Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Hoogezand-Sappemeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingVerordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Hoogezand-Sappemeer 2015
CiteertitelVerordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 Hoogezand-Sappemeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

17-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 70125

rv.nr. 066

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Hoogezand-Sappemeer 2015

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014;

Overwegende dat op grond van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 het noodzakelijk is om de verordening als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving te  actualiseren;

Gelet op gelet op artikel 8b van de Participatiewet,

Besluit:

Onder gelijktijdige intrekking van de verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive, RV 002 d.d. 11-02-2013,

Vast te stellen de volgende:

Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Hoogezand-Sappemeer 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  beslagvrije voet: beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

 • b)

  recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid, van de Participatiewet

 • c)

  verrekenen: verrekening als bedoeld in artikel 60a van de Participatiewet

 • d)

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Artikel 2 De uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening

 • 1. Het college verrekent het openstaand boetebedrag met 50% van de algemene bijstand gedurende de eerste drie maanden na dagtekening van het besluit tot oplegging van een recidiveboete zonder dat het bepaalde in artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in acht wordt genomen.

 • 2. Voor zover sprake is van jongere van 18 tot 21 jaar, die naast algemene bijstand bijzondere bijstand ontvangt voor levensonderhoud, wordt de boete eveneens verrekend met 50% van deze bijzondere bijstand.

Artikel 3 Verrekening met inachtneming beslagvrije voet

In afwijking van artikel 2 van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders de recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien belanghebbende aantoont dat sprake is van:

 • a.

  een dringende reden;

 • b.

  huisuitzetting als het bepaalde in artikel 2 wordt toegepast;

 • c.

  onaanvaardbare consequenties voor het minderjarige kind of minderjarige kinderen als het bepaalde in artikel 2 wordt toegepast.

Artikel 4 Eerder opgelegde bestuurlijke boetes

De artikelen 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de Participatiewet , indien en voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de recidiveboete

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 6 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 Hoogezand-Sappemeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2014.

De Raad voornoemd,

De voorzitter

P.M.M. de Jonge

Raadsgriffier

F.C. Mulder