Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarderadeel

Werktijdenregeling Leeuwarderadeel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarderadeel
Officiële naam regelingWerktijdenregeling Leeuwarderadeel 2014
CiteertitelWerktijdenregeling Leeuwarderadeel 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-08-2016nieuwe regeling

07-01-2014

Stienser Omroeper, 2014, 152014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Werktijdenregeling Leeuwarderadeel 2014.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel;

overwegende, dat in de cao afspraken zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling;

dat de Ondernemingsraad op 27 november 2013 met de aangepaste regeling heeft ingestemd;

gelet op het bepaalde in de CAR/UWO;

besluiten:

voor de medewerkers van de gemeente Leeuwarderadeel, vast te stellen de volgende Werktijdenregeling Leeuwarderadeel 2014.

*** voor de medewerkers van het gemeentehuis - standaardregeling***

Artikel 1.

Voor fulltimers is het uitgangspunt is dat de 36-urige werkweek wordt verdeeld in 4 dagen (ma t/m do) van 8 uur en 1 dag (vr) van 4 uur. Met parttimers worden afspraken gemaakt over de te werken dagen. De Clustercoördinatoren kunnen zelf bepalen op welke wijze zij hun 36-urige werkweek invullen.

Tenzij zwaarwegende dienstbelangen zich hiertegen verzetten kunnen medewerkers er voor kiezen om in plaats van 5 dagen per week 4 dagen van 9 uur te gaan werken. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

Uitzondering 4x9 uur per week werken:

hij/zij dient dit in overleg met de CC te regelen en de CC informeert P&O over de gewijzigde werktijden;
de CC is verantwoordelijk voor voldoende bezetting van de cluster;
indien de bezetting in het geding komt, is dat een reden de gevraagde toestemming te weigeren c.q. de verleende toestemming weer in te trekken;
toestemming voor het 4x9 uur per week werken geldt voor onbepaalde tijd, tenzij zwaarwegende dienstbelangen zich hiertegen verzetten;
de directie beslist over aanvragen waarvoor op de werkvloer geen oplossing wordt gevonden;

Artikel 2.

Gewerkt kan worden van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 22.00 uur, echter voor de vrijdagmiddag en de avonduren (na 18.00 uur) worden geen faciliteiten en ondersteuning beschikbaar gesteld

Medewerkers dienen hun taak te verrichten binnen de hiervoor gestelde werktijden.

Artikel 3.

In verband met de toepassing van artikel 4 zijn de medewerkers verplicht bij aankomst en vertrek te klokken. Dit geldt ook als zij het gebouw kortstondig verlaten en ook tijdens de lunchpauze dienen zij uit- en weer in te klokken en dienen zij minimaal 30 minuten pauze te nemen.

Artikel 4.

Het positieve kloksaldo van een fulltimer mag maximaal 36 uur bedragen; al het meerdere komt direct te vervallen. Voor parttimers geldt naar rato een lager maximum.

In geval van een (voldoende) positief kloksaldo mogen van dit saldo maximaal 12 dagen per jaar naar het verlofsaldo worden overgeboekt. Voor parttimers geldt naar rato een lager maximum.

Een negatief kloksaldo mag maximaal 10 uur bedragen. Zodra dit hoger is, wordt het totaal van het verlof afgeboekt.

Artikel 5.

Deze regeling is niet van toepassing op de directie. Zij hebben een taakstellende functie.

*** voor medewerkers van de buitendienst cluster Beheer – bijzondere regeling***

Artikel 6.

De werktijden van de medewerkers van de buitendienst zijn:

maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.00 uur;
in overleg is het toegestaan om in plaats van een half uur een uur middagpauze te nemen, de eindtijd komt dan een half uur later te liggen op 16.30 uur.

Artikel 7.

Gemiddeld wordt er 40 uur per week gewerkt. De arbeidsduurverkorting is vertaald in 26 extra verlofdagen op jaarbasis welke groepsgewijs worden opgenomen in die zin dat alle medewerkers eenmaal in de twee weken een extra verlofdag opnemen. Standaard is 2 vrijdagen per maand is 12 x 2 is 24 dagen + 2 dagen op de verlofkaart.

Iedere vrijdag dient er tenminste een minimale bezetting te zijn van 1 opzichter, 1 vrachtwagenchauffeur en in de zomerperiode 2 maaiers. Voor het overige kan de arbeidsduurverkorting in overleg worden opgenomen.

Een uitzondering op deze regel is dat 3 van de ADV dagen van de zomerperiode in de winterperiode worden opgenomen. Jaarlijks maakt de opzichter in de maand april een overzicht van de in dat jaar van de zomerperiode naar de winterperiode door te schuiven verlofdagen. Concreet wordt hierbij per medewerker aangegeven welke dagen in de zomerperiode niet worden opgenomen en wanneer deze dan in de winterperiode worden opgenomen. De opzichter verstrekt een kopie van dit overzicht aan de CC .

*** Algemeen***

Artikel 8.

Uitzondering op deze regeling is:

het bezoeken symposia/studiedagen: het deelnemen aan een dergelijke activiteit wordt op de klok aangemerkt als een werkdag van 8 uur, ook al zijn voor het bijwonen hiervan inclusief de reistijd meer uren nodig; indien echter voor een verplichte studiedag meer dan 8 uur nodig is, dan mag de medewerker de helft van het meerdere op zijn klokkaart bijschrijven.

Artikel 9.

In gevallen, waarin toepassing van de Werktijdenregeling zou leiden tot een onbillijke situatie voor een ambtenaar, kan de directie hiervan afwijken in een voor de ambtenaar gunstige zin.

In gevallen waarin de Werktijdenregeling niet voorziet, beslist de directie.

Artikel 10.

Deze regeling kan worden aangehaald als de Werktijdenregeling Leeuwarderadeel 2014 en treedt in werking op 1 januari 2014.

De Werktijdenregeling 2012 komt met ingang van deze datum te vervallen,

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

van Leeuwarderadeel op 7 januari 2014.