Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Franekeradeel

Verordening speelautomaten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Franekeradeel
Officiële naam regelingVerordening speelautomaten
CiteertitelVerordening speelautomaten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de Kansspelen, art. 30d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-1987nieuwe regeling

02-04-1987

Franeker Courant, 29-04-1987

raadsstuk 1987-540

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Franekeradeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 maart 1987;

gelet op artikel 30d van de Wet op de Kansspelen;

b e s l u i t :

vast te stellen de VERORDENING SPEELAUTOMATEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder “vergunning” : een vergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen.

Artikel 2

  • a. een vergunning wordt slechts verleend voor het aanwezig hebben van maximaal twee speelautomaten (1 behendigheidsautomaat/1 kansspelautomaat) per inrichting.

  • b. er mogen alleen speelautomaten worden opgesteld welke in eigendom toebehoren aan personen die in het bezit zijn van de in artikel 30h, eerste lid van de Wet op de Kansspelen bedoelde vergunning.

Artikel 3

Een vergunning voor het aanwezig hebben van speelautomaten geldt voor twaalf maanden en gaat in op 1 januari.

Artikel 4

Indien de vergunning in de loop van een jaar wordt aangevraagd en verleend geldt deze voor de resterende maanden tot 1 januari van het daarop volgende jaar.

Artikel 5

  • a.

    deze verordening kan worden aangehaald als “VERORDENING SPEELAUTOMATEN”.

  • b.

    deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar afkondiging.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 april 1987.

Voorzitter.

Secretaris.