Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Littenseradiel

Aanwijzingsbesluit Ligplaatsenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Littenseradiel
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Ligplaatsenverordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit Ligplaatsenverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is dit besluit per 1 januari 2020 vervallen, tenzij de hierna genoemde bestuursorganen het betreffende besluit al eerder vervallen hebben verklaard.

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden hebben op 13 februari 2018 besloten dit besluit vervallen te verklaren voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leeuwarden zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 2017 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân, is ontstaan.

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke hebben op 10 december 2019 besloten dit besluit vervallen te verklaren voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Waadhoeke zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 2017 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân, is ontstaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ligplaatsenverordening Littenseradiel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-200001-01-2020Nieuwe regeling

12-09-2000

Op 'e Skille, 30-10-2000

Collegevoorstel, 12-09-2000, nr. 21

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Ligplaatsenverordening

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Littenseradiel;

gelet op de Ligplaatsenverordening Littenseradiel die 7 maart 2000 in werking is getreden;

b e s l u i t :

  • I.

   de volgende categorieën aan te wijzen, waarop het in artikel 2 lid 1 van de Ligplaatsenverordening Littenseradiel genoemde verbod niet van toepassing is:

   • a.

    ten hoogste één vaartuig dat ligplaats inneemt:

    • -

     aan het erf van een woning of recreatiewoning,

    • -

     bij een woonschip,

    • -

     bij een vaartuig dat overeenkomstig inrichting en bestemming blijvend op dezelfde plaats ligt afgemeerd en in gebruik is als recreatief woonverblijf,

   • b.

    kleine open vaartuigen die zijn gebouwd en bestemd om uitsluitend of hoofdzakelijk door spierkracht te worden voortbewogen,

   • c.

    woonschepen,

   • d.

    vaartuigen die zijn ingericht of bestemd om voor de uitoefening van een bedrijf of dienst te worden gebruikt, gedurende de tijd dat deze overeenkomstig hun inrichting of bestemming worden gebruikt of ligplaats innemen op voor deze vaartuigen bestemde ligplaatsen,

   • e.

    vaartuigen die nog in aanbouw zijn dan wel in reparatie of onderhoud zijn, zolang deze zich op of aan een werf dan wel in een reparatie- en/of onderhoudsinrichting bevinden.

  • II.

   het bijgaande formulier vast te stellen als aanvraagformulier zoals bedoelt in artikel 7 lid 1 van de Ligplaatsenverordening Littenseradiel.

  • III.

   de datum van inwerkingtreding van dit besluit te bepalen op de dag volgende op die van publicatie.

Ondertekening

Wommels, 12 september 2000

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,

, burgemeester.

, secretaris.