Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Zuid

Algemeen mandaatbesluit stadsdeel Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Zuid
Officiële naam regelingAlgemeen mandaatbesluit stadsdeel Zuid
CiteertitelAlgemeen mandaatbesluit stadsdeel Zuid
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpAmbtelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per 20 mei 2016 zijn alle wijzigingen in  het mandaatregister verwerkt in een geconsolideerde versie van het mandaatregister. De wijzigingen zijn eerder afzonderlijk bekend gemaakt in het Gemeenteblad en opgenomen in het Amsterdams Regelgevingsregister. Deze geconsolideerde versie van het mandaatregister bevat geen nieuwe wijzigingen.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Elektronisch Gemeenteblad, jaargang 2015, nummer 24202, 23 maart 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-201620-05-2016wijziging bijlage(n)

17-02-2015

Elektronisch Gemeenteblad, jaargang 2015, nummer 24202, 23 maart 2015

-
24-03-201501-01-201524-03-2015nieuwe regeling

17-02-2015

Elektronisch Gemeenteblad, jaargang 2015, nummer 24202, 23 maart 2015

-

Tekst van de regeling

Verordening

Artikel 1 Begrips- en overige bepalingen

 • 1.

  • a.

   mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan een besluit te nemen;

  • b.

   machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten- zg feitelijke handelingen - die noch als een besluit, noch als privaatrechtelijke handeling kunnen worden aangemerkti;

  • c.

   volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

  • d.

   mandaatgever:  het bestuursorgaan dat aan een in het mandaatregister genoemde functionaris -de gemandateerde- de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan  besluiten te nemen;

  • e.

   gemandateerde: de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

  • f.

   ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem gemandateerde bevoegdheid;

  • g.

   mandaatregister: het bij dit besluit behorend register waarin ten aanzien van het uitoefenen van bevoegd heden vermeld wordt aan welke functionarissen mandaat, machtiging of volmacht wordt verleend.

 • 2. De algemene bepalingen die zijn opgenomen  voor mandaat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gelden tevens voor de bevoegdheden  op grond van volmacht en machtiging, gelet op artikel  10:12  hoofdstuk 10 van de Awb.

 • 3. Ingeval van afwezigheid van de in eerste lid onder e bedoelde functionarissen, worden deze bevoegdheden  uitgeoefend door hun plaatsvervanger (of waarnemer) als beschreven in artikel 4. Op plaatsvervanging zijn de bepalingen van deze mandaatregeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Reikwijdte van het mandaat

 • 1. De functionaris die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot

  • a.

   het verrichten van alle benodigde (feitelijke) voorbereidingshandelingen

  • b.

   het voeren van correspondentie

  • c.

   het verstrekken van mondelinge of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard

  • d.

   het ondertekenen va n de betreffende stuk ken

  • e.

   het voldoen aan publicatieverplichtingen

  • f.

   het verdagen (verlengen) c.q. opschorten  van beslistermijnen inzake te nemen besluiten overeenkomstig van toepassing zijnde regelgeving, voor zover niet opgenomen  in het mandaatregister

  • g.

   het beslissen op ingebrekestellingen wegens het niet tijdig beslissen als bedoeld in paragraaf 4.1.3.2 Algemene wet bestuursrecht

  • h.

   overige direct met de gemandateerde bevoegd heid samenhangende handelingen

  • i.

   het vragen van adviezen en het inwinnen van inlichtingen .

 • 2. De mandaatverlening omvat tevens de bevoegdheid om, ter zake van de bevoegdheden opgenomen in het bij dit mandaatbesluit behorende  mandaatregister, te weigeren, in te trekken, te wijzigen, voorschriften of voorwaarden te stellen, niet in behandeling te nemen, te verzoeken om aanvullende gegevens te verstrekken e.e.a. voor zover niet reeds opgenomen in het mandaatregister en mits niet uitdrukkelijk uitgesloten of beperkt.

 • 3. Voor zover het in mandaat genomen besluit een rechtshandel ing betreft met financiële gevolgen dient de gemandateerde te zijn aangewezen als budgethouder bij of krachtens de Budgethoudersregeling en overstijgt de waarde van de rechtshandeling niet het bedrag dat in het algemeen voor de betreffende functie of in het bijzonder voor de betreffende functiona ris is vastgesteld bij of krachtens de Budgethoudersregeling.

 • 4. Van het mandaat dat op grond van dit register aan een functionaris van buiten de stadsdeelorganisatie is toegekend, mag slechts gebruik worden gem aakt voor zover de bevoegdheid in het kader van de uitoefening van werkzaamheden voor het stadsdeel wordt toegepast.

 • 5. De functionaris die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is niet gerechtigd deze uit te oefenen indien hij tevens belanghebbende is.

 • 6. Tenzij uitdrukkelijk uitgesloten of beperkt- als vermeld onder 'voorwaarden mandaat/opmerking' in het mandaten register- is de gemandateerde functionaris bevoegd tot het verlenen van verder ondermandaat

 • 7. het mandaat mag niet uitgeoefend worden als de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

Artikel 3 Rapportage en verantwoording

De gemandateerden rapporteren in ieder geval één keer per jaar aan het Dagelijks Bestuur over de wijze waarop gebruik is gemaakt van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 4

Plaatsvervanging

De gemandateerde functionarissen regelen bij afwezigheid schriftelijk hun vervanging en wijzen daartoe de plaatsvervangers (of waarnemers) aan.

Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervan ger of waarnemer, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht met de woorden:

"bij afwezigheid" of "b.a/

Functie en naam plaatsvervanger

Handtekening plaatsvervanger

Naam van de gemandateerde

Artikels 5 Inwerkingtreding, verval mandaatbesluiten, wijziging regelgeving

 • 1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 2. Met ingang van 1 januari 2015 vervallen het mandaat besluit en daarop gebaseerde ondermandaten van 27 en 28 maart 2014.

 • 3. In geval van wijzig ing van regel geving waarop een verleende bevoegdheid berust, blijft de bevoegdheid verleend en word t geacht te zijn verleend op grond van de corresponderen de bepalingen van gewijzigde regelgeving.

 • De wijzigingen worden zo spoedig mogelijk in het mandaatregister verwerkt.

Artikel 10 Citeerwijze

Dit besluit wordt aangehaald als Algemeen mandaat besluit stadsdeel Zuid