Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Instructie voor de griffier van de gemeente Menterwolde 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Menterwolde 2014
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Menterwolde 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 107a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-201501-01-2018aangepaste regeling

26-06-2014

Gemeenteblad Jaargang 2015 Nr. 10780

instructie voor de griffier

Tekst van de regeling

No.: 10/6.

De raad van de gemeente Menterwolde;

Gelet op artikel 107a, lid 2 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

Vast te stellen:

DE INSTRUCTIE VOOR DE GRIFFIER VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE 2014

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1:1

In deze instructie wordt verstaan onder:

Griffier:

raadsfunctionaris ex artikel 100 Gemeentewet; waar in deze verordening griffier staat, is bij verhindering van de griffier, ook de

plaatsvervangend griffier te lezen;

Griffie:

het gedeelte van de gemeentelijke organisatie dat valt onder

verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, bestaande uit de griffier;

Raadscommissie:

een door de gemeenteraad ingestelde commissie ex artikel 82 Gemeentewet;

Commissie: een door de gemeenteraad ingestelde commissie e artikel 83 of 84

Gemeentewet waarin raadsleden zitting hebben;

Presidium:

een door de gemeenteraad ingesteld overleg overeenkomstig artikel 5 van

het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

van de gemeenteraad Menterwolde 2014.

Agendacommissie:

een door de gemeenteraad ingesteld overleg overeenkomstig artikel 6 van

het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

van de gemeenteraad Menterwolde 2014.

Hoofdstuk 2 Instructie voor de griffier

Artikel 2:1 Algemene taken

 • 1 De griffier verleent advies en bijstand aan de gemeenteraad, zijn leden, de door de gemeente-raad ingestelde commissies en het Presidium.

 • 2 De griffier staat de voorzitter van de raad en de voorzitter van de raadscommissies ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen.

 • 3 De griffier draagt zorg voor de logistieke, procedurele en procesmatige voorbereiding en nazorg van vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

 • 4 De griffier is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen, innoveren aansturen en bewaken van procedures en processen ten behoeve van besluitvorming door de gemeenteraad.

Artikel 2:2 Bestuurlijk en ambtelijk oveleg

 • 1 De griffier heeft periodiek overleg met het door de raad als werkgever aangewezen raadslid, dan wel met het Presidium over de invulling van de werkgeversrol door de gemeenteraad en de huishouding van de griffie.

 • 2 De griffier heeft periodiek afstemmingsoverleg met de burgemeester en de secretaris.

 • 3 De griffier en de secretaris hebben periodiek overleg over de planning en uitvoering van de termijnagenda, de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces, het afhandelen van verzoeken om ambtelijke bijstand en het nakomen van afspraken tussen gemeenteraad en col-lege.

 • 4 De griffier overlegt met de gemeentelijke accountant over de controle op de jaarrekening.

Artikel 2:3 Agendering

 • 1 De griffier ondersteunt de Agendacommissie bij het opstellen van de voorlopige agenda van vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

 • 2 De griffier adviseert de Agendacommissie bij het opstellen van de termijnagenda.

 • 3 De griffier adviseert de Agendacommissie of een ingediend voorstel rijp is voor agendering in de gemeenteraad en controleert daartoe of de voorstellen aan de gemeenteraad alle noodzake-lijke elementen bevatten.

 • 4 De griffier adviseert de Agendacommissie of een ingediend voorstel rijp is voor agendering in de raadscommissie(s) en controleert daartoe of de voorstellen alle noodzakelijke elementen bevatten.

 • 5 De griffier draagt zorg voor de tijdige verzending van de voorlopige raadsagenda, de agenda voor de commissievergadering, agenda’s voor de Agendacommissie en het Presidium, notulen en overige stukken (volgens het reglement van orde) naar de raadsleden c.q. commissieleden.

Artikel 2:4 Bestuurlijke besluitvorming

 • 1 De griffier adviseert de gemeenteraad over de vergaderwijze, doet voorstellen voor verbetering van procedures en draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste werkprocessen.

 • 2 De griffier stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden van gemeenteraadsleden ten behoeve van een effectieve besluitvorming.

 • 3 De griffier bewaakt de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken spelers bij het besluitvormingsproces, spreekt betrokkenen hierop aan en draagt bij aan een uitgebalanceerde positiebepaling van de gemeenteraad.

 • 4 De griffier bewaakt de tijdigheid van de informatieverstrekking door het college.

 • 5 De griffier bewaakt de uitvoering van raadsbesluiten en de afdoening van moties, amendemen-ten, initiatiefvoorstellen en het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college.

Artikel 2:5 Onderzoek

 • 1 De griffier draagt zorg voor de ondersteuning van een onderzoekscommissie, die de gemeente-raad kan instellen op grond van artikel 155a lid 1 Gemeentewet.

 • 2 De griffier draagt zorg voor ondersteuning van door leden van de gemeenteraad gewenste onderzoeken, anders dan bedoeld in artikel 155a lid 1Gemeentewet.

Artikel 2:6 Communicatie en voorlichting

 • 1 De griffier is verantwoordelijk voor de publicatie en terinzagelegging van raadsbesluiten en de agenda’s en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

 • 2 De griffier geeft voorlichting aan burgers over het spreekrecht.

 • 3

  • De griffier begeleid en adviseert een initiatiefnemer van een burgerinitiatief gedurende de procedure.

Artikel 2:7 Vervanging van de griffier

Indien de griffier meer dan 7 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad door een melding daarvan aan het door de raad als werkgever aangewezenraadslid en aan de voorzitter van de raad. 

Artikel 2:8 Onvoorziene situaties

In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met het als werkgever aangewezen raadslid, het Presidium of met de voorzitter van de raad of de voor-zitter(s) van de raadscommissie(s).

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3:1

Deze instructie kan worden aangehaald als ‘Instructie voor de griffier van de gemeente Menterwolde 2014’.

Artikel 3:2

Deze instructie treedt in werking op de dag na de dag van de openbare bekendmaking.

Artikel 3:3

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze instructie vervalt de ‘Instructie voor de griffier van de gemeente Menterwolde 2011; vastgesteld op 31 maart 2011.

Ondertekening

Muntendam, 26 juni 2014.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

(E.A. van Zuijlen) (F.A.P. Grit)