: hetgeen daaronder wordt verstaan in respectievelijk de artikelen 3 en 6 van het Besluit vestigingseisen Drank- en Horecawet;

 • d.

  horecawerkzaamheid: een werkzaamheid als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, van de wet;

 • e.

  lokaliteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet.

Artikel 1.2

De artikelen 1 t/m 4 van de Algemene termijnenwet zijn op deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Drankverstrekking op terrassen

Artikel 2.1

Het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse is toegestaan op terrassen, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een inrichting waarin een horecabedrijf of een horecawerkzaamheid wordt uitgeoefend. Onder terras wordt verstaan een gedeelte van de openbare weg waarvoor een vergunning is verleend ingevolge de Algemene Politieverordening Spijkenisse 1981 tot het hebben van een terras.

Artikel 2.2

Het is verboden op het terras alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van de op het terras aanwezige zitplaatsen.

Artikel 2.3

Het terras moet tijdens het gebruik als zodanig voldoende verlicht zijn.

Hoofdstuk 3 Beperking verstrekking zwakalcoholische en sterke drank

Artikel 3.1
 • 1. Het is verboden anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:

  • a.

   waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in hoofdzaak geringe eetwaren, zoals belegde broodjes, patates frites en croquetten, worden verkocht;

  • b.

   waarin onderwijs wordt gegeven.

 • 2. Het is verboden anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:

  • a.

   welke behoort bij een kerkelijk centrum of buurthuis, dan wel in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties en soortgelijke instellingen;

  • b.

   die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of -instellingen;

  • c.

   die of waarvan een onderdeel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf;

  • d.

   die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein.

Artikel 3.2

Het is verboden bedrijfsmatig alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken in inrichtingen als bedoeld in artikel 3.1, eerste en tweede lid.

Artikel 3.3
 • 1. De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, gesteld in de artikelen 3.1 en 3.2. Hij beslist binnen vier weken nadat het verzoek is ingekomen.

 • 2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden; een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd.

 • 3. [vervallen]

Hoofdstuk 4 Paracommercie

Artikel 4.1

Aan een vergunning, die op grond van artikel 3, eerste lid, onder a van de Drank- en Horecawet, wordt verleend aan een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op activiteiten van recreatieve of sportieve aard, worden de volgende voorschriften en beperkingen opgelegd:

 • a.

  het verstrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse vóór, tijdens of na bijeenkomsten van persoonlijke aard is niet toegestaan;

 • b.

  het openlijk aanprijzen, adverteren of reclame maken voor bijeenkomsten van persoonlijke aard is niet toegestaan;

 • c.

  de vergunning is slechts geldig voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse, één uur vóór, tijdens en één uur na de activiteiten waaronder verstaan wordt: wedstrijden, oefenwedstrijden, collectieve trainingen, alsmede tijdens clubavonden.

Artikel 4.2
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard ontheffing verlenen van de aan een vergunning verbonden voorschriften of beperkingen als bedoeld in artikel 4.1.

 • 2. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden; zij kan te allen tijde worden ingetrokken.

 • 3. Een besluit waarbij een ontheffing is geweigerd, ingetrokken, gewijzigd of waarbij aan een ontheffing voorschriften zijn verbonden, is met redenen omkleed.

Artikel 4.3
 • 1. De artikelen 4.1 en 4.2 zijn niet van toepassing, indien de betrokken rechtspersoon gehouden is uitvoering te geven aan een regeling, betrekking hebbend op een of meer van de in artikel 4.1 bedoelde onderwerpen, die door die rechtspersoon of een organisatie waarbij deze is aangesloten, schriftelijk is overeengekomen met het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante bedrijven.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken aan een vergunning verbonden voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel 4.1 op verzoek van de vergunninghouder in, indien voor deze een verplichting is ontstaan als bedoeld in het eerste lid.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 5.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels te stellen in het belang van een goede uitvoering van de in deze verordening geregelde onderwerpen.

Artikel 5.2
 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Drank- en Horecaverordening.

 • 2. Zij treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip, dat voor de onderscheiden hoofdstukken en artikelen verschillend kan zijn.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad der gemeente Spijkenisse in zijn vergadering d.d. 14 september 1967

de secretaris,
A.H. Izeboud
de voorzitter,
P.J. Bliek