Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Wachtlijstverordening Wsw 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingWachtlijstverordening Wsw 2013
CiteertitelWachtlijstverordening Wsw 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening doelgroepen Wsw

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

13-11-2012

Weekblad Spijkenisse, 27-11-2012

IWIBP/2012/75

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Spijkenisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012;

gelet op artikel 12 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 149 Gemeentewet juncto artikel 33 Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

vast te stellen de navolgende “Wachtlijstverordening Wsw 2013” en de daarop betrekking hebbende algemene en artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

Voor begripsbepalingen wordt aangesloten bij de bepalingen zoals opgenomen in de wet.

Artikel 2 Uitvoering

 • 1. Deze verordening wordt namens het college uitgevoerd door het openbaar lichaam De Welplaat.

 • 2. In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur van De Welplaat met inachtneming van de individuele omstandigheden van Wsw-geïndiceerde.

Artikel 3 Beheer van de wachtlijst

 • 1. Om te bepalen aan welke Wsw-geïndiceerde door De Welplaat namens het college een beschikbare dienstbetrekking in het kader van de wet wordt aangeboden, geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum indicatiestelling bepalend is.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt tot het doen van een aanbod tot een beschikbare dienstbetrekking in onderstaande volgorde voorrang gegeven aan:

  • a.

   Wajongers die op 31 december 2012 een Wajongovereenkomst hebben met De Welplaat en geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet;

  • b.

   Personen die werkzaam zijn in een ID-baan èn die uiterlijk 1 september 2011 zijn geïndiceerd.

Artikel 4 Citeerwijze en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Wachtlijstverordening Wsw 2013;

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, met gelijktijdige intrekking van de verordening “Doelgroepen Wsw 2008”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad dergemeente Spijkenisse d.d. 13 november 2012

de griffier,
H.C. Landheer
de voorzitter,
M. Salet

Toelichting algemeen

Op grond van de Wet sociale werkvoorziening biedt de sociale werkvoorziening mensen met een arbeidshandicap passend werk. Mensen die de Wsw-indicatie hebben gekregen, komen op een wachtlijst in afwachting van een dienstbetrekking. Op grond van de wet geldt automatisch het fifo-principe (first in – first out). Dit houdt in dat aan degene met de oudste indicatiedatum als eerste een beschikbare dienstbetrekking wordt aangeboden. Gemeenten hebben echter op grond van artikel 12 lid 2 van de wet de mogelijkheid bij verordening uitzonderingen te maken op de algemene regel.

Het wettelijke kader voor het beheer van de wachtlijst wordt gevormd door de betreffende artikelen in de Wsw, het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken (Buswbw) en de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken (Ruswbw).

Toelichting artikelsgewijs

Artikel 1:

Sub E

Er zijn twee voorwaarden om op de wachtlijst te staan: een geldige SW indicatie en beschikbaar zijn om een Wsw-dienstverband te aanvaarden. Dit laatste is niet meer het geval als iemand al een SW dienstverband heeft verworven en tijdelijk niet het geval bij langdurige ziekte en detentie.

Sub G

Wsw-indicaties worden verstrekt door het UWV Werkbedrijf. Een Wsw-indicatie wordt o.a. ingetrokken als iemand passende arbeid weigert of regulier werk heeft aanvaard.

Artikel 2:

Lid 1

De Welplaat is het uitvoeringsbedrijf van de Gemeenschappelijke Regeling Wsw De Welplaat tussen de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne.

Lid 2

Het Dagelijks Bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening, niet van de in de wet zelf genoemde bepalingen.

Artikel 3:

Lid 1

Algemeen uitgangspunt beschreven in het eerste lid is dat het zogenaamde fifo-principe geldt. Dit betekent dat personen in gelijke omstandigheden en met gelijke mogelijkheden een dienstbetrekking worden aangeboden in volgorde van plaatsing op de wachtlijst. Hierbij geldt dat aan degene met de oudste indicatiedatum als eerst een dienstbetrekking wordt aangeboden.

Lid 2

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, wordt voorrang van instroom in een Wsw-dienstbetrekking geboden aan Wajongers met een Wsw-indicatie die op 31 december 2012 een Wajongovereenkomst hebben met De Welplaat. Er wordt geen voorrang gegeven aan Wajongers in het algemeen, omdat dit tot gevolg zou hebben dat enkel Wajongers nog instromen en andere Wsw-geïndiceerden niet aan de beurt komen voor plaatsing op een beschikbare dienstbetrekking.

Hierna wordt voorrang gegeven aan personen die uiterlijk 1 september 2011 een Wsw-indicatie hebben gekregen en werkzaam zijn in een ID-baan. In het kader van de herstructurering van De Welplaat willen het college van Burgemeester en Wethouders en het Dagelijks Bestuur het aantal detacheringen verhogen. Voor de personen die in een ID-baan werkzaam zijn, is de verwachting dat zij, gezien het werkverleden, eenvoudiger te detacheren zijn. Het gaat overigens om een beperkte groep mensen.

Artikel 4:

Geen toelichting