Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Milieudienst IJmond

Werving & selectie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieMilieudienst IJmond
Officiële naam regelingWerving & selectie
CiteertitelWerving & selectieregeling
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2008Onbekend

11-06-2008

Onbekend

Werving & selectieregeling

Tekst van de regeling

Werving & selectie

Reglement werving & selectie

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 De vacature

 • Artikel 2 De werving

 • Artikel 3 De selectie

 • Artikel 4 Het selectiegesprek

 • Artikel 5 Nader onderzoek

 • Artikel 6 De eindselectie en beslissing

 • Artikel 7 Klachtenprocedure

 • Artikel 8 Open sollicitaties

 • Artikel 9 Afwijkingen

Artikel 1 De vacature

Lid 1

Ten aanzien van de betreffende functie dient vastgelegd te zijn:

 • a

  de plaats van de functie in de organisatie;

 • b

  de hoofdbestanddelen, die de inhoud van de functie bepalen;

 • c

  het maximale salarisniveau;

 • d

  de eisen, gedragskenmerken en voorwaarden die uit de aard van het niveau van de functie voortvloeien.

Lid 2

Er wordt door de betreffende leidinggevende een selectiecommissie ingesteld waarbij de leden bij voorkeur verschillende posities in nemen ten opzichte van de aan te stellen medewerker. Het naast hogere echelon is direct bij de selectieprocedure betrokken; dus bij een medewerker de teamleider/bij een stafmedewerker, een teamleider of de adjunct-directeur de directeur/bij de directeur de leden van het Dagelijks Bestuur. De samenstelling van de selectiecommissie is afhankelijk van de functie en bestaat in ieder geval uit: Leidinggevende, directeur, stafmedewerker P&O en maximaal twee medewerkers van de afdeling.

Lid 3

Bij de werving van een teamleider of de adjunct-directeur wordt er door de directeur tevens een adviescommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit twee medewerkers van de betreffende werkeenheid.Bij de werving van een directeur treedt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur in de plaats van de directeur waar deze in de regeling wordt genoemd. De adviescommissie voert een gesprek met kandidaten die voor een tweede gesprek zijn uitgenodigd en brengt advies uit aan de selectiecommissie.

Artikel 2 De werving

Lid 1

Bij het bekend maken van een vacature worden in ieder geval inlichtingen verstrekt over:

 • a

  functienaam, functie-eisen, voornaamste taken, omvang, plaats in de organisatie;

 • b

  naam, vestigingsplaats en werkterrein van Omgevingsdienst IJmond en/ of het organisatie-onderdeel;

 • c

  inkomensindicatie en eventuele bijzondere arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden;

 • d

  naam en telefoonnummer van contactpersoon voor nadere informatie;

 • e

  de mogelijkheid van psychologisch onderzoek;

 • f

  het eventueel hanteren van een adviescommissie

 • g

  de datum waarop de sollicitatiebrief in bezit van de organisatie moet zijn.

Lid 2 Interne vacaturemelding

Vacatures worden eerst intern bekendgemaakt en daarna extern, tenzij het evident is dat interne kandidaten niet beschikbaar zijn, dan wel het organisatie belang een gelijktijdig te volgen externe procedure rechtvaardigt.

Het is de directeur van Omgevingsdienst IJmond toegestaan om, voor interne plaatsing van de betreffende vacature, een medewerker van Omgevingsdienst IJmond te benaderen. De benadering vindt plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling en/of ontwikkeling ten goede van de organisatie. Vanzelfsprekend vindt benadering plaats in overleg met of op aangeven van leidinggevende van betreffende medewerker. De directeur is gehouden dit vooraf mede te delen aan de ondernemingsraad.

Indien men direct overgaat tot een externe procedure wordt de vacature te allen tijde ook intern bekendgemaakt. Met betrekking tot de interne procedure kunnen andere procedure voorwaarden worden gesteld. Per vacature wordt vooraf beoordeeld of de vacature ook wordt opengesteld voor semi-interne kandidaten. In de bekendmaking van de interne vacature wordt de te volgen procedure beschreven en zonodig ook vermeld dat semi-interne kandidaten zijn uitgenodigd om te reageren.

Wanneer gelijktijdig een externe procedure wordt gevolgd, gelden de voorwaarden die zijn gesteld aan de externe procedure.

Als interne kandidaat worden aangemerkt:

 • -

  personen in vaste dienst van Omgevingsdienst IJmond;

 • -

  personen in tijdelijke dienst van Omgevingsdienst IJmond en die tenminste 3 maanden in de organisatie werkzaam zijn;

 • -

  personen die wachtgeld ontvangen ten laste van de Omgevingsdienst IJmond;

Als semi-interne kandidaat worden aangemerkt:

 • -

  personen die niet direct in dienst zijn van de dienst, maar tenminste 3 maanden binnen de organisatie werkzaam zijn. Dit zijn bijvoorbeeld personen werkzaam in het kader van arbeidsverruimende maatregelen of via externe bureaus.

Lid 3 Externe vacaturemelding

Indien werving via verschillende media plaatsvindt, wordt overal dezelfde sluitingsdatum vermeld voor reacties. De organisatie is niet verplicht later ingekomen reacties in de procedure te betrekken. De stafmedewerker P&O adviseert met betrekking tot de te gebruiken media. De directeur neemt het besluit inzake de te gebruiken media.

Lid 4

Sollicitatie vindt plaats door middel van een sollicitatiebrief, -fax of –e-mail met curriculum vitae.

Lid 5

De sollicitant krijgt binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de sollicitatie een ontvangstbevestiging van de stafmedewerker P&O. Hierin wordt vermeld dat de sollicitant bij de stafmedewerker P & O inlichtingen kan inwinnen over de sollicitatieprocedure en op welke termijn hij/zij nader bericht kan ontvangen.

Artikel 3 De selectie

Lid 1

Binnen 14 dagen na de in de advertentie genoemde sluitingsdatum vindt de beoordeling van de mate van geschiktheid van de sollicitanten plaats. Dit gebeurt door middel van de selectie van de ingekomen schriftelijke stukken door de selectiecommissie. De functie-eisen zijn het uitgangspunt en worden gedurende de procedure niet gewijzigd.

Lid 2

Iedere sollicitant wordt binnen 3 weken na de sluitingsdatum door de stafmedewerker P&O geïnformeerd omtrent het vervolg van de procedure. Dit kan zijn een afwijzing, voorlopig reserve kandidaat of een uitnodiging voor een gesprek.

Artikel 4 Het selectiegesprek

Lid 1

Aan de sollicitant die voor een eerste selectiegesprek wordt uitgenodigd, wordt nadere informatie verstrekt over:

 • a

  de personen die bij de selectieprocedure betrokken zijn;

 • b

  datum, uur , plaats en vermoedelijke duur van het gesprek;

 • c

  de organisatie;

 • d

  de functie(beschrijving);

 • e

  de selectieprocedure.

Lid 2

Het eerste gesprek: De afvaardiging van de selectiecommissie (voor het eerste gesprek bestaande uit de leidinggevende en maximaal twee medewerkers van de afdeling) verstrekt de sollicitant de relevante informatie die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen over de organisatie en functie.

Tevens verstrekt de selectiecommissie informatie over de sollicitatieprocedure zoals het aantal (uitgenodigde) kandidaten, de wijze waarop de vacature is ontstaan, de ontwikkelingsmogelijkheden en het vervolg van de procedure.

Lid 3

De selectiecommissie stelt geen vragen die voor de functie en/of de functievervulling niet relevant zijn, waardoor direct of indirect een ongelijke behandeling kan ontstaan met betrekking tot godsdienst, politieke overtuiging, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homosexuele gerichtheid of burgerlijke staat of leeftijd (z.g. discriminatiegronden).

Ook neemt de selectiecommissie de algemene fatsoensregels in acht.

Lid 4

Het tweede gesprek: De adviescommissie voert een gesprek (half uur) met kandidaten die voor een tweede gesprek zijn uitgenodigd en beantwoordt vragen over de functie en werkzaamheden. Daarna brengen zij advies uit aan de selectiecommissie.

Aansluitend spreekt een afvaardiging van de selectiecommissie (voor het tweede gesprek bestaande uit de directeur en de stafmedewerker P&O) beantwoordt vragen van de sollicitant, verstrekt informatie omtrent organisatie, evt. nog over de functie en de arbeidsvoorwaarden. Tevens verstrekt de selectiecommissie aanvullende informatie over de sollicitatieprocedure zoals het aantal overgebleven kandidaten en het vervolg van de procedure, bv. een mogelijk psychologisch onderzoek.

De sollicitant die zich in het laatste stadium van de selectieprocedure bevindt, wordt in de gelegenheid gesteld zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de arbeidssituatie.

Artikel 5 Nader onderzoek

Lid 1

De selectiecommissie is gehouden tot geheimhouding van hetgeen hen in verband met de selectie bekend wordt. Gegevens van en over een sollicitant worden zonder diens toestemming niet ter beschikking gesteld noch ter inzage gegeven aan personen en instellingen die niet zijn betrokken bij de selectieprocedure.

Lid 2

Indien de organisatie inlichtingen over de sollicitant wil vragen aan derden, vraagt zij hiertoe eerst toestemming aan de sollicitant. De gevraagde informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature, waarbij geen inbreuk gemaakt mag worden op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Indien deze informatie de resultaten van een medisch of assessment onderzoek betreft, wordt deze procedure slechts gevolgd in zoverre deze niet in strijd is met de geformuleerde beroepsethiek van de betrokken beroepsbeoefenaren.

Lid 3

Een psychologisch onderzoek is voor de functies vanaf schaal 8 mogelijk. Het onderzoek kan slechts plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een psycholoog. Deze dient zich te houden aan de regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (N.I.P.).

Lid 4

De sollicitant heeft het recht de inhoud en het resultaat van het onderzoek van de psycholoog als eerste te vernemen. Indien de sollicitant vervolgens besluit de sollicitatie in te trekken en dit aan de psycholoog meedeelt, zendt deze het rapport niet naar de opdrachtgever. Het rapport is strikt vertrouwelijk en dient door slechts de voorzitter van de selectiecommissie en de stafmedewerker P&O te worden gelezen. Het rapport wordt onmiddellijk vernietigd als een kandidaat niet wordt aangesteld. Indien de kandidaat wel wordt aangesteld wordt het rapport bewaard in het personeelsdossier en vindt vernietiging plaats na 2 jaar.

Lid 5

In bijzondere gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan een medische aanstellingskeuring worden verricht door de Arbodienst. Deze kan een nader onderzoek laten instellen door een andere geneeskundige instantie of medisch specialist. In voorkomende gevallen kan uit praktische overwegingen een andere keuringsarts of –instantie worden ingeschakeld, niet zijnde de huisarts van de sollicitant.

Lid 6

Kosten die verbonden zijn aan nader onderzoek op verzoek van de organisatie worden door Omgevingsdienst IJmond betaald. Omgevingsdienst IJmond vergoedt de reiskosten die de sollicitant heeft moeten maken vanwege deelname aan een psychologisch onderzoek op basis van openbaar vervoer 2e klasse. Tevens vergoedt de organisatie de kosten voor verklaringen e.d., die moeten worden overlegd om voor een aanstelling in aanmerking te komen.

Artikel 6 De eindselectie en beslissing

Lid 1

Een beslissing over het aanstellen van een kandidaat in een bepaalde functie heeft altijd door of namens het Dagelijks Bestuur plaats, op voordracht van de selectiecommissie en zonodig onder voorwaarde van een verklaring omtrent het gedrag en eventueel medische geschiktheid.

Lid 2

Indien de organisatie (het bevoegd gezag), in enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit dat een sollicitant niet voor een functie in aanmerking komt, ontvangt deze uiterlijk 1 week na dit besluit schriftelijk bericht van de stafmedewerker P&O. De afwijzing wordt zo duidelijk mogelijk gemotiveerd en beschreven op aangeven van de selectiecommissie.

Lid 3

De brieven en c.v’s van afgewezen kandidaten worden bij de afwijzing retour gestuurd. Indien een kandidaat in het bestand wordt gehouden wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd. De betreffende sollicitatiebrief en c.v. worden maximaal 6 maanden bewaard in de daartoe bestemde map op de kamer van de stafmedewerker P&O.

Lid 4

Afspraken en toezeggingen met betrekking tot werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7 Klachtenprocedure

Wanneer een sollicitant van oordeel is, dat tijdens een selectieprocedure in strijd met deze regels is gehandeld of anderszins onjuist behandeld is, kan de betrokkene na het schriftelijk (af)bericht de klachten gemotiveerd kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 8 Open sollicitaties

Open sollicitaties worden ter stond in behandeling genomen. Alleen wanneer zicht is op een nieuwe en voor de kandidaat relevante vacature wordt zijn/haar sollicitatie aangehouden en bij de selectie in het kader van de externe procedure betrokken. Betrokkene wordt hieromtrent schriftelijk geïnformeerd. In alle andere gevallen worden open sollicitaties afgewezen met retour zending van alle ingezonden stukken.

Artikel 9 Afwijkingen

De directeur kan in bijzondere situaties en na overleg met de Ondernemingsraad afwijken van dit reglement Werving & Selectie.

Ondertekening