Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Milieudienst IJmond

Generatiepact

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieMilieudienst IJmond
Officiële naam regelingGeneratiepact
CiteertitelGeneratiepact
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2016Onbekend

23-06-2016

Onbekend

Generatiepact

Tekst van de regeling

Generatiepact

Generatiepact

Inhoudsopgave

 • Begripsomschrijvingen

 • Artikel 1 Wie kan gebruik maken van de regeling

 • Artikel 2 Verzoek om deelname

 • Artikel 3 Omvang deelname

 • Artikel 4 Duur van deelname

 • Artikel 5 Salaris

 • Artikel 6 Verlof

 • Artikel 7 Pensioenopbouw

 • Artikel 8 Werktijden

 • Artikel 9 Arbeidsongeschiktheid

 • Artikel 10 Werkingsduur

 • Artikel 11 Slotbepaling

Een generatiepact sluiten met de werknemers is één van de adviezen van de VNG in de cao 2013-2015. Dit advies moet bijdragen aan goed werkgeverschap, succesvolle herplaatsing van medewerkers en kansen voor de instroom van jonge(re) medewerkers binnen onze organisatie. Het geld dat Omgevingsdienst IJmond met het generatiepact bespaart, wordt gebruikt om nieuwe jonge medewerkers een baan aan te bieden. Hoe meer medewerkers gebruik maken van het generatiepact, hoe meer jongeren de dienst kan aannemen.

Begripsomschrijvingen

 • a

  medewerker: de persoon, die door de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond voor onbepaalde tijd is aangesteld in algemene dienst;

 • b

  generatiepact:de in deze regeling geregelde mogelijkheid om gedeeltelijke vrijwillige beëindiging van het dienstverband met doorbetaling van het salaris en volledige opbouw pensioen te realiseren onder de daaraan gestelde voorwaarden. Doelstelling is om de hierdoor beschikbaar komende ruimte binnen de organisatie zoveel mogelijk te benutten voor herbezetting door instroom van jongeren.

Artikel 1 Wie kan gebruik maken van de regeling

De medewerker van 60 jaar en ouder kan vanaf 1 juni 2016 op enig moment gebruikmaken van de regeling generatiepact.

Artikel 2 Verzoek om deelname

De medewerker dient een schriftelijk verzoek om deelname in twee maanden vóór de gewenste ingangsdatum, met inachtneming van de daarvoor aangewezen procedure (aanvraagformulier). Een verzoek om gebruik te mogen maken van deze regeling wordt gehonoreerd tenzij zwaarwegende belangen van Omgevingsdienst IJmond zich daartegen verzetten.

Artikel 3 Omvang deelname

Lid 1

Op verzoek van de medewerker kan zijn arbeidsduur per week worden teruggebracht met 20% vanaf de 60-jarige leeftijd.

Lid 2

De medewerker heeft minimaal 1 jaar een aanstelling in algemene dienst. De medewerker houdt minimaal 0,5 fte (dus 18 werkuren) over na aftrek van de uren die de medewerker vrijwillig wil inleveren.

Artikel 4 Duur van deelname

Lid 1

Deelname aan het generatiepact vindt plaats gedurende de resterende duur van het dienstverband van de medewerker tot de datum waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of tot de datum waarop de aanstelling eerder eindigt.

Lid 2

Deelname aan het generatiepact kan niet tussentijds worden beëindigd gedurende de resterende duur van de aanstelling.

Artikel 5 Salaris

Voor de medewerker die gebruik maakt van het generatiepact geldt dat bij een aanstelling 20% buitengewoon verlof wordt verleend tegen 90% van het inkomen (dat wil zeggen salaris, vakantietoelage, eindejaarsuitkering en bijdrage levensloop).

Artikel 6 Verlof

Aan de medewerker die deelneemt aan het generatiepact wordt gedeeltelijk doorbetaald buitengewoon verlof verleend ter grootte van 20% van zijn oorspronkelijke aanstelling. Gedurende de periode waarin de medewerker gebruik maakt van het generatiepact wordt het verlof berekend op basis van de nieuwe aanstellingsuren, te weten 80% van de oorspronkelijke aanstelling.

Artikel 7 Pensioenopbouw

De pensioenopbouw blijft onaangetast (100%). De medewerker bouwt volledig pensioen op over de oude arbeidsduur, dat betekent dat de medewerker die deelneemt aan het generatiepact ook pensioen betaalt over de oorspronkelijke aanstelling.

Artikel 8 Werktijden

De nieuwe werktijden worden vastgesteld in overleg tussen de betrokken medewerker en de teamleider.

Artikel 9 Arbeidsongeschiktheid

Lid 1

Wanneer de medewerker die gebruik maakt van de regeling generatiepact langdurig arbeidsongeschikt wordt wegens ziekte vindt er een vermindering plaats van het salaris op grond van artikel 7:3 van de CAR/UWO. Dit betekent dat de afspraken uit het generatiepact na 6 maanden ziekte vervallen.

Lid 2

Hierbij wordt uitgegaan van het oorspronkelijke salaris en geldt dat het salaris van betrokkene stapsgewijs wordt teruggebracht tot 70% van het oorspronkelijke salaris, maar bedraagt deze nooit meer dan het bedrag dat de ambtenaar ontving met toepassing van het generatiepact.

Artikel 10 Werkingsduur

Lid 1

Het generatiepact geldt tot 1 juni 2018.

Lid 2

Degenen die vóór 1 juni 2018 gebruik maken van deze regeling, kunnen dat blijven doen tot het moment waarop zij met ouderdomspensioen gaan.

Lid 3

Voor 1 juni 2018 vindt er een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of het generatiepact voor (on)bepaalde tijd wordt voortgezet. Voorafgaand aan het besluit wordt instemming gevraagd aan de Ondernemingsraad.

Artikel 11 Slotbepaling

Lid 1

Dit generatiepact kan worden aangehaald als: Generatiepact Omgevingsdienst IJmond 2016.

Lid 2

Het generatiepact treedt in werking op 1 juni 2016.

Lid 3

Voor gevallen waarin dit pact niet voorziet, beslist de directeur of hij stelt nadere regels op.

Maak je gebruik van de 60-jarigenregeling van het generatiepact? Dan kun je er ook voor kiezen om gedeeltelijk met ABP Keuzepensioen te gaan. Je vult je inkomsten dan aan met een deel van je pensioen. Je bepaalt zelf hoeveel pensioen je ontvangt. Wel moet de pensioenopname minimaal 10% zijn.

Meer informatie over ABP KeuzePensioen vind je op de website www.abp.nl/over-pensioen. Op www.mijnabp.nl kun je zelf een berekening maken van deeltijdpensioen voor het gedeelte waarmee je stopt met werken.

Ondertekening