Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2015
CiteertitelLegesverordening Hoogezand-Sappemeer 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, tweede lid, aanhef en h
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onder b
 3. Reparatiewet Identiteitskaart, art. 1
 4. Paspoortwet, art. 2, lid 2
 5. Paspoortwet, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201401-01-2016Wijziging artikel 8

15-01-2015

Gemeenteblad, 2015, 9341

rv.nr. 057

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

De raad van de Gemeente Hoogezand-Sappemeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 23 september 2014;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 1 Reparatiewet Identiteitskaart;

gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A);

besluit vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2015(wijziging artikel 8 naar aanleiding van motie raadsvergadering 15 januari 2015)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • c.

  stukken of verrichtingen, in hun persoonlijk belang benodigd door personen die door een verklaring afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

 • d.

  de afdrukken van stukken, die ten behoeve van nieuwsbladen of van binnen de gemeente gevestigde openbare leeszalen worden afgegeven krachtens een besluit van het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  vergunningen tot het houden van openbare inzamelingen van gelden;

 • f.

  activiteitenvergunningen aangevraagd door organisaties die het CBF keurmerk of een CBF verklaring van geen bezwaar hebben.

 • g.

  aanvragen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw van ‘vergunningvrije bouwwerken’, verplicht in het kader van Beschermd Dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet.

 • h.

  aanvragen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw van ‘vergunningvrije bouwwerken’ met een monumentenstatus als bedoeld in de Monumentenwet.

 • i.

  aanvragen omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 2 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend, behalve voor de leges genoemd onder artikel 1.2.5.2.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening Hoogezand-Sappemeer 2014’ van 12 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13 lid 2 genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Hoogezand-Sappemeer 2015”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2014.

De Raad voornoemd,

Dhr. P.M.M. de Jonge, voorzitter.
Mevr. C.A.M. Bodewes, raadsgriffier.

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING HOOGEZAND-SAPPEMEER 2015

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening  
Hoofdstuk 1Burgerlijke stand  
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten  
Hoofdstuk 3Rijbewijzen  
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens  
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het KiezersregisterNVT in H-S
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevensNVT in H-S
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken  
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie  
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken  
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief  
Hoofdstuk 11 HuisvestingswetNVT in H-S
Hoofdstuk 12 Leegstandwet  
Hoofdstuk 13 GemeentegarantieNVT in H-S
Hoofdstuk 14 MarktstandplaatsenNVT in H-S
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet  
Hoofdstuk 16 Kansspelen  
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie  
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer  
Hoofdstuk 19 Diversen  
     
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen  
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag  
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 4 Vermindering  
Hoofdstuk 5 Teruggaaf  
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking  
     
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  
Hoofdstuk 1 Horeca  
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten  
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven  
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening  
Hoofdstuk 7 Wet BIBOB  
Hoofdstuk 8 Kinderopvangbedrijven  
Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking  

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt op de daarvoor door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgestelde dagen en uren:  
1.1.1.1in het gemeentehuis, op maandag tot en met vrijdag€276,20
1.1.1.2in het gemeentehuis, voltrokken door een gelegenheidsambtenaar€214,95
1.1.1.3voor een huwelijk zonder ceremonie (‘flitshuwelijk’)€84,35
1.1.1.4in de borg ‘Welgelegen’, op maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur€426,70
1.1.1.5in de borg ‘Welgelegen’, op maandag tot en met vrijdag (17.00 – 22.00 uur) en op zaterdag (9.00 – 17.00 uur)€625,55
1.1.1.6in de borg ‘Welgelegen’, voltrokken door een gelegenheidsambtenaar op maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur€365,40
1.1.1.7in de borg ‘Welgelegen’, voltrokken door een gelegenheidsambtenaar op maandag tot en met vrijdag (17.00 – 22.00 uur) en op zaterdag (9.00 – 22.00 uur) €403,10
1.1.1.8in een zelf gekozen locatie, op maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur (exclusief de kosten die de locatie berekent)€276,20
1.1.1.9in een zelf gekozen locatie, op maandag tot en met vrijdag (17.00 – 22.00 uur) en op zaterdag (9.00 – 22.00) (exclusief de kosten die de locatie berekent)€437,40
1.1.1.10in een zelf gekozen locatie, voltrokken door een gelegenheidsambtenaar (exclusief de kosten die de locatie berekent)€214,95
     
1.1.2Het tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is, indien daarbij gebruik gemaakt wordt van dezelfde faciliteiten als bij een huwelijk, gelijk aan de tarieven onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.10.  
1.1.2.1Indien het alleen het opmaken van de akte betreft zijn geen leges verschuldigd.  
     
1.1.3Het tarief voor het ambtshalve laten fungeren van gemeenteambtenaren als getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt, per getuige€20,70
     
1.1.4Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een origineel of duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje€17,50
     
1.1.5Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen of opgaven uit de registers van de burgerlijke stand, bedragen per persoon, per akte:  
1.1.5.1voor elke inlichting, die door de aanvrager wordt afgehaald€9,30
1.1.5.2bij toezending, ongeacht de wijze waarop€11,15
     
1.1.6Het tarief voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, bedraagt voor ieder daaraan besteed half uur€22,25
     
1.1.7Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.  

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.2.1een nationaal paspoort:  
1.2.1.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€67,10
1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€51,20
     
1.2.2 een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):  
1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€67,10
1.2.2.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€51,20
     
1.2.3 een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):  
1.2.3.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€67,10
1.2.3.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€51,20
     
1.2.4een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen€51,20
     
1.2.5een Nederlandse identiteitskaart:  
1.2.5.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€53,05
1.2.5.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€28,45
     
1.2.6de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten door middel van een spoedlevering: de in deze onderdelen genoemde tarieven vermeerderd met€47,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs€38,80
1.3.1.1Het tarief bedraagt voor het opmaken van een verklaring waarin vermeld wordt dat het oude rijbewijs niet kan worden overgelegd €17,05
     
1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met €35,80
     
1.3.3Het tarief bedraagt voor afgifte van het formulier voor een geneeskundige verklaring €1,45

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.  
     
1.4.2Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens  
1.4.2.1 per verstrekking aan de publieksbalie€9,30
1.4.2.2per verstrekking aangevraagd via de internetkassa op de website€7,50
1.4.2.3per verstrekking per post€11,15
1.4.2.4 tot het, onder voorbehoud van goedkeuring door B&W, maken van een éénmalige selectie van verstrekkingen, een basisbedrag van€371,90
1.4.2.4.1verhoogd per verstrekking met€0,25
1.4.2.5indien de verstrekkingen, genoemd onder 1.4.2.4 gevraagd worden door een instelling met een ideële doelstelling of een genootschap op geestelijke grondslag, worden de tarieven met 50% verminderd  
1.4.2.6tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van een persoonslijst€9,30
     
1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie personen.  
     
1.4.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens  
1.4.4.1 per verstrekking aan de publieksbalie€9,30
1.4.4.2 per verstrekking aangevraagd via de internetkassa op de website€7,50
1.4.4.3.1per verstrekking per post€11,15
1.4.5 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie personen€2,40
     
1.4.6 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de archiefregisters ten behoeve van genealogisch onderzoek, voor ieder daaraan besteed halfuur€22,55

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.7.1.1 een afschrift van de gemeentebegroting€16,40
1.7.1.2 een afschrift van de gemeenterekening€16,40
1.7.1.3vervallen  
     
1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van het verslag van een raads- of raadscommissievergadering, indien daarvan een afschrift wordt gemaakt, per pagina: €0,35
     
1.7.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.7.4.1 een afschrift van een verordening of besluit:  
1.7.4.1.1 1 tot en met 4 pagina’s€2,55
1.7.4.1.2van 5 tot en met 10 pagina’s€5,15
1.7.4.1.3van 11 tot en met 20 pagina’s€6,65
1.7.4.1.4voor iedere pagina meer wordt het tarief van 1.7.4.1.3 verhoogd met €0,20
     
1.7.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstekken van informatie in digitale vorm, voor zover handelingen moeten worden verricht (scannen of bewerken), per pagina:€0,15

Hoofdstuk 8 Vervallen

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag€30,05
     
1.9.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita of een bewijs van Nederlanderschap  
1.9.2.1via een verstrekking aan de balie€9,30
1.9.2.2via een verstrekking aangevraagd op de internetkassa van de website€7,50
1.9.2.3via een verstrekking per post€11,15
     
1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening€5,65
     
1.9.4tot het waarmerken van officiële documenten€3,50
1.9.5Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag door makelaars tot het verstrekken van inlichtingen omtrent gegevens met betrekking tot publiekrechtelijke beperkingen€97,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed halfuur€22,55
     
1.10.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
1.10.2.1een gewaarmerkt afschrift van een in het gemeentearchief berustend stuk€9,30
 waarbij de kosten worden verhoogd met de kosten voor kopieën zoals vermeld in 1.10.2.3  
1.10.2.2een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk€9,30
1.10.2.3.1een kopie van een archiefstuk op A4 formaat, per kopie€0,35
1.10.2.3.2een kopie van een archiefstuk op A3 formaat, per kopie€0,75
1.10.2.3.3een reader-printerafdruk van een microfiche€0,35
1.10.2.4Het tarief bedraagt voor het uitlenen van archiefbescheiden, per uitlening€34,40
 Bij toezending van de archiefbescheiden wordt het tarief verhoogd met€10,20
     
1.10.3Het tarief bedraagt voor de verstrekking van openbare akten uit de burgerlijke stand, openbare inschrijvingen in het bevolkingsregister, alsmede afbeeldingen uit de beeldcollectie  
1.10.3.1per verstrekking aangevraagd via de internetkassa op de website€7,50
1.10.3.2per verstrekking aangevraagd op het gemeentehuis, indien het gevraagde ook beschikbaar is via de internetkassa op de website, via eigen informatiedrager of per email€9,30
1.10.3.3per verstrekking aangevraagd op het gemeentehuis, indien het gevraagde niet beschikbaar is via de internetkassa op de website, via eigen informatiedrager of per email€7,50
     
1.10.4.administratiekosten indien het bestelde per post wordt toegezonden€6,45
1.10.4.1portokosten zoals vermeld onder 1.20.1 van deze tabel  

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.12.1tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet€38,15
     
1.12.2tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet€19,05

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.15.1tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 5 van de Winkeltijdenverordening €20,50
1.15.2tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing €20,50

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:  
1.16.1.1voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat €56,50
1.16.1.2voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat €56,50
en voor ieder volgende kansspelautomaat €34,00
1.16.1.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Verordening Speelautomatenhallen Hoogezand-Sappemeer, voor de exploitatie van een speelautomatenhal €234,50
1.16.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) €20,50

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet€257,60
1.17.1.1indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met€1,40
1.17.1.2indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met€1,40
1.17.1.3indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met€161,15
1.17.1.4indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met nvt
1.17.1.5indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
     
1.17.2Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
     
1.17.3Het tarief bedoeld in onderdeel 1.17.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.  

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.18.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990€36,00
     
1.18.2tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement€36,00
     
1.18.3tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)€40,50
     
1.18.4voor het reserveren van een individuele gehandicaptenparkeerplaats€107,45
     
1.18.5tot het verkrijgen van een aanstelling als evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd, met een daarbij behorende aanstellingspas€36,00

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1 De in deze tabel vermelde tarieven van abonnementen gelden bij afhalen. Indien de stukken worden toegezonden, worden, voor zover niet elders in deze tabel een bedrag is opgenomen of voor zover elders niet anders is bepaald, de genoemde tarieven met de volgende portikosten verhoogd,  
 bij een gewicht van 0-20 grammen€0,50
 bij een gewicht van 20-50 grammen €1,00
 bij een gewicht van 50-100 grammen€1,55
 bij een gewicht van 100-250 grammen€2,05
 bij een gewicht van 250-500 grammen €2,55
 bij een gewicht van 500 grammen of meer €3,05
     
1.19.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.19.2.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen €10,35
1.19.2.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:  
1.19.2.2.1per pagina op papier van A4-formaat €0,35
1.19.2.2.2per pagina op papier van een ander formaat €0,75
1.19.2.3kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk  
 formaat groter van A3 tot en met A2 €2,60
 formaat groter dan A2 tot en met A1 €3,95
 formaat groter dan A1 tot en met A0 €4,95
 formaat groter dan A0 €9,00
1.19.2.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de topografische situatie:  
 bebouwd gebied:  
 levering digitaal (100 * 100 m) per ha €92,45
 levering papieren afdruk (500 * 250 m) per 12,5 ha €46,25
 landelijk gebied:  
 levering digitaal (100 * 100 m) per ha € 46,25
 levering papieren afdruk (500 * 250 m) per 12,5 ha €21,70
1.19.2.3.2Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de fotografische situatie:  
 analoog (100 * 100 m) op A3 papier per ha€15,30
 digitaal (100 * 100 m) per ha €15,30
1.19.2.4een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen €20,50
1.19.2.5stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen €9,80
1.19.2.6Het tarief bedraagt wegens kosten afkondiging als gevolg van een verleende vergunning c.q. ontheffing, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen €22,40
     
1.19.3Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, als bedoeld in artikel 2.71 van de APV, voor de verkoop van vuurwerk, inclusief de kosten voor afkondiging€254,50
     
1.19.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een gedoogverklaring coffeeshop€1.311,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  
     
2.1.1.2bouwkosten:  
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, waarbij de inhoud en het vloeroppervlak van het bouwwerk wordt berekend conform NEN 2580, uitgave 2007, of zoals deze normbladen laatstelijk zijn vervangen of gewijzigd. De opgave van de aanvrager wordt getoetst en bij- of vastgesteld aan de hand van het boek ‘Basisbedragen Gebouwen 2013, leges, budgetbepaling en herbouwwaarden’ van uitgever Moors Bouw Calculatie Prijzen (MBCP) met ISBN-nummer 978-94-6046-357 in opdracht van het Nederlands Bouwkosten Instituut (NBI), of zoals deze laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;  
     
2.1.1.3Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
 Wro: Wet ruimtelijke ordening.  
 APV: Algemene Plaatselijke Verordening.  
 vooroverleg: een informele fase die vooraf kan gaan aan een complexe formele aanvraag van een omgevingsvergunning. In het vooroverleg laat de gemeente niet alleen weten of zij het plan wenselijk vindt, maar ook of het kansrijk en vergunbaar is. Diverse specialisten beoordelen het plan en geven aan welke procedure van toepassing is, hoeveel tijd daarbij benodigd is, welke documenten de aanvrager moet inleveren en waar deze stukken aan moeten voldoen.  
     
2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  
     
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
2.2.1een verzoek tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is€103,15
     
2.2.2een principeverzoek, bedoeld om te leiden tot een formeel standpunt van het college omtrent de bereidheid om aan een strijdig initiatief planologische medewerking te verlenen€309,50

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3Het tarief bedraagt voor het, vanaf de eerste dienstverlening, in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project, tenzij tijdens het vergunningproces wordt geconstateerd dat het aangevraagde vergunningvrij is: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  
     
2.3.1Bouwactiviteiten  
2.3.1.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 3,8%
2.3.1.1.1van de bouwkosten, met een minimum van: €166,15
     
 Achteraf ingediende aanvraag  
2.3.1.4Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 25 %
 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van: € 103,15
     
 Beoordeling aanvullende of gewijzigde gegevens  
2.3.1.5Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende of gewijzigde gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen: €103,15
     
 Van rechtswege verleende vergunning  
2.3.1.6Wanneer een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit van rechtswege verleend wordt, bedraagt het tarief:  
 indien van de toetsingen op bestemmingsplan, bouwbesluit, bouwverordening en redelijke eisen van welstand niet ten minste twee toetsingen hebben plaatsgevonden: 50 %
 van de op grond van de artikelen in deze titel verschuldigde leges.  
     
2.3.2Aanlegactiviteiten  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: €444,00
     
2.3.3Planologisch strijdig gebruik  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid en onder c van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1:  
2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) €103,00
2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) €444,00
2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) €13.436,00
2.3.3.4indien artikel 2.12, eerste lid en onder b van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) €444,00
2.3.3.5indien artikel 2.12, eerste lid onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) €444,00
2.3.3.6indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regeling) €444,00
2.3.3.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) €444,00
2.3.3.8indien artikel 2.12, eerste lid en onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) €222,00
     
2.3.4In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
2.3.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: €259,00
2.3.4.1.1De overeenkomstig het in 2.3.4.1 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de hierna genoemde bedragen indien en voorzover deze op het bouwwerk waarop de beschikking betrekking heeft, van toepassing zijn  
 a.bouwwerken waarin aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;  
 b.bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;  
 met een oppervlakte van:  
 minder dan 100 m²€167,00
  100 tot 200 m² €250,00
  200 tot 300 m² €418,00
  300 tot 500 m²€669,00
  500 tot 1.000 m²€981,00
 1.000 tot 2.000 m² €1.501,00
 2.000 tot 3.000 m² €1.974,00
 3.000 tot 4.000 m² €2.184,00
 4.000 tot 5.000 m²€2.393,00
 5.000 tot 6.000 m² €2.737,00
 6.000 tot 7.000 m² €3.033,00
 7.000 tot 8.000 m²€3.087,00
 8.000 tot 9.000 m²€3.159,00
 9.000 tot 10.000 m²€3.386,00
 10.000 tot 15.000 m² €4.001,00
 15.000 tot 20.000 m² €4.210,00
 20.000 tot 30.000 m² €5.264,00
 30.000 tot 40.000 m²€5.615,00
 40.000 tot 50.000 m² €5.967,00
 50.000 m² of meer €6.316,00
     
2.3.7Sloopactiviteiten  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief: €128,95
     
2.3.8Aanleggen of veranderen weg  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: €444,00
     
2.3.10Kappen  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.13 APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: €103,15
     
2.3.14Andere activiteiten  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:  
2.3.14.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: €103,15
2.3.14.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.14.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft:€103,15
2.3.14.2.2als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:€103,15
 in alle andere gevallen op basis van uurtarief  
     
2.3.15Omgevingsvergunning in twee fasen  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief  
2.3.15.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
2.3.15.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
     
2.3.16Beoordeling bodemrapport  
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:  
2.3.16.1voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:  
 a. bij een terreingrootte tot 1.000 m²€113,95
 b. bij een terreingrootte van 1.000 m² tot en met 10.000 m²€451,40
 c. bij een terreingrootte groter dan 10.000 m².naar rato van b.
     
2.3.17Advies  
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, bepaald door het geldende uurtarief.  
     
2.3.20Bodemkwaliteitsverklaring  
2.3.20.1Het tarief bedraagt voor het afgeven van een bodemkwaliteitsverklaring ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit als bedoeld in de gemeentelijk Nota Bodemtaken:  
 Per adres, tot 1000 m² grondoppervlak€96,65
 Voor grotere oppervlakten wordt het tarief naar rato verhoogd met per 1000 m².€96,65
     
2.3.21Gedoogbeschikkingen  
2.3.21.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van een gedoogbeschikking voor het  
 - bouwen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning;  
 - gebruik in strijd met een bestemmingsplan;€1.311,00
2.3.21.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor de onrechtmatige bewoning van een recreatieverblijf voor maximaal zes maanden€108,50
     
2.3.22Geluidhinder  
 Het tarief bedraagt:  
2.3.22.1voor het ingevolge de Wet geluidhinder aanvragen van een hogere grenswaarde in plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting:  
 - per publicatie€63,15
 - per procedure:  
 a. voor gevallen van enkelvoudige aard (één woning, één soort geluidhinder)€283,10
 b. voor gevallen van meervoudige aard (meerdere woningen en/of meerdere soorten geluidhinder)€555,30
 c. in alle andere gevallen op basis van uurtarief  
2.3.22.2voor het op aanvraag verrichten van een akoestisch onderzoek als onderdeel van het ingevolge de Wet geluidhinder aanvragen van hogere grenswaarde in plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt het tarief berekend aan de hand van het geldende uurtarief.  

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg en/of een principeverzoek als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerst genoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg en/of het principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.  
2.4.2Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning met als onderdeel bouwactiviteiten, als bedoeld in 2.3.1, volledig digitaal wordt ingediend via het OmgevingsLoket Online (OLO), wordt een bedrag van €102,50
 in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag.  

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning  
2.5.1.1Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, planologisch strijdig of brandveilig gebruik, het aanleggen of veranderen van een weg, de beoordeling van een bodemrapportage of een gedoogbeschikking, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.16 en 2.3.21.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.  
 De teruggaaf bedraagt:50 %
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges  
2.5.1.2Wanneer de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, planologisch strijdig of brandveilig gebruik, het aanleggen of veranderen van een weg, de beoordeling van een bodemrapportage of een gedoogbeschikking, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.16 en 2.3.21.1 is ingetrokken, en dezelfde of nagenoeg dezelfde aanvraag wordt binnen zes weken ingediend, worden de eerder afgedragen leges verrekend.  
     
2.5.2Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning  
 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, planologisch strijdig of brandveilig gebruik, het aanleggen of veranderen van een weg, de beoordeling van een bodemrapportage of een gedoogbeschikking, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.16 en 2.3.21.1 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.  
 De teruggaaf bedraagt: 20 %
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit geheven leges  
     
2.5.3Teruggaaf als gevolg van niet verder in behandeling nemen of weigeren van een omgevingsvergunning  
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, planologisch strijdig of brandveilig gebruik, het aanleggen of veranderen van een weg, de beoordeling van een bodemrapportage of een gedoogbeschikking, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.16 en 2.3.21.1 niet verder in behandeling neemt of weigert, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges.  
 De teruggaaf bedraagt:50 %
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,  
  met een maximum van€2.565,00
2.5.3.2Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.  
  De teruggaaf bedraagt dan:75 %
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit geheven leges  
     
2.5.4Minimumbedrag voor teruggaaf  
 Een bedrag lager dan € 15,00 wordt niet teruggegeven.  
     
2.5.5Geen teruggaaf  
 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.10, 2.3.14, 2.3.17, 2.3.20, 2.3.21.2 en 2.3.22 wordt geen teruggaaf verleend.  
     
2.5.6Statiegeld aangaande start- en gereedmelding  
 Op ieder start- en gereedmeldingsformulier bouw wordt individueel statiegeld geheven ten bedrage van:€50,00
 Indien de meldingen ‘start bouw’ en ‘gereed bouw’ tijdig na het begin c.q. gereedkomen van de werkzaamheden schriftelijk bij de gemeente zijn gemeld, zal op verzoek teruggaaf van het geheven statiegeld worden verleend.  

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:€103,15

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het opstellen en vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening€13.436,00
2.8.2Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij de aanvrager zelf zorg draagt voor een ontwerp-bestemmingsplan€5.374,00
     
2.8.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het opstellen en vaststellen van een wijziging of een uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening€6.448,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: €444,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
3.1.1een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet€234,25
3.1.2een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de APV€58,00
3.1.3een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de APV€58,00
3.1.5een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet €58,00
3.1.7 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet (betreft het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard – maximaal 12 dagen)€87,00
3.1.8een aanvraag tot het verlenen van een verlof als bedoeld in artikel 5 van de Drank- en Horecaverordening (betreft alcoholvrije dranken)€87,00
3.1.9een aanvraag tot het wijzigen van een exploitatievergunning horeca€58,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, eerste lid, van de APV, indien het betreft:  
3.2.1.1een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel€234,25
3.2.1.6een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, tweede lid, van de APV€19,30

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
3.3.1tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijzigen van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de APV, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2, voor een seksinrichting of escortbedrijf€234,25
3.3.2tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de APV€58,00

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting (permanent of tijdelijk), als bedoeld in artikel 2.1.1. van de brandbeveiligingsverordening€228,50

Hoofdstuk 7 Wet BIBOB

3.7 Indien een aanvraag voor een vergunning valt onder de Wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) en hiervoor aan het landelijk Bureau BIBOB een advies wordt gevraagd, wordt het tarief van de vergunning verhoogd met het actuele tarief van het BIBOB-advies.  

Hoofdstuk 8 Kinderopvangbedrijven

3.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau, zoals bedoeld in artikel 1.45 lid 1 en artikel 1.46 lid 1 van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk€749,00
3.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een voorziening gastouderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.45 lid 2 en artikel 1.46 lid 1 van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk€474,70
3.8.3Geen leges zijn verschuldigd indien de aanvraag uitbreiding van een bestaande locatie betreft, dan wel wijziging van de opvanglocatie van gastouders binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer.  

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing, of tot het nemen van een andere beschikking€19,30

Behorende bij raadsbesluit van 10 november 2014.

Mevr. C.A.M. Bodewes, de griffier van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.