Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Beleidsregels speelautomatenhal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingBeleidsregels speelautomatenhal
CiteertitelBeleidsregels speelautomatenhal
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Deze Beleidsregels zijn door de burgemeester van Nissewaard geldend verklaard voor het gehele gebied van de gemeente Nissewaard

2. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze Beleidsregels voor het gehele gebied, zijn zij beschikbaar bij de voorschriften van de gemeente Nissewaard, onder de naam: Beleidsregels speelautomatenhal

3. Deze Beleidsregels zijn ingetrokken bij de voorschriften van de gemeente Spijkenisse, met ingang van dezelfde datum als bedoeld bij punt 2

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81, lid 1
 2. Verordening speelautomatenhal, art. 4, lid 4, art. 5, lid 2, en art. 7, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201413-02-2015nieuwe regeling

10-06-2014

Gemeenteblad, 2014, 37380

Casenr. 14CA00362

Tekst van de regeling

De burgemeester van de gemeente Spijkenisse;

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de beleidsregels speelautomatenhal

Artikel 1 Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

 • 1.

  de speelautomatenhal moet passen binnen een breder concept met uitgaansgelegenheden;

 • 2.

  er moet sprake zijn van een luxe uitgaansgelegenheid met hoogwaardig serviceniveau;

 • 3.

  de houder van de vergunning speelautomatenhal levert een bijdrage aan voorkoming van en beperking van gokverslaving;

 • 4.

  in de speelautomatenhal moet een ideale mix aanwezig zijn van kansspelautomaten (productdifferentiatie).

Artikel 2 Indienen van een aanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend op de dag dat de verordening speelautomatenhal en de beleidsregels speelautomatenhal in werking zijn getreden.

 • 2. Na opzegging of intrekking van de speelautomatenhalvergunning wordt in het gemeenteblad een kennisgeving geplaatst over de wijze waarop nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden.

 • 3. Gedurende vier weken kan een aanvraag worden ingediend.

 • 4. Een aanvraag die niet binnen deze termijn is ingediend wordt niet in behandeling genomen. De aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld.

Artikel 3 Wijze van indienen van een aanvraag

Bij het indienen van een aanvraag worden de volgende regels in acht genomen:

 • 1.

  Een aanvraag wordt op schrift ingediend en gericht aan:

  De burgemeester van de gemeente Spijkenisse

  T.a.v. afdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving

  Postbus 25 3200 AA Spijkenisse.

 • 2.

  Aan de aanvraag worden als bijlage de volgende documenten toegevoegd:

  • een opstellingsplan; waarin de plaats, het aantal en de samenstelling van de kansspelautomaten wordt vermeld. Het opstellingsplan dient te bestaan uit een plattegrondtekening met een schaalgrootte van niet kleiner dan schaal 1:100;

  • een bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager is gerechtigd over de ruimte te beschikken;

  • een ondernemersplan, dat de continuïteit van de exploitatie van de speelautomatenhal en de geldstroom zichtbaar maakt;

  • een plan waarin de aanvrager aangeeft op welke wijze hij concreet bijdraagt aan de preventie en bestrijding van gokverslaving, en op welke wijze hij de gedrags- en reclamecode kansspelen naleeft;

  • een bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager lid is van de VAN Speelautomaten brancheorganisatie;

  • een verklaring omtrent gedrag van de aanvrager van de vergunning, de beheerders en bedrijfsleiders;

  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 • 3.

  De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.

Artikel 4 FASE 1: beoordeling aanvraag

 • 1. Bij beoordeling of een aanvraag volledig is, wordt gekeken of is voldaan aan de eisen zoals gesteld in de verordening speelautomatenhal.

 • 2. De aanvrager krijgt bericht indien de aanvraag niet volledig is. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, hiervoor wordt een hersteltermijn geboden van in beginsel 2 weken.

Artikel 5 FASE 2: beoordeling aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt getoetst op:

 • 2. Bij beoordeling van de aanvraag kan advies worden gevraagd aan één of meerdere deskundigen.

Artikel 6 Vergunning

Aan de speelautomatenhalvergunning en aanwezigheidsvergunning worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  in de speelautomatenhal mogen alleen kansspelautomaten worden opgesteld, welke in eigendom toebehoren aan personen die in het bezit zijn van een exploitatievergunning zoals genoemd in artikel 30h, eerste lid, Wok;

 • b.

  de vergunninghouder sluit een convenant met een erkende hulpinstantie die zich richt op de preventie en bestrijding van gokverslaving;

 • c.

  de vergunninghouder overhandigt een kopie van het ondergetekende convenant aan de vergunningverlener;

 • d.

  de vergunninghouder werkt met een uitsluitingslijst;

 • e.

  de vergunninghouder heeft beleid waarin uiteen wordt gezet op welke manier de vergunninghouder een bijdrage levert aan de preventie en bestrijding van gokverslaving.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels speelautomatenhal.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 10 juni 2014,

de burgemeester van de gemeente Spijkenisse,
M. Salet