Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rijnwoude

Monumentencommissieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rijnwoude
Officiële naam regelingMonumentencommissieverordening
Citeertitel“Monumentencommissieverordening”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpMonumentencommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200708-03-200622-02-2012Nieuwe Regeling

23-01-2007

Rijnwoude Koerier, 31-01-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Monumentencommissieverordening

Het college van de gemeente Rijnwoude; gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en de Monumentenverordening Rijnwoude;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening op de monumentencommissie:

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  lid: lid of burgerlid van de monumentencommissie;

 • b.

  voorzitter: de voorzitter van de monumentencommissie of diens vervanger;

 • c.

  commissiesecretaris: de secretaris van monumentencommissie of diens vervanger;

 • d.

  vergadering: vergadering van de monumentencommissie;

 • e.

  Monumentenverordening: de door de raad van Rijnwoude vastgestelde Monumentenverordening;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Rijnwoude.

Hoofdstuk 2 Instelling, taken en samenstelling

Artikel 2 Instelling, samenstelling en zittingsduur monumentencommissie

 • 1. Het college stelt een monumentencommissie in voor het uitbrengen van advies met betrekking tot de monumentenzorg.

 • 2. Als monumentencommissie, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel en in de Monumentenverordening, wordt aangewezen de welstandscommissie van de Vereniging Dorp, Stad en Land te Rotterdam.

 • 3. Het Reglement van Orde van de eerdergenoemde welstandscommissie is van overeenkomstige toepassing op de monumentencommissie, voor zover daarvan niet is afgeweken in deze verordening.

Artikel 3 Taken

 • 1. De monumentencommissie heeft tot taak het college (on)gevraagd te adviseren over:

  • a.

   de uitvoering van de gemeentelijke Monumentenverordening;

  • b.

   het bevorderen van het herstel van verminkte en ontsierde monumenten en stedenbouwkundige structuren;

  • c.

   het bevorderen van de betrokkenheid van de bevolking in het algemeen en de eigenaren en bewoners in het bijzonder bij de zorg om het historische erfgoed door middel van voorlichting en educatie;

  • d.

   het plaatsen en afvoeren van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet, alsook de gemeentelijke Monumentenverordening op respectievelijk de Rijks- of gemeentelijke monumentenlijst;

  • e.

   aanvragen voor vergunningen betreffende het gedeeltelijk afbreken en/of verplaatsen van beschermde monumenten;

  • f.

   regelingen, waaronder bestemmingsplannen, welke van invloed zijn op de bescherming en instandhouding van het cultureel-historisch erfgoed (artikel 37, lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening);

  • g.

   vaststellen van het meerjarenprogramma restauraties;

 • 2. bij het uitbrengen van haar adviezen laat de commissie zich uitsluitend leiden door overwegingen van geschiedkundig architectonisch-, cultuur-, of sociaal-historisch belang.

Artikel 4 Horen externe deskundigen

De monumentencommissie is bevoegd externe deskundigen te horen, met dien verstande dat de monumentencommissie machtiging van het college behoeft indien aan het horen van deskundigen kosten voor de gemeente zijn verbonden.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1. Het Reglement van Orde van de eerdergenoemde welstandscommissie is van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van de monumentencommissie, voor zover daarvan niet is afgeweken in deze verordening.

 • 2. De bij de advisering betrokken gedelegeerden van de Vereniging Dorp, Stad en Land mogen noch direct, noch indirect medewerking geven aan werkzaamheden waarover de commissie adviseert.

 • 3. De monumentencommissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging;

 • 4. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van een lid door de commissie genomen.

 • 5. De monumentencommissie vergadert slechts, indien het college dit nodig acht, tenzij de commissie uit eigen beweging vergadert ter uitbrenging van een advies ten behoeve van een juiste toepassing van de Monumentenwet of de Monumentenverordening.

Artikel 6 Verslag

 • 1. Het conceptverslag van de voorgaande vergadering wordt aan de leden toegezonden gelijktijdig met het verzoek om binnen een bepaalde termijn te reageren. Het conceptverslag wordt op hetzelfde moment aan anderen, die het woord gevoerd hebben, toegezonden.

 • 2. De leden en de voornoemde anderen hebben het recht, een voorstel tot wijziging van het verslag aan de monumentencommissie te doen, indien het verslag onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel tot verandering dient voor de afloop van de bovengenoemde termijn schriftelijk bij de commissiesecretaris te worden ingediend.

 • 3. Het verslag moet inhouden:

  • a.

   de namen van de aanwezige leden, de secretaris en de ter vergadering aanwezige overige personen die het woord gevoerd hebben, worden afzonderlijk vermeld;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van de aanwezigen die het woord voerden;

  • d.

   een samenvatting van het advies aan het college.

 • 4. Het verslag wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.

 • 5. Het definitieve verslag wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 6. Het verslag van de vergaderingen van de commissie wordt, door tussenkomst van de cluster Bouw- en Woningtoezicht, toegezonden aan het college.

 • 7. De commissie doet jaarlijks vóór 1 april aan het college verslag van de gedurende het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden.

Hoofdstuk 4 Besloten vergadering en geheimhouding

Artikel 7 Algemeen

Op een besloten vergadering van de monumentencommissie zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 8 Geheimhouding

 • 1. Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de monumentencommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De monumentencommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

 • 2. In afwijking van het eerste lid is de monumentencommissie gehouden aan de geheimhouding van stukken, welke het college heeft opgelegd, tenzij het college deze inmiddels al dan niet met toepassing van artikel 9 van deze verordening heeft opgeheven.

Artikel 9 Opheffing geheimhouding

Indien het college op grond van artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de monumentencommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de monumentencommissie overleg gevoerd.

Hoofdstuk 5 Toehoorders en pers

Artikel 10 Toehoorders en pers

 • 1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3. De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken.

Artikel 11 Geluid- en beeldregistraties

Artikel 11 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten.

Artikel 12 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal is het toehoorders en pers tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het stand-by houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de monumentencommissie niet toegestaan.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist het college, de monumentencommissie gehoord.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op de dag van de bekendmaking ervan en werkt terug tot en met 8 maart 2006 Op dat tijdstip vervalt de “Verordening op de Monumentencommissie” van de raad van de gemeente Rijnwoude, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 september 1996.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Monumentencommissieverordening”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op

23 januari 2007

de secretaris, de burgemeester,