Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Muiden

aanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Muiden
Officiële naam regelingaanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Muiden, artikel 231 van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2014Onbekend

19-08-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Aanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014

Burgemeester en wethouders van Muiden;

gelezen het voorstel Belastingsamenwerking Naarden, Muiden, Bussum

29 juli 2014;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Muiden, artikel 231 van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014.

Artikel 1

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in:

 • ·

  artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet

 • ·

  artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet en

 • ·

  artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken:

  • o

   het hoofd Belastingen van de gemeente Bussum (eerstaangewezen) en

  • o

   het hoofd van Ruimtelijke ordening, Bouwen en Milieu, Personeel en Organisatie, Publiekszaken en Financiën van de gemeente Naarden (vervanger).

Artikel 2

De volgende besluiten van 28 mei 2013 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 3 genoemde datum van inwerkingtreding:

 • ·

  Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar (2 besluiten);

 • ·

  Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar (2 besluiten).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 september 2014.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014.

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Muiden gehouden op 19 augustus 2014.

de secretaris,

mr. M.J. Schadé

de wnd. burgemeester,

M.L. de Pater – van der Meer