Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadsgewest Haaglanden

Reglement van orde voor de spreekrechtbijeenkomsten van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieStadsgewest Haaglanden
Officiële naam regelingReglement van orde voor de spreekrechtbijeenkomsten van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden
CiteertitelReglement van orde voor de spreekrechtbijeenkomsten van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt het Reglement van orde voor de spreekrechtbijeenkomsten van de Gewestraad van het Gewest ’s-Gravenhage.

Datum bekendmaking van de regeling kan niet worden achterhaald. Datum inwerkingtreding bij benadering ingevoerd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, artikel 9.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-1993nieuwe regeling

18-01-1993

Onbekend

geen

Tekst van de regeling

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE SPREEKRECHTBIJEENKOMSTEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. In dit reglement wordt onder spreekrechtbijeen­ komst verstaan de als regel niet meer dan 30 minu­ ten durende, onmiddellijk aan de in artikel 29, eerste lid, van de Regeling Stadsgewest Haaglanden bedoelde vergadering voorafgaande, openbare bijeen­ komst van het algemeen bestuur.

 • 2. Niet-raadsleden die zich daartoe overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 hebben aangemeld, hebben het recht te spreken over onderwerpen vermeld op de agenda van de aansluitend te houden vergadering van het algemeen bestuur. Hiervan worden uitgezonderd:

  • -

   de lijst van ingekomen stukken, tenzij dit betreft de wijze van afdoening van op deze lijst vermelde stukken;

  • -

   de mededelingen;

  • -

   verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur;

  • -

   keuzen, voordrachten of aanbevelingen van per­sonen.

 • 3. Voor de toepassing van dit reglement worden onder vergaderingen van het algemeen bestuur niet verstaan:

  • a.

   de constituerende vergadering;

  • b.

   de vergaderingen waarin de stadsgewestbegroting wordt behandeld.

Artikel 2 Aanmelding

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit vóór de aanvang van de spreekrechtbijeen­ komst bij voorkeur schriftelijk melden aan de voor­ zitter van het algemeen bestuur onder opgave van naam en adres en van het onderwerp of de onderwer­ pen, waarover hij het woord wenst te voeren.

Artikel 3 Oproeping

 • 1. De voorzitter van het algemeen bestuur roept de leden van het algemeen bestuur schriftelijk tot de spreekrechtbijeenkomst op.

 • 2. Hij zorgt dat, tegelijk met deze oproeping, dag, uur en plaats van de spreekrechtbijeenkomst ter openbare kennis worden gebracht door toezending van de kennisgeving aan plaatselijk verschijnende nieuwsbladen en andere daarvoor in aanmerking komende media.

Artikel 4 Voorzitter en secretaris

 • 1. De voorzitter van het algemeen bestuur zit de spreekrechtbijeenkomst voor. De secretaris van het algemeen bestuur fungeert als secretaris.

 • 2. Bij afwezigheid worden de voorzitter en de se­ cretaris vervangen door degenen die hen in de ver­gaderingen van het algemeen bestuur als zodanig vervangen.

Artikel 5 Orde van de bijeenkomst

 • 1.

  Geen der personen die zich voor de spreekrecht­ bijeenkomst hebben aangemeld, voert het woord dan na het verkregen te hebben van de voorzitter, die het verleent in de volgorde waarin de aanmeldingen zijn ontvangen.

 • 2.

  Elke spreker voert ten hoogste vijf minuten het woord en eindigt met spreken zodra de voorzitter hem erop heeft gewezen dat zijn spreektijd is ver­ streken.

 • 3.

  In bijzondere gevallen te zijner beoordeling kan de voorzitter, hetzij de spreektijd verkorten tot maximaal drie minuten, hetzij een langere spreek­ tijd toestaan.

 • 4.

  Geen lid van het algemeen bestuur voert het woord dan na het verzocht en verkregen te hebben van de voorzitter, die het, indien daartoe voldoen­ de tijd beschikbaar is, verleent in de volgorde waarin het is gevraagd.

 • 5.

  De voorzitter is steeds bevoegd om het woord te voeren, wanneer en zo dikwijls hem dat gewenst voorkomt.

 • 6.

  De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde tijdens de spreekrechtbijeenkomst en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze wordt verstoord, hen die dit doen of alle bezoekers op de publieke tribune te doen verwijderen.

Artikel 6 Verslag

 • 1. Van het besprokene wordt een verslag gemaakt.

 • 2. Het verslag wordt in de volgende vergadering aan de goedkeuring van de leden van het algemeen be­stuur onderworpen en na te zijn goedgekeurd door de voorzitter en de secretaris getekend.

 • 3. Het verslag wordt, na te zijn goedgekeurd, toe­ gezonden aan degenen, die van het spreekrecht ge­bruik hebben gemaakt.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In geval van twijfel omtrent de toepassing of uit­leg van enige bepaling van dit reglement alsmede in gevallen waarin het niet voorziet, beslist de voor­zitter.

Artikel 8 Aanhaling

Dit reglement kan worden aangehaald als het "Regle­ment van orde voor de spreekrechtbijeenkomsten van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglan­den".

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het is vastgesteld.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op 18-1-1993.

de voorzitter, MR. DR. A.J.E. HAVERMANS

de secretaris (wnd.), IR. A. BARTELS