Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Muiden

aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Muiden
Officiële naam regelingaanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Muiden en artikel 231 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-2014Onbekend

19-08-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014

Burgemeester en wethouders van Muiden;

gelezen het voorstel Belastingsamenwerking Naarden, Muiden, Bussum 29 juli 2014;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Muiden en artikel 231 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit gemeentelijke

belastingdeurwaarder september 2014

Artikel 1

Mevrouw S. de Gooijer, domicilie kiezend Brinklaan 35 te Bussum, geboren op 22 maart 1966 te Hilversum wordt aangewezen als gemeentelijke belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014”.

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Muiden, gehouden op 19 augustus 2014.

de secretaris,

mr. M.J. Schadé

de wnd. burgemeester,

M.L. de Pater – van der Meer