Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bodegraven

Verordening inzake de Winkeltijden te Bodegraven 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bodegraven
Officiële naam regelingVerordening inzake de Winkeltijden te Bodegraven 1998
CiteertitelWinkeltijdenverordening Bodegraven 1998
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet; Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-199801-04-2012Nieuwe regeling

02-04-1998

Onbekend

Raadsvergadering 02-04-1998; Agendapunt 6; Raadsvoorstelnr. 33

Tekst van de regeling

De raad van de Gemeente Bodegraven,

Gezien het advies van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland te Gouda;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 1998, nr 33;

Gelet op de Winkeltijdenwet en de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

Verordening inzake de Winkeltijden te Bodegraven 1998.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet; de Winkeltijdenwet (1996)

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag

Artikel 2

Overdracht van de ontheffing.

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 3.

Intrekken of wijzigen van de ontheffing.

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing verbonden geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4.

Zon- en feestdagenregeling.

Het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, geldt niet op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag, voor zover deze dagen niet op zondag vallen.

Artikel 5.

Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen, tussen 00.00 en 16.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders kan deze ontheffing beberken tot de door haar aan te wijzen tijden.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing wordt in ieder geval het volgende voorschrift verbonden:

  -er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6.

Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste of Tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijk aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 7.

Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen.

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8.

Openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen;

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9.

Toerisme.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van door hen aan te wijzen locaties.

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend voor:

 • -

  winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen ten behoeve van de binnenkomende, doorgaande of uitgaande pleziervaart plegen te worden verkocht;

 • -

  winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen ten behoeve van de binnenkomende, doorgaande of uitgaande kampeerders worden verkocht;

 • -

  winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk souvenirartikelen worden verkocht;

 • -

  winkels gevestigd in een kaasboerderij, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eieren, kaas, boter en andere zelfgemaakte zuivel producten worden verkocht;

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de ontheffing, waaronder ten aanzien van de periodes waarvoor de ontheffing van kracht is of de soort goederen die verkocht mogen worden;

 • 4.

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 10.

In werking treden.

Deze verordening treedt in werking op een door de burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

Artikel 11.

Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als de Winkeltijdenverordening Bodegraven 1998.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad d.d. 2 april 1998