Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Beleid uitgifte snippergroen gemeente Menterwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingBeleid uitgifte snippergroen gemeente Menterwolde
CiteertitelBeleid uitgifte snippergroen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. N.v.t.
 2. N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2014nieuw beleid

25-09-2014

gemeentelijke website

Beleid uitgifte snippergroen

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Inleiding

Artikel 1.1 Aanleiding en doel

Met grote regelmaat komen verzoeken binnen van inwoners die een stuk gemeentegrond willen kopen of huren. Het gaat hierbij veelal om zogenaamde reststroken, ook wel snippergroen genoemd. Om onduidelijkheid over uitgifte van snippergroen te voorkomen is het ‘Beleid uitgifte snippergroen’ opgesteld. Hierdoor worden alle verzoeken en aanbiedingen op dezelfde manier en op een transparante wijze behandeld.

In het verleden werden alle snippergroen percelen die voor verkoop in aanmerking kwamen individueel van een waarde voorzien via een taxatie. Een taxatie vraagt echter de nodige tijd en brengt kosten met zich mee. Deze kosten kwamen voor rekening van de koper. In het beleid zijn vaste grondprijzen opgenomen, waardoor taxatie niet langer nodig is. Hierdoor wordt het proces van de verkoop van snippergroen versneld en wordt de koper kosten bespaard.

De gemeente is verder de beheerder van het openbaar groen. Verkoop van snippergroen draagt bij aan het terugdringen van de onderhoudskosten. Daarbij levert verkoop van snippergroen eenmalig extra inkomsten op.

Het ‘Beleid uitgifte snippergroen’ heeft niet tot doel illegaal grondgebruik te beëindigen. Hier wordt een apart project voor opgestart. Binnen het project ‘Illegaal grondgebruik’ wordt illegaal gebruik van gemeentegrond beëindigd door uitgifte of terugvordering. Het project ‘Illegaal grondgebruik’ wordt naar verwachting in 2015 actief opgepakt.

De voorliggende beleidsnotitie biedt het toetsingskader voor uitgifte van snipergroen. Het toetsingskader is in hoofdstuk 2 opgenomen. Allereerst worden de begrippen ‘snippergroen’ en ‘structureel groen’ gedefinieerd. Hierna zijn de criteria opgenomen die worden gehanteerd voor uitgifte van snippergroen, gevolgd door een toelichting op de criteria. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten voor de uitgifte van snippergroen opgenomen. Als eerste wordt hierbij ingegaan op verkoop, waarbij onder andere vaste verkoopprijzen zijn opgenomen. Als tweede wordt ingegaan op andere vormen van uitgifte. Hierna worden de gebruiksmogelijkheden toegelicht. De notitie wordt afgesloten met een hardheidsclausule.

Artikel 1.2 Procedure

Het ontwerp ‘Beleid uitgifte snippergroen’ heeft op grond van de Inspraakverordening zes weken ter inzage gelegen. Ingezetenen en belanghebbenden hebben hierbij de mogelijkheid gehad een inspraakreactie in te dienen. Daarnaast is het ontwerp beleid voor overleg toegezonden aan Enexis, Ziggo, KPN en Waterbedrijf Groningen.

Zes reclamanten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp ‘Beleid uitgifte snippergroen’. De ingekomen reacties zijn opgenomen bij deze inspraaknota. In de nota wordt ingegaan op de inhoud van de ingekomen reacties, waarbij deze tevens zijn voorzien van een gemeentelijke reactie.

Conclusie ten aanzien van de ingekomen reacties is dat een aantal punten aanleiding geeft de inhoud van het ontwerp beleid te wijzigingen. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen en aanvullingen. De inhoud van de reacties is echter niet zodanig dat er aanleiding bestaat tot het niet vaststellen van het beleid.

Vervolgens heeft de gemeenteraad op 25 september 2014 het ‘Beleid uitgifte snippergroen’ vastgesteld. Met het vaststellen van de notitie komt het voorgaande beleid te vervallen.

Het ‘Beleid uitgifte snippergroen’ wordt van kracht per 2 oktober 2014. Alle verzoeken tot aankoop van gemeentegrond die vanaf 1 januari 2012 zijn ontvangen, zijn aangehouden in afwachting van het nieuwe beleid. Deze verzoeken vallen onder de werking van het nieuwe beleid en worden afgedaan binnen de uitgangspunten en toetsingskader van het beleid.

Hoofdstuk 2 Toetsingskader uitgifte snippergroen

Artikel 2.1 Begripsbepaling

 • 1 Snippergroen

  De gemeente Menterwolde verstaat onder snippergroen:

  ‘Groenstrook van beperkte omvang, die qua doelstelling niet onder structureel groen valt en grenst aan een bebouwd perceel. Daarbij mag de groenstrook vanwege het karakter en de situering geen rol van betekenis spelen voor de openbare ruimte en het straatbeeld’.

  In het ‘Beleid uitgifte snippergroen’ wordt veelvuldig de definitie snippergroen gebruikt. Met snippergroen worden tevens verharde gronden of anderszins ingerichte deelpercelen openbare ruimte bedoeld. Snippergroen kan zowel binnen als buiten de bebouwde kom liggen.

 • 2 Structureel groen

  De gemeente Menterwolde verstaat onder structureel groen:

  ‘Groenstrook die een bijdrage levert aan de ruimtelijke en/of stedenbouwkundige structuur van een gebied. Deze groenstrook is beeldbepalend. Structureel groen is een verzamelnaam voor openbaar groen ten behoeve van:

  • 1.

   natuur (verblijfs- of verbindingsfunctie voor flora en fauna en/of grootschalig openbaar groen);

  • 2.

   verkeersgeleiding;

  • 3.

   beeldkwaliteit (aankleding openbare ruimte);

  • 4.

   recreatie (fietsen, wandelen en spelen).

Artikel 2.2 Criteria

De gemeente Menterwolde hanteert de volgende criteria voor uitgifte van snippergroen:

 • 1.

  Structureel groen komt niet in aanmerking voor uitgifte.

 • 2.

  Uitgifte van snippergroen moet ruimtelijk verantwoord zijn.

 • 3.

  Snippergroen wordt uitsluitend uitgegeven in het verlengde van aangrenzende bouwpercelen.

 • 4.

  Bij uitgifte wordt de specifieke ligging beoordeeld.

 • 5.

  Uitgifte van snippergroen waar kabels en leidingen in liggen, is onder voorwaarden mogelijk.

 • 6.

  Uitgifte van snippergroen waarop straatmeubilair en/of nutsvoorzieningen aanwezig zijn, is onder voorwaarden mogelijk.

 • 7.

  Uitgifte van snippergroen mag niet leiden tot onveilige verkeerssituaties.

 • 8.

  Een perceel waarop een beeldbepalende boom staat komt uitsluitend onder voorwaarden in aanmerking voor uitgifte.

 • 9.

  Als het niet gewenst is dat bouwwerken worden opgericht wordt niet tot uitgifte overgegaan.

 • 10.

  Uitgifte van (delen van) sloten is uitsluitend onder voorwaarden mogelijk.

 • 11.

  Snippergroen waarvan bekend is dat er sprake is van zware bodemverontreiniging wordt niet uitgegeven.

 • 12.

  Snippergroen wordt niet verkocht aan bewoners van een huurwoning.

Artikel 2.3 Toelichting criteria

 • 1 Structureel groen komt niet in aanmerking voor uitgifte.

  De uit te geven groenstrook mag geen structureel groen zijn. Structureel groen heeft de gemeente nodig voor de uitoefening van haar publieke taken. Het kan hierbij gaan om huidige of toekomstige publieke taken. In bestemmingsplannen is/wordt structureel groen bestemd als groen, bos of natuur (of een daarmee gelijk te stellen bestemming). Indien snippergroen in het bestemmingsplan onjuist is bestemd als groen, bos of natuur wordt dit bij de volgende herziening van het bestemmingsplan aangepast.

 • 2 Uitgifte van snippergroen moet ruimtelijk verantwoord zijn.

  Uitgifte van snippergroen mag niet leiden tot een ongewenste stedenbouwkundige vormgeving. De uitgifte van een groenstrook mag geen negatieve invloed hebben op de aanwezige groenstructuur en/of het beeldbepalend karakter van de groenstrook. Tevens mag uitgifte geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

  Verder mogen geen planologische bezwaren tegen de uitgifte bestaan. Hierbij wordt ten eerste gekeken of het voorgenomen gebruik passend is binnen het bestemmingsplan. Ten tweede wordt beoordeeld of het om strategisch gelegen grond gaat. Grond is strategisch gelegen als er bijvoorbeeld bouwplannen of herinrichtingsplannen voorzien zijn. Als dit het geval is kan worden besloten de grond niet uit te geven.

 • 3 Snippergroen wordt uitsluitend uitgegeven in het verlengde van aangrenzende bebouwde percelen.

  Uitsluitend groenstroken die grenzen aan bouwpercelen kunnen worden uitgegeven als snippergroen. Het gaat hierbij onder andere om woonkavels en bedrijfskavels. Bijvoorbeeld agrarische grond wordt niet uitgegeven als snippergroen.

  Het is niet wenselijk dat mensen snippergroen huren of kopen dat achter of voor het perceel van de buren ligt. Hierdoor kan namelijk overlast ontstaan. Snippergroen wordt dan ook uitsluitend uitgegeven in het verlengde van het aangrenzende perceel. Indien de betreffende groenstrook in het verlengde ligt van meerdere percelen worden alle betrokkenen benaderd of zij ook een deel van het betreffende stuk snippergroen willen kopen of huren. Hierbij is het uitgangspunt dat het betreffende stuk snippergroen gelijk verdeeld wordt. Indien alle betrokkenen instemmen met een andere verdeling is dit ook aanvaardbaar.

 • 4 Bij uitgifte wordt de specifieke ligging beoordeeld.

  De uitgifte van snippergroen moet bijdragen aan een goed beheer van de overige openbare ruimte. Uitgifte mag in beginsel dan ook niet leiden tot versnippering van overige naastgelegen stukken gemeentegrond. Indien uitgifte leidt tot inefficiënt groenbeheer kan worden besloten de grond niet uit te geven.  

  Verder bestaat afhankelijk van de ligging de mogelijkheid dat in de toekomst nieuwe kabels en/of leidingen door het uitgegeven stuk snippergroen gelegd moeten worden. Als dit aan de orde is wordt voor kabels en leidingen een strook van 2,5 meter vanaf de grens aan de openbare ruimte gereserveerd. Binnen deze strook mag onder andere geen diepwortelende beplanting worden aangebracht of een (gedeelte van een) bouwwerk worden geplaatst. Gemakkelijk te verwijderen voorwerpen, zoals tegels, vormen geen bezwaar.

  Indien nieuwe kabels en/of leidingen door het verkochte stuk snippergroen gelegd moeten worden dient koper op eerste verzoek van de nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven en/of de gemeente mee te werken aan de vestiging van een zakelijk recht van opstal t.b.v. de nieuw te leggen leiding. De kosten voor het vestigen van een zakelijk recht van opstal zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Om ook opvolgende eigenaren van de betreffende grond hiertoe te verplichten wordt in de notariële akte een derdenbeding opgenomen.

 • 5 Uitgifte van snippergroen waar kabels en leidingen in liggen, is onder voorwaarden mogelijk.

  De aanwezigheid van kabels, leidingen en/of gemeentelijk riool in een stuk snippergroen vormen in beginsel geen belemmering voor uitgifte. Een stuk snippergroen wordt echter niet uitgegeven indien het een stuk grond betreft:

  - waar kabels van het hoofd hoogspanningsnet in liggen met een voltage van meer dan 50 kV;

  - waar gasleidingen in liggen ten behoeve van het hoofdtransportnet of gronden waarop gasverdeelstations staan;

  - waar uitgifte gezien de veiligheid niet aanvaardbaar is (dit er beoordeling van de gemeente).

  Deze percelen snippergroen worden niet uitgegeven.

  Bij verkoop van percelen waar kabels, leidingen en/of gemeentelijk riool in liggen, wordt een zakelijk recht van opstal gevestigd. De kosten voor het vestigen van een zakelijk recht van opstal zijn voor rekening van de koper.

  Het zakelijk recht van opstal biedt nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven en de gemeente de mogelijkheid nutsvoorzieningen te hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden en te vernieuwen. Hierbij wordt bepaald dat de nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven en/of de gemeente voor eventuele aanleg, reparatie van en onderhoudswerkzaamheden aan de kabels, leidingen en/of gemeentelijk riool altijd vrije toegang hebben tot de desbetreffende grond. Beschadigingen tengevolge van aanleg, reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden komen voor rekening van de koper. De koper heeft geen verhaal van kosten op de gemeente, de nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven of door deze aangewezen derden.

  Tevens wordt in de koopovereenkomst vastgelegd dat geen bomen of diepwortelende beplanting mag worden geplant en geen (gedeelte van een) bouwwerk mag worden geplaatst. Indien de voorwaarden van de koopovereenkomst worden overtreden kan de gemeente hier tegen optreden.

  Indien de nieuwe -private- eigenaar verzoekt om het verleggen van kabels, leidingen en/of gemeentelijk riool zijn, indien verlegging mogelijk is, de verleggingkosten voor diens rekening. Indien de nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven en/of de gemeente op eigen initiatief kabels, leidingen en/of gemeentelijk riool willen verleggen komen de verleggingkosten voor rekening van de initiatiefnemende partij.

 • 6 Uitgifte van snippergroen waarop straatmeubilair en/of nutsvoorzieningen aanwezig zijn, is onder voorwaarden mogelijk.

  Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verplaatsbare en onverplaatsbare zaken. Verplaatsbaar straatmeubilair, zoals bankjes en brievenbussen, worden op kosten van de koper verplaatst.

  Er zijn ook percelen snippergroen waarop onverplaatsbaar straatmeubilair en/of nutsvoorzieningen aanwezig zijn, zoals lantaarnpalen, brandkranen en kasten ten behoeve van nutsvoorzieningen. Bij uitgifte van deze percelen wordt een zakelijk recht van opstal gevestigd. Dit biedt de gemeente, nutsbedrijven en telecomnetwerkbedrijven de mogelijkheid straatmeubilair en/of nutsvoorzieningen te hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden en te vernieuwen.

 • 7 Uitgifte van snippergroen mag niet leiden tot onveilige verkeerssituaties.

  Snippergroen wordt niet uitgegeven als de groenstrook een zicht- of doorkijk functie heeft. Deze stroken zijn essentieel voor de verkeersveiligheid. Indien uitgifte verkeerstechnisch ongewenst is wordt een strook niet uitgegeven.

  Bermen grenzend aan de openbare weg komen in beginsel in aanmerking voor uitgifte. Dit is echter afhankelijk van de specifieke situatie ter plaatse. Mogelijkheid tot uitgifte wordt dan ook per geval individueel beoordeeld. Verkeersveiligheid, beeldkwaliteit en onderhoud spelen hierbij onder andere een rol.

 • 8 Een perceel waarop een beeldbepalende boom staat komt uitsluitend onder voorwaarden in aanmerking voor uitgifte.

  De gemeenteraad van Menterwolde heeft een bomenlijst vastgesteld. Op deze lijst zijn/worden beeldbepalende bomen geregistreerd. Deze bomen versterken het groene karakter. Indien op een perceel een beeldbepalende boom staat, komt dit perceel uitsluitend onder voorwaarden in aanmerking voor uitgifte.

  In de koopovereenkomst wordt vastgelegd dat de beeldbepalende boom niet mag worden gekapt zonder toestemming van de gemeente. Regulier onderhoud en snoeiwerkzaamheden zijn wel toegestaan in de daarvoor geschikte seizoenen.

 • 9 Als het niet gewenst is dat bouwwerken worden opgericht wordt niet tot uitgifte overgegaan.

  Snippergroen wordt uitgegeven ter uitbreiding van het aangrenzende perceel. Op een uitgegeven stuk snippergroen kan gebouwd worden conform de regels van het geldende bestemmingsplan. Daarnaast kan het mogelijk zijn dat op een uitgegeven stuk snippergroen vergunningsvrij gebouwd mag worden. Als dit niet gewenst is dat conform het bestemmingsplan of vergunningsvrij op het betreffende perceel gebouwd wordt, komt dit stuk snippergroen niet in aanmerking voor uitgifte.

 • 10 Uitgifte van (delen van) sloten is uitsluitend onder voorwaarden mogelijk.

  Bij uitgifte van (delen van) sloten komt de onderhoudsplicht bij de koper te liggen. Het waterschap en/of de gemeente controleert het onderhoud en zal indien nodig de koper sommeren het onderhoud tot haar genoegdoening uit te voeren.

  Verder mogen (delen van) sloten niet zomaar gedempt worden, om wateroverlast te voorkomen. Indien (delen van) sloten worden uitgegeven mogen deze uitsluitend gedempt worden indien de destreffende sloot geen afwaterende functie heeft. Wanneer het een schouwsloot betreft moet het dempen van de sloot eveneens worden goedgekeurd door het waterschap. Eventuele schouwplicht wordt in de koopakte vermeld.

 • 11 Snippergroen waarvan bekend is dat er sprake is van (zware) bodemverontreiniging wordt niet uitgegeven.

  Bij uitgifte van snippergroen moet de grond geschikt zijn voor de beoogde functie. Indien sprake is van (zware) bodemverontreiniging is het stuk grond niet geschikt voor uitgifte binnen het woongebied. In dit geval is er risico op schade voor de gezondheid indien het stuk snippergroen wordt uitgegeven.

 • 12 Snippergroen wordt niet verkocht aan bewoners van een huurwoning.

  Bewoners van huurwoningen komen niet in aanmerking voor aankoop van snippergroen. Het is niet wenselijk dat een bewoner bij het verlaten van een huurwoning daar een grondpositie behoudt. In dit geval kan de huurder de verhuurder benaderen of die een verzoek tot aankoop wil indienen. De gemeente staat open voor verkoop van snippergroen aan particuliere verhuurders, woningcorporaties of andere verhuurders.

Hoofdstuk 3 Uitgangspunten uitgifte snippergroen

Artikel 3.1 Verkoop

Verkoop van snippergroen geeft voordelen voor zowel de koper als de verkoper. Voor de koper betekent het een vergroting van het woongenot en levert het veelal een waardevermeerdering van de totale onroerende zaak op. De verkoper hoeft geen onderhoud meer te plegen en heeft eenmalig extra inkomsten.

Koopprijzen

Voor de verkoop van snippergroen worden de volgende vaste verkoopprijzen gehanteerd:

Verkoop                                                      Prijs

Snippergroen voor de voorgevel rooilijn    € 10,-- per vierkante meter (kosten koper)

Snippergroen achter de voorgevel rooilijn  € 20,-- per vierkante meter (kosten koper)

Verder komen alle kosten die samenhangen met de eigendomsoverdracht voor rekening van de koper. Dit betreft onder meer notariskosten, overdrachtsbelasting en kadastrale kosten. Indien van toepassing zijn ook de kosten voor het vestigen van een zakelijk recht van opstal voor rekening van de koper.

Voorgevelrooilijn

In de vaste verkoopprijs wordt onderscheid gemaakt tussen percelen snippergroen gelegen voor en achter de voorgevelrooilijn. Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat voor de voorgevelrooilijn in beginsel geen bouwmogelijkheden zijn. Hierdoor is de meerwaarde van grond aan de voorkant van de woning minder dan dat dit aan de zij- of achterkant zou zijn. Achter de voorgevelrooilijn kunnen namelijk, afhankelijk van de specifieke situatie en regels van het geldende bestemmingsplan, wel bouwmogelijkheden zijn. Hierbij geldt wel dat de aankoop van een stuk snippergroen nooit automatisch tot een bouwrecht leidt. Om te mogen bouwen conform de regels van het geldende bestemmingsplan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

De gemeente Menterwolde verstaat onder voorgevelrooilijn:

‘Denkbeeldige lijn getrokken langs de voorgevel van een gebouw en het verlengde daarvan. De voorgevel is de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw. Indien sprake is van een verspringende voorgevel is het langste gedeelte van de voorgevel maatgevend. Indien een gebouw met meerdere zijden aan de weg grenst wordt de voorgevel, gelet op de specifieke situatie ter plaatse, door de gemeente bepaald. Er kan nooit sprake zijn van twee voorgevels’.

Koopovereenkomst

Voor verkoop van snippergroen wordt een koopovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst wordt een aantal voorwaarden opgenomen, die in iedere overeenkomst terugkeren. Eén van de voorwaarden is dat het stuk snippergroen wordt geleverd in de feitelijke staat waarin deze zich op het moment van ondertekenen van de koopovereenkomst bevindt. Verder vindt levering van het stuk snippergroen plaats binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst. Een voorbeeld koopovereenkomst is opgenomen in bijlage 2.

Uitgestelde betaling

Een regeling tot uitgestelde betaling behoort tot de mogelijkheden. De koopovereenkomst wordt getekend, maar de daadwerkelijke juridische levering en betaling vindt pas 12 maanden later plaats. De koper heeft daardoor de mogelijkheid te sparen en kan de koopsom bij juridische levering voldoen. Indien de koper na 12 maanden de verkoopprijs niet kan voldoen, dient de koper de betreffende grond voor zijn rekening binnen acht weken in goede staat van onderhoud en ontruimd ter beschikking te stellen van de gemeente. De koper heeft geen recht op vergoeding wegens aan, in of op de grond aangebrachte veranderingen of verbeteringen.

Indien koper toestemming van verkoper heeft de grond in gebruik te nemen voordat de juridische levering heeft plaatsgevonden, zal koper geen handelingen verrichten / opstallen plaatsen die de veiligheid van in de grond aanwezige kabels en leidingen in gevaar brengen.

Artikel 3.2 Andere vormen van uitgifte

Overige vormen van uitgifte, zoals verpachting of bruikleen, worden in het kader van snippergroen niet toegepast. De uitgifte van (rest)percelen in de vorm van volkstuinen, paardenweitjes, weilanden en kavels vallen buiten het bereik van het ‘Beleid uitgifte snippergroen’. Voor uitgifte van deze (rest)percelen wordt per situatie een uitgifte strategie bepaald.

Verhuur van snippergroen is uitsluitend in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk. Verhuur van gronden brengt namelijk een grote administratieve last met zich mee. Verhuur is bijvoorbeeld mogelijk in zeer schrijnende gevallen. Verder is verhuur mogelijk indien verkoop niet haalbaar is, maar uitgifte van het betreffende stuk snippergroen vanuit de gemeente gewenst is. Dit is bijvoorbeeld het geval als door ondoelmatigheid er onevenredig hoge onderhouds- en beheerkosten te verwachten zijn. Het is dan onwenselijk het perceel in beheer te behouden bij de gemeente. In geval van verhuur aan een bewoner van een huurwoning moet de huurder aantonen dat de eigenaar van de woning hier geen zwaarwegende bezwaren tegen de verhuur heeft.

Artikel 3.3 Gebruiksmogelijkheden

Snippergroen wordt verkocht ter uitbreiding van het aangrenzende perceel. Op een aangekocht stuk snippergroen mag gebouwd worden conform de regels van het geldende bestemmingsplan. Aankoop van snippergroen leidt echter niet automatisch tot een bouwrecht. Om te mogen bouwen conform de regels van het bestemmingsplan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Op een aangekocht stuk snippergroen mag vergunningsvrij gebouwd worden conform de daarvoor geldende regels.

Hierbij wordt opgemerkt dat toekomstige wijzigingen van het bestemmingsplan kunnen leiden tot andere bouwregels en/of ander gebruik van het aangekochte stuk snippergroen.

Artikel 3.4 Hardheidsclausule

De gemeente behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken van voorliggend ‘Beleid uitgifte snippergroen’. Uitzonderingen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

In gevallen waarin voorliggend beleid niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Toets criteria uitgifte snippergroen 1

Gegevens verzoeker

Naam : ……………………………………………….

Adres : ……………………………………………….

Postcode en Woonplaats : ……………………………………………….

Telefoonnummer : ……………………………………………….

Email : ……………………………………………….

Eigenaar : Ja / Nee : ……………………………………

Voorgenomen gebruik : ……………………………………………….

Gegevens te verkopen perceel

Plaatselijke aanduiding : ……………………………………………….

Kadastrale aanduiding : ……………………………………………….

Oppervlakte : ……………………………………………….

Huidige gebruiker : ……………………………………………….

Huidige gebruik toegestaan : Ja / Nee : ……………………………………

Eerder verzoek ingediend : Ja / Nee : ……………………………………

Beoordeling eerdere verzoek : ……………………………………………….

Aansluitend aan perceel koper : Ja / Nee : ……………………………………

Bestemming : ……………………………………………….

Aanduidingen : ……………………………………………….

Publiekrechtelijke beperkingen : Ja / Nee : ……………………………………

Zichtbare erfdienstbaarheden : Ja / Nee : ……………………………………

Beoordeling criteria

 • 1.

  Structureel groen : Ja / Nee : ……………………………………

 • 2.

  Stedenbouwkundig verantwoord : Ja / Nee : …………………………………… Planologische bezwaren : Ja / Nee: ……………………………………

 • 3.

  Verlengde aangrenzend perceel : Ja / Nee : …………………………………… Verlengde van meerdere percelen : Ja / Nee: ……………………………………

 • 4.

  Inefficiënt beheer : Ja / Nee : …………………………………… Mogelijk nieuwe kabels en leidingen : Ja / Nee: ……………………………………

 • 5.

  Kabels en/of leidingen aanwezig : Ja / Nee : …………………………………… Hoofd hoogspanning of transportnet : Ja / Nee: …………………………………… Gemeentelijk riool aanwezig : Ja / Nee: ……………………………………

 • 6.

  Straatmeubilair aanwezig : Ja / Nee : …………………………………… Nutsvoorzieningen aanwezig : Ja / Nee: ……………………………………

 • 7.

  Gevolgen voor verkeersveiligheid : Ja / Nee : ……………………………………

 • 8.

  Beeldbepalende bomen aanwezig : Ja / Nee : ……………………………………

 • 9.

  Bouwwerken oprichten ongewenst : Ja / Nee : ……………………………………

 • 10.

  Schouwsloot aanwezig : Ja / Nee : …………………………………… Sloot afwaterende functie aanwezig : Ja / Nee: ……………………………………

 • 11.

  Bodemverontreiniging bekend : Ja / Nee : ……………………………………

 • 12.

  Bewoner van een huurwoning : Ja / Nee : ……………………………………

Conclusie

Perceel kan worden verkocht : Ja / Nee : ……………………………………

Motivatie : ……………………………………………….

Gegevens beoordelaar

Naam, voorletters : ……………………………………………….

Functie : ……………………………………………….

Overlegd met : ……………………………………………….

Datum : ……………………………………………….

Concept koopovereenkomst 2

De ondergetekenden:

1. de gemeente Menterwolde, gevestigd te Muntendam, Kerkstraat 2, postcode 9649 GR Muntendam, ten deze ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer , geboren te , legitimatiebewijs , nummer , wonende te , zulks ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. ;

hierna te noemen 'verkoper'

en

2. de heer , wonende aan de , te ;

hierna te noemen: ‘koper’

de verkoper en de koper worden hierna aangeduid als ‘partijen’

zijn het volgende overeengekomen:

I. Verkoper verkoopt aan koper, die in eigendom aanvaardt, een perceel grond gelegen te , ter grootte van circa m², kadastraal bekend gemeente , sectie , nummer (gedeeltelijk) zoals aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte de door partijen gewaarmerkte tekening met arcering.

hierna ook te noemen ‘het verkochte’.

II. De koop geschiedt voor de koopsom van totaal € (zegge: euro) kosten koper.

De volgende voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op deze overeenkomst:

Artikel 1: Notariële akte van levering

De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan van een notaris van het kantoor met als plaats van vestiging , uiterlijk drie maanden na datum van ondertekening van de koopovereenkomst of zoveel later als partijen nader zullen overeenkomen.

Artikel 2: Kosten en belastingen

 • 1.

  Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, zijn voor rekening van koper.

 • 2.

  De koper erkent dat met betrekking tot de levering van het verkochte overdrachtsbelasting verschuldigd is. Deze overdrachtsbelasting is voor rekening van koper.

Artikel 3: Betaling

 • 1.

  De betaling van de koopsom en van de overige kosten, rechten en belastingen, vindt plaats via het kantoor van de notaris.

 • 2.

  De koper is verplicht het verschuldigde voor het ondertekenen van de akte van levering te voldoen door storting op de derdenrekening van de notaris.

 • 3.

  Verkoper zal aan koper algehele kwijting verlenen, nadat de volledige koopsom is betaald.

Artikel 4: Feitelijke levering, staat van het verkochte

 • 1.

  De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper zal geschieden in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt. Na het verlijden van de notariële akte van levering zal de verkoper de afbakening voor rekening van koper in het veld laten inmeten. Verkoper verplicht zich voor het verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenares tot aan het tijdstip van feitelijke levering, alles behoudens het bepaalde in artikel 15.

 • 2.

  Het verkochte zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor het gebruik als in lid 6 van dit artikel omschreven, nodig zijn. Aan koper kenbare gebreken die dat gebruik zouden verhinderen, komen voor diens risico.

 • 3.

  De feitelijke levering van het verkochte zal in beginsel geschieden bij de ondertekening van de notariële akte van levering, eindigt de zorgplicht van de verkoper per het tijdstip van feitelijke levering, tenzij anders wordt overeengekomen.

 • 4.

  De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden vrij van huur, pacht of enig ander gebruiksrecht.

 • 5.

  Koper heeft het recht het verkochte vóór de feitelijke levering te inspecteren.

 • 6.

  Koper is voornemens het registergoed te gebruiken als uitbreiding van het aangrenzende perceel. Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte deelt verkoper mede dat het haar niet bekend is dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan.

Artikel 5: Juridische levering/ontbindende voorwaarden

 • 1.

  Het verkochte zal worden overgedragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

 • 2.

  Indien uit onderzoek bij de openbare registers blijkt dat met het registergoed lasten en beperkingen verbonden zijn die niet voor koper kenbaar waren en die tevens voor hem een wezenlijk zwaardere belasting betekenen, heeft hij het recht, mits schriftelijk en onder opgaaf van redenen, aan verkoper mee te delen dat hij die zwaardere belasting niet aanvaardt. Het staat verkoper vervolgens vrij, door een schriftelijke mededeling aan de notaris, te verzenden binnen vijf dagen nadat de mededeling van koper haar heeft bereikt, deze overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Overgang, overdracht, aanspraken

Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, gaan over op de koper per het tijdstip van overdracht van het registergoed, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval de overgang van aanspraken per dat tijdstip plaatsheeft.

Artikel 7: Over- en ondermaat

Indien de opgegeven maat of grootte van het verkochte of verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

Artikel 8: Zakelijke belastingen

De zakelijke belastingen met betrekking tot het verkochte komen voor rekening van de koper vanaf één januari, volgend op de datum van de notariële akte van levering, ongeacht op wiens naam de aanslag is gesteld of aan wie de verplichting tot betaling is opgelegd.

Artikel 9: Garantieverklaring van verkoper

Verkoper garandeert, onverminderd het hiervoor verklaarde in de artikelen 4 en 5, het navolgende:

 • 1.

  Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte.

 • 2.

  Het verkochte zal ten tijde van de feitelijke levering geheel vrij van huur of andere aanspraken tot gebruik en ongevorderd worden overgedragen. Het verkochte zal eveneens niet zonder recht of titel in gebruik zijn bij derden.

 • 3.

  Het verkochte zal niet geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, verpacht, in huurkoop gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik worden afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van koper.

 • 4.

  Aan verkoper zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het registergoed voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd.

 • 5.

  Aan verkoper is betreffende het registergoed geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit danwel registerinschrijving bekend: a. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet; b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet; c. door verkoper op provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht.

 • 6.

  Het registergoed is niet betrokken in een ruilverkavelings- of herinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen.

 • 7.

  Het is verkoper niet bekend dat heden een verplichting bestaat het verkochte aan de gemeente of de provincie te koop aan te dienden op grond van de een voorkeursrecht.

Artikel 10: Informatieplicht verkoper, onderzoeksplicht koper

 • 1.

  Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat verkoper er voor in aan koper met betrekking tot het verkochte die informatie te hebben gegeven die naar de geldende verkeersopvattingen door haar ter kennis van koper behoort te worden gebracht.

 • 2.

  Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar de geldende verkeersopvattingen tot zijn onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen, voor zover deze aan verkoper niet bekend zijn.

Artikel 11: Risico-overgang

 • 1.

  Het verkochte komt eerst voor risico van koper, zodra de notariële akte van levering is ondertekend, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op koper.

 • 2.

  Het in lid 1 van dit artikel gestelde heeft geen toepassing waar het betreft van overheidswege of door nutsbedrijven gegeven aanschrijvingen tot het aanbrengen van veranderingen aan het registergoed, welke zullen worden uitgebracht in de periode na het tot stand komen van deze overeenkomst doch voor het tijdstip van risico-overgang.

Artikel 12: Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete

 • 1.

  Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, anders dan door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. Ingebrekestelling moet schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van acht dagen. Gemelde termijn kan reeds lopen voordat een partij nalatig is.

 • 2.

  Wanneer een partij in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij dientengevolge lijdt te vergoeden en kan deze de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

 • 3.

  Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische levering danwel op de voldoening van de koopsom, zal de nalatige partij daarnaast ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren. De hoogte van deze boete is gelijk aan tien procent van de totale koopsom. Voor zover de wederpartij meer schade lijdt, heeft hij, naast de boete, recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 13: Bijzondere bepalingen (indien van toepassing)

Milieubepalingen

 • 1.

  Van het verkochte en de direct aangrenzende percelen zijn geen bodemgegevens bekend. Er zijn op het verkochte geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

 • 2.

  Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in het verkochte, is geen onderzoek verricht.

Aanwezigheid bestaande kabels en leidingen

 • 1.

  Ten laste van de onroerende zaak en ten behoeve van de gemeente en door deze aan te wijzen (nuts)bedrijven wordt gevestigd een opstalrecht, inhoudende het recht om kabels en leidingen te hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden en te vernieuwen.

 • 2.

  De kosten voor het vestigen van een zakelijk recht van opstal zijn voor rekening van de koper.

 • 3.

  Bij dit opstalrecht wordt bepaald dat op, respectievelijk in of boven een zone van 2,5 meter aan weerszijde van de kabel en of leiding geen (gedeelte van) bouwwerken mogen worden opgericht, noch een gesloten wegdek worden aangebracht, ontgrondingen en ophogingen worden verricht of bomen, dan wel diepgewortelde beplanting worden geplant, of aan derden toestemming tot zulk een handeling worden verleend. Voor de vestiging van dit zakelijk recht is de begunstigde geen enkele vergoeding verschuldigd.

 • 4.

  De gemeente, nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven, alsmede door deze aan te wijzen derden, zullen voor eventuele aanleg en/of reparatie van en onderhoudswerkzaamheden aan onderliggende kabels en/of leidingen altijd vrije toegang hebben tot de desbetreffende grond, zo nodig zonder enig vooroverleg.

 • 5.

  Beschadigingen tengevolge van de onder lid 3 genoemde activiteiten toegebracht aan beplanting en/of werken, welke door koper op het perceel zijn aangebracht komen voor rekening van de koper; koper heeft geen verhaal van kosten op de verkoper, nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven of door deze aangewezen derden.

Reservering kabels en leidingen

 • 1.

  Koper moet het leggen, hebben, houden, inspecteren, onderhouden, vernieuwen en verwijderen van kabels en/of leidingen in het aangekochte gedogen.

 • 2.

  Ten behoeve van het leggen van nieuwe kabels en/of leidingen dient een strook van 2,5 meter vanaf de grens aan de openbare ruimte dusdanig vrij gehouden te worden dat de kabels en/of leidingen gelegd kunnen worden. Respectievelijk in of boven dat gedeelte van het verkochte mogen geen bouwwerken worden opgericht, noch een gesloten wegdek worden aangebracht, ontgrondingen worden verricht of bomen, dan wel diepgewortelde beplanting worden geplant, of aan derden toestemming tot dergelijke handelingen worden verleend.

 • 3.

  Indien nieuwe kabels en/of leidingen gelegd moeten worden, zal koper op eerste verzoek van de nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven en/of de gemeente meewerken aan de vestiging van een zakelijk recht van opstal t.b.v. de nieuw te leggen leiding. De kosten voor het vestigen van een zakelijk recht van opstal zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Om ook opvolgende eigenaren van de betreffende grond hiertoe te verplichten wordt in de notariële akte een derdenbeding opgenomen.

 • 4.

  De gemeente, nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven, alsmede door deze aan te wijzen derden, zullen voor eventuele aanleg en/of reparatie van en onderhoudswerkzaamheden aan onderliggende kabels en/of leidingen altijd vrije toegang hebben tot de desbetreffende grond, zo nodig zonder enig vooroverleg.

 • 5.

  Beschadigingen tengevolge van de onder lid 3 genoemde activiteiten toegebracht aan beplanting, werken, welke door koper op het perceel zijn aangebracht komen voor rekening van de koper; koper heeft geen verhaal van kosten op de verkoper, nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven of door deze aangewezen derden.

Aanwezigheid straatmeubilair en/of nutsvoorzieningen

 • 1.

  Ten laste van de onroerende zaak en ten behoeve van de gemeente en door deze aan te wijzen (nuts)bedrijven wordt gevestigd een opstalrecht, inhoudende het recht om straatmeubilair en/of nutsvoorzieningen te hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden en te vernieuwen. Voor de vestiging van dit zakelijk recht is de begunstigde geen enkele vergoeding verschuldigd.

 • 2.

  Koper onthoudt zich te alle tijde van het verwijderen en/of verplaatsen van straatmeubilair en/of nutsvoorzieningen respectievelijk het niet of minder toegankelijk of zichtbaar maken daarvan.

 • 3.

  De gemeente, nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven, alsmede door deze aan te wijzen derden, zullen voor eventuele aanleg en/of reparatie van en onderhoudswerkzaamheden aan straatmeubilair en/of nutsvoorzieningen altijd vrije toegang hebben tot de desbetreffende grond, zo nodig zonder enig vooroverleg.

 • 4.

  Beschadigingen tengevolge van de onder lid 3 genoemde activiteiten toegebracht aan beplanting en/of werken, welke door koper op het perceel zijn aangebracht komen voor rekening van de koper; koper heeft geen verhaal van kosten op de verkoper, nutsbedrijven, telecomnetwerkbedrijven of door deze aangewezen derden.

Aanwezigheid sloot

PM

Beeldbepalende boom

 • 1.

  Op het aangekochte bevindt zich een beeldbepalende boom, zoals is aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende kaart.

 • 2.

  Koper onthoudt zich te alle tijde van het kappen van de beeldbepalende boom, tenzij de gemeente hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

 • 3.

  Koper is verantwoordelijk voor het regulier onderhoud van de beeldbepalende boom. Regulier onderhoud en snoeiwerkzaamheden zijn toegestaan in de daarvoor geschikte seizoenen. Koper onthoudt zich van overmatig snoeien en/of het overmatig belemmeren van de ontwikkeling en groei van de beeldbepalende boom.

Erfafscheiding

De kosten van erfafscheidingen van het verkochte zijn voor rekening van koper.

Artikel 14: Slotbepaling

Deze akte zal berusten ten kantore van de notaris, alwaar partijen ter zake van deze overeenkomst woonplaats kiezen.

Aldus opgemaakt en ondertekend in drievoud:

Verkoper: Koper:

Plaats: Muntendam Plaats:

Datum: …..- …………………. - 2014 Datum: …..- ………………… - 2014

Handtekening: ………………………… Handtekening: ………………………

De heer drs. E.A. van Zuijlen De heer

N.B. Dit is een concept koopovereenkomst. Deze overeenkomst dient als basis voor een definitieve overeenkomst. De tekst kan worden aangepast als dit naar aanleiding van de specifieke situatie nodig is.

Aanvraagformulier aankoop snippergroen 3

Gegevens verzoeker 

Naam, voorletters : ……………………………………

Adres  : ……………………………………  

Postcode en Woonplaats : ……………………………………

Telefoonnummer : ……………………………………

Email  : ……………………………………

 

Gegevens te kopen perceel/ perceelsgedeelte*

Plaatselijke aanduiding  : ……………………………………

Kadastrale aanduiding  : ……………………………………

* kadastrale tekening of situatieschets toevoegen

 

Reden voor verzoek tot aankoop / voorgenomen gebruik

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Bomen

Er staan ……… (aantal) bomen in dit perceel.

 

Eventuele bijzonderheden

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Datum aanvraag

………………………

 

Handtekening

………………………

 

Het aanvraagformulier met de kadastrale tekening of situatieschets kunt u retourneren aan:

Gemeente Menterwolde

T.a.v.: het college van Burgemeester en Wethouders

Postbus 2

9649 ZG MUNTENDAM