Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Verordening tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Stadsplein 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingVerordening tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Stadsplein 2012
CiteertitelVerordening Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Stadsplein 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201220-01-2013nieuwe regeling

13-11-2012

Weekblad Spijkenisse, 20-11-2012

SWS&B/2012/74

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Spijkenisse,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012;

besluit:

de 'Verordening tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Stadsplein 2012' vast te stellen en in werking te laten treden op 21 november 2012.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

gemeente:de gemeente Spijkenisse;
raad:de raad van de gemeente Spijkenisse;
college:het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse;
subsidie:de aanspraak op financiële middelen, door het college te verstrekken met het oog op stimulering van de afname van woningen in het bouwproject Stadsplein;
woning:elke door nieuwbouw aan de woonvoorraad toe te voegen zelfstandige woonruimte;
bouwproject Stadsplein:het bouwproject waarbij 154 woningen, waarvan 142 subsidiabele woningen, winkels en een parkeergarage worden gerealiseerd op het bouwterrein, begrensd door de Noordkade, Gorsstraat en Damstraat te Spijkenisse en deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Spijkenisse sectie E nummer 6429, 6430, 6431 en 6432, ook bekend als: het Stadsplein(-gebied);
blok A:41 woningen van project Stadsplein die zijn gelegen tussen de Noordkade, Noordpassage en Theaterplein deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Spijkenisse sectie E nummer 6432;
particulier:koper van een woning in Blok A van het project Stadsplein;
verordening:de Verordening Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Stadsplein 2012;
subsidieplafond:het bedrag dat volgens artikel 5 gedurende de werkingsduur van de Verordening ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in het kader van deze Verordening.

Hoofdstuk 2 Algemeen

Artikel 2

 • 1. De Verordening is van toepassing op subsidieaanvragen voor, en gericht op stimulering van de verkoop en afname van woningen in Blok A van het bouwproject Stadsplein.

 • 2. De Verordening treedt in werking 21 november 2012 en vervalt met ingang van 20 november 2013.

 • 3. Indien na het verstrijken van de werkingsduur van de Verordening het subsidieplafond nog niet is bereikt, treedt het college in overleg met AM wonen over de wijze waarop het restant zal worden ingezet ter simulering van de verkoop en afname van woningen in het project Stadsplein

 • 4. Op deze Verordening is de Algemene Subsidieverordening Spijkenisse 2007 niet van toepassing.

Artikel 3

 • 1. Het college is bevoegd tot verstrekken van subsidies in het kader van deze Verordening ter stimulering van de verkoop en afname van woningen in Blok A van het bouwproject Stadsplein tot een bedrag gelijk aan het subsidieplafond en overigens wordt voldaan aan het bepaalde in deze Verordening.

 • 2. Het college heeft de bevoegdheid tot toepassing van deze Verordening alsmede tot toepassing van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de Verordening.

 • 3. De subsidie heeft betrekking op de koop en afname van woningen in Blok A van het bouwproject Stadsplein. De subsidie wordt door het college – op aanvraag – verstrekt aan de eerste eigenaar van de woning bij het passeren van de leveringsakte bij de notaris.

 • 4. De woning dient na de levering en de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde registers minstens twee kalenderjaren in eigendom van de koper te blijven.

Hoofdstuk 3 De aanvraag

Artikel 4

 • 1. De aanvraag voor een subsidie in het kader van deze Verordening wordt schriftelijk bij het college ingediend.

 • 2. De aanvraag als bedoel in het vorige lid van dit artikel kan bij het college worden ingediend met ingang van de inwerkingtreding van deze Verordening.

 • 3. De aanvraag dient voorzien te zijn van:

  • -

   naam en adres van de indiener(s);

  • -

   de dagtekening;

  • -

   kopie identiteitsbewijs eigena(a)re(en);

  • -

   kopie (concept-)leveringsakte;

  • -

   kopie (voorlopige) koopovereenkomst, met daarop het volgnummer, bedoeld in artikel 6 lid 3.

 • 4. Op de aanvragen tot subsidieverlening wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

 • 5. Het college neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag een beslissing.

 • 6. Het college kan de beslissing op een aanvraag éénmaal met ten hoogste 5 werkdagen verdagen.

Hoofdstuk 4 Subsidieplafond

Artikel 5

Het subsidieplafond bedraagt maximaal € 479.344,-- (zegge: vierhonderdnegenenzeventigduizend en driehonderdvierenveertig euro).

Hoofdstuk 5 Particulieren

Artikel 6

De hoogte van het te verstrekken subsidiebedrag aan een particulier wordt als volgt vastgesteld:

 • 1.

  het subsidiebedrag dat verstrekt wordt, bedraagt € 68.478,--

 • 2.

  indien een particulier niet op de dag binnen drie maanden na de datum van ondertekenen door hem van de koop-/aannemingsovereenkomst, bij de notaris notarieel transport laat plaatsvinden, bestaat er geen aanspraak op subsidie meer;

 • 3.

  de toekenning van de subsidie aan een particulier komt eveneens te vervallen op het moment dat de koop-/aannemingsovereenkomst van de betreffende particulier wordt ontbonden.

Hoofdstuk 6 Uitbetaling

Artikel 7

 • 1. Uitbetaling van een toegekende aanvraag zal plaatsvinden via de notaris – op diens bankrekeningnummer - , ten behoeve van de aanvrager, bij het passeren van de leveringsakte van de betreffende woning.

 • 2. Een kopie van de definitieve leveringsakte dient binnen één week na het beschikbaar komen daarvan toegestuurd te worden aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3. Indien de levering van de woning, bedoeld in lid 1 van dit artikel, op het moment, genoemd in lid 1 van dit artikel, niet tot stand komt, stort de notaris onverwijld de door het college, met deze levering verband houdende, uitbetaalde subsidie terug op de bankrekening van de gemeente.

Hoofdstuk 7 Verantwoording en anti-speculatiebeding

Artikel 8

 • 1. Het college zal na verloop van twee kalenderjaren na de datum van het passeren van de leveringsakte de eigendomsgegevens met betrekking tot de woning waarvoor de subsidie is verstrekt controleren. Indien blijkt dat er in de eigendomsverhouding geen verschil is opgetreden, wordt de subsidie ambtshalve definitief vastgesteld.

 • 2. Indien blijkt dat de woning, binnen de in artikel 8 lid 1 genoemde periode is vervreemd, kan het college besluiten de subsidieverlening in te trekken en de aldus onverschuldigd betaalde subsidie terug te vorderen.

 • 3. Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing in geval van:

 • 4. Het college kan - na een schriftelijk verzoek daartoe - ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 2, indien toepassing van deze bepaling zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard. Het college kan aan de ontheffing nadere voorwaarden verbinden.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 9

Aan door het college aan te wijzen ambtenaren wordt inzage verleend in alle bescheiden, en worden alle inlichtingen verstrekt, die naar hun oordeel nodig zijn om te beoordelen of aan de voorwaarden, verbonden aan het verlenen van de subsidie, wordt voldaan.

Artikel 10

 • 1. In bijzondere gevallen en voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard kan het college afwijken van het bepaalde in deze Verordening.

 • 2. Deze Verordening treedt in werking op 21 november 2012.

 • 3. Deze Verordening wordt aangehaald als: Verordening “Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Stadsplein 2012”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Spijkenisse d.d. 13 november 2012

de griffier,
H.C. Landheer
de voorzitter,
M. Salet