Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Verordening winkeltijden Naarden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Naarden 2015
CiteertitelVerordening winkeltijden Naarden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2015Nieuwe regeling

24-06-2015

Gem.bl., jrg. 2015, nr. 62726, 13 juli 2015

RV15-033

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Naarden 2015

De raad van de gemeente Naarden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2015 (RV15.033);

gelet op het kabinetsbeleid om zondagopenstelling voor winkels mogelijk te maken;

gelet op de uitkomsten van de proef met de zondagopenstelling 2014/2015;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden Naarden 2015:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

–feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste

en tweede Kerstdag;

–werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

–afhaalrestaurant: horecagerelateerde detailhandel, zonder zitgelegenheid voor consumptie ter plaatse;

–winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 (Algemene) vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

2. Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

3. De in het tweede lid genoemde ontheffing kan worden verleend in het geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Individuele ontheffingen voor afhaalrestaurants

1. Het college kan op aanvraag individuele ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen na 18.00 uur.

2. Een individuele ontheffing kan enkel worden verleend voor afhaalrestaurants voor het tijdstip vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur op zon- en feestdagen.

3. Aan de ontheffing wordt de beperking verbonden dat geen sterke drank, zoals bedoeld in artikel 1 van de Drank- en horecawet, mag worden verkocht gedurende de tijd van de ontheffing.

4. Aan de ontheffing wordt de beperking verbonden dat geen kansspelautomaat, zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen, mag worden geëxploiteerd gedurende de tijd van de ontheffing.

5. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de om-geving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed of kan worden beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

6. De houder van een individuele ontheffing kan het college verzoeken deze over te schrijven opnaam van zijn rechtverkrijgende. Het college toetst daarbij of na de overschrijving nog voldaan wordt aan het bepaalde in het tweede lid van dit artikel en kan weigeren om de ontheffing over te schrijven, als door de overschrijving niet meer wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 5 Beslistermijn

1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 4 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 4 weken weken verdagen.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

f. de houder dit verzoekt.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

1. De Verordening inzake winkeltijden 1996 (Verordening winkeltijden Naarden) wordt ingetrokken.

2. Een krachtens Verordening inzake winkeltijden 1996 (Verordening winkeltijden Naarden) verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening inzake winkeltijden 1996 (Verordening winkeltijden Naarden) maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 24 juni 2015.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Naarden 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering der gemeente Naarden, gehouden op woensdag 24 juni 2015,

de griffier, de voorzitter