Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Littenseradiel

Aanwijzingsbesluit waarmerken Digitaal Opkopersregister (DOR)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Littenseradiel
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit waarmerken Digitaal Opkopersregister (DOR)
CiteertitelAanwijzingsbesluit waarmerken Digitaal Opkopersregister (DOR)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is dit besluit per 1 januari 2020 vervallen, tenzij de hierna genoemde bestuursorganen het betreffende besluit al eerder vervallen hebben verklaard.

- De burgemeester van de gemeente Leeuwarden heeft op 9 januari 2018 besloten dit besluit vervallen te verklaren voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leeuwarden zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 2017 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân, is ontstaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wetboek van Strafrecht, art. 437, lid 1
 2. Uitvoeringsbesluit (ex artikel 437, lid 1, WvS), art. 2
 3. Algemene plaatselijke verordening gemeente Littenseradiel 2010, art. 2.5.1
 4. Algemene plaatselijke verordening gemeente Littenseradiel 2010, art. 2.5.2
 5. Algemene plaatselijke verordening gemeente Littenseradiel 2010, art. 2.5.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-201501-01-2020Nieuwe regeling

06-05-2015

Op 'e Skille, 20-05-2015

Burgemeestersbesluit, 06-05-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit waarmerken Digitaal Opkopersregister (DOR)

De burgemeester van de gemeente Littenseradiel;

 • -

  gelet op de artikelen 437 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 eerste lid van het wetboek van Strafrecht;

 

 • -

  gelet op de artikelen 2.5.1, 2.5.2 en 2.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Littenseradiel 2010;

Overwegende:

 • -

  dat de artikelen 437 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 eerste lid van het wetboek van Strafrecht bepalen, dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen, die hij heeft verworven danwel voorhanden heeft en dat deze aantekening in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register moet plaatsvinden (inkoopregister);

 

 • -

  dat artikel 2.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) bepaalt, dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen, die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 

 • -

  dat hiervoor in het kader van efficiency en effectiviteit een landelijk werkend digitaal verkoopregister ontwikkeld is (het Digitale Opkopers Register, DOR), dat enerzijds gebruiksvriendelijk is voor de handelaar en anderzijds veel effectiever is bij de aanpak van heling dan de papieren registers;

 

 • -

  dat dit digitale helingregister kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Indien een handelaar een gestolen goed registreert, maakt het systeem hiervan een melding waardoor gestolen goederen snel worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 

besluit:

Enig-artikel

 • 1.

  het Digitaal Opkopersregister (DOR) aan te wijzen als een doorlopend en gewaarmerkt register voor de registratie van de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in de artikelen 437 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 eerste lid van het wetboek van Strafrecht en artikel 2.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Littenseradiel 2010;

 

 • 2.

  dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag na bekendmaking daarvan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 6 mei 2015 te Wommels,

De burgemeester van Littenseradiel,

(dr. J. Liemburg)