Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rijnwoude

Wegsleepverordening Rijnwoude 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rijnwoude
Officiële naam regelingWegsleepverordening Rijnwoude 2005
Citeertitel"Wegsleepverordening Rijnwoude 2005"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpWegsleepregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1999, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-200531-12-2015Nieuwe Regeling

30-06-2005

Rijnwoude Koerier, 13-07-2005

2005/VII/G

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Rijnwoude 2005

De raad van de gemeente Rijnwoude

b e s l u i t :

 • I.

  Vast te stellen: de Wegsleepverordening Rijnwoude 2005;

 • II.

  De verordening na vaststelling te publiceren zodat deze in werking treedt

Bij dit besluit heeft de raad zich gebaseerd op:

 • ·

  Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2005.

 • ·

  Behandeling in de commissie Bestuur, Middelen en Organisatie d.d. 20 juni 2005.

 • ·

  Artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1999 en het Besluit wegslepen van voertuigen

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Staatsblad 459;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet;

 • d.

  voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a., van het RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  wegen: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1,eerste lid, onder b, van de wet.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Rijnwoude voorzover die behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het terrein van Bergingsbedrijf Van Oosten aan de Nijverheidsweg te Alphen aan den Rijn;

 • 2. De bewaarplaats is alle dagen, 24 uur per dag, na afspraak, voor publiek geopend.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuig

 • 1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   € 91,21 voorrijkosten;

  • b.

   € 88,75 vervoerskosten;

 • 2. De kosten voor het bewaren van een voertuig bedragen (prijspeil 2005): € 44,70 per verstreken periode van twaalf uren, of een gedeelte daarvan.

 • 3. Het college kan een hoger bedrag voor de kosten van de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde werkzaamheden vaststellen, indien dit vanwege de jaarlijkse inflatie of andere dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in de artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag volgend op de dag van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Wegsleepverordening Rijnwoude 2005”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rijnwoude,

d.d. 30 juni 2005,