Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Sociaal plan plaatsingsprocedure ambtenaren Hoogezand-Sappemeer en Slochteren met betrekking tot samenwerkende taakgebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingSociaal plan plaatsingsprocedure ambtenaren Hoogezand-Sappemeer en Slochteren met betrekking tot samenwerkende taakgebieden
CiteertitelSociaal plan plaatsingsprocedure ambtenaren Hoogezand-Sappemeer en Slochteren met betrekking tot samenwerkende taakgebieden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2018Nieuwe Regeling

12-12-2012

Intranet, 12 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

In het sociaal convenant Slochteren - Hoogezand-Sappemeer voor de periode 1 januari 2009 tot 1 januari 2012 is vastgesteld dat de beide Colleges van B&W naar Ondernemingsraden en Vakorganisaties garanderen dat zij een bestuurlijk oordeel over het structureel samenwerken/samenvoegen van taken, kenbaar zullen maken voor of uiterlijk op 1 januari 2012.

De Colleges van B&W van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren hebben in november 2011 besloten taakonderdelen uit beide organisaties structureel gezamenlijk te doen uitvoeren. Hierbij is gestart met de huidige vier taakgebieden, namelijk Inkoop, Automatisering, Gebouwenbeheer en Werk en Inkomen. Voor de taakgebieden Inkoop en Automatisering is de gemeente Slochteren leveranciersgemeente en voor de taakgebieden Gebouwenbeheer en Werk en Inkomen is de gemeente Hoogezand-Sappemeer leveranciersgemeente. Het is de bedoeling om de samenwerking verder uit te breiden met andere taakgebieden.

Door middel van dit sociaal plan willen partijen in overleg en overeenstemming met de lokale commissies voor Georganiseerd Overleg vastleggen op welke wijze de plaatsingsprocedure verloopt en wat de afspraken zijn over salarisgarantie, toelagen en vergoedingen m.b.t. de personeelsleden van de huidige vier taakgebieden en toekomstige taakgebieden.

Artikel 1 Algemene uitgangspunten

 • 1. Uitgangspunt bij de privatisering van overheidstaken of taakoverheveling naar een andere publiekrechtelijke organisatie is, dat het betrokken personeelslid overgaat naar de andere organisatie (de nieuwe werkgever).

 • 2. Een vaste aanstelling nu betekent een vaste aanstelling bij de nieuwe werkgever (de leveranciersgemeente / inlenende gemeente).

 • 3. Medewerkers van beide gemeenten die binnen het samenwerkingswerkveld gedetacheerd zijn worden gelijkgesteld aan de medewerkers die binnen de leveranciersgemeente een aanstelling hebben.

 • 4. Het personeelslid dat wordt overgeplaatst in een passende of geschikte functie in het kader van de samenwerking behoudt het recht op salarisniveau en het bijbehorende salarisperspectief, zoals dat voor hem gold in de oude functie. Een en ander inclusief bezoldigingsonderdelen als vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

 • 5. Medewerkers van de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer behouden hun opgebouwde diensttijd. Deze diensttijd wordt meegerekend als de medewerker wordt overgeplaatst op basis van artikel 4 lid 3.

 • 6. De sociale leidraad van de huidige werkgever van het personeelslid, is op het moment dat het personeelslid nog niet is overgeplaatst van toepassing op het personeelslid. Op het moment dat het personeelslid is geplaatst bij de nieuwe werkgever (de leveranciersgemeente) zijn de arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen van die werkgever op hem van toepassing.

 • 7. In het geval het personeelslid aangeeft niet over te willen gaan naar de nieuwe werkgever wordt dit gezien als plichtsverzuim en volgt oneervol ontslag.

Artikel 2 Samenstelling plaatsingscommissie

 • 1. De externe plaatsingscommissie, bestaat uit:

  • 1 lid aangewezen door/namens de werkgevers

  • 1 lid aangewezen door/namens de werknemers

  • Een onafhankelijke voorzitter gekozen/aangewezen door beide eerder genoemde leden

 • 2. De externe plaatsingscommissie wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.

 • 3. Bij een minimale verschuiving van taken kan een interne plaatsingscommissie worden benoemd.

 • 4. In het uitvoeringsplan wordt opgenomen of er gebruik wordt gemaakt van een interne of een externe plaatsingscommissie.

 • 5. De interne plaatsingscommissie bestaat uit:

  • 1 lid van het directieteam van de gemeente Hoogezand-Sappemeer

  • 1 lid van het managementteam van de gemeente Slochteren

  • Een onafhankelijke voorzitter gekozen door beide eerder genoemde leden

 • 6. De plaatsingscommissie wordt ondersteund door één P&O adviseur van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en één P&O adviseur van de gemeente Slochteren.

Artikel 3 Werkzaamheden plaatsingscommissie

 • 1. De plaatsingscommissie verzamelt alle benodigde gegevens voor het advies genoemd onder 4.

 • 2. De plaatsingscommissie stelt, met toepassing van de uitgangspunten voor de plaatsing, een advies voor op de Colleges van B&W over de voorgenomen plaatsing van betrokken personeelsleden.

 • 3. De plaatsingscommissie kan advies uitbrengen aan het personeelslid en de Colleges van B&W over een andere passende functie voor het personeelslid in het kader van de samenwerking.

 • 4. Aan ieder personeelslid wordt het advies voor zijn plaatsing ter kennisgeving door de plaatsingscommissie voorgelegd.

 • 5. De plaatsingscommissie kan, voordat zij het advies uitbrengt aan de Colleges van B&W, zich laten adviseren door de leidinggevenden van de bij een organisatiewijziging betrokken organisatieonderdelen.

 • 6. De plaatsingscommissie kan bij het opstellen van de plaatsingsvoorstellen gebruik maken van de personeelsdossiers van de personeelsleden.

 • 7. De externe plaatsingscommissie, hoort zo nodig de medewerker in het kader van de zienswijze procedure n.a.v. besluiten tot het voornemen tot ontslag en/of het voornemen tot aanstelling c.q. plaatsing, zoals vermeld in artikel 6 lid 2. Dit is ook het geval als er sprake is van een interne plaatsingscommissie.

 • 8. De plaatsingscommissie stelt een vervolgadvies op voor de Colleges van B&W over het definitieve ontslag en/of de definitieve plaatsing van het personeelslid indien het personeelslid een zienswijze heeft ingediend zoals genoemd onder 7.

 • 9. Aan het personeelslid dat een zienswijze, zoals genoemd onder 7, heeft ingediend wordt het vervolgadvies voor zijn definitieve ontslag en/of definitieve plaatsing ter kennisgeving door de plaatsingscommissie voorgelegd.

Artikel 4 Uitgangspunten voor plaatsing

Bij het uitbrengen van een advies over plaatsing wordt in alle gevallen in de hieronder in rangordelijke volgorde van beoordeling met de volgende gegevens rekening gehouden:

 • 1. Bij een ongewijzigde functie geldt het principe ''mens volgt werk'';

 • 2. De mate waarin het personeelslid voldoet aan de voor de functie benodigde opleiding - en ervaringsvereisten, motivatie, functiecompetenties en uit een eventueel noodzakelijk geachte geschiktheidtest (c.q. passendheid);

 • 3. De diensttijd van het personeelslid bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer of de gemeente Slochteren, waarbij lang voor kort gaat;

 • 4. Het type dienstverband van het personeelslid, waarbij geldt, vast voor tijdelijk.

Artikel 5 Verplichtingen personeelslid bij plaatsing

 • 1. Het personeelslid is verplicht om mee te werken aan gesprekken en tests die nodig zijn voor het verzamelen van gegevens in het belang van de plaatsingsprocedure. De kosten van eventuele tests zijn voor rekening van de werkgever.

 • 2. Het personeelslid is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende functie die hem met inachtneming van de herplaatsingsprocedure is toegewezen, te vervullen.

Artikel 6 Procedure plaatsing

 • 1. Het desbetreffende college van B&W neemt een besluit over het voornemen tot ontslag of het voornemen tot plaatsing van het personeelslid op basis van het advies van de plaatsingscommissie.

 • 2. Het personeelslid krijgt het voornemen tot ontslag bij de huidige werkgever tegelijk toegezonden met het voornemen tot aanstelling van de nieuwe werkgever.

 • 3. Het personeelslid heeft twee weken, na de datum van verzending van het voornemen zoals genoemd in lid 2, de tijd om zijn zienswijze daarop bekend te maken.

 • 4. Het desbetreffende college van B&W neemt een besluit over het ontslag of de plaatsing van het personeelslid waarbij, indien van toepassing, rekening wordt gehouden met het vervolgadvies dat de plaatsingscommissie heeft gegeven zoals vermeld in artikel 3 lid 7.

 • 5. Het personeelslid ontvangt het besluit tot ontslag bij de huidige werkgever tegelijk met het besluit tot aanstelling van de nieuwe werkgever en kan gebruik maken van de mogelijkheid tot bezwaar en beroep.

Artikel 7 Arbeidsvoorwaarden, Rechtspositie, Toelagen en vergoedingen en verlof

 • 1.Arbeidsvoorwaarden/Rechtspositie

  Het personeelslid komt in dienst bij de leveranciersgemeente en de regelingen die daar zijn vastgesteld zijn dan ook op hem van toepassing.

 • 2.Afbouw functiegebonden toelagen

 • 2.1 Voor het personeelslid dat wordt overgeplaatst vervallen de aan de oude functie verbonden toelagen.

 • 2.2 Voor het personeelslid, wiens bezoldiging als gevolg van het vervallen van de functiegebonden toelagen een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende compensatie toegekend als:

  a. de blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de bezoldiging;

  b. het personeelslid deze toelagen gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 2.3 Deze compensatie kent het volgende verloop:

  a. het eerste jaar na de overplaatsing ontvangt het personeelslid 100% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  b. het tweede jaar na de overplaatsing ontvangt het personeelslid 75% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  c. het derde jaar na de overplaatsing ontvangt het personeelslid 50% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  d. het vierde jaar na de overplaatsing ontvangt het personeelslid 25% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  e. na het vierde jaar wordt niet langer een compensatie verstrekt.

 • 2.4 In plaats van de afbouwregeling zoals geformuleerd in artikel 7.2.3 van deze regeling kan het personeelslid kiezen voor afkoop ineens. De afkoopsom komt overeen met maximaal 75% van het bedrag van de gecumuleerde bedragen van art. 7.2.3 lid a t/m d.

 • 2.5 Het recht op afbouw conform artikel 7.2.2 en 7.2.3 van deze regeling vervalt als het personeelslid de gemeente verlaat en elders in dienst treedt.

 • 3.Afbouw Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en fietsregeling gemeente Slochteren

 • 3.1 De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor de medewerker van de gemeente Slochteren die geplaatst wordt in de gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt afgebouwd conform de afbouwregeling voor functiegebonden toelagen. Dit geldt alleen voor het personeelslid van de gemeente Slochteren dat, voordat hij geplaatst werd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, al recht had op de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Het bedrag waar hij tot dan toe maandelijks recht op had wordt afgebouwd conform de afbouwregeling voor functiegebonden toelagen.

 • 3.2 Medewerkers van toekomstige samenwerkingstaakvelden die na plaatsing meer kilometers woon-werkverkeer reizen dan voor de plaatsing, kunnen de extra gereisde kilometers declareren à € 0,28, gedurende een periode van drie jaar.

 • 3.3 De fietsregeling voor de medewerker van de gemeente Slochteren die geplaatst wordt in de gemeente Hoogezand-Sappemeer stopt per 1 januari 2013.

 • 3.4 Voor de medewerker genoemd in artikel 7.3.3 geldt dat hij voor de maximale duur van 3 jaar gerekend vanaf de aankoopdatum van de fiets, maximaal € 82, per jaar accessoires bij de fiets kan aanschaffen middels de verkoop van uren.

 • 4.Afbouw leeftijdsverlofdagen gemeente Hoogezand-Sappemeer

 • 4.1 De medewerker van de gemeente Hoogezand-Sappemeer die vóór 1 januari 1997 bij deze gemeente in dienst is getreden en leeftijdsverlofdagen geniet, wordt gecompenseerd voor het verlies van de leeftijdsverlofdagen die hij als gevolg van de indiensttreding bij de gemeente Slochteren heeft.

 • 4.2 De compensatie strekt zich uit over 4 jaar en bedraagt het eerste jaar 100%, het tweede jaar 75%, het derde jaar 50% en het vierde jaar 25% van het aantal leeftijdsverlofdagen waarop de medewerker in de gemeente Hoogezand-Sappemeer recht zou hebben gehad.

 • 4.3 Het gecumuleerde aantal verlofdagen op basis van art. 7.4.2 wordt in één keer bijgeschreven op de verlofkaart van de medewerker op het moment van overgang naar de gemeente Slochteren.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen

 • 8.1Hardheidsclausule

  In de gevallen waarin dit Sociaal plan niet voorziet, dan wel leidt tot een onbillijke situatie voor het personeelslid, kunnen burgemeester en wethouders met instemming van het GO in voor het personeelslid gunstige zin van het hierin bepaalde afwijken.

 • 8.2Citeertitel

  Deze regeling wordt aangehaald als: Sociaal plan plaatsingsprocedure ambtenaren Hoogezand-Sappemeer en Slochteren met betrekking tot samenwerkende taakgebieden.

 • 8.3Inwerkingtreding/reikwijdte

  1. Dit Sociaal plan treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en heeft een looptijd tot 1 januari 2017.

  2. Als dit Sociaal Plan met ingang van de einddatum van de werkingsduur zoals omschreven in lid 1 van dit artikel niet is vervangen door een nieuwe leidraad, blijft dit Sociaal Plan van kracht.

  3. Dit Sociaal Plan is een aanvulling op de Sociale leidraad van de gemeente Slochteren en de Sociale leidraad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en voorziet in specifieke situaties met betrekking tot de samenwerking van beide gemeentes waarin deze leidraden niet voorzien.

  4. De Sociale leidraad van de gemeente Slochteren en de sociale leidraad van Hoogezand-Sappemeer, blijven overigens onverkort van toepassing.