Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rijnwoude

Winkeltijdenverordening Rijnwoude 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rijnwoude
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Rijnwoude 2013
CiteertitelWinkeltijdenverordening Rijnwoude 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVervangt de Winkeltijdenverordening uit 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-201301-07-201325-04-2015Nieuwe regeling

10-07-2013

Rijnwoude Koerier, 17-7-2013

Int. - 3476

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Rijnwoude;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet (EK 32 412);

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2013 en de behandeling in de commissie Bestuur, Middelen en Organisatie d.d. 27 juni 2013;

Overwegende dat het Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van de gemeente om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen, op 28 mei 2013 door de Eerste Kamer (EK) is aangenomen;

B E S L U I T vast te stellen de navolgende:

Winkeltijdenverordening Rijnwoude 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Winkeltijdenwet en het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet (Stb. 2013, 217 en 218);

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, en de 19.00 uurdagen: Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van Rijnwoude;

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag.

Artikel 2 Vrijstelling openingsverbod op zon- en feestdagen.

De verboden vervat in artikel 2, lid 1, onder a. en b. van de wet, gelden niet:

 • 1a:

  op de zon- en feestdagen van het kalenderjaar, tussen 10.00 uur en 17.00 uur voor de winkels gelegen aan de Rijneke Boulevard en voor het tuincentrum De Bosrand, gelegen in de kern Hazerswoude-Rijndijk;

 • 1b:

  op ten hoogste achttien, door het college bij ontheffing aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar voor de overige winkels en voor de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, van de wet.

 • 2.

  De bevoegdheid, genoemd in lid 1b van dit artikel, geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

 • 3.

  Het college neemt geen besluit, als bedoeld in dit artikel, dan nadat de Rijnwoudse Ondernemers Federatie in de gelegenheid is gesteld hierover een advies uit te brengen.

.

Artikel 3 Individueleontheffing verbod open- stelling op werkdagentussen 22.00 uur en 06.00 uur (nachtwinkels) of op zon- en feestdagen.

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen en zon- en feestdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel onder meer door overlast nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn aanvraag ontheffing

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen 6 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Het college beslist, in afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel, niet eerder op een aanvraag, dan 13 weken voorafgaand aan de (eerste) datum, waarop de

  aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder

  vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde

  rechtverkrijgende.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het

  belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 7 Inwerkingtreden

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2013.

 • 2.

  De Winkeltijdenverordening Rijnwoude, vastgesteld op 15 november 2012, wordt op de in het eerste lid genoemde datum ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Winkeltijdenverordening Rijnwoude 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rijnwoude,d.d. 10 juli 2013

de griffier, de voorzitter,