Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadsgewest Haaglanden

Aanvullend Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieStadsgewest Haaglanden
Officiële naam regelingAanvullend Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2015
CiteertitelAanvullend Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2015
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Regeling stadsgewest Haaglanden 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2015nieuwe regeling

18-02-2015

Elektronisch Gemeenteblad, Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer, 03-03-2015

C04_2

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullend Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2015

Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden en de voorzitter van het Stadsgewest Haaglanden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995, laatst gewijzigd in 2011, gezien het Liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden en gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegend dat het Stadsgewest Haaglanden per 1 januari 2015 is opgeheven en per die datum, op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen voortbestaat in liquidatie;

overwegend dat het op grond van paragraaf 2.4 van het Liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden geldende Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2011 en het daarvan deel uitmakende Mandaatregister 2011 veronderstelt dat (onder)mandaten en (substituut-)volmachten worden verleend aan de functionarissen zoals genoemd in dat besluit;

overwegend dat bij de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden op grond van het Sociaal Plan aan alle ambtelijk aangestelde medewerkers ontslag is verleend en dat het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie nog slechts één formeel benoemde functionaris kent, te weten de secretaris-directeur;

overwegend dat het in verband met de bijzondere taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur en van de secretaris-directeur met betrekking tot de liquidatie doelmatig en effectief is om in aanvulling op en deels in afwijking van het Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2011, aan de secretaris-directeur de bevoegdheid te verlenen om in geval van zijn ontstentenis (onder)mandaten en (substituut-)volmachten te verlenen aan personen die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de liquidatieorganisatie.

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende:

Aanvullend Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2015

Artikel 1 Mandaatverlening liquidatieorganisatie

  • 1. Het dagelijks bestuur en de voorzitter verlenen aan de secretaris-directeur mandaat en volmacht tot het verrichten van alle rechtshandelingen die nodig zijn ter uitvoering van de vereffening van het Stadsgewest Haaglanden conform het Liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden, voor zover de betreffende bevoegdheid niet al bestaat op grond van het Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2011.

  • 2. De secretaris-directeur is, in aanvulling op het Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2011, bevoegd om, bij zijn ontstentenis, ter zake al zijn in het eerste lid genoemde bevoegdheden ondermandaat en substituut-volmacht te verlenen aan door hem aan te wijzen personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden verrichten ter uitvoering van de vereffening van het Stadsgewest Haaglanden conform het Liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden.

  • 3. De secretaris-directeur kan bij het verlenen van ondermandaat zoals bedoeld in het tweede lid afwijken van de bijzondere voorwaarden zoals genoemd in het Mandaatregister 2011.

Artikel 2

De secretaris-directeur informeert het dagelijks bestuur en de voorzitter desgevraagd onverwijld over de krachtens dit Aanvullend Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2015 in mandaat genomen besluiten.

Artikel 3 Toepasselijkheid Mandaatbesluit 2011

Voor zover daarvan in dit Aanvullend Mandaatbesluit Haaglanden 2015 niet wordt afgeweken, blijft het Mandaatbesluit 2011 onverkort van toepassing.

Artikel 4 Slotbepalingen

  • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als Aanvullend Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden (in liquidatie) van 18 februari 2015,

De secretaris, de voorzitter, plv.

R. van Nood mr. drs. G.A.A. Verkerk

Toelichting

Na opheffing van het Stadsgewest Haaglanden blijft het bestaan voor zover dit voor de vereffening van het vermogen nodig is. Voor de uitvoering van de vereffening heeft het algemeen bestuur in zijn vergadering van 29 oktober 2014 het Liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden vastgesteld. Hierin ligt onder meer vast op welke wijze aan de liquidatie uitvoering wordt gegeven.

Gedurende de liquidatie blijft het Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2011, waarvan het Mandaatregister 2011 deel uitmaakt, van kracht. Dat besluit en register geven een overzicht van gemandateerde bevoegdheden, van de functionarissen aan wie (onder)mandaten zijn verleend en van de voorwaarden die aan ieder mandaat zijn verbonden.

In de liquidatieorganisatie is de secretaris-directeur de enige ambtelijke functionaris van het Stadsgewest in liquidatie; alle overige benodigde capaciteit wordt ingehuurd of wordt betrokken van de gemeente Zoetermeer. Ambtelijke functies zijn er niet meer en daarom ook geen ambtenaren. Vanaf 1 januari 2015 is dit de feitelijke situatie, en dit levert nog geen problemen op met betrekking tot mandaten en volmachten.

Het doel van dit besluit is om ervoor te zorgen dat de liquidatieorganisatie doelmatig en effectief kan blijven zorgdragen voor de vereffening van het Stadsgewest Haaglanden. Zonder aanvulling van het geldende mandaatbesluit zouden daardoor alle voorkomende besluiten en rechtshandelingen door het dagelijks bestuur, de voorzitter of de secretaris-directeur zelf moeten worden verricht. Dit draagt niet bij aan een doelmatige afhandeling van de vereffening.

Uitgangspunt blijft dat de secretaris-directeur zijn bevoegdheden uitoefent conform het Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2011. Alleen als er operationele taken zijn die de vereffening betreffen en die niet onder het Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2011 vallen, is artikel 1, eerste lid van dit Aanvullend Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2015 van toepassing. Op grond van het tweede lid van dat artikel kan de secretaris-directeur vervolgens alleen in geval van zijn ontstentenis taken ondermandateren. Voor zich spreekt dat, voor zover daarvan in liquidatie nog sprake kan zijn, politiek-bestuurlijk gevoelige besluiten altijd aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd.

Dit Aanvullend Mandaatbesluit Stadsgewest Haaglanden 2015 beoogt op geen enkele wijze af te doen aan de eigen verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke bestuursorganen – de voorzitter en het dagelijks bestuur – die ook in liquidatie in functie blijven. Volledigheidshalve wordt hierbij verwezen naar het bepaalde in artikel 10:3, tweede lid onder b van de Algemene wet bestuursrecht, waar onder meer bepaald is dat mandaat niet kan worden verleend ten aanzien van besluiten waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich verzet tegen mandaatverlening.