Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Aanvullende bepalingen Gemeente Hoogezand-Sappemeer DNR 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingAanvullende bepalingen Gemeente Hoogezand-Sappemeer DNR 2011
CiteertitelAanvullende bepalingen Gemeente Hoogezand-Sappemeer DNR 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 160 Gemeentewet, de Richtlijn voor leveringen, diensten en werken (2004/18/EG), de Aanbestedingswet 2012 en de DNR 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201401-06-2013Nieuwe regeling

11-06-2013

is een bijlage bij het besluit beleidsregels inkoop en aanbesteden dat via de gvop op 11 maart 2014 is gepubliceerd

Onbekend

Tekst van de regeling

Algemeen

De aanvullende voorwaarden moeten altijd in combinatie met de DNR 2011 worden gehanteerd en gelezen. De aanvullingen op en/of wijzigingen van de ‘rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 (hierna: DNR) worden hierna weergegeven na vermelding van het betreffende artikel(lid) in de DNR.

In het geval van gewijzigde versies van deze of soortgelijke voorwaarden door de Bond van Koninklijke Maatschappij tot de bevordering der Bouwkunst, de Bond van Nederlandse Architecten en/of NLingenieurs Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus zullen de hierna weergegeven aanvullingen en aanpassingen tevens van toepassing zijn op deze latere versies. Indien een verwijzing naar de betreffende artikelen niet meer juist is, dienen deze nieuwe voorwaarden zoveel mogelijk te worden gelezen met inachtneming van de hierna genoemde aanpassingen.

De algemene voorwaarden van de adviseur, onder welke benaming dan ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Aanvullingen per artikel in de DNR 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

Definitie van ‘deze regeling’ in dit artikel komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Toepasselijk in de rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur is de DNR 2011 en de aanvullende voorwaarden bij de DNR 2011 van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Artikel 2 Algemene bepalingen omtrent de opdracht

Artikel 2, lid 2 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De opdrachtgever stelt deze regeling beschikbaar op de website www.hoogezand-sappemeer.nl

Artikel 6 Aanstellen van meer dan 1 adviseur

Artikel 6, lid 1 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Maakt de aard van het project het noodzakelijk om andere adviseurs of derden aan te stellen, dan is de opdrachtgever vrij deze aan te stellen.

Artikel 7 De adviseur als gemachtigde van de opdrachtgever

Artikel 7, lid 1 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De adviseur treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever de adviseur daartoe expliciet en schriftelijk heeft aangewezen. Eventuele gevolgen die optreden wanneer de adviseur buiten de grenzen van deze bevoegdheid treedt, komen voor rekening en risico van de adviseur.

Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht

Artikel 9, lid 3 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2 en kan er aanleiding zijn om de advieskosten aan te passen.

Artikel 11 Algemene verplichtingen van de adviseur

 • 1. Artikel 11, lid 3 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De adviseur sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, waarvan de polis ten minste de dekking biedt zoals die wordt geboden door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA en NLingenieurs Branchevereniging van advies-, management-, en ingenieursbureaus, gezamenlijk laatst vastgestelde en gepubliceerde raampolis, met een minimumdekking van een bedrag gelijk aan de advieskosten. Op verzoek van de opdrachtgever legt de adviseur bescheiden over waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

 • 2. Artikel 11, lid 5 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De adviseur houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. De adviseur verstrekt alle inlichtingen naar beste vermogen tijdig en op een zodanig tijdstip dat voor de opdrachtgever geen extra kosten ontstaan. Hieronder wordt in elk geval verstaan inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, veranderingen van wettelijke regelgeving, of veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht, de gevolgen te specificeren in kwalitatieve gevolgen, voorbereidings- en uitvoeringstijd, voorbereidings- en uitvoeringskosten van al dan niet noodzakelijke wijziging daarvan, alsmede inlichtingen omtrent overeenkomsten die de adviseur ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

Artikel 12 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

 • 1. Artikel 12, lid 1 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De opdrachtgever gedraagt zich jegens de adviseur als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van een adviseur vertrouwelijk te houden en op geen enkele wijze bekend te maken, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn, tenzij een wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak dwingt tot bekendmaking.

 • 2. Artikel 12, lid 7 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder schriftelijke mededeling aan de adviseur.

 • 3. Artikel 12, lid 9 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De opdrachtgever voldoet de door hem aan de adviseur verschuldigde bedragen uiterlijk op de daarvoor in het betalingsschema overeengekomen tijdstippen of -indien een dergelijk betalingsschema niet is overeengekomen- binnen 30 dagen na ontvangst van de gefactureerde declaraties van de adviseur.

Artikel 14 Schadevergoeding

Artikel 14, lid 5 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde persoon is of wordt voorgeschreven en deze persoon tekort schiet en de adviseur het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de adviseur ontstane extra onkosten aan hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door deze persoon. Daartegenover zal de adviseur, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn vordering op deze persoon cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

Artikel 16 Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

Artikel 16, lid 1 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De aansprakelijkheid van de adviseur verjaart na vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht

 • 1. Artikel 20, lid 2 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Partijen zullen, in het geval dat eventuele vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden die in redelijkheid niet aan de adviseur kunnen worden verweten, met elkaar overleggen over een vergoeding van eventueel hier uit voortvloeiende kosten en schaden. Onder deze kosten en schaden kunnen begrepen worden door de adviseur ter vervulling van de betreffende opdracht aangegane verplichtingen, slechts voor zover deze verplichting(en) na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door opdrachtgever zijn aangegaan. De adviseur is verplicht de schade ten gevolge van de vertraging of onderbreking zoveel mogelijk te beperken en de nakoming van deze verplichting desgevraagd aan te tonen.

 • 2. Artikel 20, lid 3 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Vertragingen veroorzaakt door beslissingen, vergunningverleningen of verlenen van ontheffingen van (overheids)instanties, welke redelijkerwijs door de adviseur verwacht hadden kunnen worden, worden geacht tot het normale risico van de adviseur te behoren.

Artikel 24 opzegging van de opdracht zonder grond

Artikel 24 komt geheel te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De opdrachtgever en de adviseur hebben het recht de adviseuropdracht op één van de in de volgende artikelen genoemde gronden, met inachtneming van de opzegtermijn, op te zeggen. De opdrachtgever heeft tevens het recht de adviseursopdracht, met inachtneming van de afgesproken opzegtermijn, zonder grond op te zeggen.

Artikel 34 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de opdrachtgever

 • 1. Artikel 34, lid 1 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Heeft de opdrachtgever de opdracht zonder grond opgezegd, dan heeft de opdrachtgever het recht zonder tussenkomst of schriftelijke toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van de adviseur zich daartegen verzetten.

 • 2. Artikel 34, lid 2 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De opdrachtgever is de adviseur een redelijke vergoeding verschuldigd voor het gebruik van zijn advies. De adviseur heeft het recht om erop toe te zien dat het advies conform zijn bedoeling wordt gebruikt.

Artikel 46 Rechten op adviseur en advies

 • 1. Artikel 46, lid 1 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De adviseur, of diens rechtsverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers die van zijn ontwerp een afbeelding of een voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom inzake merken, tekeningen of modellen, tenzij hij dit recht schriftelijk verleent aan opdrachtgever.

 • 2. Artikel 46, lid 2d komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Het recht zich te verzetten tegen elke wijziging die leidt tot misvorming, verminking of andere aantasting van het object, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de adviseur of aan zijn waarde in deze hoedanigheid. Uitgesloten hiervan zijn wijzigingen die redelijkerwijs onvermijdbaar zijn om het object aan wettelijke voorschriften te laten voldoen of om het duurzaam te laten functioneren.

 • 3. Artikel 46, lid 3 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Onverminderd het ter zake bepaalde in de Auteurswet 1912 heeft de adviseur het recht van het uitwendige en inwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken. De adviseur heeft de toestemming van de opdrachtgever nodig voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden stellen.

Artikel 48 Recht van herhaling van het advies

Artikel 48, lid 1 komt in zijn geheel te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: De adviseur heeft enkel het recht zijn ontwerp bij herhaling uit te (laten) voeren indien hij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gekregen van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan hieraan voorwaarden verbinden.

Artikel 53 Berekening op grondslag van bestelde tijd

Artikel 53, lid 2 komt in zijn geheel te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die zijn besteed aan het vervullen van de opdracht, de reistijd daaronder niet begrepen. 

Artikel 56 Betaling van advieskosten

 • 1. Artikel 56, leden 6 en 9 komen geheel te vervallen.

 • 2. Artikel 56, lid 5 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling:Indien de opdrachtgever de juistheid van een factuur, dan wel een onderdeel daarvan betwist, treden partijen in overleg teneinde de ontstane situatie op te lossen. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de door de opdrachtnemer verzonden facturen door een door de opdrachtgever aan te wijzen accountant, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het burgerlijk wetboek (BW), op inhoudelijke juistheid te laten controleren. De opdrachtnemer zal de betrokken accountant inzage in zijn boeken en bescheiden verlenen en deze alle gegevens en informatie verstrekken die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de factuur is vereist. De accountant brengt zijn rapport zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is/zijn, in welk geval de bedoelde kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen. De opdrachtgever is gerechtigd de betaling van een factuur (of een gedeelte daarvan), waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek.

 • 3. Artikel 56, lid 7 komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: Vindt betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan de adviseur aanspraak maken op vergoeding van rente tegen een wettelijk rentepercentage met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander met een nader herinneringsbericht van de adviseur.

Artikel 59 Vaststelling en depot

Artikel 59 komt te vervallen en vervangen wij door de volgende bepaling:De Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 welke verkort wordt aangehaald als ‘DNR 2011’, is op 21 juli 2011 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2011. De DNR 2011 en de vervangende en aanvullende voorwaarden van de gemeente Hoogezand-Sappemeer bij de DNR 2011 van DATUM…. zijn beschikbaar via de website www.hoogezand-sappemeer.nl