Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Franekeradeel

Verordening tot het instellen en toekennen van gemeentelijke onderscheidingen voor de gemeente Franekeradeel:

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Franekeradeel
Officiële naam regelingVerordening tot het instellen en toekennen van gemeentelijke onderscheidingen voor de gemeente Franekeradeel:
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2008Nieuwe regeling

10-01-2008

Franeker courant 23-1-2008

Raadsstuk nr. 08.20003

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Franekeradeel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 27 november 2007;

gelet op artikel 147, lid 1 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende Verordening tot het instellen en toekennen van gemeentelijke onderscheidingen voor de gemeente Franekeradeel:

Artikel 1 De onderscheidingen

  • Aan personen die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening voor in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend:

  • - een erepenning van de gemeente Franekeradeel

  • - een ereteken van de gemeente Franekeradeel

Artikel 2 Toekenning door burgemeester en wethouders

De toekenning van een onderscheiding geschiedt bij beschikking van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Grond voor toekenning

  • 1. Een ereteken kan worden uitgereikt voor uitzonderlijke prestaties door een inwoner van Franekeradeel op sportgebied met een regionale. Provinciale, dan wel een nationale uitstraling.

  • 2. Een erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en/of erkentelijkheid aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gemeente of gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt hetzij op hun werkterrein, hetzij op het terrein van kunst, cultuur en wetenschappen of op andere wijze.

Artikel 4 Vormgeving

De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de onderscheidingen worden door burgemeester en wethouders bepaald

Artikel 5 Register van toekenningen

Burgemeester en wethouders houden een register bij van de uitgereikte onderscheidingen en de grond voor toekenning van de onderscheiding.

Artikel 6 Overige bepalingen

  • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen”.

  • 2. De verordening treedt in werking de dag na haar bekendmaking en onder intrekking van de Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van de medaille van de gemeente Franekeradeel vastgesteld op 06 januari 1994.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare

Raadsvergadering van 10 januari 2008

voorzitter.

griffier.