Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Littenseradiel

Jeugdketenbeleid 2015-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Littenseradiel
Officiële naam regelingJeugdketenbeleid 2015-2018
CiteertitelJeugdketenbeleid 2015-2018
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is dit beleid per 1 januari 2020 vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201501-01-2020Nieuwe regeling

10-03-2015

Op 'e Skille, 20-05-2015

Collegebesluit, 10-03-2015, nr. 5.9

Tekst van de regeling

Intitulé

Jeugdketenbeleid 2015-2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel;

besluit:

vast te stellen het navolgende Jeugdketenbeleid 2015-2018

I. Gezondheid & genotmiddelen

 • 1. Geen alcoholgebruik door minderjarigen in/bij de keten.

  Dit is conform de nieuwe wetgeving en het gezondheidsbeleid.

 • 2. Geen gebruik en aanwezigheid van soft- en harddrugs in/bij de keten.

 • 3. Niet roken in de keten; wel erbuiten of in een afzonderlijk rookgedeelte, als dat bestaat of kan worden afgescheiden.

  Roken is slecht voor de gezondheid; dat geldt ook voor het zogenaamde “meeroken” (inademen van rook van een ander); in cafés geldt ook een rookverbod. Bovendien verhoogt roken het brandgevaar. Het niet roken in de keet kan als een soort tegenprestatie worden beschouwd van het gedogen van de keet door de overheid.

 • 4. Elke keet beschikt over door de keetgebruikers op te stellen huisregels, die mede het gezondheidsgedrag betreffen; zie V.

 • 5. Tijdens de openingstijden van de keet is er minimaal één persoon met een IVA-certificaat aanwezig.

II. Toegang

 • 1. Minderjarigen zijn in/bij de keten niet toegestaan.

  Het is ondoenlijk om te controleren of minderjarigen in een keet wel/niet alcohol gebruiken. Daarom wordt voor bierketen een harde leeftijdsgrens gesteld van 18 jaar, overeenkomstig de wettelijke uitgangspunten en bepalingen.

 • 2. Geen alcoholvrije keten voor minderjarigen.

  Minderjarigen moeten hun weg vinden in huiskamerachtige situaties en/of in jeugdsozen.

 • 3. Een keet wordt gebruikt door een vaste groep jongeren tussen de 18 en 28 jaar. In elke keet hangt een ledenlijst. De keet is niet voor publiek geopend.

 • 4. Introducees (vrienden van de groepsleden) zijn toegestaan tot een percentage van 30% van de aanwezige leden.

III. Veiligheid

 • 1. Bouwveiligheid:

  • a.

   Voormalige (sta)caravans en schaftketen moeten over een keuringsrapport beschikken of een verklaring van een constructeur/bouwkundige.

  • b.

   Zelfgemaakte gebouwtjes moeten voldoen aan het Bouwbesluit voor wat betreft de constructie en sterkte (vloer, dak en wanden), blijkende uit een verklaring van een constructeur/bouwkundige.

  • c.

   De verklaringen van a en b gelden ook bij constructieve wijzigingen van de bouwsels.

  • d.

   De keet moet op een stevige, stabiele ondergrond staan (bijv. tegels of beton).

  • e.

   Er moet in de keet voldoende geventileerd worden.

 • 2. Brandveiligheid:

  • a.

   De keet moet bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

  • b.

   De in-/uitgang van de keet moet naar buiten toe open draaien.

  • c.

   De inventaris mag het vluchten niet belemmeren.

  • d.

   Er mag geen brandbare versiering aan het plafond worden aangebracht.

  • e.

   In de keet is een goedgekeurd blusmiddel met een inhoud van minimaal 6 liter/kg aanwezig; dit dient goed zichtbaar en voor iedereen toegankelijk te zijn.

  • f.

   De elektriciteitsvoorziening dient deugdelijk te zijn aangelegd.

  • g.

   Er mag niet op olie en/of gas worden gestookt en gekookt.

  • h.

   Open vuur en kaarsen zijn niet toegestaan; waxinelichtjes wel.

  • i.

   De brandweer bepaalt per keet het maximaal toe te laten aantal personen.

  • j.

   Als de keet uit meer dan één ruimte bestaat, dient in alle verblijfsruimtes een functionerende rookmelder aanwezig te zijn.

IV. Ruimtelijke aspecten

 • 1. De oppervlakte van een keet is maximaal 45 m² (buitenzijde gemeten).

 • 2. De hoogte van een keet (het hoogste punt) is maximaal 3,5 m1.

 • 3. De keet is niet verstorend in het landschap.

 • 4. De keet staat op particuliere grond.

V. Gedrag

 • 1. Het gebruik van de keet veroorzaakt geen overlast voor de omgeving.

  Hierbij moet onder meer gedacht worden aan geluidsoverlast, wangedrag jegens omwonenden en niet opgeruimd afval.

 • 2. Elke keetgroep stelt huisregels. Deze worden ter kennis van het college gebracht. Zij hangen duidelijk zichtbaar in de keet. Deze regels hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de omgang met alcohol in/om de keet en m.n. met de hoeveelheid ervan.

  • b.

   de relatie tussen alcoholgebruik en het besturen van een voertuig in het verkeer.

  • c.

   respectvol gedrag en niet getolereerd gedrag in en buiten de keet.

  • d.

   lidmaatschap van de groep en toegang tot de keet.

  • e.

   de omgang met het IVA-vereiste.

  • f.

   hygiëne in en om de keet.

  • g.

   de openingstijden.

VI. Toezicht

 • 1. Het primaire en reguliere toezicht ligt bij de eigenaar en gebruikers.

  In de keten zijn alleen meerderjarige jongeren toegestaan; zij kunnen zelf de verantwoording dragen voor de voorzieningen en voor hun gedrag.Per keet wordt een gedoogbeschikking aan de erfeigenaar verstrekt; daarmee is die eerstverantwoordelijke voor de naleving van de gedoogvoorwaarden, die aan de beschikking verbonden zijn.

 • 2. Naast het zelftoezicht door eigenaar en gebruikers is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van haar beleid en besluiten.

  Het college heeft tot taak om toezicht te houden op regels en besluiten, die het bestaan en gebruik van gebouwen betreffen. Als het college keten in afwijking van die wetten en besluiten gedoogt, heeft het de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving van de gedoogvoorwaarden. In de praktijk wordt het toezicht uitgevoerd door de afdeling Vergunningen & Handhaving, de BOA’s, de politie en/of de brandweer. Het accent van het gemeentelijke toezicht op jeugdketen ligt op de leeftijdsgrens van 18 jaar en op de brandveiligheid.

 • 3. Naast de officiële toezichthouders zijn in de keet altijd welkom de gemeentelijke ambtenaar jeugdzaken, een jongerenwerker, medewerkers van de GGD en VNN en eventuele andere door de gemeente aan te wijzen functionarissen.

VII. Juridisch kader

 • 1. Keten worden alleen gedoogd, als ze aan het hier omschreven beleid voldoen.

 • 2. Per keet zal een gedoogbeschikking aan de erfeigenaar worden afgegeven.

 • 3. Aan de gedoogbeschikking zijn voorwaarden (conform dit beleid) verbonden.

 • 4. De eigenaar en gebruikers zijn in eerste aanleg verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden; zij houden zelftoezicht.

 • 5. Daarnaast houdt de gemeente toezicht op de naleving van de gedoogvoorwaarden; zo nodig vraagt zij ook de brandweer en politie om toezicht te houden.

 • 6. Bij overtreding van de voorwaarden volgt een waarschuwing en verscherpt toezicht.

  Overtreding van de voorwaarden kan meerdere overtredingen tegelijkertijd inhouden (bijv. meer dan één minderjarige aanwezig of zowel de brandveiligheid als de bouwveiligheid niet op orde); die tegelijkertijd bij een controle geconstateerde overtredingen gelden alsdan als één overtreding.

 • 7. Bij een herhaalde overtreding van de voorwaarden binnen een jaar volgt een tweede en tevens laatste waarschuwing.

 • 8. Na een derde overtreding binnen twee jaar na de eerste overtreding volgt intrekking van de gedoogbeschikking en een besluit tot sluiting en/of verwijdering van de keet.

VIII. Nieuwe keten

Nieuwe keten die aan het gedoogbeleid voldoen, kunnen ook in aanmerking komen voor een gedoogbeschikking.

IX. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking, nadat de raad ermee heeft ingestemd en nadat deze zijn gepubliceerd, maar uiterlijk op 1 juni 2015.

Ondertekening

Wommels, 10 maart 2015

Het college voornoemd,

, burgemeester.

, secretaris.