Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Beleidsregel inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingBeleidsregel inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag
CiteertitelBenoeming tot babs voor één dag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Burgerlijk wetboek, art. 1:16, lid 1
  2. Burgerlijk wetboek, art. 1:16, lid 2
  3. Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4:81 , lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

06-08-2013

GVOP, 2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke

stand (babs) voor één dag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt,

- gelezen het voorstel van 27 mei 2013 van de afdeling burgerzaken;

- gelet op artikel 1:16, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;

- gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit tot het vaststellen van

Beleidsregel inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de

burgerlijke stand (babs) voor één dag

Artikel 1

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is

mogelijk mits voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.

Artikel 2

Aan een benoeming als bedoeld in artikel 1 zijn de volgende voorwaarden verbonden:

De datum en locatie van het huwelijk worden vastgesteld in overleg met afdeling Burgerzaken van de gemeente het Bildt;
De babs voor één dag is al beëdigd bij een Nederlandse rechtbank;
De babs voor één dag heeft een geldige benoeming tot (b)abs en is nog steeds als (b)abs werkzaam in een andere gemeente, ook op de datum waarop het huwelijk in de gemeente het Bildt wordt gesloten;
De babs voor één dag en het bruidspaar moeten een aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Via dit formulier verzoekt het bruidspaar tot de benoeming van de (b)abs als babs voor één dag bij de gemeente het Bildt;
De babs voor één dag moet de volgende bijlagen toevoegen aan het aanvraagformulier:
 okopie van een geldig legitimatiebewijs;
 okopie van een geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs werkzaam is;
 okopie van het proces-verbaal van beëdiging;
 oeen recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds als (b)abs werkzaam is;
Het verzoek moet uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente het Bildt zijn ontvangen;
Het huwelijk wordt voltrokken in een toga van de gemeente het Bildt;
De babs voor één dag neemt vooraf telefonisch contact op met de afdeling Burgerzaken om afspraken te maken over het verkrijgen van de huwelijksdocumenten en de toga;
De babs voor één dag is verantwoordelijk voor het verloop van de ceremonie. Deze zorgt tevens voor een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten. De babs voor één dag stemt de duur van de ceremonie en overige huisregels af met de desbetreffende locatiebeheerder;
De babs voor één dag is op de dag van het huwelijk mobiel bereikbaar. Het nummer moet bekend zijn bij de afdeling Burgerzaken en de beheerder van de huwelijkslocatie;
De babs voor één dag krijgt van de gemeente het Bildt geen vergoeding voor de voltrekking van het huwelijk. Ook worden eventueel gemaakte (reis) kosten niet door de gemeente het Bildt vergoed;
Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. Het bruidspaar betaalt de leges zoals genoemd in de tarieventabel behorende bij de legesverordening;
De kosten voor de benoeming van de babs voor één dag zijn opgenomen in de legesverordening.

Artikel 3

In deze beleidsregel kan voor bruidspaar ook de te registreren partners gelezen worden en

voor huwelijk, het geregistreerd partnerschap.

Artikel 4

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2014. Deze regeling kan

worden aangehaald als “benoeming tot babs voor één dag”.

Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

Het publiceren op de gemeentelijke pagina van de Bildtse Post;
Het plaatsen op de gemeentelijke website;
Het gedurende zes weken ter inzage leggen van dit besluit bij de afdeling burgerzaken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 augustus 2013.

College van burgemeester en wethouders

van de gemeente het Bildt.

 G.Krol, burgemeester.
   
   
 R.Goeman, secretaris.