Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Milieudienst IJmond

Studieregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieMilieudienst IJmond
Officiële naam regelingStudieregeling
CiteertitelStudieregeling
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpStudieregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

17:1:1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2012Onbekend

20-06-2012

Onbekend

Studieregeling

Tekst van de regeling

Studieregeling

Studieregeling

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Kosten opleiding / cursus

  • Artikel 2 Toekenning vergoeding

  • Artikel 3 Opleidingsmateriaal

  • Artikel 4 Verplichtingen

  • Artikel 5 Intrekken faciliteiten en terugvordering

  • Artikel 6 Terugbetaling

  • Artikel 7 Vordering van opeisbare tegoeden

  • Artikel 8 Navraag

  • Artikel 9 Hardheidsclausule

  • Artikel 10 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 1 Kosten opleiding / cursus

Lid 1

De kosten van de opleiding / cursus worden door het opleidingsinstituut bij Omgevingsdienst IJmond in rekening gebracht. De keuze van het opleidingsinstituut vindt plaats in overleg met Omgevingsdienst IJmond.

Lid 2

Overige kosten zijn kosten voor practica, tentamens en examens (maximaal twee keer), kosten voor studieboeken en syllabi en overnachtings- en of verblijfkosten.

Lid 3

Werkgever betaalt het totale bedrag van de opleiding / cursus.

Lid 4

De gemaakte studiereiskosten kunnen tegen overlegging van de originele betalingsbewijzen per maand worden gedeclareerd conform de reiskostenregeling van Omgevingsdienst IJmond.

Lid 5

Alle overige bijkomende kosten worden niet vergoed.

Lid 6

De medewerker dient zelf een inkoopstartformulier van Omgevingsdienst IJmond in te vullen en te laten tekenen door zijn leidinggevende en directeur voor akkoord. Daarna dient de medewerker zelf de inschrijving bij de onderwijsinstelling te verzorgen.

Lid 7

De medewerker dient de factuur op naam van Omgevingsdienst IJmond te laten stellen. De werkgever betaalt de factuur rechtstreeks aan het instituut.

Lid 8

Studieverlof met behoud van bezoldiging kan tot ten hoogste 7,2 uur per week, gemiddeld over een jaar berekend, worden verleend. Aan een medewerker die een cursus/opleiding volgt, waarvan de lessen niet of niet geheel in diensttijd worden gegeven, kan studieverlof met behoud van bezoldiging worden verleend van ten hoogste gemiddeld 3,6 uur per week, gemiddeld over een jaar berekend. Dit studieverlof dient voor aanvang van de cursus/opleiding via een verlofaanvraagformulier te worden aangevraagd. Voor dit artikel geldt het officieel door de onderwijsinstelling opgegeven aantal en tijdstip van contacturen per week voor de betreffende cursus / opleiding.

Lid 9

Voor het afleggen van een examen / tentamen wordt de gehele examen- / tentamendag vrijaf met behoud van bezoldiging gegeven. Het examen- / tentamenverlof ter voorbereiding op het examen/tentamen bedraagt één dag per examen / tentamen. Het examen- / tentamenverlof is gemaximeerd tot twee dagen per kalenderjaar. Dit examenverlof dient voorafgaand aan het examen / tentamen via een verlofaanvraagformulier te worden aangevraagd. Indien een examen / tentamen in het weekend valt, dan is de examenverlof-regeling niet van toepassing.

Artikel 2 Toekenning vergoeding

Lid 1

Er wordt slechts eenmaal een vergoeding toegekend voor een bepaalde opleiding / cursus.

Lid 2

Medewerker dient over voldoende vooropleiding te beschikken om de gewenste opleiding / cursus met een redelijke kans van slagen af te ronden. Indien nodig wordt hierover informatie ingewonnen bij het opleidingsinstituut.

Lid 3

Indien meerdere opleidingsmogelijkheden beschikbaar zijn, zal, mede op basis van een vergelijking van kwaliteit en kosten van deze mogelijkheden, Omgevingsdienst na overleg met de medewerker bepalen welke cursus / opleiding gevolgd c.q. vergoed kan worden.

Lid 4

Er wordt niet meer dan één cursus / opleiding tegelijkertijd vergoed.

Artikel 3 Opleidingsmateriaal

Het cursus- / opleidingsmateriaal is eigendom van de medewerker. Op verzoek van Omgevingsdienst wordt dit materiaal ook beschikbaar gesteld voor collega’s.

Artikel 4 Verplichtingen

Lid 1

De medewerker is gehouden aan alle verplicht gestelde onderdelen van de opleiding/cursus deel te nemen.

Lid 2

De medewerker informeert zijn leidinggevende actief over de voortgang van de opleiding/cursus alsmede over de resultaten en legt daartoe zo mogelijk bewijsstukken over (bijvoorbeeld tentamenbriefjes, certificaten, etc.). Deze informatieverplichting omvat de opgave van redenen indien de medewerker niet kan voldoen aan de verplichtingen die de opleiding/cursus met zich brengt.

Lid 3

De opleiding/cursus wordt door de medewerker ononderbroken voortgezet.

Artikel 5 Intrekken faciliteiten en terugvordering

Lid 1

Indien de omgevingsdienst op grond van de door de medewerker tussentijds behaalde resultaten van oordeel is, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de medewerker de opleiding / cursus binnen de daarvoor gestelde termijn succesvol af zal ronden, is de omgevingsdienst bevoegd om de verleende cursus/opleidingsfaciliteiten, geheel of gedeeltelijk, in te trekken.

Lid 2

Tevens kan de omgevingsdienst de verleende cursus/opleidingsfaciliteiten, geheel of gedeeltelijk, intrekken indien de medewerker zich niet aan de verplichtingen houdt die de opleiding/cursus en/of deze regeling met zich brengt.

Lid 3

De door de omgevingsdienst betaalde kosten voor de opleiding/cursus kunnen, in aanvulling op het gestelde in artikel 4 lid 1 en lid 2, van de medewerker geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden indien het ontstaan van de aldaar genoemde situatie aan de ambtenaar verweten kan worden.

Artikel 6 Terugbetaling

Indien de medewerker op eigen verzoek of ten gevolge van aan hem- / haarzelf te wijten feiten of omstandigheden ontslag wordt verleend voor het einde van, of binnen twee jaar na, de oorspronkelijk voorzien einddatum van de opleiding / cursus, is de medewerker gehouden de kosten van de gevolgde opleiding/cursus terug te betalen. Indien de datum van het ontslag meer dan één jaar later ligt dan de einddatum van de duur van de opleiding / cursus, wordt de verplichting tot terugbetaling beperkt. De beperking bedraagt dan 1/24 van de kosten voor iedere verstreken maand na de beëindiging van de opleiding / cursus tot aan de ingangsdatum van het verleende ontslag.

Artikel 7 Vordering van opeisbare tegoeden

Lid 1

De medewerker verklaart zich ermee akkoord dat de omgevingsdienst een eventueel door de medewerker verschuldigd bedrag zal verrekenen met door de omgevingsdienst aan de medewerker verschuldigde bedragen wegens loon, reservering vakantiegeld etc. Ingeval voornoemde tegoeden niet toereikend blijken, zal het restant van de vordering direct door de medewerker verschuldigd zijn aan de omgevingsdienst.

Lid 2

Uit deze regeling door de medewerker aan de omgevingsdienst verschuldigde vergoedingen zijn voorts direct opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Alle eventuele buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de medewerker.

Artikel 8 Navraag

De omgevingsdienst kan te allen tijde navraag doen bij de medewerker over de vorderingen van de cursus / opleiding.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Te allen tijde kan door de directeur van de omgevingsdienst, nadat de medewerker is gehoord, van deze regeling worden afgeweken indien de ongewijzigde toepassing van de regeling voor de medewerker tot onredelijke gevolgen leidt.

Artikel 10 Algemene wet bestuursrecht

Met betrekking tot de individuele besluiten die op grond van het Opleidingsplan en deze studieregeling worden genomen is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Ondertekening