Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Havenbeheersverordening Schoonhoven 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingHavenbeheersverordening Schoonhoven 2014
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpHavenbeheersverordening Schoonhoven 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201401-01-2017Actualisatie

27-03-2014

Onbekend

Havenbeheersverordening Schoonhoven 2014

Tekst van de regeling

Havenbeheersverordening Schoonhoven 2014

De raad van de gemeente Schoonhoven;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014 en kenmerk SC14/00515;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de Commissie II: Ruimte, Sport en Cultuur van 11 maart 2014;

besluit vast te stellen de Havenbeheersverordening Schoonhoven 2014:

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • ·

  binnenschip: schip, niet zijnde een zeeschip;

 • ·

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • ·

  De Kat: ligplaats in de haven van Schoonhoven;

 • ·

  exploitant: een natuurlijk of rechtspersoon die met de gemeente een overeenkomst heeft gesloten voor exploitatie van de haven of een deel van de haven;

 • ·

  haven: wateren die in het beheer zijn van onze gemeente, met de rivier de Lek in verbinding staan en toegankelijk zijn voor schepen, inclusief de ligplaatsen aan de steigers die in de Lek liggen, met uitzondering van de jachthaven behorende tot recreatieoord ’t Wilgerak en de zuidzijde van de Noodhaven, die door Watersportvereniging De Zilvervloot geëxploiteerd wordt. Eén en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze verordening.

 • ·

  havenbeheerder: persoon die aangewezen is door de exploitant als verantwoordelijke voor het beheer van het te exploiteren gedeelte van de haven;

 • ·

  havenmeester: persoon die aangewezen is door het college als verantwoordelijke voor het beheer van de haven;

 • ·

  Kolensteiger: ligplaats in de rivier de Lek;

 • ·

  kunstwerken: objecten verband houdend met de haven, zoals kademuren, kades, bruggen, sluizen, steigers, meerpalen;

 • ·

  ligplaats: wateroppervlak bestemd en ingericht voor het tijdelijk afmeren van een schip.

 • ·

  Nieuwe Steiger: ligplaats in de rivier de Lek;

 • ·

  Oude Steiger: ligplaats in de rivier de Lek;

 • ·

  schip: vervoermiddel op water;

 • ·

  schipper: degene die de feitelijke leiding over een schip voert;

 • ·

  tankschip: schip, gebouwd of aangepast en gebruikt voor het vervoer van onverpakte vloeibare lading in zijn laadruimten;

 • ·

  walstroomvoorziening: de walstroomkast staande op de Nieuwe Steiger met bijbehorende werken.

 • ·

  zeeschip: schip dat wordt gebruikt voor de vaart ter zee of dat blijkens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor de vaart ter zee is bestemd en elk schip dat is voorzien van een document, afgegeven door het bevoegde gezag van het land waar het schip is ingeschreven, waaruit blijkt dat het geschikt is voor de vaart ter zee;

Artikel 1.2 Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing in de haven.

Artikel 1.3 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen 4 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college kan binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag deze termijn eenmaal met ten hoogste 4 weken verlengen.

Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen

Het college kan aan een vergunning, vrijstelling en ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.

Artikel 1.5 Geldigheidsduur

 • 1. Tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald, wordt een vergunning of vrijstelling verleend voor de nader te bepalen duur.

 • 2. Een ontheffing voor een eenmalige gedraging of handeling wordt verleend voor de duur van die gedraging of handeling, met dien verstande dat de ontheffing voor maximaal zes maanden wordt verleend.

Artikel 1.6 Weigerings-, wijzigings- en intrekkingsgronden

Het college kan een vergunning of ontheffing in ieder geval weigeren, wijzigen of intrekken als:

 • a.

  dit in het belang van de orde, de veiligheid en het milieu in of in de omgeving van de haven, of de kwaliteit van de dienstverlening in de haven noodzakelijk is;

 • b.

  de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • c.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na de verlening daarvan, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan deze is vereist;

 • d.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • e.

  hiervan geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 1.7 Verplichtingen van houders van toestemmingen

Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend houdt deze, of een kopie hiervan, aan boord van het schip waarop deze betrekking heeft, tenzij het een schip zonder bemanningsverblijf betreft.

Artikel 1.8 Normadressaat

 • 1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is de schipper verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 2. Bij afwezigheid van een schipper, is de eigenaar verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 1.9 Aanwijzing havenmeester

Het college wijst een havenmeester en zijn vervangers aan, zie ook artikel 6.3 van deze verordening.

Artikel 1.10 Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen in het kader van de orde, de veiligheid, de bescherming van het milieu, de kwaliteit van de dienstverlening in of in de omgeving van de haven of ter voorkoming van gevaar, schade of hinder, over:

 • a.

  de gegevens die aan de havenmeester moeten worden gemeld voordat met een schip een haven wordt aangedaan, voordat ligplaats wordt ingenomen of voordat bepaalde activiteiten worden ondernomen;

 • b.

  de wijze waarop de melding, bedoeld onder a, dient plaats te vinden;

 • c.

  de wijze waarop een aanvraag om een vergunning dient plaats te vinden;

 • d.

  de voorwaarden waaronder schepen zich in een door het college aangewezen gebied mogen bevinden, welke betrekking kunnen hebben op daar te ondernemen activiteiten en op eisen waaraan schepen of bemanning moeten voldoen om deze activiteiten te mogen ondernemen;

 • e.

  de wijze van afmeren van schepen en het innemen van een ligplaats.

  § 2 Orde in en gebruik van de haven

  Artikel 2.1 Verkeerstekens

  • 1.

   Het college kan in de haven verkeerstekens plaatsen die zijn vermeld in het Binnenvaartpolitiereglement en deze voorzien van nadere aanduidingen.

  • 2.

   Het is verboden te handelen in strijd met verkeerstekens of de daarbij behorende nadere aanduidingen.

  • 3.

   Het college kan van het in het tweede lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

  Artikel 2.2 Ligplaatsenoverzicht

  Het college kan een ligplaatsenoverzicht vaststellen, dat in elk geval bevat een kaart van de haven met daarop aangegeven:

  • a.

   de plaatsen of gebieden die bestemd zijn om ligplaats te nemen;

  • b.

   indien van toepassing, de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor bepaalde categorieën schepen;

  • c.

   indien van toepassing, de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor ligplaatsvergunning-houders.

  Artikel 2.3 Verbod nemen ligplaats

  Het is verboden een schip ligplaats te doen nemen of zich met een schip te bevinden op een plaats die daartoe niet is bestemd, tenzij dit geschiedt in overeenstemming met geplaatste verkeerstekens en de daarbij behorende nadere aanduidingen en met instemming van de eigenaar, huurder of erfpachter van het aan de plaats gelegen terrein.

  Artikel 2.4 Duur verblijf in haven

  • 1.

   Een verblijfsduur langer dan een week achtereen wordt niet toegestaan.

  • 2.

   Voor de plezier- en zeilvaart is de maximale verblijfsduur 2 nachten achtereen.

  • 3.

   Het college kan van het in het eerste en tweede lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

  Artikel 2.6 Voorzieningen en voorwerpen

  • 1.

   Het is eenieder verboden voorzieningen of voorwerpen in, op, onder of boven water te hebben, te plaatsen of aan te brengen, als daardoor gevaar, schade of hinder kan ontstaan.

  • 2.

   Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het hebben, plaatsen of aanbrengen van scheepstoebehoren en voorzieningen die dienen, en als zodanig in gebruik zijn, voor het laden en lossen van schepen.

  • 3.

   Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

  Artikel 2.7 Verhalen van schepen

  • 1.

   Het college kan een schipper of eigenaar schriftelijk opdragen een schip te verhalen of te doen verhalen naar een andere ligplaats, als dit in het kader van de bescherming van de orde, de veiligheid of het milieu in of in de omgeving van de haven noodzakelijk is.

  • 2.

   Als geen gevolg wordt gegeven aan de opdracht een schip te verhalen kan het college het schip voor rekening en risico van de schipper of eigenaar verhalen of doen verhalen.

  • 3.

   In spoedeisende gevallen of als de schipper of eigenaar onbekend is, kan het college het schip voor rekening en risico van de schipper of eigenaar direct verhalen of doen verhalen.

  Artikel 2.8 Gebruik van voortstuwers, boegschroeven of hekschroeven

  • 1.

   Het is verboden voortstuwers, boegschroeven of hekschroeven te gebruiken als het schip:

  • a.

   aan de grond zit;

  • b.

   gemeerd, ten anker of op spudpalen ligt; of

  • c.

   ter hoogte van de kade of oever wordt gaande gehouden of tegen de kade of oever wordt gedrukt, anders dan noodzakelijk voor het ontmeren of afmeren.

  • 2.

   Tijdens het gebruik van voortstuwers, boegschroeven of hekschroeven is een persoon die bekend is met de bediening van het schip in de stuurhut aanwezig.

  • 3.

   Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing of vrijstelling verlenen.

  Artikel 2.9 Plezier- en zeilvaart in de haven

  • 1.

   Het is verboden zich met een pleziervaartuig, waarmee al dan niet eveneens bedrijfsmatig wordt gevaren, in de haven te bevinden, tenzij:

  • a.

   het schip ligplaats heeft genomen in overeenstemming met het ligplaatsenoverzicht, de geplaatste verkeerstekens en de daarbij behorende nadere aanduidingen of met instemming van de eigenaar, huurder of erfpachter van het aan de plaats gelegen terrein; of

  • b.

   het schip zich rechtstreeks en zonder onderbreking begeeft naar een in de haven gelegen ligplaats waar het in overeenstemming met het ligplaatsenoverzicht, de geplaatste verkeerstekens en de daarbij behorende nadere aanduidingen of met instemming van de eigenaar, huurder of erfpachter van het aan de plaats gelegen terrein ligplaats zal nemen.

  • 2.

   Onder pleziervaartuig wordt verstaan een vaartuig dat is bestemd of wordt gebruikt voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding.

  • 3.

   Het is verboden met een schip dat uitsluitend door middel van zeilen wordt voortbewogen te varen in de haven.

  • 4.

   Het college kan van de in het eerste en derde lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

  Artikel 2.10 Overlast aan vaartuigen

  Tenzij bij of krachtens deze verordening anders bepaald is het anderen dan de schipper of eigenaar niet toegestaan, zonder goedkeuring van de schipper of eigenaar dat schip vast te houden, zich daarop te begeven, zich daarop te bevinden of los te maken.

  Artikel 2.11 Melding bedrijfsstoring, gebrek of schade

  • 1.

   Bedrijfsstoringen, gebreken of schades aan of aan boord van een schip die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken aan het schip of de omgeving, worden direct aan de havenmeester gemeld.

  • 2.

   De melding bedoeld in het eerste lid vindt plaats per telefoon, per marifoon op het daarvoor bestemde kanaal, per fax of per e-mail.

  Artikel 2.12 Maatregelen bij ijsgang of dichtgevroren water

  Bij ijsgang of dichtgevroren water in de haven is de schipper verplicht, als hij met zijn schip een ligplaats wenst in te nemen of te verlaten, dan wel een aanwijzing daartoe ontvangt, voor zijn rekening en risico zo nodig het ijs te breken of een sleepboot te gebruiken.

  Artikel 2.13 Aanwijzen gebieden

  Het college kan gebieden aanwijzen waar schepen zich alleen mogen bevinden onder de door het college nader te bepalen voorwaarden.

  Artikel 2.14 Beheer van kunstwerken

  • 1.

   Bij het naderen van de sluis en de bruggen vermindert de schipper de snelheid van zijn schip, zo dat het schip zo nodig op 20 meter van de kunstwerken kan stoppen.

  • 2.

   Het is verboden om aan de kunstwerken in de haven wijzigingen van welke aard ook aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van het college.

  Artikel 2.15 Sluiting van vloeddeuren

  In de periode tussen 1 oktober en 1 april zijn de vloeddeuren gesloten.

  § 3 Veiligheid en bescherming milieu in en in de omgeving van de haven

  Artikel 3.1 Verontreiniging van lucht; stank, hinder of risico veroorzakende stoffen

  • 1.

   Het is verboden stoffen uit een schip te laten ontsnappen, waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan.

  • 2.

   Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

  Artikel 3.3 Melding en verwijdering van te water geraakte stoffen of voorwerpen

  Degene door wiens toedoen een voorwerp of stof vrijkomt of in het water terechtkomt, waardoor gevaar, schade of hinder wordt of kan worden veroorzaakt, draagt ervoor zorg dat:

  • a.

   daarvan onmiddellijk kennis wordt gegeven aan de havenmeester; en

  • b.

   de stof of het voorwerp onmiddellijk wordt verwijderd, tenzij dit redelijkerwijs niet uitvoerbaar is.

   Artikel 3.4 Veilige toegang

   Een afgemeerd schip beschikt over een toegang welke geen gevaar of schade aan personen kan veroorzaken.

   Artikel 3.5 Verbod gebruik hoofdmotor, motoren

   Het is verboden op een afgemeerd schip de hoofdmotor of motoren in werking te hebben, met uitzondering van direct voor vertrek van het schip. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

   Artikel 3.8 Deugdelijk afmeren

   • 1.

    Het is eenieder verboden te laden of te lossen op een schip dat op ondeugdelijke wijze is afgemeerd.

   • 2.

    Het is verboden om de Safe Working Load van aan de wal geplaatste bolders te overschrijden. De Safe Working Load van bolders geldt bij een verticale troshoek van maximaal 45 graden.

   • 3.

    Het college kan van het in dit artikel bepaalde ontheffing of vrijstelling verlenen.

   Artikel 3.9 Gebruik van ankers

   Het is verboden een anker te gebruiken. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

   Artikel 3.12 Gebruik van generatoren

   Het is verboden om in de haven aan boord van een schip een generator te gebruiken. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

   Artikel 3.13 Verrichten van werkzaamheden

   1.Het is eenieder verboden om aan, buitenboord of onder een schip of aan een voorwerp aan boord van een schip werkzaamheden te verrichten of doen verrichten, die verband houden met de bedrijfsgereedheid, de aanpassing, het herstel of de verbetering van het schip of het voorwerp, tenzij: per scheepsbezoek aan de haven de te verrichten werkzaamheden ten hoogste drie dagen in beslag nemen en er door de werkzaamheden geen gevaar, schade of hinder kan ontstaan.

   § 4Ligplaats nemen, reserveren, havengeld

   Artikel 4.1 Verbod

   Het is verboden om in de haven ligplaats te nemen met een schip dat is ingericht en gebruikt wordt als woonschip of binnenschip, tankschip of zeeschip. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

   Artikel 4.2 Melden van aankomst

   Elke schipper is verplicht zich bij aankomst in de haven te melden bij de havenmeester.

   Artikel 4.3 Reserveren van ligplaats, kosten

   Het reserveren van een ligplaats is mogelijk (en in de meeste gevallen verplicht). Hiervoor worden reserveringskosten gerekend.

   Zie de Verordening Havengelden en Walstroom Schoonhoven van het kalenderjaar.

   Artikel 4.4 Reserveren van ligplaats

   • ·

    De schipper of de eigenaar van een schip kan telefonisch informeren naar de reserverings-mogelijkheden via telefoonnummer 0182 - 389200.

   • ·

    Het aanvragen van reserveringen gebeurt uitsluitend schriftelijk, aan Gemeente Schoonhoven, Postbus 504 te Schoonhoven, of per email aan gemeente@schoonhoven.nl.

   • ·

    Reserveren kan maximaal één jaar van tevoren.

   • ·

    Het annuleren van een reservering kan telefonisch, maar dient altijd binnen een week schriftelijk bevestigd te worden.

   • ·

    Er vindt geen restitutie plaats van de reserveringskosten.

   Artikel 4.5 Reserveren van ligplaats verplicht

   Het reserveren van een ligplaats is altijd verplicht in de volgende gevallen:

   • ·

    het ligplaats nemen met een schip met een lengte van meer dan 50 meter;

   • ·

    het ligplaats nemen aan De Kat;

   • ·

    het ligplaats nemen aan de Nieuwe Steiger.

   Schepen met een lengte van meer dan 135 meter worden niet in de haven toegelaten.

   Artikel 4.6 Reserveren van ligplaats aan De Kat, Nieuwe Steiger

   Een ligplaats voor schepen met een lengte tot 50 meter, voor fietsboten en dergelijke wordt in principe gereserveerd aan De Kat. Een ligplaats voor cruiseschepen wordt gereserveerd aan de Nieuwe Steiger. Er wordt een tijdsduur van een uur aangehouden tussen het vertrek van het ene schip en de aankomst van het volgende schip aan die steiger.

   Artikel 4.7 Havengeld

   Voor het ligplaats nemen in de haven worden rechten geheven, havengeld genoemd.

   Het eventueel annuleren van de ligplaats moet schriftelijk worden bevestigd. Bij niet annuleren,

   niet juist of niet tijdig annuleren van de reservering blijft het havengeld verschuldigd.

   Zie hiervoor de Verordening Havengelden en Walstroom Schoonhoven van het kalenderjaar.

   § 5Ligplaats nemen aan De Kat, Nieuwe Steiger, walstroom

   Artikel 5.1 Aankomst aan De Kat

   Op de dag van aankomst aan De Kat, moet de schipper zich (bij de havenmeester) op de hoogte stellen of er gedurende het geplande verblijf aan De Kat een schip aan de Nieuwe Steiger is gereserveerd.

   Artikel 5.2 Ligplaats nemen aan De Kat, Nieuwe Steiger

   Indien er gedurende het geplande verblijf aan De Kat geen schip aan de Nieuwe Steiger is gereserveerd, is de schipper verplicht om ligplaats te nemen aan de Nieuwe Steiger.

   Artikel 5.3 Nieuwe Steiger, verplicht gebruik van walstroom

   • 1.

    De schipper van het schip dat ligplaats neemt aan de Nieuwe Steiger, is verplicht om voor zijn stroomvoorziening gebruik te maken van de walstroomvoorziening. De verplichting geldt tot aan het ontmeren van het schip.

   • 2.

    Het schip moet hiertoe zijn uitgerust met de nodige geschikte bekabeling om aan te sluiten op de walstroomkast staande op de steiger.

   • 3.

    Bij een verblijf aan de Nieuwe Steiger korter dan anderhalf uur, wordt onfheffing verleend van de in lid 1. bedoelde verplichting.

   Artikel 5.4 Bediening

   De bediening van de walstroomkast verloopt via het walstroomplatform van dienstverlener Utiliq. De algemene werkwijze voor het aanloggen en het uitloggen is gegeven op de website walstroom.nl van Utiliq.

   Artikel 5.5 Vergoeding, grondslag

   De schipper is een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van walstroom. Als grondslag voor de vergoeding geldt het aantal kWh dat gedurende het verblijf aan de Nieuwe Steiger wordt verbruikt, zoals geregistreerd door Utiliq.

   Zie de Verordening Havengelden en Walstroom Schoonhoven van het kalenderjaar.

   § 6 Handhaving

   Artikel 6.1 Aanwijzingen

   • 1.

    Het college kan mondeling of schriftelijk aanwijzingen geven in het belang van de orde en veiligheid in de haven, in het bijzonder ter regeling van het scheepvaartverkeer, het nemen van ligplaats en ter voorkoming van gevaar, schade of hinder.

   • 2.

    Degene tot wie een aanwijzing is gericht, is gehouden de aanwijzing onmiddellijk op te volgen.

   Artikel 6.2 Strafbepaling

   Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

   Artikel 6.3 Toezichthoudende ambtenaren

   • 1.

    Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de havenmeester en zijn vervangers.

   • 2.

    Het college kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

   Artikel 6.4 Betreden van woonruimten

   Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

   § 7 Overgangs- en slotbepalingen

   Artikel 7.1 Overgangsrecht

   • 1.

    De Havenverordening Gemeente Schoonhoven 2004 (tweede wijziging van 24 maart 2011) wordt ingetrokken.

   • 2.

    Een krachtens de Havenverordening Gemeente Schoonhoven 2004 verleende vergunning, ontheffing of vrijstelling geldt als vergunning, ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een vergunning, ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

   • 3.

    De Verordening walstroom 2011 van 24 maart 2011 wordt ingetrokken.

   • 4.

    Het intrekken van deze laatste verordening gebeurt onder gelijktijdige wijziging van de Verordening Havengelden Schoonhoven 2014 van 12 december 2013.

   • 5.

    Aanvragen om vergunning of ontheffing die zijn ingediend onder de Havenverordening Gemeente Schoonhoven 2004 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 7.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 9 april 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Havenbeheersverordening Schoonhoven 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven van 27 maart 2014.

De griffier, De voorzitter,

P.A.M. Goedvolk A.F. Bonthuis