Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Muiden

aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen september 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Muiden
Officiële naam regelingaanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen september 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen september 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-2014Onbekend

01-09-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen september 2014

Burgemeester en wethouders van Muiden;

gelezen het voorstel Belastingsamenwerking Naarden, Muiden, Bussum 29 juli 2014;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de invorderingswet 1990

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingenseptember 2014

Artikel 1

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van de gemeentelijke belastingen:

 • 1.

  de ambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 • 2.

  de gemeentelijke belastingdeurwaarders.

Artikel 2

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaan jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken, gelden mede jegens de volgende personen:

 • 1.

  de ambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 • 2.

  de taxateurs aan wie de waardering van onroerende zaken is opgedragen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen september 2014”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Muiden, gehouden op 19 augustus 2014.

de secretaris, mr. M.J. Schadéde wnd. burgemeester, M.L. de Pater – van der Meer