Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Menterwolde 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Menterwolde 2016
CiteertitelMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Menterwolde 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. de Gemeentewet
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. de Regeling budgetbeheer
 4. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201601-01-2018Onbekend

26-04-2016

Gemeenteblad Jaargang 2016 Nr. 57221

Onbekend

Tekst van de regeling

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Menterwolde 2016

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Menterwolde, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende, dat het uit een oogpunt van doelmatigheid en een klantgerichte dienstverlening wenselijk is de uitoefening van een aantal nader aan te geven bevoegdheden op te dragen aan ambtenaren of aan anderen;

gelet op de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Regeling budgetbeheer en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid;

voorts overwegende dat zij ieder voor de uitoefening van hun bevoegdheden verantwoordelijk willen blijven en daarover zeggenschap willen blijven behouden;

b e s l u i t e n:

vast te stellen het volgende:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Afdoeningsmandaat: beslissingsmandaat gecombineerd met ondertekeningsmandaat;

 • b.

  Bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de heffings- en invorderingsambtenaar;

 • c.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen, zoals bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Ondermandaat: ondermandaat door een gemandateerde, zoals bedoeld in artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van dit besluit;

 • e.

  Gemandateerde: de functionaris die een bevoegdheid gemandateerd heeft gekregen, alsook diens aangewezen plaatsvervanger(s);

 • f.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • g.

  Gevolmachtigde: de persoon, zoals bedoeld in artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 171 van de Gemeentewet en artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

 • h.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten;

 • i.

  Gemachtigde: de persoon die de machtiging heeft gekregen;

 • j.

  Mandaatlijst: het bij dit besluit behorend overzicht van gemandateerde bevoegdheden van de bestuursorganen.

Artikel 2 Reikwijdte mandaat

 • 1. De gemandateerde is bevoegd om namens het bestuursorgaan de besluiten te nemen die zijn vermeld in de mandaatlijst, met inachtneming van de bepalingen van deze regeling en de in de lijst opgenomen beperkingen en/of voorwaarden.

 • 2. De gemandateerde ziet erop toe dat bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden naast de toepasselijke wettelijke regelingen, de geldende interne regelingen en het ter zake vastgestelde beleid of de ter zake bestendige bestuurspraktijk in acht wordt genomen.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1. Het verlenen van ondermandaat door de gemandateerde is toegestaan, tenzij in de mandaatlijst anders is aangegeven. Dit geldt niet voor ondermandaten aan niet-ondergeschikten.

 • 2. Het ondermandaat wordt opgenomen in de mandaatlijst.

Artikel 4 Verboden

Mandaat heeft geen betrekking op het nemen van een besluit:

 • ·

  dat een politieke keuze vergt;

 • ·

  dat leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

 • ·

  waaruit financiële consequenties voortvloeien die niet in de begroting zijn voorzien;

 • ·

  waarbij er geen overeenstemming is tussen alle voor het dossier relevante adviseurs;

 • ·

  dat in strijd is met de integriteitscode;

 • ·

  dat een uitzonderingssituatie betreft (toepassing van een hardheidsclausule);

 • ·

  dat een precedent zou kunnen scheppen voor andere zaken.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar de bevoegdheid om een besluit te nemen door het bestuursorgaan is opgedragen aan een ondergeschikte of aan een niet-ondergeschikte, wordt door dat bestuursorgaan tevens de bevoegdheid tot ondertekening opgedragen. Deze combinatie wordt aangeduid met afdoeningsmandaat.

 • 2.

  Een krachtens (onder)mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet uit de volgende ondertekening blijken:

Hoogachtend,

het/de (bestuursorgaan) van de gemeente Menterwolde,

namens deze(n),

(handtekening)

naam, de functienaam.

Artikel 6 Volmacht

 • 1. De gevolmachtigde is bevoegd om namens het bestuursorgaan de beslissingen te nemen (inclusief ondertekening) die zijn vermeld in de mandaatlijst, met inachtneming van de bepalingen van deze regeling en de in de lijst opgenomen voorwaarden en/of beperkingen.

 • 2. De gevolmachtigde ziet erop toe dat bij de uitoefening van de gevolmachtigde bevoegdheden naast de toepasselijke wettelijke regelingen, de geldende interne regelingen en het ter zake vastgestelde beleid of de ter zake bestendige bestuurspraktijk in acht wordt genomen.

Artikel 7 Machtiging

 • 1. De gemachtigde is bevoegd om namens het bestuursorgaan de handelingen uit te voeren die zijn vermeld in de mandaatlijst, met inachtneming van de bepalingen van deze regeling en de in de lijst opgenomen voorwaarden en/of beperkingen.

 • 2. De gemachtigde ziet erop toe dat bij de uitoefening van de gemachtigde bevoegdheden naast de toepasselijke wettelijke regelingen, de geldende interne regelingen en het ter zake vastgestelde beleid of de ter zake bestendige bestuurspraktijk in acht wordt genomen.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking. Per die datum worden alle voorgaande algemene mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluiten ingetrokken, met uitzondering van de mandaten die zijn overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomsten met andere organisaties of werkmaatschappijen.

 • 2.

  De inwerkingtredingsdatum leidt uitzondering in het geval van het onderdeel BAG/BGT. Dit onderdeel treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 mei 2015.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Menterwolde 2016.

Ondertekening

Vastgesteld op 26 april 2016 door:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde,

R.W. Munniksma, burgemeester F.J.G. Wiertz, secretaris

De burgemeester van de gemeente Menterwolde,

R.W. Munniksma.

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Menterwolde,

R.R. Brandes.

Mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Menterwolde 2016

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemene mandaten 2

Hoofdstuk 2: Personeel & Organisatie 13

Hoofdstuk 3: Beleid & Samenleving 19

3.1 Cluster Maatschappelijke Zaken 19

3.2 Strategisch Bestuursadviseur 23

3.3 Economische Zaken 23

3.4 Regie Omgevingsdienst Groningen 24

3.5 Cluster Welzijn & Zorg 26

3.6 Cluster Uitkeringsadministratie/Backoffice Wmo en Jeugd 30

3.7 Cluster Werk & Inkomen 32 Hoofdstuk

4: Bedrijfsvoering & Dienstverlening 36

4.1 Cluster Publiekszaken/KCC 36

4.2 Cluster Financiën 38

4.3 Regie IBOR 42

4.4 Team JZ 53

4.5 Team Communicatie 59

4.6 Team Ondersteuning 59

4.7 Regie BAG/BGT 60

4.8 Regie Gebouwenbeheer 68

4.9 Regie I&A 69

Toelichting 70

Woord vooraf

In dit mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit wordt aangegeven wie de vermelde bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar in hun naam mag uitoefenen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene mandaten, volmachten en machtigingen opgenomen die voor elke afdeling binnen de gemeente Menterwolde zelf gelden en tevens voor alle instanties/niet-ondergeschikten waaraan bevoegdheden zijn gemandateerd in dit besluit of daarbuiten. Daarnaast zijn er voor elke afdeling mandaten, volmachten en machtigingen opgenomen in de hoofdstukken 2 t/m 4 die specifiek voor die afdeling gelden.

Wat betreft de mandaten, volmachten en machtigingen aan de Omgevingsdienst Groningen en Veiligheidsregio Groningen wordt verwezen naar de onderling opgestelde dienstverleningsovereenkomst. Eventuele aanvullende mandaten, volmachten en machtigingen zijn opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4.

Het schema dient zo te worden gelezen dat de meest rechts aangegeven functionaris de bevoegdheid in principe uitoefent, tenzij een hoger gemandateerde aangeeft dit zelf te willen doen. Wanneer de aangewezen functionaris niet aanwezig is, dan wordt deze vervangen door de hoger gemandateerde die direct links daarvan in het schema staat vermeld enz.

Hoofdstuk 1: Algemene mandaten

Algemeen

Nr.Bevoegdheid  VindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aan  Mandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
1.1.1Het verstrekken / verkrijgen van informatie over aangelegenheden die geregeld zijn in die administratieve regelingen, waarvan: de beslissingsvoorbereiding en de administratieve uitvoering tot het takenpakket van de afdeling worden gerekend  CollegeGemeente- secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaar Machtiging 
1.1.2Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, respectievelijk het geven van opdrachten m.b.t. uitvoering van werken, levering van goederen en verlening van diensten  Ondertekenen van de overeenkomsten en opdrachten   Art. 160, lid 1, sub e Gemeentewet     Art. 171 GemeentewetCollege      Burge-meester       Gemeente-secretaris       Budgetbeheerder        VolmachtOvereenkomstig de Algemene regeling budgethouders Menterwolde 2016 en het inkoop- en aanbestedingsbeleid Het college neemt het besluit om een overeenkomst aan te gaan, tenzij daarvan in dit Mandaatbesluit voor specifieke gevallen wordt afgeweken. Het college neemt voor die specifieke gevallen wel het besluit bij overschrijding van de aangewezen budgetbedragen en de burgemeester ondertekent dan. Bij dreigende overschrijding van de aangewezen budgetbedragen dient er eerst een toets plaats te vinden door het team Financieel Beleid, alvorens een voorstel aan het college voor te leggen. Het college besluit niet eerder dan nadat over dit voorstel is besloten in de raad. 
 1.1.3Selectie en aanvragen van offertes van werken, leveringen en diensten bij onderhandse aanbestedingen Vaststellen bestek, gunning en besluit tot aanbesteden vinden.Nota Inkoop- en aanbeste-dingsbeleid Regeling budgetbeheer  College    CollegeGemeente-secretaris    Gemeente-secretarisInkoopadviseur    Budgethouder MW  Machtiging Overeenkomstig de Algemene regeling budgethouders Menterwolde 2016 en het inkoop- en aanbestedingsbeleid LET OP: dit mandaat geldt NIET als er sprake is van een verplichte Europese aanbesteding.
 1.1.4Het ondertekenen van notariële akten van overdracht Artikel 171 Gemeentewet Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaar bij specifieke volmachtVolmachtLet op: hiervoor dient dus in alle gevallen een specifieke volmacht te worden opgesteld
 1.1.5Handelingen ter voorbereiding van: Bestuursrech-telijke/privaat-rechtelijke rechtsgedingen;Bezwaar-procedures;administratief beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur, tenzij de raad - voor zover het zijn bevoegdheid betreft - in voorkomende gevallen anders beslist Verweerschriften moeten altijd door de behandelend ambtenaar worden overlegd met het afdelingshoofd en de portefeuillehouder  Art. 160, lid 1, sub f Gemeentewet  College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaar MachtigingBinnen taakgebied afdeling of team LET OP: het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen (m.u.v. het voeren van verweer);maken van bezwaar of het aantekenen van administratief beroep; namens de gemeente of het gemeentebestuur valt niet onder dit mandaatbesluit. Deze bevoegdheid blijft aan het college of burgemeester.
 1.1.6Vertegenwoordiging van college/burgemeester bij de commissie bezwaarschriften en klachten Art. 7:13 lid 5 Awb    College Burge-meester   Gemeente-secretaris    Afdelingshoofd  Medewerker bezwaar en beroep MW Directeur ODG Medewerker bezwaar en beroep Jeugd H-S  Machtiging     
 1.1.7Het machtigen van een ambtenaar om de gemeente te vertegenwoordigen bij privaatrechtelijke procedures Art. 171 Gemw.Burge-meesterGemeente-secretaris   Machtiging 
 1.1.8Machtigen van medewerkers voor het vertegenwoordigen van de gemeentelijke bestuursorganen in bestuursrechtelijke rechtsgedingen  Art. 8:23, lid 1 Awb Art. 8:24, lid 1 Awb College Burge-meester  Gemeente-secretaris   Afdelingshoofd   Machtiging 

Algemene wet bestuursrecht

 Nr.  BevoegdheidVindplaatsMandaat van Mandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
1.1.9  Ontvangstbevestiging van een: aanvraag of verzoek;elektronisch ingediende aanvraag / verzoek;klacht tegen een gedragingbezwaarschrift; Art. 4:3a     Art. 9:6  Art. 6:14, lid 1, art. 6 Verordening behandeling bezwaarschrif-ten College Burge-meester   College of Burge-meesterGemeente-secretaris    Gemeente-secretaris Voorzitter Commissie Bezwaar-schriften Afdelingshoofd    Klachtencoör-dinator/secretaris klachtencom-missie Secretaris Commissie Bezwaarschriften  Behandelend ambtenaar   Machtiging     MachtigingVolgens vastgesteld model
1.1.10Het stellen van een termijn waarbinnen van een adviseur advies wordt verwacht Art. 3:6 lid 1 College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaar Machtiging 
1.1.11Ter inzage leggen en kennisgeving Art. 3:11-12 College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaar Machtiging 
1.1.12Toezenden ontwerpbesluit Art. 3:13 lid 1 College Burge-meester Gemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaarMachtiging 
1.1.13Aanvullen ter inzage gelegde stukken (met nieuwe relevante stukken en gegevens) Art. 3:14College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaarMachtiging 
1.1.14Gelegenheid geven voor zienswijzen en reactie op zienswijzen Art. 3:15College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaarMachtiging 
1.1.15Aannemen en op schrift stellen mondelinge zienswijzen Art. 3:15College   Burge-meester Gemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaarMachtiging 
1.1.16Besluit tot verlengen beslistermijn en uitnodigen indienen zienswijzen daaroverArt. 3:18 lid 1    College Burge-meester   Gemeente-secretaris    Afdelingshoofd    Behandelend ambtenaar    Afdoeningsmandaat    
 1.1.17Mededeling geen zienswijzen Art. 3:18 lid 4College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaarMachtiging 
1.1.18Besluit aanvraag niet te behandelen Art. 4:5 lid 1College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior medewerker (plus) Afdoeningsmandaat 
 1.1.19In de gelegenheid stellen aanvraag aan te vullen Art. 4:5 lid 1College Burge-meester Gemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaar   Machtiging 
1.1.20Aanvraag afwijzen wegens ontbreken nieuwe feiten of omstandigheden Art. 4:6 lid 2College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior medewerker (plus) Afdoenings-mandaat 
1.1.21Horen van belanghebbendenArt. 4:7 en 4:8College Burge-meester Gemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaarMachtiging 
 1.1.22Achterwege laten van het horen als bedoeld in art. 4:7 en 4:8 Awb Art. 4:11-12College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior medewerker (plus)Machtiging 
 1.1.23Verdagen van de beslistermijn Art. 4:14 College Burge-meester Gemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior medewerker (plus)Afdoeningsmandaat 
 1.1.24Opschorten van de beslistermijn Art. 4:15 College Burgemeester Gemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaarAfdoenings-mandaat 
1.1.25Het vaststellen van een dwangsom-beschikkingArt. 4:18College Burge-meesterGemeente-secretaris Afdoeningsmandaat 
 1.1.26Vaststellen, intrekken of wijzigen van een beschikking verplichting tot betaling van een geldsom Art. 4:86 Art. 4:96College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior medewerker plusAfdoeningsmandaatIeder voor wat betreft hun eigen afdeling
1.1.27Het verlenen van uitstel van betalingArt. 4:94College Burge-meester Gemeente-secretarisAfdelingshoofd  Senior medewerker plus VolmachtIeder voor wat betreft hun eigen afdeling
1.1.28Het bij beschikking vaststellen van het bedrag aan verschuldigde wettelijke rente Art. 4:99College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Senior medewerker plus AfdoeningsmandaatIeder voor wat betreft hun eigen afdeling
1.1.29Het versturen van een aanmaning Art. 4:112College Burge-meester Gemeente-secretarisAfdelingshoofd  Senior medewerker plusVolmachtIeder voor wat betreft hun eigen afdeling
1.1.30Het nemen van een kostenbeschikking tot het in rekening brengen van de gemaakte kosten bij effectuering van een last onder bestuursdwang Art. 5:25, lid 6College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior medewerker (plus)Afdoeningsmandaat 
1.1.31Het nemen van een invorderings-beschikking bij verbeuring van dwangsommen na oplegging last onder dwangsom Art. 5:37College Burge-meester Gemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior medewerker (plus)Afdoeningsmandaat 
 1.1.32Het gunnen van een termijn om een verzuim te herstellenArt. 6:6 Awb, Art. 7 Verordening behandeling bezwaarschrif-ten College Burge-meesterVoorzitter Commissie B&KSecretaris Commissie Bezwaarschriften Machtiging 
1.1.33Doorzenden bezwaarschrift aan het bevoegde orgaan Art. 6:15College Burge-meesterVoorzitter Commissie B&K Secretaris Commissie Bezwaarschriften  Machtiging 
1.1.34Stukken zenden aan gemachtigdeArt. 6:17 Awb, Art. 7 Verordening behandeling bezwaarschrif-ten  College Burge-meesterVoorzitter Commissie B&KSecretaris Commissie Bezwaarschriften Machtiging 
 1.1.35Afzien van horen Art. 7:3 Awb Art. 9 lid 2 Verordening behandeling bezwaarschriften College Burge-meester Voorzitter Commissie B&K Machtiging 
 1.1.36Ter inzage leggen stukkenArt. 7:4 lid 2 Awb, Art. 7 Verordening behandeling bezwaarschrif-ten College Burge-meesterVoorzitter commissie B&KSecretaris Commissie Bezwaarschriften Machtiging 
1.1.37Het achterwege laten van art. 7:6, lid 3 Awb (horen in elkaars aanwezigheid, tenzij)   Art. 7:6, lid 4 Awb, Art. 7 Verordening behandeling bezwaarschrif-ten College Burge-meesterVoorzitter commissie B&K  Machtiging 
1.1.38Niet-ontvankelijk-verklaring bezwaarschrift Art. 6:6 AwbCollege Burge-meesterGemeente-secretaris Afdoeningsmandaat 
1.1.39Kennelijk niet-ontvankelijk-verklaring bezwaarschrift na advisering voorzitter cie B&K Art. 7:3 AwbCollege Burge-meesterGemeente-secretaris Afdoeningsmandaat 
1.1.40Mededelen nieuwe feiten, omstandigheden. Art. 7:9College Burge-meesterGemeente-secretaris   Machtiging 
1.1.41Versturen van een uitnodiging voor de hoorzitting Art. 10 lid 1 Verordening behandeling bezwaarschrif-ten College Burge-meesterVoorzitter Commissie B&KSecretaris Commissie Bezwaarschriften   Machtiging 
1.1.42Verdagen termijn beslissing op bezwaar. Art. 7:10 lid 3College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior medewerker (plus)Afdoeningsmandaat 
 1.1.43Termijn gunnen om verzuim te herstellen  Art. 9:4 lid 3 College Burge-meesterVoorzitter Cie B&K Klachten-coördinator  Machtiging 
1.1.44Doorzenden klaagschrift naar bevoegde orgaan  College Burge-meesterVoorzitter Cie B&KKlachtencoördi-nator Machtiging 
1.1.45Besluit om klacht niet in behandeling te nemen, na advisering voorzitter cie B&K  College Burge-meesterGemeente-secretaris   Machtiging 
1.1.46Toezending stukken m.b.t. klachtArt. 9:9 College Burge-meester Voorzitter Cie B&K Klachtencoördi-nator  Machtiging 
1.1.47  Begeleiden gesprek tussen klager en beklaagde Art. 9:10 lid 1College Burge-meester Voorzitter Cie B&KKlachtencoördi-nator  Machtiging 
1.1.48Verzenden uitnodiging hoorzitting klachtencommissie  College Burge-meesterVoorzitter Cie B&KSecretaris klachtencommis-sie  
1.1.49Afzien van horen van de klager Art. 9:10 lid 2College Burge-meester Voorzitter Cie B&K    Machtiging 
1.1.50Verdagen termijn van afhandelen klacht.   Art. 9:11   College Burge-meester  Gemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 

 

Hoofdstuk 2: Personeel & Organisatie

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aan Mandaat aanMandaat aan Soort mandaatOpmerkingen
2.1Het vertegenwoordigen bij bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot alle HRM-onderwerpen.  CollegeGemeente-secretarisP&O-adviseur MachtigingVerweerschrift moet worden afgestemd met de portefeuillehouder
 2.2Openstellen vacatures t/m schaal 11, met inbegrip van het maken van kosten daarvoor Art. 2:4:2 CAR-UWOCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofden MachtigingBinnen vastgestelde formatie en conform W + S beleid
 2.3Uitnodigen en afwijzen van sollicitanten Art. 160, lid 1 sub d Gemeentewet CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd in samenspraak met P&O adviseur  Afdoeningsmandaat 
 2.4Afhandeling open sollicitatiesArt. 160, lid 1 sub d Gemeentewet CollegeGemeente-secretarisP&O adviseur  Afdoeningsmandaat 
2.5Aanstellingsbesluiten en ontslagaktesArt. 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 CAR-UWO CollegeGemeente-secretaris  Afdoeningsmandaat 
 2.6Aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag  CollegeGemeente-secretarisP&O-adviseur Machtiging 
2.7Besluiten m.b.t ambtsjubileaArt. 3:5 CAR-UWO CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Machtiging 
2.8Verlenen van ontslag medewerker wegens: ouderdoms-pensioen;op eigen verzoek;vervroegde uittreding Art. 8:1, 8:2, 8:10 en 8:11 CAR-UWOCollegeGemeente-secretaris  Afdoeningsmandaat 
2.9Beslissen op aanvragen m.b.t. deeltijdwerk Art. 2:7 CAR-UWOCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
2.10Beslissen op het verlenen van buitengewoon verlof Art. 6:4 t/m 6:4:6 CAR-UWOCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
 2.11Beslissen op het verlenen van zorgverlof  CollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd  
2.12Beslissen op het verlenen van vakantieverlof Art 6:1 t/m 6:3 CAR-UWOCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior medewerker plusAfdoeningsmandaat 
 2.13Beslissen op het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof Art 6:7 CAR-UWOCollegeGemeente-secretarisP&O-adviseur Afdoeningsmandaat 
2.14Beslissen op het verlenen van ouderschapsverlof Art 6:5 CAR-UWOCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
2.15Beslissen op toekenning studiefaciliteiten Hoofdstuk 17 CAR-UWO CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
 2.16Toepassen van / beslissen over Arbo-aangelegenheden Art 7:2 e.v. CAR-UWOCollegeGemeente-secretarisP&O-adviseur Afdoeningsmandaat 
2.17Loopbaanbegeleiding Hoofdstuk 17 CAR-UWO CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior medewerker plus  Machtiging 
2.18Besluiten tot het aangaan van en het ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. het verrichten van arbeid, niet zijnde een publiekrechtelijke aanstelling, waaronder: -inhuur van personeel; -detacherings-contracten; -stage-overeenkomsten; -arbeidsover-eenkomsten naar burgerlijk recht voor bepaalde tijd; -payrollover-eenkomsten; -uitzendover-eenkomsten; -werkerva-ringsplaats-overeenkomsten   College    Burge-meesterGemeente-secretaris   Gemeente-secretaris Afdelingshoofd    Afdelingshoofd Afdoeningsmandaat   VolmachtBinnen vastgestelde formatie en W+S-beleid
2.19Vaststellen functieprofielen en functiewaarderingen  CollegeGemeente-secretaris   Machtiging 
2.20Beslissen op plaatsing op functieniveau (als onderdeel van de aanstellings-afspraken)  CollegeGemeente-secretaris  Afdoeningsmandaat 
2.21Beslissen op toekenning extra periodieken (Arbeidsvoorwaardenregeling)  CollegeGemeente-secretaris  Afdoeningsmandaat 
 2.22Toekennen: overwerk-vergoeding;toelage onregelmati-ge dienst Art. 3:2, 3:3 CAR-UWOCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
 2.23Toekenning overlijdensuitkering Art. 8:16:2 en 10:24 CAR-UWO CollegeGemeente-secretaris Afdoeningsmandaat 
2.24Uitvoering van het cafetariamodel  College Gemeente-secretaris  Machtiging 
2.25Vergoeding van schade: tijdens dienstreizenaan kleding en uitrusting Art. 15:1:23 CAR-UWOCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofden  Volmacht 
2.26Aanpassingen werkplekken met financiële consequenties  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Volmacht 
2.27Verlenen / afwijzen van nevenwerk-zaamheden Art. 15:1:6 CAR-UWOCollegeGemeente-secretaris  Afdoeningsmandaat 
2.28Toekennen van waarnemingsvergoe-ding Art. 3:1:2 CAR-UWOCollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
2.29Begeleiding re-integratieproces Art. 7:9 CAR-UWO CollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd Machtiging 
2.30Aftekenen P&O nota’s i.r.t. budgethouders regeling   CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdP&O-adviseurMachtiging 
2.31Het nemen van besluiten n.a.v. aanpassingen/wijzi-gingen in de CAR-UWO, die in het LOGA zijn overeengekomen (wijzigingen) CAR- UWOCollegeGemeente-secretaris    AfdoeningsmandaatBetreft aanpassingen die zonder lokale medezeggenschap door te voeren zijn.
2.32Uitvoering salarisadministratie   CollegeGemeente-secretaris Salaris-administratie HS  Machtiging  
2.33Afdrachten / correspondentie m.b.t. ABP, belastingdienst, IZA, UWV, waarde-overdracht pensioenen, deblokkeringen, opgave aan begunstigde en belastingdienst van uitbetaalde vergoeding m.b.t. verrichte werkzaamheden etc.   CollegeGemeente-secretarisSalaris-administratie HS  Machtiging  
2.34Afgifte werkgeversverkla-ring   CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Salaris-administratie HS Machtiging  

Hoofdstuk 3: afdeling Beleid & Samenleving

3.1 Cluster maatschappelijke zaken

Nr. BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
3.1.1Het afhandelen van aanvragen conform Wet voorziening huisvesting onderwijsGemeentewet, Verordening voorziening huisvesting onderwijs CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdSociaal beleidsmedewerkerMandaatBinnen bestaand beleid en begroting M.u.v. afwijzingen
3.1.2Uitvoering meerjarig onderhoudsplan schoolgebouwen AccommodatiebeleidCollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd  Machtiging 
3.1.3  Het geven van toestemming om kinderen van buiten de gemeente op een peuterspeelzaal binnen de gemeente te mogen plaatsen  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdSociaal beleidsmedewerkerMachtiging 
3.1.4Ondertekenen van de jaarlijkse opdracht aan de GGD (offerte) ten behoeve van de te inspecteren locaties Wet kinderopvangCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Volmacht 
3.1.5Opleggen aanwijzing met hersteltermijn bij niet voldoen aan kwaliteitseisen Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang  Art. 1.65 lid 1 juncto 2.23 lid 1 Wet kinderopvangCollege Gemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
3.1.6Verlengen bevel met hersteltermijn bij niet voldoen aan kwaliteitseisen Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang Art. 1.65 lid 4 Wet kinderopvangCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
3.1.7Besluit nemen over het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van de Wet kinderopvang Art. 1.72 lid 1 of 2.28 lid 1 Wet kinderopvang  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
3.1.8Besluit nemen over het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang i.v.m. kwaliteit kinderopvang Art. 125 lid 2 Gemeentewet, art. 5:32 AwbCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
3.1.9Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro instrumenten (o.a. bestemmings-plannen) Art. 1.2.1 Bro, art. 1.2.2 lid 2 Bro en Regeling standaarden roCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdRuimtelijk beleidsmedewerkerMachtiging 
3.1.10Besluiten tot verkoop van percelen openbaar groen en openbaar terrein Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet  Art. 171 Gemeentewet College   Burge-meesterGemeente-secretaris  Gemeente-secretarisAfdelingshoofd   AfdelingshoofdRuimtelijk beleidsmedewerker  Ruimtelijk beleidsmedewerkerAfdoenings mandaat  Volmacht  M.u.v. afwijzingen
3.1.11Verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel of een schriftelijke verklaring Art. 9 WkpbozCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdRuimtelijk beleidsmedewerker Machtiging 
3.1.12Afhandelen aanvragen startersleningVerordening Vrom Starters-regeling CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdRuimtelijk beleidsmedewerkerAfdoeningsmandaatM.u.v. afwijzingen
3.1.13Aangaan van huurcontracten m.b.t. panden Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet Art. 171 Gemeentewet College  Burge-meesterGemeente-secretaris  Gemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdelingshoofd    Afdoeningsmandaat  Volmacht 
3.1.14Het nemen van een instemmingsbesluit met eventueel voorschriften en beperkingen, op een melding als bedoeld in art. 2 van de telecommunicatieverordening Aanhouden van een beslissing op de melding Het initiëren en voeren van vooroverleg over het indienen van, of naar aanleiding van een melding als bedoeld in art. 5.4 Telecommunicatiewet Art. 4 Telecommu-nicatie-verordeningCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat     Afdoenings mandaat  Machtiging 
3.1.15Sluiten van overeenkomsten m.b.t. het aanbrengen van een aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel en het in verband daarmee maken van afspraken en het voeren van de daarmee samenhangende correspondentie Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet  Art. 171 Gemeentewet   College   Burge-meesterGemeente-secretaris   Gemeente-secretarisAfdelingshoofd   AfdelingshoofdRuimtelijk beleidsmedewerker  Ruimtelijk beleidsmedewerkerAfdoeningsmandaat   VolmachtM.u.v. afwijzingen
3.1.16Verkeersbesluiten, voor zover het betreft besluiten tot aanwijzing van gehandicapten-parkeerplaatsen Art. 18, lid 1 onder d Wegenver-keerswet 1994College Gemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
3.1.17Besluiten m.b.t. verwijsborden  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Ruimtelijk beleidsmedewerker Afdoeningsmandaat 
3.1.18Het voeren van directie conform UAVUniforme Administratie-ve Voorwaarden CollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd  Machtiging 
3.1.19Het uitzetten en aanwijzen van gronden die door de gemeente verkocht, verhuurd of verpacht zullen worden  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Machtiging 
3.1.20Besluit op vergunningaanvraag voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Art. 15 Leegstandwet CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
3.1.21Afhandelen aanvraag ontheffing voor wedstrijd art. 10 Wegenverkeerswet 1994 Art. 18 lid 1 sub d WvwCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdRuimtelijk beleidsmedewerkerAfdoeningsmandaatM.u.v. afwijzingen
3.1.22Afhandelen aanvraag ontheffing brede landbouwvoer tuigen Art. 149 Wvw, Hoofdstuk 5 Regeling VoertuigenCollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd Ruimtelijk beleidsmedewerker AfdoeningsmandaatM.u.v. afwijzingen
3.1.23Aanstellen evenementen-verkeersregelaars Art. 56, lid 2 onder b BABWBurge-meesterGemeente-secretaris AfdelingshoofdRuimtelijk beleidsmedewerkerAfdoeningsmandaat 
3.1.24Intrekken aanstelling evenementen-verkeersregelaars Art. 56, lid 3 BABWBurge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdRuimtelijk beleidsmedewerkerAfdoeningsmandaat 

3.2 Strategisch bestuursadviseur

Geen

3.3 Economische zaken

Geen

3.4 Omgevingsdienst Groningen (met regie vanuit Menterwolde)

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aan Soort mandaatOpmerkingen
3.4.1  Het aanwijzen van, dan wel het intrekken van aanwijzing, van toezichthoudende ambtenaren -Art. 5.1 Wabo, -Wet milieubeheer, -Wet bodembe-scherming, -Wet geluidhinder, -Wet inzake de luchtverontreiniging, -Woningwet, -Monumenten-wet, -Wet ruimtelijke ordening, -Wet op de kansspelen, -Drank- en Horecawet, -Bouwver-ordening, -Erfgoed-verordening, -APV. College Burge-meesterDirecteur ODG   Afdoenings-mandaatVoor zover deze bevoegdheden zijn overgedragen
3.4.2  Legitimatiebewijzen uitgeven aan de toezichthouders onder 6.1  College Burge-meesterDirecteur ODG Afdoenings-mandaat 
3.4.3  Voor overige mandaten, volmachten en machtigingen wordt verwezen naar de dienstverlenings-overeenkomst die is gesloten met de ODG    

3.5 Cluster Welzijn & Zorg

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat van Mandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
3.5.1  Beslissingen over het inzetten van algemene voorzieningen Wmo 2015CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
 3.5.2  Besluiten m.b.t. individuele maatwerkvoor-zieningen in het kader van de Wmo 2015, inclusief beslissingen over individuele begeleiding vanaf 8 uren per week (in natura of PGB), beslissingen over gespecialiseerde dagbesteding (in natura of PGB) en beslissingen over kortdurend verblijf (in natura of PGB) Wmo 2015CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
 3.5.3  Aanvragen medische adviezen Wmo 2015 CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Casema-nager WmoMachtiging 
3.5.4  Het treffen van jeugdhulp en de uitvoering daarvan artikel 2.3 van de Jeugdwet, artikel 3, artikel 5, artikel 7 leden 2, 3 en 4 en artikel 9 van de Verordening jeugdhulp Gemeente Menterwolde 2015 en artikel 3 leden 2 en 3, artikel 4 leden 1 en 3, artikel 5, artikel 6, artikel 7 en artikel 8 van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Menterwolde 2015  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdIeder van de case-managers jeugdhulp in sociaal team Menterwolde / proces-regisseur jeugdhulp MenterwoldeMandaat 
3.5.5  (Beslissen over) verzoeken bij de raad voor de kinderbescherming  artikel 2.4, lid 1, JeugdwetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdProces-regisseur jeugdhulp Menterwolde/ieder van de casemana-gers jeugdhulp van het sociaal team MW Afdoeningsmandaat 
3.5.6Het voorzien in aanbod van instellingen en het inzetten van jeugdhulp als bedoeld in  Artikel 2.4 lid 2 Jeugdwet met inachtneming van lid 3 van dat artikelCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdIeder van de casemana-gers jeugdhulp van het sociaal team MWAfdoeningsmandaat 
3.5.7Bepalen of een jeugdige een voorziening nodig heeft  Artikel 6.1.2 lid 5 Jeugdwet en artikel 6.1.4 JeugdwetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdIeder van de casemana-gers jeugdhulp van het sociaal team MW 
3.5.8Het indienen van verzoeken gericht op machtigingen tot opname of verblijf van jeugdige in een gesloten accommodatie  artikel 6.1.8 lid 1 Jeugdwet  Ieder van de casemana-gers jeugdhulp van het sociaal team MW 
3.5.9  Berichten versturen en notificaties (waaronder intake) ontvangen via de CORV* JeugdwetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdMedewerker Backoffice Jeugd en Wmo MW Machtiging 
3.5.10  Afhandelen van zorgmeldingen van politie en zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling via de CORV* JeugdwetCollegeGemeente-secretaris AfdelingshoofdAHMK als bedoeld in artikel 4.1.1 Wmo 2015  
 3.5.11  Beslissen op aanvragen verordening leerlingenvervoer Wet op het PO, Verordening Leerlingen-vervoer  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaar AfdoeningsmandaatBinnen bestaand beleid en begroting 
 3.5.12  Het vaststellen van roosters voor zwem en gymnastiekonderwijs Wet op het POCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdBehandelend ambtenaarMachtigingBinnen bestaand beleid
3.5.13  Het oproepen van leerlingen en oudersLeerplichtwetCollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd Leerplicht- ambtenaarMachtiging 
3.5.14  Vervangende leerplicht + vrijstelling leerplicht LeerplichtwetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdLeerplicht- ambtenaarAfdoeningsmandaat 
3.5.15  Vaststelling sluitingsperiode sportzalen en zwembad  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
3.5.16Ingebruikgeving en in rekening brengen van de kosten voor gebruik van sportaccommodaties, incl. gymzalen en schoollokalen Gemeentewet, Verordening voorziening huisvesting onderwijs College   Burge-meester Gemeente-secretaris  Gemeente-secretarisAfdelingshoofd   Afdelingshoofd  Afdoeningsmandaat  VolmachtBinnen bestaand beleid en binnen begroting
3.5.17Het ondertekenen van beschikkingen over verlening van subsidies nadat en binnen het besluit inzake het subsidieplafond dat door de raad is vastgesteld Gemeentewet, Awb, Alg. subsidie verordening CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  AfdoeningsmandaatBinnen bestaand beleid en binnen begrotingsplafond
3.5.18Het vaststellen van subsidie zonder voorafgaande subsidieverlenings-beschikking Gemeentewet, Awb, Alg. subsidie verordening  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  AfdoeningsmandaatBinnen bestaand beleid en binnen begrotingsplafond
3.5.19Het ondertekenen van beschikkingen t.b.v. definitieve vaststelling van subsidies Gemeentewet, Alg. subsidieverordening CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  AfdoeningsmandaatBinnen bestaand beleid en binnen begrotingsplafond
3.5.20  Afgeven verklaring vrijwilligerswerk  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdCoördinator vrijwilligers-werk Kwartier Zorg & Welzijn Machtiging 
3.5.21  Besluiten tot het aangaan van vrijwilligers overeenkomsten, al dan niet in het kader van sociale activering en het ondertekenen van deze overeenkomsten. Dit omvat niet de overeenkomsten met deelnemers aan een traject Werken voor Uitkering (WvU)  College Burge-meester Gemeente-secretarisAfdelingshoofdCoördinator vrijwilligers-werk Kwartier Zorg & WelzijnAfdoeningsmandaat en volmacht 
3.5.22  Afgeven verklaring mantelzorg  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdMantelzorg-consulent Kwartier Zorg & Welzijn Machtiging 

3.6 Cluster Uitkeringsadministratie/backoffice Wmo en Jeugd

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
3.6.1Opstellen en indienen diverse verantwoordingsdocumenten / declaraties bij ministeries  CollegeGemeente-secretaris AfdelingshoofdSenior Medewerker Plus  Volmacht 
3.6.2Aangifte en afdracht loonheffing bij Belastingdienst  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior Medewerker Plus Volmacht 
3.6.3Opstellen en verstrekken van jaaropgaven aan uitkerings-gerechtigden  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior Medewerker Plus Volmacht 
3.6.4Afhandeling verrekeningen met UWV  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior Medewerker Plus Volmacht 
3.6.5Betaling uitkeringen (betaallijsten)  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewerker uitkeringsad-ministratie Machtiging 
3.6.6Betalings-herinneringen  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior Medewerker Plus Volmacht 
3.6.7Beslaglegging  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior Medewerker Plus Volmacht 
3.6.8Besluit nemen over verwijdering van voorzieningen uit het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Art. 1.47a lid 2 juncto 2.4a lid 2 Wet kinderopvang, art. 8 juncto art. 14 lid 1 Besluit registers kinderopvang en peuterspeel-zaalwerk CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
3.6.9  Besluit op aanvraag tot opname in register Art. 1.45 lid 1 en 2 juncto 1.46 Wet kinderopvang CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 

3.7 Cluster Werk & Inkomen

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
3.7.1Besluiten in het kader van de Ioaw, Ioaz en Participatiewet en de daarop berustende besluiten, verordeningen en beleidsregels Ioaw, Ioaz, Participatiewet CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior medewerker plusAfdoeningsmandaat 
3.7.2Besluiten in het kader van het BbzBbzCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior medewerker plus Afdoeningsmandaat 
3.7.3Besluiten in het kader van de Wsw  WswCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Directeur SW Bedrijf (Wedeka) Afdoeningsmandaat 
3.7.4Verzoekschriften verhaal ParticipatiewetBurge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd   Volmacht 
3.7.5Het doen van aangifte ingeval van uitkeringsfraude WWB, Participatie-wet, IOAW, IOAZ, Bbz Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Machtiging 
3.7.6Inkoop re-ïntegratieactiviteiten binnen de daarvoor gestelde doeluitkering Participatiewet en Inkoop- en aan-bestedings-beleid  College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior Medewerker Plus Afdoeningsmandaat Volmacht 
3.7.7Het beslissen over individuele trajectovereen-komsten en bemiddelingsplannen o.g.v. de Participatiewet/Ioaw/Ioaz/WI en de daarop berustende besluiten, verordeningen en beleidsregels en het ondertekenen van deze overeenkomsten Participatie-wet, IOAW, IOAZCollege  Burge-meesterGemeente-secretaris  Gemeente-secretarisAfdelingshoofd  AfdelingshoofdSenior medewerker plus Senior medewerker plusAfdoeningsmandaat  Volmacht 
3.7.8VoorschotverleningIoaw, Ioaz, ParticipatiewetBbz CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior Medewerker Plus  Volmacht 
3.7.9Aanvragen medische adviezenIoaw, Ioaz, Bbz, Participatiewet CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Casemana-ger W&I Machtiging 
3.7.10Aanmeldingen bij Sociale Recherche   CollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd   Machtiging 
3.7.11Verklaring afgeven Art 285 lid 2 FwCollegeGemeente-secretaris AfdelingshoofdDirecteur GKBMachtiging 
3.7.12Besluiten op een verzoek tot toelating tot de schuldhulpverlening. Besluiten op bezwaarschriften in het kader van de Wgs Art. 3 WgsCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdDirecteur GKBAfdoeningsmandaat 
3.7.13Bevoegdheid om door middel van het aanbod van een bepaalde dienst invulling te geven aan het verzoek van betrokkene om schuldhulpverlening Wgs CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdDirecteur GKBAfdoeningsmandaat 
3.7.14Bevoegdheid om aan betrokkene verplichtingen die samenhangen met de goede uitvoering van de aangeboden dienst op te leggen WgsCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdDirecteur GKBAfdoeningsmandaat 
3.7.15Bevoegdheid om een verzoek voor een specifieke dienst te weigeren WgsCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdDirecteur GKBAfdoeningsmandaat  Melding bij afdelingshoofd Samenleving
3.7.16Bevoegdheid om de hulpverlening zonder aanbod na intake te beëindigen. WgsCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Directeur GKBAfdoeningsmandaatMelding bij afdelingshoofd Samenleving
3.7.17Bevoegdheid om een schuldregeling te beëindigen. WgsCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Directeur GKBAfdoeningsmandaatMelding bij afdelingshoofd Samenleving
3.7.18Bevoegdheid om budgetbeheer te beëindigen.WgsCollegeGemeente-secretaris AfdelingshoofdDirecteur GKBAfdoeningsmandaatMelding bij afdelingshoofd Samenleving
 3.7.19Bevoegdheid om nazorg te weigeren WgsCollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd Directeur GKBAfdoeningsmandaatMelding bij afdelingshoofd Samenleving
 3.7.20Besluiten in het kader van de Wet Kinderopvang, de Verordening Wet Kinderopvang en de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang  Wet Kinderopvang, Verordening Kinderopvang, Beleidsregel gemeentelijke tegemoetko-ming in de kosten kinderopvang  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior-medewerker plusAfdoeningsmandaat 

Hoofdstuk 4: afdeling Bedrijfsvoering en Dienstverlening

4.1 Cluster KCC/Publiekszaken

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat van Mandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.1.1Afgifte van rijbewijzen en uitvoeren van besluiten dienaangaande Wegenver-keerswetBurge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers Publieks-zakenAfdoeningsmandaatRekening houdend met functiescheiding en beveiligingsplan.
 4.1.2Afgifte van reisdocumenten en uitvoeren van besluiten dienaangaande PaspoortwetBurge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers Publieks-zakenAfdoeningsmandaatRekening houdend met functiescheiding en beveiligingsplan.
 4.1.3Verantwoording aan Ministerie voorraad-administratie en financiële afwikkeling rijbewijzen  Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior medewerker plusVolmachtRekening houdend met functiescheiding en beveiligingsplan.
4.1.4Uitvoeren van alle besluiten omtrent de bijhouding van de Basisregistratie Personen Wet BRP CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior medewerker plusAfdoeningsmandaat 
4.1.5De afgifte van uittreksels uit de Gemeentelijke Basis Administratie Wet BRP CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers Publieks-zakenMachtiging 
4.1.6Legalisatie van handtekening en waarmerken kopie. Algemene wetgeving Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers Publieks-zakenAfdoeningsmandaat 
4.1.7Verlenen van het Nederlanderschap naar aanleiding van optie. Rijkswet op het Nederlander-schap Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior medewerker plusAfdoeningsmandaat 
4.1.8Adviseren over verzoeken tot naturalisatie. Rijkswet op het Nederlander-schap Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers Publieks-zakenMachtiging 
4.1.9Adviseren over verzoeken tot geslachtsnaamwij-ziging. Art 1.5 en 1.9 BW Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers Publieks-zakenMachtiging 
4.1.10Organisatie van verkiezingen en alle daarbij voorkomende werkzaamheden w.o. indeling stemdistricten en aanwijzing stemlokalen. KieswetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior Medewerker PlusMachtigingBenoeming van leden van het (hoofd)stembureau vallen buiten het mandaat.
4.1.11Heffing, innen en verantwoording van leges op terrein PUZAGemeentewet, Awr en Invorderings-wet Aangewezen heffings-ambte-naar Senior medewer-ker plusMedewerkers Publiekszaken  Mandaat 
4.1.12Benoeming van tijdelijke buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand. Art. 16.2 BWCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Senior medewerker plus, bij benoeming voor 1 dagAfdoeningsmandaat 
 4.1.13Besluiten op aanvraag om een gehandicapten-parkeerkaartArt. 49 BABW en Regeling gehandicaptenparkeerplaats CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior Medewerker Plus  Afdoeningsmandaat 
4.1.14Opleggen bestuurlijke boete BRP Art. 4.17 Wet BRPCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
4.1.15  Besluiten over afgifte van graven en de briefwisseling daaromtrent Wet op de lijkbezorgingCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior medewerker plusAfdoeningsmandaat 

4.2 Cluster Financiën en Belastingen

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.2.1Het beslissen op verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule Art. 63 Algemene wet Rijks-belastingen, Art. 231, lid 1a Gemeentewet CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
4.2.2Het beslissen op verzoeken om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van bij beschikking opgelegde boeten Art. 66 Algemene wet Rijks belastingen, Art. 231, lid 1a Gemeentewet CollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd Afdoeningsmandaat 
 4.2.3Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingen, heffingen en overige vorderingen Art. 255, lid 5 GemeentewetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoenings mandaat 
4.2.4Het treffen van betalingsregelingen anders dan voor gemeentelijke belastingen en heffingen en sociale zaken (overige vorderingen) GemeentewetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdMedewer-kers Cluster Financiën belast met de invorderingVolmacht 
4.2.5Het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen en financieel afwikkelen van schadegevallen GemeentewetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Medewer-kers Cluster Financieel beheer VolmachtVoor zover nodig i.o.m. de functionele afdeling.
4.2.6Opmaken van de aangifte voor de BTW/BCF GemeentewetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Medewer-kers Cluster Financieel beheer Machtiging 
4.2.7Opmaken van de declaraties van subsidies en bijdragen bij ministeries GemeentewetCollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd  Medewer- kers Cluster Financieel beheer MachtigingVoor zover nodig i.o.m. de functionele afdeling.
4.2.8Doen van betalingen/overboe-kingenGemeentewetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdMedewer-kers Cluster Financiën hiermee belast MachtigingRekening houdend met het 4-ogenprincipe
4.2.9  Uitzetten van overtollige kasgelden (fysieke handelingen)GemeentewetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdMedewer-kers cluster Financieel beleid  MachtigingRekening houdend met het 4-ogenprincipe
4.2.10  Aangaan van dag- of kasgeldleningen GemeentewetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdMedewer-kers cluster Financieel beleid VolmachtRekening houdend met het 4-ogenprincipe
 4.2.11Ondertekenen van schuldbekentenissen en overeenkomsten van kasgeldleningen Gemeentewet Treasury-statuut CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Medewer-kers Financieel Beleid Volmacht 
4.2.12Ondertekenen van overeenkomsten van vaste geldleningen Gemeentewet Treasury-statuutBurge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Medewer-kers Financieel Beleid Volmacht 
4.2.13Ondertekenen van herinneringen inzake huurachterstanden of andere geldvorderingen van de gemeente Gemeentewet CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Medewer-kers cluster Financieel beheerMachtiging 
4.2.14Ondertekenen van aanmaningen (volgende op de vorenbedoelde herinnering) inzake huurachterstanden en andere geldvorderingen Gemeentewet CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers cluster Financieel beheer Machtiging 
4.2.15Invorderen van door de gemeente ingestelde vorderingen, niet zijnde belastingen of sociale zaken. GemeentewetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers cluster Financieel beheer Volmacht 
4.2.16Afhandelen van statistische opgaven GemeentewetCollegeGemeente-secretaris Afdelingshoofd Medewer-kers cluster Financiën hiermee belast Machtiging  
 4.2.17Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen. Gemeentewet Art. 16 Treasury-statuut  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers cluster Financiën hiermee belast Machtiging Rekening houdend met het 4-ogenprincipe
4.2.18Ondertekenen van bank- of giro- opdrachten Gemeentewet Art. 16 Treasury-statuut CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers cluster Financiën hiermee belast VolmachtRekening houden met met het 4-ogenprincipe, 1e handtekening mag niet samenvallen met de 2e handtekening
 4.2.19Mede ondertekenen van bank- en giro-opdrachten GemeentewetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd Medewer-kers Cluster Financiën hiermee belast VolmachtRekening houdend met 1e handtekening
4.2.20Bankrelatiebeheer: bankrekeningen openen/sluiten/wijzi-gen en bankcondities en tarieven afspreken Gemeentewet Art. 16 Treasury-statuutCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdMedewer-kers cluster Middelen hiermee belast Volmacht Rekening houdend met het 4-ogenprincipe
4.2.21  Heffing van gemeentelijke belastingenGemeentewet Aangewezen heffings-ambte-naar Medewer-ker belas-tingen  
4.2.22  Heffing, innen en verantwoording van leges Gemeentewet, Awr, Invorderings-wet Aangewezen heffings-ambte-naar Medewer-kers Financiën    VolmachtM.u.v. het werkterrein van PUZA.
4.2.23  Invordering van gemeentelijke belastingen Gemeentewet, Awr, Invorderings-wet Aangewezen invorde-rings-ambte-naar  Medewer-ker belas-tingen.  

4.3 IBOR Slochteren ( met regietaak Menterwolde)

Algemeen

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.3.1  Volledige aanbestedings- procedure op het takenveld van IBOR Slochteren uitvoeren, evenals het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten op terrein IBOR CollegeDirec-teur werk- maat-schappij IBOR   

 

APV

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aan Mandaat aan Soort mandaatOpmerkingen
4.3.2Regelen van materieel bij evenementen  Burge-meesterDirecteur werkmaat- schappijManager bedrijfsbureauBetreffende teamleider 

Wegen

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.3.3  Uitvoering verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten  College Burge-meester Directeur werkmaat-schappijManager bedrijfsbureauBetreffende teamleiderMachtiging 
4.3.4  Uitvoeren wegenonderhoud  CollegeDirecteur werkmaat- schappij Manager bedrijfsbureauBetreffende teamleiderMachtiging 
4.3.5  Bestrijding gladheid CollegeDirecteur werkmaat-schappij Manager bedrijfsbureauBetreffende teamleiderMachtiging 
4.3.6  Beheer en onderhoud openbare verlichting incl. sluiten van overeenkomsten en volledige aanbestedingsproce-dure  College   Burge-meester Directeur werkmaat-schappij  Directeur werkmaat-schappij Manager bedrijfsbureau    Betreffende teamleiderMachtiging 

Binnenvaartpolitiereglement

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aan Mandaat aan Soort mandaatOpmerkingen
4.3.7Ontvangen melding van en geven van toestemming voor evenementen op vaarweg  Art. 1.23 BPR  Directeur werkmaat-schappijManager bedrijfsbureauBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 

Wrakkenwet

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen 
 4.3.8  Opruimen vaartuigen enz., gezonken enz. in openbare wateren of in of op waterstaatswerken Art. 1 Wrakkenwet  Directeur werkmaat-schappijManager bedrijfsbureauBetreffende teamleiderMachtiging 

Afvalstoffenverordening

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.3.9Besluit op aanvraag voor een vergunning of ontheffing o.g.v. afvalstoffenveror- dening  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.10Besluit omtrent het intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.11Het aanwijzen van inzamelaars voor het inzamelen van categorieën van huishoudelijke afvalstoffen Art. 2CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.12Vaststellen omschrijving van categorieën huishoudelijke afvalstoffen Art. 3CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.13Het aanwijzen van het inzamelmiddel of de inzamelvoorziening Art. 4CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.14Bepalen frequentie van het afzonderlijk inzamelen van tuinafval en overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen Art. 5CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.15Besluit omtrent verlening/weigering inzamelvergunning voor huishoudelijke afvalstoffen Art. 6CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.16Besluit over verbod om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de houder van een inzamelvergunning Art. 7CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.17Aanwijzen inzameldienst en andere inzamelaars voor inzameling van de in art. 3 aangewezen huishoudelijke afvalstoffen Art. 8CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.18Het stellen van regels omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden Art. 14 Directeur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.19Besluit omtrent vooraankondiging van - en de toepassing van bestuursdwang m.b.t. het verbod om grof huisafval op een andere wijze of plaats aan de inzameldienst ter inzameling aan te bieden dan krachtens art. 15, lid 3 is bepaald Art. 125, lid 1 en 2 GemeentewetCollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.20Het stellen van regels m.b.t. het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden Art. 2, lid 3 Directeur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.21Het stellen van regels omtrent de voorwaarden waaronder het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruik en het reinigen daarvan Art. 10, lid 3 Directeur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.22Het stellen van regels omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot Art. 10 lid 4 Directeur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.23Het aanwijzen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden Art. 10, lid 5 Directeur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.24Het stellen van regels over categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden Art. 2, lid 3 Directeur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.25Het vaststellen van dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden Art. 11CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.26Het stellen van regels omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars Art. 12 CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.27Het stellen van regels voor ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst Art. 15CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.28Het afsluiten en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten met klanten containerdienst  Art. 160, lid 1, sub e Gemeentewet Art. 171 lid 1 GemeentewetCollege  Burge-meesterDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat  Volmacht 
4.3.29Verkopen van compostvaten en regentonnen  Art. 160, lid 1, sub e Gemeentewet Art. 171 lid 1 Gemeentewet College  Burge-meesterDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat  Volmacht 
4.3.30Verkopen van herbruikbare afvalstoffen  Art. 160, lid 1, sub e Gemeentewet Art. 171 lid 1 Gemeentewet College  Burge-meesterDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings Mandaat  Volmacht 

Houtopstand

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.3.31Uitvoeren takkenroute en verkopen van hout  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderMachtiging 

Riolering

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.3.32Beslissen over toestemming voor aansluiten afvoerleidingen woningen/percelen op gemeentelijk rioolstelsel  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.33  Rioolonderhouds- werkzaamheden uitvoeren  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderMachtiging 
4.3.34  Het aangaan van contracten rioolreiniging en inspectie  Art. 160, lid 1, sub e Gemeentewet  Art. 171, lid 1 GemeentewetCollege   Burge-meester Directeur werkmaat-schappij IBOR  Directeur werkmaat-schappij IBOR Manager bedrijfsbureau IBOR  Manager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleider  Betreffende teamleiderAfdoenings Mandaat  Volmacht  

Dierenwelzijn

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.3.35  Afdoening van brieven over de inzet van dieren in het circus en in kerststallen  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderMachtiging 

Kabels en leidingen

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aan Mandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.3.36  Vaststellen tarieven herstraatwerk energie- en telecommunicatie-bedrijven  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.37  Beslissen over toestemming aan energie-, water- en telecommunicatiebe-drijven voor leggen van kabels of leidingen en de aanleg van nutsvoorzieningen in gemeentegrond voor zover niet vallend onder art. 2:11 APV  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBORBetreffende teamleiderAfdoenings mandaat 

 

Werken

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaat Opmerkingen
4.3.38  Waarmerken bestekken en maken bestektekeningen, bijdrage leveren aan de aanbestedingsprocedure  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.39  Tijdelijk in gebruik geven van gemeentegrond voor opslag van materialen en plaatsing van directiekeet, voor zover art. 2:10 APV (voorwerp in/op/aan/boven weg) niet van toepassing is  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderAfdoenings mandaat 
4.3.40  Gunnen van nieuwe-, onderhouds- en sloopwerken, voor zover behorend tot taken IBOR  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBORManager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderAfdoenings mandaatI.o.m. inkoop- en aanbestedingsbe-leid
4.3.41  Consultaken voor stichting oorlogsgraven-stichting  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBOR   

 

Gronden

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aan Mandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.3.42  Beheer openbaar groen  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBOR Manager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleider  Machtiging 
4.3.43  Beslissen over toestemming voor incidenteel gebruik grasvelden, pleinen en andere soortgelijke open gemeentelijke terreinen, sportvelden hieronder niet begrepen, voor zover samenhangend met vergunningen voor activiteiten in openbare ruimte  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBOR Manager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderMachtiging 
4.3.44  Beslissen over sluitingsperiode sportvelden  CollegeDirecteur werkmaat-schappij IBOR Manager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderMachtiging 

Zwerfdieren

Nr. BevoegdheidVindplaatsMandaat van Mandaat aanMandaat aanMandaat aan Soort mandaatOpmerkingen
4.3.45  Beslissen over verkoop, weggeven of afmaken van gevonden dieren anders dan zwerfhonden en -katten, die niet door het reguliere asiel worden opgevangen en uitvoering van die beslissingen (B)Art. 5:8, lid 3 BWCollegeDirecteur werkmaatschappij IBOR Manager bedrijfsbureau IBOR Betreffende teamleiderVolmacht 

4.4 Team Juridische Zaken

Wet openbaarheid van bestuur

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.4.1  Verzoek om Wob-verzoek te preciseren en opschorting van de beslistermijn Art. 3 lid 4College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Senior medewerkerMachtiging 
 4.4.2Het verdagen van een beslissing op een Wob-verzoek Art. 6 lid 2College Burge-meesterGemeente-secretaris Afdelingshoofd Senior medewerkerAfdoenings-mandaat 
4.4.3Het beslissen op een verzoek om informatie krachtens de Wob Art. 6 lid 1College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoenings-mandaatMet aanlevering van documenten door functionele afdelingen/clusters
4.4.4  Vertegenwoordiging bij bezwaar- en beroepszaken inzake Wob  College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdSenior MedewerkerMachtigingTezamen met een ambtenaar van de functionele afdeling

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.4.5Besluiten op aanvragen voor een vergunning van het verbod om de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Art. 2:10a APVCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat Voor reclameborden conform het vastgestelde beleid
4.4.6Besluiten op aanvragen voor een evenementen-vergunning  Art. 2:25 APVBurge-meesterGemeente-secretaris   AfdoeningsmandaatNa afstemming met een OOV-ambtenaar Als OOV-ambtenaar aangeeft risico-evenement, dan ondertekent de burgemeester zelf
 4.4.7Besluiten op aanvragen voor ontheffing van de sluitingstijd Art. 2:29 lid 3 APV Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoenings-mandaat 
4.4.8Besluiten op aanvragen voor een ontheffing van het verbod overige geluidhinder te veroorzaken Art. 4:6 APVCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
4.4.9Besluiten op een vergunningaanvraag voor de inzameling van geld of goederen Art. 5:13 APVCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
4.4.10Besluiten op aanvragen voor een standplaats- vergunning  Art. 5:18 APVCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
4.4.11Besluiten op vergunningaanvragen voor snuffelmarkten e.d. Art. 5:23 APVBurge-meesterGemeente-secretaris Afdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 

Verordening op de weekmarkten

Nr. BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.4.12Vergunning voor innemen standplaatsVerordening op de weekmarkten  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
4.4.13Overschrijving vergunning Verordening op de weekmarkten CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 

Wet op de Kansspelen

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.4.14Verstrekken van aanwezigheidsvergunningen speelautomaten met voorwaarden. Art. 30b en 30d Wet op de kansspelenBurge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
4.4.15Verstrekken van loterijvergunningen tot het houden van kleine loterijen Art. 3 Wet op de KansspelenBurge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 
4.4.16Verstrekken vergunning klein kansspel Art. 7c Wet op de KansspelenBurge-meesterGemeente-secretaris Afdelingshoofd  Afdoeningsmandaat 

 

Drank- en Horecawet

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aan Mandaat aan Mandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.4.17Verlenen vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf  Artikel 3 Drank- en Horecawet  Burge-meester   Gemeente-secretaris  Afdelingshoofd   Afdoeningsmandaat 
4.4.18Verlenen ontheffing tot het verstrekken van drank bij gelegenheden van zeer bijzondere tijdelijke aard. Artikel 35 Drank- en HorecawetBurge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd Afdoeningsmandaat 

Wet tijdelijk huisverbod

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aan Mandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.4.19Ondertekenen van het besluit tot het opleggen van een huisverbodArt. 3, lid 1 Burge-meesterHulpofficier van justitie belast met de uitvoering van een huisverbod AfdoeningsmandaatDe Hulpofficier is opgeleid om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld af te nemen en de daarin gestelde afwegingen te maken.
4.4.20Overleg plegen met Bureau JeugdzorgArt. 3, lid 1 juncto art. 2, lid 3 Burge-meesterHulpofficier van justitie belast met de uitvoering van een huisverbod MachtigingDe Hulpofficier is opgeleid om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld af te nemen en de daarin gestelde afwegingen te maken.
4.4.21Het huisverbod mondeling aanzeggen aan de uit huis te plaatsen persoonArt. 3, lid 1 juncto art. 2, lid 7 Burge-meesterHulpofficier van justitie belast met de uitvoering van een huisverbod MachtigingDe Hulpofficier is opgeleid om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld af te nemen en de daarin gestelde afwegingen te maken.
4.4.22Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet nalevenArt. 3, lid 1 juncto art. 2, lid 8 Burge-meesterHulpofficier van justitie belast met de uitvoering van een huisverbod MachtigingDe Hulpofficier is opgeleid om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld af te nemen en de daarin gestelde afwegingen te maken.
4.4.23Het regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatsteArt. 3, lid 1 juncto artikel 5, lid 1 Burge-meesterHulpofficier van justitie belast met de uitvoering van een huisverbod MachtigingDe Hulpofficier is opgeleid om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld af te nemen en de daarin gestelde afwegingen te maken.
4.4.24  Het horen van belanghebbenden Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofd OOV-ambtenaar en lid van sociaal team MW Machtiging 

Veiligheidsregio

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.4.25Opstarten van alle processen bevolkingszorgArt. 2 en 10 lid d Wet op de veiligheids-regio’s en art. 2.3.1 Besluit Veiligheids-regio CollegeGemeente-secretarisAlgemeen Commandant Bevolkingszorg en Officier van Dienst Bevolkingszorg  Afdoenings mandaat 
4.4.26In geval van spoedeisend belang, zonder overleg met de gemeentesecretaris, kosten maken voor bevolkingszorgtaken tot een bedrag van €1000,- Art. 2 en 10 lid d Wet op de veiligheids-regio’s en art. 2.3.1 Besluit Veiligheids-regio CollegeGemeente-secretarisOfficier van Dienst Bevolkingszorg  Volmacht 
4.4.27In geval van spoedeisend belang, zonder overleg met de gemeentesecretaris, kosten maken voor bevolkingszorgtaken tot een bedrag van €5000,- Art. 2 en 10 lid d Wet op de veiligheids-regio’s en art. 2.3.1 Besluit Veiligheids-regio CollegeGemeente-secretarisAlgemeen Commandant Bevolkingszorg Volmacht 
4.4.28     

 

BOA

  Het doen van aangifte inzake vernielingen en/of vervreemding van gemeentelijke eigendommen  CollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofdBOAVolmacht 

4.5 Team Communicatie

Geen

4.6 Team Ondersteuning

 4.6.1Afsluiten abonnementen en/of lidmaatschappen GemeentewetCollegeGemeente-secretarisAfdelingshoofd  Volmacht 
4.6.2Het legen van de postbus van de gemeente Menterwolde  College Burge-meesterGemeente-secretarisAfdelingshoofdWedeka Business PostMachtigingConform gesloten overeenkomst
4.6.3Inkoop kantoorartikelen   Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet  Art. 171 Gemeentewet College   Burge-meesterGemeente-secretaris  Gemeente-secretarisAfdelingshoofd  Afdelingshoofd Communica-tieadviseur  Communica-tieadviseurAfdoeningsmandaat  VolmachtConform Inkoop- en Aanbestedingsbe-leid

4.7 BAG/BGT (met regie vanuit Menterwolde)

Nr.BevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaat Opmerkingen
4.7.1Het houden van een geautomatiseerde adressenregistratie en gebouwenregistratie Art. 2 Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Machtiging 
 4.7.2Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaring voor goede registratie’ en de ‘ambtelijke verklaring mutatie ambtshalve correctie’ Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Afdoenings-mandaatM.u.v. verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregi-stratie en die niet in een ander krachtens de Wet bag aangewezen brondocument zijn opgenomen.
 4.7.3Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving Art. 11 Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Machtiging 
 4.7.4Het (doen) uitgeven van identificatienummers  Art. 6 Wet bag Gemeen-teraad, gedele-geerd aan het college Manager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Afdoenings-mandaat 
 4.7.5Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie Art 14 Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Machtiging 
 4.7.6Het opmaken van een proces-verbaal van constatering  Art. 10 lid 1 sub b Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Afdoenings-mandaat 
4.7.7Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie Art. 14A en 15 Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Machtiging 
 4.7.8Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen  Art. 31, 37, 38, 39, 40, 41 Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Afdoenings-mandaat 
 4.7.9Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen Art. 31 Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Machtiging 
 4.7.10Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens Art. 31, eerste lid onder a Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Machtiging 
 4.7.11Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaat-regelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders (BAG-beheerder) Art. 42 Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Machtiging 
 4.7.12Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers Art. 6 Wet bag Gemeen-teraad, gedele-geerd aan het college Manager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-SMedewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Afdoenings-mandaat 
 4.7.13Het inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister Art. 10, tweede lid Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Machtiging 
 4.7.14Het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is Art. 9 Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Machtiging 
 4.7.15Het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument Art. 10 Wet bag CollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Afdoenings-mandaat 
 4.7.16Het toekennen van nummeraanduidingen aan op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen Art. 6 Wet bag, art. 3 Verordening straatnaamge-ving en huisnummering gemeente MenterwoldeGemeenteraad, gedelegeerd aan het college bij verordening d.d. 26 februari 2009Manager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW  Afdoenings-mandaat 
4.7.17Vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten Art. 10, lid 1, sub b Wet BAGCollegeManager Backoffice BWB H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW H-S  Afdoenings-mandaat  
 4.7.18  Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 
4.7.19  Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 
4.7.20  Het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 
4.7.21  Het plaatsen van aantekeningen op het brondocument Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 
4.7.22  Het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 
4.7.23  Het verstrekken van een bewijs van inschrijving Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 
4.7.24  Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 
4.7.25  Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 
4.7.26  Het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing is Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 
4.7.27  Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 
4.7.28  Het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening Wet kenbaarheid publiekrechte- lijke beperkingen en onroerende zaken (Wkpb) CollegeDirecteur Dienstverlening, directeur Middelen H-S HS15505-Unithoofd bedrijfsbureau (team 3) H-S Medewerker GEO-informatie A,B en C H-S BAG-medewerker MW Afdoenings-mandaat 

4.8 Gebouwenbeheer (met regie vanuit Menterwolde)

Nr. Bevoegdheid VindplaatsMandaat vanMandaat aan Mandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen
4.8.1Aangaan van overeenkomsten inzake onderhoud, exploitatie, beheer van gebouwen en instellingen   College Burge-meesterHS Manager Facilitair, boven €20.000,-met fiat van afdelings-hoofd bedrijfs-voering en dienstverlening MW HS Unithoofd gebouwenbeheer, HS 25110, tot een bedrag van €20.000,-, met fiat van afdelingshoofd bedrijfsvoering en dienstverlening MW   Binnen vastgestelde begroting. Buiten vastgestelde begroting beslist het college en ondertekent de burgemeester.

 

NrBevoegdheidVindplaatsMandaat vanMandaat aanMandaat aanMandaat aanSoort mandaatOpmerkingen 
  Aangelegenheden m.b.t. aansluitingen op landelijke voorzieningen en overige digitale/informati-seringsaanvragen  CollegeUnithoofd Bedrijfsbureau H-S boven €20.000,-met fiat van afdelingshoofd bedrijfsvoering en dienstverlening MW Adviseur informatiemanagement H-S tot een bedrag van €20.000,-, met fiat van afdelingshoofd bedrijfsvoering en dienstverlening MW  

 

Toelichting bij het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit

Mandaat

Onder mandaat wordt begrepen de situatie waarin een bestuursorgaan dat op grond van een wettelijke regeling bevoegd is om bepaalde besluiten te nemen aan een ambtenaar de bevoegdheid verleent om die besluiten namens haar te nemen. Het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze mandateert aan een ambtenaar wordt hieronder de mandaatverlener/mandaatgever genoemd en de ambtenaar aan wie het mandaat verleend wordt de mandaatontvanger/gemandateerde.

De mandaatontvanger neemt besluiten als ware hij het bestuursorgaan. Feitelijk neemt dus de mandaatontvanger het besluit. Juridisch echter wordt het gezien als een besluit van het bestuursorgaan (de mandaatgever). De mandaatontvanger dient daarom altijd het besluit te ondertekenen met de zinsnede ‘burgemeester en wethouders van Menterwolde, namens dezen…..’, respectievelijk ‘de burgemeester van Menterwolde, namens deze……..’ of ‘de heffings- en invorderingsambtenaar van Menterwolde, namens deze……..’. De mandaatgever blijft juridisch verantwoordelijk voor het in mandaat genomen besluit. Vanzelfsprekend dienen de mandaatontvangers dan ook in politiek of anderszins beleidsgevoelige zaken niet van hun mandaat gebruik te maken, alvorens de mandaatgever daarin gekend is. Er dient daarom ook goed een afweging te worden gemaakt tussen efficiency en politiek/beleidsgevoelige zaken.

De mandaatgever kan voorschriften aan een mandaat verbinden en alle aanwijzingen over het uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheid geven die het wenselijk of noodzakelijk acht. De mandaatgever blijft bovendien zelf ook bevoegd om de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen, wanneer dit hem goed dunkt.

Voorbeeld:

Burgemeester en wethouders zijn het wettelijk bevoegde orgaan tot het nemen van besluiten met betrekking tot verstrekking van bijstand. Deze bevoegdheid wordt gemandateerd aan de senior medewerker plus W&I. Hierdoor kan de genoemde senior medewerker plus namens burgemeester en wethouders bijstand toekennen aan een inwoner van de gemeente.

De mandaatontvanger kan de aan hem gemandateerde bevoegdheid op zijn beurt mandateren aan een ondergeschikte (bijvoorbeeld senior medewerker plus of behandelend ambtenaar). In dat geval spreken we van ondermandaat. De ambtenaar aan wie een bevoegdheid is ondergemandateerd, dient zich aan dezelfde voorschriften en aanwijzingen te houden als het afdelingshoofd en de gemeentesecretaris. De oorspronkelijke mandaatgever blijft volledig verantwoordelijk voor de besluiten van degene aan wie de bevoegdheid in ondermandaat is gegeven en zal daarom toestemming moeten geven voor ondermandaat.

 

In de Algemene wet bestuursrecht worden twee vormen van mandaat aangeduid, ondertekeningsmandaat en beslissingsmandaat. Ondertekeningsmandaat houdt in dat de mandaatgever feitelijk zelf de beslissing neemt en dat de mandaatontvanger de beslissingen mag opstellen en ondertekenen. Bij beslissingsmandaat is het precies andersom geregeld. De mandaatgever ondertekent alleen het besluit en de mandaatontvanger neemt feitelijk de beslissing. In de praktijk worden beide mandaten vaak gecombineerd binnen gemeenten in een afdoeningsmandaat. Dat betekent dat de ondergeschikte zowel de beslissing neemt, opstelt als ondertekent. De mandaatgever krijgt het besluit dus feitelijk nergens te zien tijdens het besluitvormingsproces. Dit wordt vaak zo geregeld wanneer bepaalde soorten besluiten veelvuldig moeten worden genomen binnen een gemeente. Het besluitvormingsproces zou dan te zeer worden vertraagd wanneer de mandaatgever elke beslissing moet bekijken.

Omvang van de mandaatbevoegdheid

Onverminderd het gestelde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en behoudens uitzonderingen in dit Mandaatbesluit voorzien, is de mandaatontvanger slechts bevoegd tot het nemen van een beslissing, als in dit Mandaatbesluit bedoeld, indien:

 • 1.

  de te nemen beslissing niet in strijd is met de geldende regelgeving, beleidsregels, vastgestelde richtlijnen en/of voorschriften;

 • 2.

  er overeenstemming bestaat tussen alle voor het dossier relevante adviseurs;

 • 3.

  de te nemen beslissing niet leidt tot overschrijding van vastgestelde budgetten en/of kredieten;

 • 4.

  er geen sprake is van een uitzonderingssituatie;

 • 5.

  er geen sprake is van strijdigheid met de integriteitscode.

Artikel 10:3 Awb:

 • 1.

  Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 2.

  Mandaat wordt in ieder geval niet verleend, indien het betreft een bevoegdheid:

 • 1.

  Tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

 • 2.

  Tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

 • 3.

  Tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan

 • 1.

 • 1.

  Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift of op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid, wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

 • 2.

  Indien artikel 5:53 van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet verleend aan degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.

De mandaatontvanger moet per geval bovendien zorgvuldig nagaan of aan de te nemen beslissing aspecten verbonden zijn van:

 • 1.

  Politieke keuze;

 • 2.

  Beleidsbepaling;

 • 3.

  Precedentwerking.

Indien hiervan sprake is, is de beslissingsbevoegdheid voorbehouden aan de mandaatgever zelf.

Bovendien dient de mandaatontvanger de door de mandaatgever ontvangen aanwijzingen en instructies op te volgen en zich te onthouden van bevoegdheidsuitoefening, indien de mandaatgever de wens te kennen geeft zelf te willen beslissen.

Ondertekening

De ondertekening van in mandaat genomen besluiten krachtens dit Mandaatbesluit zal er als volgt uitzien:

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

namens dezen,

(handtekening)

 

Naam, functie van de mandaatontvanger

OF

De burgemeester van Menterwolde,

namens deze,

(handtekening)

 

Naam, functie van de mandaatontvanger

OF

De heffings- en invorderingsambtenaar van Menterwolde,

namens deze,

(handtekening)

Naam, functie van de mandaatontvanger

Vervangingsregeling bij mandaat

Het mandaat is verbonden aan een bepaalde functie en wordt uitgeoefend door degene die deze functie bekleedt. Bij afwezigheid van de functionaris gaat het mandaat naar de hogere leidinggevende.

Onderlinge afstemming

Indien bij een te nemen besluit het afdelingshoofd van een andere afdeling belang heeft of dit besluit op overige wijze het taakgebied van die afdeling raakt, wordt dit besluit vooraf aan het afdelingshoofd of diens plaatsvervanger voorgelegd.

Volmacht en machtiging

Het nemen van besluiten is voorbehouden aan de overheid. Voor andere handelingen dan formele besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, zoals handelingen zonder enig rechtsgevolg (zogenaamde feitelijke handelingen) en handelingen op basis van het burgerlijk recht die burgers onderling ook kunnen verrichten en die wel enig rechtsgevolg hebben (privaatrechtelijke rechtshandelingen), gelden andere formaliteiten. Voor een feitelijke handeling namens het college dient een machtiging te worden verleend. Voor een privaatrechtelijke rechtshandeling dient een volmacht te worden verleend.

Een voorbeeld van een feitelijke handeling is bijvoorbeeld het opvragen van informatie bij een andere instantie voordat een besluit wordt genomen. Deze handeling op zich heeft nog geen enkel rechtsgevolg. Hiervoor is door het college in dit Mandaatbesluit een machtiging verleend aan de behandelend ambtenaar. Het is natuurlijk ondoenlijk wanneer het college dit allemaal zelf moest gaan uitvoeren.

Een voorbeeld van een privaatrechtelijke rechtshandeling is bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst. Het besluit om een overeenkomst aan te gaan zal bij het college liggen en de burgemeester heeft de bevoegdheid om na het besluit van het college de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen. Er zijn echter sommige soorten overeenkomsten die zo vaak voorkomen dat het beter is mandaat en/of volmacht te verlenen aan een ondergeschikte. Hierbij kan gedacht worden aan de inkoop van kantoorartikelen. Hiervoor is in dit Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit mandaat en volmacht verleend aan de communicatieadviseur.