Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Verordening WMO/Participatiewet-adviesraad Hoogezand-Sappemeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingVerordening WMO/Participatiewet-adviesraad Hoogezand-Sappemeer 2015
CiteertitelVerordening WMO/Participatiewet-adviesraad Hoogezand-Sappemeer 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201519-04-2018Nieuwe regeling

17-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 70086

rv.nr. 066

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening WMO/Participatiewet-adviesraad Hoogezand-Sappemeer 2015

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014;

Overwegende dat op grond van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 het noodzakelijk is om de verordening als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving te actualiseren;

Gelet op gelet op artikel 47 van de Participatiewet,

Besluit:

Onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening voor een WMO/WWB adviesraad gemeente Hoogezand-Sappemeer 2012” d.d. 19 december 2011, nummer 073

Vast te stellen de volgende:

Verordening WMO/Participatiewet-adviesraad Hoogezand-Sappemeer 2015.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a) WMO: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

 • b) De Participatiewet;

 • c) WMO-/Participatie adviesraad: het inspraakorgaan in de gemeente Hoogezand-Sappemeer

 • d) in het kader van burgerparticipatie zoals bedoeld in de WMO en de Participatiewet,

 • e) ingesteld door het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer;

 • f) Werkgebied: het grondgebied van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;

 • g) Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;

 • h) Burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;

 • i) Gemeente: de gemeente Hoogezand-Sappemeer

Artikel 2. Taken

 • 1. De WMO/Participatiewet-adviesraad heeft de volgende taken:

  • a)

   uitbrengen van adviezen - gevraagd en ongevraagd – aan gemeenteraad en/of burgemeester en wethouders over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid als bedoeld in de WMO en in de Participatiewet , alsmede over de uitvoering en uitgaven hiervan;

  • b)

   op een actieve wijze verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie omtrent de WMO/Participatiewet om genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;

  • c)

   bevorderen van overleg en samenwerking met organisaties, instellingen, groeperingen, personen en (vertegenwoordigers van cliënten die te maken krijgen met de WMO/Participatiewet.

Artikel 3. Benoeming

 • 1. De leden van de WMO/Participatiewet -adviesraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1. De WMO/Participatiewet-adviesraad bestaat uit 9 leden op voorwaarde dat deze gezamenlijk alle prestatievelden van de WMO kunnen vertegenwoordigen en een rol kunnen spelen bij de uitvoering van de Participatiewet en zaken die daarmee samenhangen.

 • 2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen inwoners van de gemeente van wie op grond van hun persoonlijke kwaliteiten een grote betrokkenheid verwacht mag worden bij meerdere onderdelen van de WMO/Participatiewet en die daarnaast een netwerk hebben waardoor ze veel signalen krijgen uit de samenleving, na werving door middel van een advertentie en na het voeren van selectiegesprekken tot lid van de WMO/Participatiewet-adviesraad worden benoemd.

 • 3. De selectiegesprekken worden gehouden door een op advies van de WMO/Participatiewet adviesraad samengestelde selectiecommissie.

 • 4. De selectiegesprekken vinden plaats aan de hand van een door de WMO/Participatiewet adviesraad opgestelde profielschets

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1. De leden van de WMO/Participatiewet-adviesraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

 • 2. Periodiek aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, met dien verstande dat leden maximaal 2 perioden van 4 jaar in de WMO/Participatiewet-adviesraad zitting kunnen nemen.

 • 3. De benoeming in een tussentijds openvallende plaats vindt plaats binnen 3 maanden na het openvallen van die plaats.

Artikel 6. Beëindiging lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap van de WMO/Participatiewet-adviesraad eindigt door:

  • a)

   het aflopen van de zittingsperiode;

  • b)

   overlijden;

  • c)

   het nemen van ontslag;

  • d)

   verlies van de hoedanigheid waarin het lid is benoemd.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen op aanbeveling van de WMO/Participatiewet-adviesraad een lid ontslaan, als dit lid drie achtereenvolgende vergaderingen zonder geldige redenen verzuimt.

 • 3. In tussentijdse vacatures wordt zo mogelijk binnen 3 maanden voorzien.

Artikel 7. Informatieverschaffing

De WMO/Participatiewet-adviesraad ontvangt van burgemeester en wethouders alle informatie die nodig is voor zijn taakvervulling.

Artikel 8 Voorzitter

De WMO/Participatiewet–adviesraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en kan voor ieder van deze personen een plaatsvervanger aanwijzen.

Artikel 9. Secretariële ondersteuning

Burgemeester en wethouders kunnen een ambtenaar aanwijzen die aan de WMO/Participatiewet-adviesraad secretariële ondersteuning verleent.

Artikel 10. Adviesbevoegdheid

 • 1. In het kader van de in artikel 2 genoemde taken brengt de WMO/Participatiewet-adviesraad desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de gemeenteraad en/of aan burgemeester en wethouders.

 • 2. Als gemeenteraad of burgemeester en wethouders bij besluitvorming afwijken van het advies delen zij schriftelijk de redenen daarvan aan de WMO/Participatiewet-adviesraad mee.

Artikel 11. Werkwijze

 • 1. De WMO/Participatiewet-adviesraad vergadert minimaal 4 x per jaar en voorts zo dikwijls als het door de voorzitter nodig geoordeeld wordt of door tenminste twee zitting hebbende leden schriftelijk met opgaaf van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd.

 • 2. De voorzitter draagt er zorg voor dat de uitnodiging voor een vergadering tenminste 10 werkdagen voor de te houden vergadering door de leden wordt ontvangen.

 • 3. De vergaderingen van de WMO/Participatiewet-adviesraad zijn openbaar.

 • 4. De deuren worden gesloten als tenminste drie van de aanwezige leden dat willen of de voorzitter het nodig vindt.

 • 5. Eenmaal per jaar wordt door de WMO/Participatiewet-adviesraad een bijeenkomst georganiseerd met alle belangen- en cliëntenorganisaties werkzaam in het werkgebied en/of voor inwoners van de gemeente Hoogezand-Sappemeer over actuele thema’s die relevant zijn in het kader van de WMO en Participatiewet.

Artikel 12. Besluitvorming

 • 1. Besluiten van de WMO/Participatiewet-adviesraad worden bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen genomen. Voor de berekening van de meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen worden de leden die blanco hebben gestemd, geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

 • 2. De WMO/Participatiewet-adviesraad neemt besluiten zonder last of ruggespraak.

 • 3. Indien bij het nemen van een besluit door geen der leden stemming wordt gevraagd wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 4. Wanneer een besluit niet met algemene stemmen is aangenomen wordt in het verslag van de vergadering dan wel in het eventueel uitgebrachte advies melding gemaakt van de bij de bespreking naar voren gebrachte afwijkende meningen alsmede van de stemverhouding.

 • 5. De WMO/Participatiewet-adviesraad mag niet beraadslagen of besluiten als niet tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

 • 6. Indien op grond van het gestelde in het voorgaande lid een vergadering niet kan worden gehouden, schrijft de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering uit die ongeacht het aantal aanwezigen kan beraadslagen en besluiten.

 • 7. De WMO/Participatiewet-adviesraad stemt over personen schriftelijk.

 • 8. De leden stemmen niet mee bij keuzes, voordrachten of aanbevelingen die hen persoonlijk aangaan.

Artikel 13. Faciliteiten

De gemeenteraad en burgemeester en wethouders zorgen er voor dat de WMO/Participatiewet-adviesraad kan beschikken over vergaderruimte in het gemeentehuis en over financiële middelen die noodzakelijk zijn om de in dit instellingsbesluit geformuleerde taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 14. Overgangsbepaling

Benoemingen die hebben plaatsgevonden op basis van de Verordening voor een WMO/Participatiewet-adviesraad Hoogezand-Sappemeer en die nog van kracht zijn op het moment van intreden van deze verordening worden geacht te hebben plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 15. Slotbepaling

 • 1. Opheffing van de WMO/Participatiewet-adviesraad kan slechts geschieden:

  • a.

   bij besluit van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders, de WMO/Participatiewet-adviesraad gehoord;

  • b.

   bij vervallen van de WMO of de Participatiewet.

 • 2. Aanvullingen of wijzigingen van deze verordening WMO/Participatiewet -adviesraad worden vastgesteld door de gemeenteraad, de WMO/Participatiewet-adviesraad gehoord hebbende.

Artikel 16. Intrekken oude verordening

De 'Verordening voor een WMO/WWB-adviesraad gemeente Hoogezand- Sappemeer 2012' d.d. 19 december 2011, nummer 073 wordt ingetrokken.

Artikel 17. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening WMO/Participatiewet-adviesraad Hoogezand-Sappemeer 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2014.

De Raad voornoemd,

Voorzitter,

P.M.M. de Jonge

Raadsgriffier,

F.C. Mulder