Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarderadeel

Werktijdenregeling Leeuwarderadeel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarderadeel
Officiële naam regelingWerktijdenregeling Leeuwarderadeel 2016
CiteertitelWerktijdenregeling Leeuwarderadeel 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is deze regeling per 1 januari 2020 vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201601-01-2020nieuwe regeling

04-07-2016

Gemeenteblad, 2016, 104554

Onbekend.

Tekst van de regeling

Werktijdenregeling Leeuwarderadeel 2016.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel;

overwegende, dat vanuit de buitendienst Beheer is gevraagd ook hier 4x9 uur werken toe te staan;

dat de proef hiermee en de evaluatie nadien hebben geleid tot een aangepaste Werktijdenregeling voor de medewerkers van de buitendienst Beheer;

dat de Ondernemingsraad op 13 januari 2015 met de aangepaste regeling heeft ingestemd;

gelet op het bepaalde in de CAR/UWO;

besluiten:

voor de medewerkers van de gemeente Leeuwarderadeel, vast te stellen de volgende Werktijdenregeling Leeuwarderadeel 2016.

*** voor de medewerkers van het gemeentehuis - standaardregeling***

Artikel 1.

Voor fulltimers is het uitgangspunt is dat de 36-urige werkweek wordt verdeeld in 4 dagen (ma t/m do) van 8 uur en 1 dag (vr) van 4 uur. Met parttimers worden afspraken gemaakt over de te werken dagen. De Clustercoördinatoren kunnen zelf bepalen op welke wijze zij hun 36-urige werkweek invullen.

Tenzij zwaarwegende dienstbelangen zich hiertegen verzetten kunnen medewerkers er voor kiezen om in plaats van 5 dagen per week 4 dagen van 9 uur te gaan werken. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

Uitzondering 4x9 uur per week werken:

 • hij/zij dient dit in overleg met de CC te regelen en de CC informeert P&O over de gewijzigde werktijden;

 • de CC is verantwoordelijk voor voldoende bezetting van de cluster;

 • indien de bezetting in het geding komt, is dat een reden de gevraagde toestemming te weigeren c.q. de verleende toestemming weer in te trekken;

 • toestemming voor het 4x9 uur per week werken geldt voor onbepaalde tijd, tenzij zwaarwegende dienstbelangen zich hiertegen verzetten;

 • de directie beslist over aanvragen waarvoor op de werkvloer geen oplossing wordt gevonden;

Artikel 2.

Gewerkt kan worden van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 22.00 uur, echter voor de vrijdagmiddag en de avonduren (na 18.00 uur) worden geen faciliteiten en ondersteuning beschikbaar gesteld

Medewerkers dienen hun taak te verrichten binnen de hiervoor gestelde werktijden.

Artikel 3.

Medewerkers mogen zelf weten of ze al dan niet willen klokken. Medewerkers die er voor kiezen om niet meer te klokken, moeten hun gewerkte tijd nog wel in Tim verantwoorden.

Indien daartoe aanleiding is kan een leidinggevende aan een groep medewerkers of aan een individuele medewerker een klokverplichting opleggen.

Artikel 4.

Als een medewerker in Tim een positief saldo heeft mag hij dit in overleg met zijn leidinggevende als verlof opnemen.

Als een medewerker in Tim een negatief saldo (meer dan 10 uur) heeft moet hij dit in overleg met zijn leidinggevende aanzuiveren van zijn verlofsaldo.

Artikel 5.

Deze regeling is niet van toepassing op de directie. Zij hebben een taakstellende functie.

*** voor medewerkers van de buitendienst cluster Beheer – bijzondere regeling***

Artikel 6.

De werktijden van de medewerkers van de buitendienst zijn:

 • maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.00 uur;

 • in overleg is het toegestaan om in plaats van een half uur een uur middagpauze te nemen, de eindtijd komt dan een half uur later te liggen op 16.30 uur.

  Uitzondering 4x9 uur per week werken:

 • 4x9 uur werken per week is uitsluitend mogelijk in de zomerperiode van april t/m oktober;

 • dit is alleen mogelijk voor de medewerkers die zelfstandig werken;

 • medewerkers die in een ploeg werken kunnen niet van deze mogelijkheid gebruik maken;

 • een verzoek om 4x9 uur te mogen werken wordt door de leidinggevende alleen ingewilligd als dit in het belang is van zowel de werkgever als de werknemer, waarbij voor de werkgever de bedrijfsvoering de doorslag geeft en voor de werknemer de mogelijkheid om de werktijden af te stemmen op de privé situatie.

Artikel 7.

Gemiddeld wordt er 40 uur per week gewerkt. De arbeidsduurverkorting is vertaald in 26 extra verlofdagen op jaarbasis welke groepsgewijs worden opgenomen in die zin dat alle medewerkers eenmaal in de twee weken een extra verlofdag opnemen. Standaard is 2 vrijdagen per maand is 12 x 2 is 24 dagen + 2 dagen op de verlofkaart.

Iedere vrijdag dient er tenminste een minimale bezetting te zijn van 1 opzichter, 1 vrachtwagenchauffeur en in de zomerperiode 2 maaiers. Voor het overige kan de arbeidsduurverkorting in overleg worden opgenomen.

Een uitzondering op deze regel is dat 3 van de ADV dagen van de zomerperiode in de winterperiode worden opgenomen. Jaarlijks maakt de opzichter in de maand april een overzicht van de in dat jaar van de zomerperiode naar de winterperiode door te schuiven verlofdagen. Concreet wordt hierbij per medewerker aangegeven welke dagen in de zomerperiode niet worden opgenomen en wanneer deze dan in de winterperiode worden opgenomen. De opzichter verstrekt een kopie van dit overzicht aan de CC .

*** Algemeen***

Artikel 8.

Uitzondering op deze regeling is:

 • het bezoeken symposia/studiedagen: het deelnemen aan een dergelijke activiteit wordt op de klok aangemerkt als een werkdag van 8 uur, ook al zijn voor het bijwonen hiervan inclusief de reistijd meer uren nodig; indien echter voor een verplichte studiedag meer dan 8 uur nodig is, dan mag de medewerker de helft van het meerdere op zijn klokkaart bijschrijven.

Artikel 9.

In gevallen, waarin toepassing van de Werktijdenregeling zou leiden tot een onbillijke situatie voor een ambtenaar, kan de directie hiervan afwijken in een voor de ambtenaar gunstige zin.

In gevallen waarin de Werktijdenregeling niet voorziet, beslist de directie.

Artikel 10.

Deze regeling kan worden aangehaald als de Werktijdenregeling Leeuwarderadeel 2016 en treedt in werking op 1 augustus 2016.

De Werktijdenregeling 2015 komt met ingang van deze datum te vervallen,

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

van Leeuwarderadeel op 4 juli 2016.