Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Muiden

Reglement BRP

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Muiden
Officiële naam regelingReglement BRP
CiteertitelReglement basisregistratie personen gemeente Muiden (Reglement BRP Muiden)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, Verordening basisregistratie personen van Muiden en Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014Onbekend

24-02-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Reglement BRP

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet basisregistratie personen (Wbrp) die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschreveneen ingezetene.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeentenbeheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Muiden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Een autorisatiebesluit is het besluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK voor de gemeente Muiden over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wbrp door de gemeente Muiden wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Muiden beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Muiden woonachtig zijn, dient de gemeente Muiden het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wbrp inwerking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden

Gelet op de

 • ·

  Wet basisregistratie personen

 • ·

  Verordening basisregistratie personen van Muiden

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

Besluiten vast te stellen:

Het reglement voor de basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeenteMuidenworden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3. De organen van de gemeente Muidenaan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in de bijlagen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen gemeente Muiden(Reglement BRP Muiden).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 februari 2014

De burgemeester,

Mevrouw M.L. de Pater-van der Meer

De secretaris,

Mevrouw mr. M.J.Schadé

Bijlage 1

OrganisatieonderdeelTaakDoelomschrijvingCategorie(ën) van betrokkenen Rechtmatige grondslagRAP = Ad hoc raadpleging persoonRAA = Ad hoc raadplegingadresMB = mutatieberichtenS = SelectieverstrekkingAA = Ad hoc verstrekking via mail/telef.
                   
CSPStembureauleden benoemenBenoeming leden stembureaus; instructie; indeling en uitbetaling vergoedingKandidaat stembureauledenKieswet (E4)1  2    
 Basisregistratie personenBijhouden van de basisregistratie personen voor het onderdeel waarvoor de gemeente Muiden verantwoordelijk isIngeschrevenenWet basisregistratie personen11      
 Burgerlijke standVoorbereiden en verlijden akten van de burgerlijke standPersonen op wie akten van de burgerlijke stand betrekking hebben en de aangeversBurgerlijk Wetboek en Besluit Burgerlijke Stand c.a.1        
 Naturalisaties, opties en verlies NederlanderschapUitvoering geven aan Nederlandse nationaliteitswetgeving m.b.t. naturalisatie en opties beoordelen verlies voormalige nationaliteitAanvragers en optantenRijkswet op het Nederlanderschap Nationaliteitsrecht andere landen1        
 LijkbezorgingUitvoeren van de Wet op de lijkbezorgingOverledenenWet op de Lijkbezorging Verordening lijkbezorgingsrechten1        
 Verklaringen omtrent gedragInname en verwerken aanvragen verklaring omtrent gedragAanvragers verklaringWet op de justitiële gegevens1        
 ReisdocumentenBehandelen aanvragen c.a. reisdocumentenAanvragers reisdocumentenPaspoortwet, -besluit en -uitvoeringsregeling1        
 RijbewijzenBehandelen aanvragen c.a. rijbewijzenRijbewijsaanvragersRijbewijswetgeving Reglement wegenverkeerswetgeving1        
 BelastingenHeffen lokale belastingen MuidenBelastingplichtigenAWR, Wet WOZ, Gemeentelijke belastingverordening 4  2    
 ParkerenBehandelen aanvragen parkeervergunningenAanvrager parkeervergunningWegenverkeerswetgeving Parkeerverordening Muiden4        
 Vergunningen APVBehandelen aanvragen APV-vergunningAanvragers APV-vergunningenAlgemene plaatselijke verordening5        
 OmgevingsvergunningenBehandelen aanvragen omgevingsvergunningenAanvrager omgevingsvergunningenWABO WRO Woningwet Milieuwet5        
 Vergunningen drank- en horecawet (inclusief integriteitscontrole)Behandelen vergunningen drank- en horecaAanvragers, ondernemers, beheerders van drank- en horeca-inrichtingen Drank- en horecawet Wet Bibob55      
 HandhavingHandhaven vergunningen en algemene voorschriften op gebied van ruimte en milieuVergunninghouders en overtrededersDe te handhaven wet- en regelgeving55      
 Jubilea 50, 60, 65 en jarige huwelijken 90, 100, 100+ jarigenFelicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoekPersonen die aan jubilea criteria voldoenLokale taak  2X X
Beleid en beheerHuisvesting asielzoekersZorgen voor huisvesting van vreemdelingenTe huisvesten personenVreemdelingenwet Huisvestingswet- en Verordening Muiden33      
Sociale Zaken Bussum, onder mandaat MuidenBijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)Opname personen in psychiatrisch ziekenhuisOp te nemen personenWet BOPZ22      
 LeerplichtHandhaven leerplicht en voorkomen vroegtijdig schoolverlatingLeerplichtigen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders, voogden, verzorgersLeerplichtwet, RMC-wet22      
 LeerlingenvervoerVergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoerDe leerling en zijn ouders, voogden, verzorgersVerordening leerlingvervoer Muiden22      
 Maatschappelijke zorgHet bepalen van de compensatieplicht en op basis daarvan wel / niet verlenen van een WMO-voorzieningGehandicapte of oudere met een zorgvraag, die kan uitmonden in een aanvraag om een voorzieningWMO WMO-Verordening Muiden22      
 Werk en inkomenHulp bij terugkeer naar werk en zonodig voorzien in inkomenAanvragers en gerelateerdenWWB, IOAW, IOAZ, BBZ22      
 InburgeringInformeren van burgers over de inburgeringsplicht Faciliteren van inburgeringsvoorziening Handhaven inburgeringsplicht(Mogelijke) inburgeringsplichtingenInburgeringswet22      
   Raadpleegprofielen
Categorie gegevensGegeven12345
             
Gegevens over de burgerlijke staatGeslachtsnaamXXXXX
 VoornamenXXXXX
 Adellijke titel of predicaatXXXXX
 GeboortedatumXXXX  
 GeboorteplaatsXXXX  
 Geboorteland of - gebiedXXX    
 GeslachtXXXXX
 Gesl naam oudersXXXX  
 Voornaam oudersXXXX  
 Adellijke titel of predicaat ouders XXXX  
 Geslacht oudersXXXX  
 Geb datum oudersXXXX  
 Geb plaats oudersXXXX  
 Aanduiding huwelijk/GPXXX  X
 Geb land of -gebied oudersXX      
 Datum huwelijk of geregistreerd partnerschapXXXX  
 Plaats huwelijk of geregistreerd partnerschapXXXX  
 Land of gebied huwelijk of gereg partnerschapXXX    
 Huwelijksontbinding of ontbinding geregistreerd partnerschap en reden daarvan, dan wel nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschapXXXX  
 Datum ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschapXXXX  
 Plaats ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschapXXXX  
 Land of gebied ontbinding/ nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschapXXX    
 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partnersXXXXX
 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partnersXXXXX
 Adellijke titel of predicaat echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partnersXXXXX
 Geslacht echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partnersXXXX  
 geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partnersXXXX  
 geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partnersXXXX  
 Geboorteland of -gebied echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partnersXX      
 Geslachtsnaam kinderenXXXX  
 Voornamen kinderenXXXX  
 Adellijke titel of predicaat kinderenXXXX  
 Geboortedatum kinderenXXXX  
 Geboorteplaats kinderenXXXX  
 Geboorteland of-gebied kinderenXX      
 OverlijdensdatumXXXXX
 Plaats overlijdenXXXXX
 Land of gebied overlijdenXXX    
 Datum ingang rechtsgeldigheid gegevensXX      
 Datum beëindiging rechtsgeldigheid gegevensXX      
Gegevens over curateleCurateleX        
 Datum ingang rechtsgeldigheid curateleXX      
 Datum beëindiging rechtsgeldigheid curateleXX      
Gegevens over het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefendGezag door 1 ouderXX      
 Gezag door 2 ouderXX      
 Gezag door een derde XX      
 1 of 2 derden, dan wel tijdelijke of voorlopige voogdijXX      
 Geslachtsnaam, voornamen, adellijke titel of predicaat en het BSN van de ouder of ouders die gezag uitoefenenXX      
 Datum ingang rechtsgeldigheidXX      
 Datum beëindiging rechtsgeldigheidXX      
Gegevens over de nationaliteitNationaliteit of nationaliteiten, dan wel een aanduiding dat de betrokkene geen nationaliteit bezig, of een aanduiding dat de nationaliteit van de betrokkene niet kan worden vastgesteld XX      
 De aantekening dat op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezitX        
 De aantekening dat de betrokkene op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander behandeld wordtX        
 Datum ingang rechtsgeldigheidX        
 Datum beëindiging rechtsgeldigheidX        
Gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdelingDe aantekening in verband met het verblijfsrechtXXX    
 Datum ingang verblijfsrechtXXX    
 Datum beëindiging verblijfsrechtXXX    
 Datum mededeling gegevenXXX    
Gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit NederlandbijhoudingsgemeenteXXXXX
 Datum aanvang adreshouding in de gemeenteXXXXX
 Functie van het adresXXXXX
 Straatnaam en zo nodig deel van een gemeente XXXXX
 HuisnummerXXXXX
 Aanduiding bij huisnummerXXXXX
 Letter bij huisnummerXXXXX
 Toevoeging bij huisnummerXXXXX
 Lokatiebeschrijving en zonodig deel van een gemeenteXXXXX
 PostcodeXXXXX
 Datum aanvang adreshoudingXXXX  
 Datum aanvang verblijf in NederlandXXXX  
 Vorig land of gebied van verblijfX        
 Datum vertrek uit NederlandXXX  X
 Volgend land of gebied van verblijfXXX    
 Eerste adres van verblijf in het volgend land of gebied van verblijfXXX    
Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschreveneBSNXXXX  
 Datum van kracht worden BSNX        
 Datum beëindiging BSNX        
Gegevens over de burger-servicenummers van de ouders, de echtgenoot van wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderenBSN ouderXXXX  
 BSN echtgenoot/geregistreerd partnerXXXX  
 BSN eerdere echtgenootXXXX  
 BSN eerdere geregistreerde partnerXXXX  
 BSN kindXXXX  
 Data van kracht worden BSNX        
 Data beëindiging BSNX        
Gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistr-eerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partnereigen geslachtsnaam (E)XXXX  
 Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner (P)XXXX  
 Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner vooraf aan de eigen geslachtsnaam (V)XXXX  
 Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner volgend op de eigen geslachtsnaam (N)XXXX  
 Datum ingang van het gegeven over het naamsgebruikXXX    
 Datum beëindiging van het gegeven over het naamsgebruikXXX    
Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de KieswetAanduiding omtrent het Europees kiesrechtX        
 Datum verzoek of mededeling Europees kiesrechtX        
 Einddatum uitsluiting Europees kiesrechtX        
 Aanduiding omtrent de uitsluiting van het kiesrechtX        
 Einddatum uitsluiting kiesrechtX        
Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de PaspoortwetSoort Nederlands reisdocument X        
 Documentnr Nederlands reisdocumentXX      
 Datum van verstrekking Nederlands reisdocumentXX      
 Autoriteit die het Nederlands reisdocument heeft verstrektXX      
 Datum einde geldigheidsduur Nederlands reisdocumentXX      
 Datum inhouding/vermissing Nederlands reisdocumentXX      
 Aanduiding inhouding/vermissing Nederlands reisdocumentXX      
 Signalering mbt verstrekking of inhouding Nederlands reisdocumentXX      
 Datum ingang rechtsgeldigheid gegevenXX      
 Berichten  Via gegevensmagazijn
MutatiesoortenTaken Sociale ZakenBelastingenTaak 3Taak 4Taak 5  Taken Sociale ZakenBelastingenTaak 3Taak 4Taak 5
PersoonX          XX      
AdresXX        XX      
VernamingXX        XX      
VernummeringXX        XX      
PostcodeXX        XX      
ImmigratieXX        XX      
EmigratieXX        XX      
VervolginschrijvingXX        XX      
VervolguitschrijvingXX        XX      
HuwelijkssluitingX          X        
HuwelijksontbindingX          X        
PartnerschapsontbindingX          X        
Partnerschap sluitingX          X        
KindX          X        
NationaliteitXX        XX      
VerblijfstitelXX        XX      
NaamX          X        
OuderX          X        
OverlijdenXX        XX      
Overlijden partnerXX        XX